A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről * 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, illetve az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. §-ának (4) bekezdésében, továbbá az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

1. § *  E rendelet hatálya az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi és területi objektumaira terjed ki.

2. § (1) *  A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter), a Miniszterelnöki Hivatal polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő államtitkára (a továbbiakban: államtitkár), a Nemzetbiztonsági Iroda (a továbbiakban: Iroda) vezetője a Hivatal objektumaiba személyazonossága igazolása nélkül belépésre jogosult.

(2) *  A Kormány tagjai, a miniszterelnök kabinetfőnöke személyazonosságának igazolása nélkül, a Hivatal működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával, munkaidőben jogosult belépni.

3. § (1) *  Az országgyűlési képviselő, továbbá az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos (a továbbiakban együtt: biztos) a Hivatal objektumaiba igazolványa felmutatása és ellenőrzése után, a látogatás céljának megjelölésével, a Hivatal működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával munkanapokon, a munkaidő kezdetétől végéig terjedő időszakban léphet be.

(2) Az országgyűlési képviselő és a biztos a Hivatal objektumainak területén csak kísérővel mozoghat.

4. § (1) Az országgyűlési képviselő és a biztos az egyes különleges célokra szolgáló helyiségbe, területrészre csak előzetesen indokolt kérelem alapján, a Hivatal főigazgatója által kiadott egyedi belépési engedéllyel léphet be, és a Hivatal működési rendjéből fakadó feltételek megtartásával tartózkodhat. A tartózkodási feltételek a biztost törvényben meghatározott ellenőrzési jogkörének gyakorlásában nem akadályozhatják.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különleges célokra szolgáló helyiség, területrész a fegyverszoba, a biztonsági, energiaellátó és számítástechnikai központok, a titkos ügyiratkezelés, műveleti nyilvántartó és irattár, valamint a speciális eszközök elhelyezésére és a rejtjeltevékenység ellátására szolgáló helyiségek.

(3) Az adatvédelmi biztos az (1) bekezdésben foglalt külön engedély nélkül léphet be minden olyan helyiségbe, ahol adatkezelés folyik.

5. § (1) *  A Hivatal hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai (a továbbiakban együtt: alkalmazottak) a szolgálati, közalkalmazotti igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) felmutatásával léphetnek be a munkáltató Hivatal objektumaiba.

(2) *  A miniszter, az államtitkár, az Iroda vezetője, illetőleg a Hivatal főigazgatója által feljogosított, piros sávos igazolvánnyal rendelkező alkalmazottak a Hivatal működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával, az igazolvány felmutatása után az 1. §-ban meghatározott hivatalok objektumaiba beléphetnek.

(3) * 

6. § A Hivatal működése és tevékenysége ellátása érdekében szükségessé váló beléptetésekről a Hivatal főigazgatója intézkedik.

7. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országgyűlési képviselők polgári nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaiba történő belépéséről szóló 2/1993. (IV. 7.) TNM rendelet.

Melléklet az 1/1996. (VI. 19.) TNM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére