A jogszabály mai napon ( 2021.05.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1996. (IV. 12.) HM rendelet

a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 21. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban, illetve a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 10. §-ának i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédségi csapatzászló, a hadilobogó és a felségjel, valamint ezek használatának, illetőleg adományozásának egyes kérdéseit érintően a következőket rendelem el:

A csapatzászló

1. § (1) *  A csapatzászló a hazához, a nemzethez, az eskühöz és a csapathoz való kitartó hűség, valamint a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképe, az adott katonai szervezetet önmagában is megtestesítő szimbólum.

(2) A csapatzászlót külön szabályok szerinti katonai tiszteletadás illeti meg.

(3) A csapatzászló részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) csapatzászlóra jogosult katonai szervezetei:

a) a dandár,

b) az ezred,

c) az önálló zászlóalj (osztály),

d) *  az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, és

e) az a)-d) pontokban felsoroltakkal azonos jogállású katonai szervezet.

(2) *  Az (1) bekezdésben nem említett katonai szervezet részére csapatzászló adományozására a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) javaslatot tehet.

A csapatzászló adományozása és használata

3. § (1) *  A csapatzászlót a köztársasági elnök adományozza az általa kibocsátott okirattal. A csapatzászló átadása a nemzeti, állami és katonai ünnepek alkalmával, ünnepélyes keretek között történik.

(2) *  A csapatzászló adományozása iránti kérelmet a 2. § (1) bekezdése szerinti katonai szervezet parancsnoka, vezetője a tervezett csapatzászló-átadási ünnepet megelőző 90 nappal a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) katonai hagyományőrzésért felelős szervének véleményével együtt - a Honvédség központi személyügyi szerve útján - a HVKF-nek terjeszti fel. A HVKF az adományozásra vonatkozó javaslatát a beérkezéstől számított 30 napon belül terjeszti elő a honvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) *  A HVKF a 2. § (2) bekezdése szerinti katonai szervezetet érintő javaslatát a tervezett csapatzászló-átadási ünnepséget 60 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez. A miniszter a javaslat előterjesztését megtagadhatja. Az előterjesztés megtagadása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

(4) *  A miniszter a csapatzászló adományozására vonatkozó előterjesztését a tervezett átadási ünnepséget 30 nappal megelőzően terjeszti fel a köztársasági elnökhöz.

4. § (1) A csapatzászlóra az adományozó, illetve képviselője az adományozással egyidejűleg zászlószalagot köt.

(2) *  Az önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezet katonai szolgálattal összefüggő, huzamosabb időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismerésére állami és nemzeti ünnepeken, a Magyar Honvédelem Napján, valamint az adott katonai szervezet csapatünnepén, kiemelkedő jubileumi évfordulóján a honvédelmi miniszter és a HVKF, illetve képviselője a katonai szervezet csapatzászlójára elismerésként zászlószalagot (a továbbiakban: honvédelmi miniszter és a HVKF szalagja) köthet. A honvédelmi miniszter és a HVKF szalagjával adományozó okirat jár.

(3) *  A HM szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szerve a HVKF szalagjának adományozására a tervezett átadási ünnepet megelőző 90 nappal tesz javaslatot.

(4) *  A zászlószalagok részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § *  (1) A 4. §-ban meghatározottakon kívüli természetes és jogi személyek - a csapatzászlóval rendelkező katonai szervezet parancsnokának egyetértésével - adományozhatnak zászlót vagy zászlószalagot, amely az 1. számú melléklet szerint zászlóval, illetve zászlószalagokkal nem lehet összetéveszthető, és amelynek elkészítéséről az adományozó gondoskodik.

(2) A természetes és jogi személyek által adományozott szalag színében, anyagában, díszítésében nincs megkötés, azonban az 120 centiméternél nem lehet hosszabb. A természetes és jogi személyek által adományozott szalagokra a katonai szervezetek 8 centiméter átmérőjű emblémája ráhímezhető.

6. § (1) A katonai szervezet a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken, illetőleg a parancsnok (vezető) által külön meghatározott esetekben, katonai tiszteletadás mellett, kibontva használja.

(2) A csapatzászlót a katonai szervezet alkalmazása során, továbbá menetben a parancsnok (vezető) által meghatározott módon, katonai rendezvényen zászlókísérő szakasz által kell őrizni, egyéb esetben pedig a katonai szervezet törzsének körletében, a megfelelő tiszteletet kifejező körülmények között kell tárolni.

(3) A csapatzászlót, mint a katonai szervezet tekintélyét és becsületét megtestesítő jelképet óvni és védeni, veszélyhelyzetben pedig minden lehetőséget felhasználva menteni kell.

7. § (1) *  Ha a csapatzászló megsemmisül, illetve olyan mértékben sérül vagy rongálódik, hogy rendeltetésének már nem felel meg, a pótlása, illetve cseréje iránti kérelmet a HVKF-hez kell előterjeszteni.

(2) Ha a megsemmisülés, sérülés vagy rongálódás a gondatlan őrzés vagy használat következménye, az ezért felelős személyt fegyelmi felelősség terheli.

(3) A csapatzászló használatára és őrzésére vonatkozó, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A hadilobogó és árbocjelvények

8. § (1) A Honvédség folyami fegyvernemi úszóegységei (a továbbiakban: hadihajók) felségjelként a Törvény 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hadilobogót használják.

(2) A hadilobogót külön szabályok szerinti katonai tiszteletadás illeti meg.

(3) A hadilobogó részletes leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A hadihajók árbocjelvényként árbocszalagot, valamint az elöljárók jelenlétének jelzésére a következő árbocjelvényeket használják:

a) rangidős parancsnoki lengő,

b) miniszteri lengő.

(2) Az árbocjelvényeket valamennyi hadihajó az adott árbocjelvényre meghatározott szabályok szerint, egységesen használja.

A katonai járművek nemzeti hovatartozásának jelzései

10. § (1) A Honvédség szárazföldi, légi és vízi járművei (a továbbiakban: katonai járművek) - a hadiviselés szabályaira vonatkozó nemzetközi egyezményeknek megfelelően - a nemzeti hovatartozásuk jelzésére messziről felismerhető jelvényt (a továbbiakban: felségjel) kötelesek viselni.

(2) * 

11. § (1) A felségjelet a katonai jármű felületein (oldalain, tornyán, szárnyán, vezérsíkján stb.) olyan méretben kell feltüntetni, hogy a jármű hovatartozása a földről és a levegőből egyaránt nagyobb távolságból felismerhető legyen.

(2) A felségjel részletes leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A honvédelmi célú légijárműveken elhelyezendő felségjelek leírását az állami légijárművek nyilvántartásáról szóló jogszabály tartalmazza.

Közös és záró rendelkezések

12. § (1) *  A csapatzászló, az 5. §-ban meghatározottak kivételével a zászlószalag, a hadilobogó, valamint az árbocjelvények beszerzéséről, műszaki dokumentációjának elkészítéséről a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, javíttatásáról, esetleges cseréjéről és a csapatokhoz történő eljuttatásáról az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt katonai szervezete útján gondoskodik.

(2) *  A katonai szervezet megszűnése esetén a csapatzászló a HVKF által kijelölt jogutód szervezetre száll. Ha nincs kijelölt jogutód, a csapatzászlót a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) részére megőrzés végett át kell adni.

(3) *  Amennyiben a katonai szervezet jogállása megváltozik - a megszűnés esetének kivételével - a csapatzászlót tovább használhatja. Amennyiben a megszűnt katonai szervezet részeiből alegység kerül létrehozásra, a csapatzászló a csapatmúzeumban kerül elhelyezésre.

(4) *  A HM HIM-nek leadott csapatzászlók - a vonatkozó előírások figyelembevételével - egyedi elbírálás alapján kikölcsönözhetők.

(5) *  A jogutód nélkül megszűnt katonai szervezetek, illetve a katonai szervezetek nélkül maradt egykori helyőrségek helyi önkormányzata és civil szervezetei kérésére engedélyezhető az eredeti csapatzászlók másolatának elkészítése, azzal a feltétellel, hogy a korhű másolatok biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről és erkölcsi méltóságáról a helyi önkormányzat a kérelmező civil szervezetekkel együtt felel és gondoskodik. Ebben az esetben a csapatzászló-másolat elkészítésének, tárolásának, igénybevételének költségeit az önkormányzat és a civil szervezet köteles viselni.

