A jogszabály mai napon ( 2020.10.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

131/1995. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1995. szeptember 1. napján lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Ljubljanában, 1994. március 21-én aláírt, a növényvédelmi együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya attól a szándékától vezérelve, hogy

- kölcsönösen, megtegyenek minden szükséges intézkedést országaik területének megvédésére a növények és növényi termékek károsítóinak országhatáron át történő behurcolásától,

- megteremtsék a növényegészségügyi biztonság összehangolt feltételeit a növényi árucsere és átmenő forgalom számára,

- országaikban hatékony növényvédelemmel megelőzzék, szükség esetén közös összefogással megakadályozzák a károsítók járványos szétterjedését,

- a növényvédelem területén elmélyítsék a tudományos együttműködést,

- segítsék a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását

az alábbi Egyezményt kötötték:

1. Cikk

Az Egyezményben

a) növények és növényi termékek alatt az élő növényeket, azok részeit, továbbá mindazon növényi eredetű termékek összességét kell érteni, amelyek a Szerződő Felek országának rendelkezései szerint a behozatali, kiviteli és átmenő forgalomban növényegészségügyi vizsgálati kötelezettség alá tartoznak,

b) károsító alatt azok a növényi betegségek, állati kártevők és gyommagvak értendők, amelyek a Szerződő Felek országában nem fordulnak elő, vagy jelen vannak, de elterjedésük nem széles körű, illetőleg szétterjedésük, járványos felszaporodásuk a növényre, növényi termékre káros, továbbá jelenlétük az egészségre káros lehet,

c) növényegészségügyi bizonyítvány a FAO 1979. évi rendelkezésével módosított, 1951. december 6-án, Rómában elfogadott Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény alapján egységes iratmintával igazolt, növényvédelmi hatósági nyilatkozat.

2. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei

a) kölcsönösen tájékoztatják egymást a növények és növényi termékek kivitelére, behozatalára és átmenő forgalmára vonatkozó növényegészségügyi követelményekről,

b) a 2. Cikk a) szakaszában említett követelmények érvényesítése során gondoskodnak a növények és növényi termékek küldeményeinek az Egyezmény mellékletében felsorolt károsítóktól való mentessége szakszerű ellenőrzéséről és a vizsgálat megtörténtét, illetőleg az importáló ország előírásainak való megfelelést növényegészségügyi bizonyítvány kiállításával igazolják. Az egymás országán keresztül történő szállítás során is betartják a behozatali küldeményekre vonatkozó feltételeket. A küldemények vizsgálatát a Szerződő Felek saját országukban rendszeresített módszerekkel végzik,

c) az Egyezmény mellékletét képező károsítók jegyzékében vagy a növényegészségügyi követelményekben bekövetkezett változásokat egymás felé késedelem nélkül jelzik,

d) az új károsítók előfordulásáról haladéktalanul tájékoztatják egymást,

e) együttműködnek a károsítók behurcolása és elterjedése elleni védelemben, kölcsönösen segítik egymást a különösen veszélyes károsítók visszaszorításában,

f) a határövezetben nagy gazdasági kárral fenyegető károsító tömeges elszaporodása esetén a Szerződő Felek illetékes szervei kölcsönösen figyelmeztetik egymást, és szükség esetén együttműködnek a veszélyhelyzet elhárításában.

3. Cikk

Az importáló országnak joga van a másik országból származó szállítmány megvizsgálására még akkor is, ha el van látva érvényes növényegészségügyi bizonyítvánnyal, illetve joga van ahhoz, hogy megtegye a szükséges védelmi intézkedéseket, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek.

Vitás esetben a Szerződő Felek vámhatáron működő vizsgáló közegei egymás szakmai álláspontját egyeztetik, és a fertőzés tényétől függően szuverén döntést hozhatnak.

4. Cikk

1. Növényi eredetű küldeményeknél olyan csomagolást alkalmaznak, amely nem segíti elő a károsítók terjedését.

2. Szállításhoz a károsítók behurcolására alkalmas szennyezésektől megtisztított, szükség esetén fertőtlenített, szállító eszközt használnak.