13. § *  A miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, valamint a Honvédség katonai szervezetei a HM és a Honvédség emblémáját használhatják.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a 6/1987. (X. 15.) HM rendelettel kiadott Magyar Köztársaság Fegyveres Erői Szolgálati Szabályzatának 595-598. pontja a hatályát veszti.

1. számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez * 

A csapatzászló és a zászlószalagok

I. A csapatzászló

1. A zászlóalap: 120 centiméter magas és 140 centiméter széles, műszál alapú fehér szatén anyagú téglalap, mindkét oldal közepén Magyarország címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajág övez.

A címer magassága a koronával együtt 57, szélessége a lombozattal együtt 58 centiméter. A címer selyem rátéttel, arany és ezüst színű hímzésekkel készül.

A zászlólap széleit a hosszabb oldalakon 11-11, a rövidebb oldalakon 9-9, 10 centiméter alapú, 15 centiméterre benyúló piros és zöld lángnyelvből álló pártázat övezi. A lángnyelvek minden oldalon piros színnel kezdődnek és végződnek, a zászlólap négy sarkában a lángnyelveket zöld színű körcikk választja el.

A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedő, három szabad szélén 5 milliméteres nemzeti színű selyemzsinórból készült szegés van, két szabad csúcsán 10-10 centiméteres nemzeti színű selyembojttal.

A zászlólapnak a pártázaton kívül eső fehér része a rúdon egyszer körülcsavarva, ahhoz 3 egymástól egyenlő távolságra lévő sorban 25-25-25 darab egyenletesen elosztott félgömb fejű sárgaréz szöggel van rögzítve.

2. A zászlócsúcs: 21 centiméter hosszú, stilizált levél formájú homokfúvott sárgaréz, mindkét oldalán Magyarország pajzstartók nélküli, barokk formájú, öntött bronz címerével.

3. A zászlórúd: 238 centiméter hosszú, henger alakú, skarlátszínűre lakkozott, alsó harmadánál szétcsavarható rúd. A szétcsavarás helyénél sárgaréz gyűrűk, alsó végén sárgaréz kupak zárja le.

II. A zászlószalagok

1. A Köztársasági Elnök szalagja: 17 centiméter széles szatén szalag, közepén 20-25 centiméteres csokorba kötve, két ága 115-115 centiméter hosszú. A szalag piros-fehér-zöld színű, első ágán arannyal hímezve: „MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE” felirattal. A második ágon arannyal hímezve az alakulat megnevezése és az adományozás évszáma található, alatta Magyarország 20 centiméter magasságú, 9,5 centiméter szélességű pajzstartó nélküli, rátétes kivitelű címerével.

2. A honvédelmi miniszter szalagja: 16 centiméter széles fehér szatén szalag, közepén 20-25 centiméteres csokorba kötve, két ága 100-100 centiméter hosszúságú. A szalag szabad ágait körben piros-zöld ék alakú, selyemmel hímzett pártázat szegélyezi, alján 10 centiméteres arany színű rojt található. A szalag ágai arannyal hímzettek, első ágán „MAGYARORSZÁG”, a második ágon pedig „HONVÉDELMI MINISZTERE” felirat található, alatta a Honvédelmi Minisztérium 8 centiméter átmérőjű emblémájával.

3. A Honvéd Vezérkar főnök szalagja: 20 centiméter széles vörös szatén szalag, közepén 30 centiméteres csokorba kötve, két ága 120-120 centiméter hosszú. A szalag mindkét ágán és a szalagcsokron arany hímzéssel balról babérág fonat, jobbról tölgyfaág fonat fut körbe. Az első ágon arany hímzéssel „HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE” felirat helyezkedik el, alatta a Magyar Honvédség 8 centiméter átmérőjű emblémájával. A szalag alját 10 centiméteres aranyrojt zárja.

2. számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez * 

A hadilobogók és árbocjelvények

1. A hadilobogó műszál alapú fehér szaténból készül, mindkét oldalán az árboc felé eső első harmadban Magyarország - a hadilobogó méretéhez arányított nagyságú - címerével, amelynek függőleges tengelye a lobogó első egyharmadának tengelyével esik egybe, vízszintes tengelye pedig a lobogó középvonalában helyezkedik el. A hadilobogólap szélein a hímzett pártázat ékeinek száma a hadilobogólap méretéhez arányított, befelé mutató piros-zöld színű. A sarkokban lévő felezett ékek színe zöld.

A hadilobogó méretei:

a) nagyhajók részére 80 X 100 centiméter,

b) kishajók részére 60 X 80 centiméter,

c) parancsnoki motorosok részére 31 X 40 centiméter.

2. Az árbocszalag 21 X 200 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető egyenlő háromszög alakú, vászon anyagú nemzeti színű szalag.

3. A rangidős parancsnoki lengő 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapon elhelyezhető, háromszög alakú, műszállal erősített fehér selyem anyagból készül, mindkét oldalán Magyarország hímzett címerével, címertartó tölgy-, és olajág nélkül. A lengő felvonózsinór felőli vége 60 centiméter széles, és a háromszög csúcsa a 80 centiméter hosszú téglalap vízszintes középvonalának és a rövidebb, képzeletbeli oldalvonalának metszéspontjában van. A háromszög két befogója mentén 11-11, a rövidebb oldalon 7-7 egész, a három sarokban pedig 1-1 felezett, befelé mutató, ék alakú hímzett pártázat helyezkedik el. Az egész ékek piros, és zöld, a felezett ékek zöld színűek.

4. A miniszteri lengő 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető, nemzeti színű, a felvonó zsinórral ellentétes oldalon fecskefarokban végződő zászló, szélein nemzeti színű zsinórral szegélyezve.

3. számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez * 

A felségjel

A felségjel leírása: A felségjel nemzeti színeket tartalmazó egyenlő szárú háromszög, amelynek magassága az alap kétszerese. A színek a háromszögben úgy helyezkednek el, hogy a háromszög mindkét szára mentén az alap 1/9-ed részének megfelelő szélességű piros színű, majd fehér színű sáv húzódik, amelyek között a háromszög fennmaradó területe zöld színű. Az így kialakult jelet egy, az alap 1/27-ed része szélességű fehér keret veszi körül.

A felségjel elhelyezése: A felségjelet a katonai járművek függőleges, vagy annak közeli állású síkjain úgy kell felfesteni (felhelyezni), hogy a háromszögnek az alapjával szembeni csúcsa a jármű haladási irányába mutasson. Ezáltal bármilyen felületen elhelyezett felségjel a jármű haladási irányába mutató, ék alakú jelzésként is használható.

A felségjel elhelyezésének általános szabályai:

a) Toronnyal rendelkező harcjárműveken a harcjármű tornyának két oldalán, a keresztirányú szimmetriavonalhoz képest 30°-ban előre, vagy a torony hozzá legközelebbi szabad felületén.

b) Egyéb kerekes és lánctalpas harcjárműveken és vontatókon a harcjármű keresztirányú szimmetriavonalához legközelebb eső szabad felületen.

c) Terepjáró személy és tehergépjárműveken a gépjármű két oldalán, az első ajtók keresztirányú szimmetriapontjában.

d) Pótkocsikon, konténereken és egyéb eszközökön az eszköz oldalfelületének a keresztirányú szimmetriapontjában.

e) Hadihajókon:

ea) MS-25 AM aknamentesítő hajón a felső kormányállás és a hajóharang fölött;

eb) tűzszerész járőrhajón a kódlobogó tároló dobozon;

ec) parancsnoki motorcsónakon a hajó tetején és a felépítmény mindkét oldalán.

A felségjel mérete:

A felségjel a jármű jellege és a felhasználható felület mennyisége szerint két méretben készül.

Felségjel Méretek (mm)
a b c d k
I. méret 135 15 15 75 5
II. méret 90 10 10 50 3

  Vissza az oldal tetejére