3. Talaj, illetve termőközeg szállítása a Szerződő Felek növényegészségügyi követelményei szerint történik.

5. Cikk

1. Növény-, növényi termék import küldemények növényegészségügyi ellenőrzését a Szerződő Felek országuk vámhatárán - ahol ilyen létezik a közös vámhatáron - vagy szükség esetén - közös megegyezés alapján - az exportáló ország termő, illetőleg berakó helyén végzik el. A határ két oldalán a szomszédos ország 10 km-es körzetében termelt növényi eredetű áruk vizsgálatát, az illetékes Felek külön kétoldalú megállapodásban szabályozhatják.

2. A közös határállomásokon a növényegészségügyi kirendeltségek létesítése, működtetése, illetve bezárása a Szerződő Felek között egyeztetetten történik.

3. A szállítmányok növényegészségügyi vizsgálata a Szerződő Felek illetékes szerve által szabályszerűen feljogosított és szakképesített személyzet (vizsgálóközeg) által, vagy annak ellenőrzése alatt történik.

4. A Szerződő Felek diplomáciai testületei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkező növényeket tartalmazó küldeményeket az Egyezményben foglaltak szerint kell kezelni.

6. Cikk

A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy károsítók behurcolását harmadik országból is megakadályozzák. A növényeket, növényi termékeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azok növényegészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek - kivéve, ha ettől eltérően jogszabály vagy illetékes szerv intézkedik -, és megfelelnek azon ország növényegészségügyi követelményeinek, amelynek területén a küldemény majd áthalad.

7. Cikk

Az Egyezmény mellékletében felsorolt károsítók jegyzékét, illetőleg a növényegészségügyi követelményeket a Szerződő Felek módosíthatják. A módosítást diplomáciai jegyzékváltás útján kell megerősíteni, amely a kézhezvételtől számított 30. nap után lép hatályba.

8. Cikk

1. A Szerződő Felek támogatják illetékes szerveik tudományos együttműködését, főként

a) a növényvédelmi ismeretek és tapasztalatok cseréjében a kutatás és a védekezési gyakorlat módszerei területén,

b) a növények, növényi termékek idegen eredetű, egészségre káros anyag tartalmának megelőzésében,

c) a szerzői jogokat nem érintő szakmai információk térítésmentes cseréjében, és

d) a szakemberek tanulmányútjainak megvalósításában.

2. Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő szakmai problémák megoldása, munkatapasztalatok cseréje és az együttműködés továbbfejlesztése érdekében a Szerződő Felek illetékes szervei szükség esetén közös tanácskozásokat tartanak. A tanácskozások megrendezésére a két országban felváltva kerül sor.

3. A delegációk nemzetközi utazási költségeit a küldő Fél, míg a szállás és ellátás, valamint a látogatás során felmerülő belföldi utazási költségeket viszonossági alapon a fogadó vagy megegyezés szerint a küldő ország viseli.

A tanácskozások helyét és idejét a Szerződő Felek egyeztetés útján határozzák meg.

9. Cikk

1. Az Egyezmény végrehajtására vonatkozó feladatokat a magyar Fél részéről a Földművelésügyi Minisztérium, a szlovén Fél részéről a Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmiszerügyi Minisztérium hangolja össze.

2. Amennyiben az Egyezmény végrehajtása vagy értelmezése tárgyában nincs egyetértés, a Szerződő Felek a vita eldöntésére - megállapodás alapján - közös bizottságot alakítanak. Ha a közös bizottság nem jut megállapodásra, a véleményeltérést diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb kétoldalú vagy nemzetközi egyezményekből származó jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjától a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság vonatkozásában hatályát veszti:

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a növényvédelem és a növényvédelmi karantén terén történő együttműködésről (Becse, 1983. november 21.).

12. Cikk

Az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint meg kell erősíteni, illetve jóvá kell hagyni. Az Egyezmény - a megerősítéséről, illetve jóváhagyásáról szóló - diplomáciai jegyzékváltás napjától számított 30. napon lép hatályba. Az Egyezmény a hatálybalépés napjától számított 5 évig marad érvényben, és érvényessége mindaddig további öt évre meghosszabbodik, ameddig érvényességi időtartamának lejárta előtt 6 hónappal az egyik Szerződő Fél azt írásban fel nem mondja.

Készült Ljubljanában, 1994. március 21-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

Vesztegzáras káros organizmusok jegyzéke a Szlovén Köztársaságban

A1. Vesztegzáras káros organizmusok

1. Gombák

1.1 Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx
1.2 Atropellis pinicola (Zeller & Gooding)
1.3 Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash
1.4 Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong
1.5 Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
1.6 Ceratocystis fimbriata f. sp. platani (Ellis & Halsted) Walter
1.7 Chrysomyxa arctostaphyli (Dietel)
1.8 Cochliobolus carbonum (R. R. Nelson)
1.9 Cronartium spp. (nem európai fajták)
1.10 Didymella ligulicola (K. F. Baker, Dimock & L. H. Davis) von Arx
1.11 Gymnosporangium spp. (nem európai fajták)
1.12 Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar
1.13 Melampsora farlowii (J. C. Arthur) J. J. Davis
1.14 Melampsora medusae (Thümen)
1.15 Monilinia fructicola (Winter) Honey
1.16 Mycosphaerella dearnessii (M. E. Barr)
1.17 Mycosphaerella gibsonii (H. C. Evans)
1.18 Mycosphaerella laricis-leptolepidis (K. Ito, K. Sato & M. Ota)
1.19 Mycosphaerella populorum (G. E. Thompson)
1.20 Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington
1.21 Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
1.22 Phialophora gregata (Allington & Chamberlain) W. Gams
1.23 Phoma andina (Turkensteen)
1.24 Phoma exigua
1.25 Phyllosticta solitaria (Ellis & Everhart)
1.26 Phythophtora megasperma f. sp. glycinea (Drechsler: Kuan & Erwin)
1.27 Puccinia pittieriana (P. Hennings)
1.28 Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton
1.29 Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton
1.30 Thecaphora solani (Thirumulachar & O Brien) Mordue
1.31 Tilletia indica (Mitra)
1.32 Uromyces transversalis (Thümen) Winter

2. Baktériumok

2.1 Apricot chlorotic leafroll MLO
2.2 Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (Smith) Davis et al.; (McCulloch) Davis et al.
2.3 Clavibacter michigabensis subsp. insidiosus Davis et al.; (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
2.4 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones
2.5 Elm phloem necrosis MLO
2.6 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
2.7 Erwinia chrysanthemi (Burkholder et al.)
2.8 Erwinia stewartii (Smith) Dye
2.9 Peach rosette MLO
2.10 Peach X disease MLO
2.11 Peach yellows MLO
2.12 Potato stolbur MLO
2.13 Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder
2.14 Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
2.15 Pseudomonas syringae var. persicae Van Hall; (Prunier et al.;) Young et al.
2.16 Pseudomonas syringae var. pisi Van Hall; (Sackett) Young et al.
2.17 Strawberry Witches broom MLO
2.18 Xanthomonas campestris pv. corylina (Pammel) Dowson; (Miller et al.) Dye
2.19 Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Pammel) Dowson; (Smith) Dye
2.20 Xanthomonas fragariae (Kennedy & King)
2.21 Xanthomonas populi (Ride) Ride & Ride
2.22 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.23 Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

3. Vírusok, vírusokhoz hasonló organizmusok és viroidok

3.1 American plum line pattern virus
3.2 Apple mosaic ilarvirus in Rubus
3.3 Beet leaf curl rhabdovirus
3.4 Beet necrotic yellow vein furovirus
3.5 Cherry leaf roll nepovirus in Rubus
3.6 Cherry necrotic rusty mottle disease
3.7 Cherry rasp leaf nepovirus
3.8 Chrysanthemum stunt viroid
3.9 Peach latent mosaic viroid
3.10 Potato spindle tuber viroid
3.11 Potato viruses (nem európai fajták)
3.12 Raspberry leaf curl virus
3.13 Strawberry latent C disease

4. Rovarok

4.1 Acleris gloverana (Walsingham)
4.2 Acleris variana (Fernald)
4.3 Aleurocanthus woglumi (Ashby)
4.4 Amauromyza maculosa (Malloch)
4.5 Anastrepha spp. (nem európai fajták)
4.6 Anthonomus grandis (Boheman)
4.7 Anthonomus signatus (Say)
4.8 Bactrocera spp. (nem európai fajták)
4.9 Bemisia tabaci (Gennadius)
4.10 Blitopertha orientalis (Waterhouse)
4.11 Cacoecimorpha pronubana (Hubner)
4.12 Carposina niponensis (Walsingham)
4.13 Ceratitis cosyra (Walker)
4.14 Ceratitis rosa (Karsch)
4.15 Conotrachelus nenuphar (Herbst)
4.16 Cydia prunivora (Walsh)
4.17 Dacus ciliatus (Loew)
4.18 Epichoristodes acerbella (Walker)
4.19 Epitrix cucumeris (Harris)
4.20 Epitrix tuberis (Gentner)
4.21 Epochra canadensis (Loew)
4.22 Euphranta japonica (Ito)
4.23 Gonipterus scutellatus (Gyllenhal)
4.24 Helicoverpa armigera (Hubner)
4.25 Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
4.26 Liriomyza sativae (Blanchard)
4.27 Listronotus bonariensis (Kuschel)
4.28 Monochamus alternatus (Hope)
4.29 Monochamus carolinensis (Olivier)
4.30 Parabemisia myricae (Kuwana)
4.31 Pissodes spp. (nem európai fajták)
4.32 Popillia japonica (Newman)
4.33 Premnotrypes spp. (Andok fajták)
4.34 Rhagoletis spp. (nem európai fajták)
4.35 Scolytidae (nem szlovén fajták)
4.36 Spodoptera littoralis (Boisduval)
4.37 Spodoptera litura (Fabricius)
4.38 Thrips palmi (Karny)
4.39 Trogoderma granarium (Everts)

5. Fonálférgek

5.1 Aphelenchoides besseyi (Christie)
5.2 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
5.3 Globodera pallida (Stone) Behrens
5.4 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
5.5 Heterodera glycines (Ichinohe)
5.6 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
5.7 Radopholus citrophilus (Huettel et al.)
5.8 Radopholus similis (Cobb) Thorne
5.9 Xiphinema brevicolle
5.10 Xiphinema californicum
5.11 Xiphinema pachtaicum
5.12 Xiphinema rivesi

6. Élősködő virágok

6.1 Arceuthobium spp. (nem európai fajták)
A2. Vesztegzáras, ártalmas, a Szlovén Köztársaság korlátozott területén fellelhető organizmusok
1. Gombák
1.1 Mycosphaerella linicola (Naumov)
1.2 Phaeoisariopsis griseola (Saccardo) Ferraris
1.3 Phytophthora fragariae (Hickman)
1.4 Phytophthora fragariae var. rubi (Wilcox & Duncan)
1.5 Puccinia horiana (P. Hennings)
1.6 Puccinia pelargonii-zonalis (Doigde)
1.7 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
1.8 Tilletia controversa (Kuhn)
2. Baktériumok
2.1 Apple proliferation MLO
2.2 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Daves et al.
2.3 Grapevine flavescence dorée MLO
2.4 Pear decline MLO
2.5 Xanthomonas campestris pv. pruni (Pammel) Dowson; (Smith) Dye
2.6 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Pammel) Dowson; (Doidge) Dye
3. Vírusok, vírusokhoz hasonló organizmusok és viroidok
3.1 Barley stripe mosaic hordeivirus
3.2 Plum pox potyvirus
3.3 Raspberry ringsport nepovirus
3.4 Strawberry vein banding caulimovirus
3.5 Tomato ringspot nepovirus
4. Rovarok
4.1 Ceratitis capitata (Wiedemann)
4.2 Frankliniella occidentalis (Pergande)
4.3 Liriomyza trifolii (Burgess)
4.4 Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)
5. Fonálférgek
5.1 Xiphinema americanum (Cobb)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére