A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi III. törvény

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank között, a pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank között, a pénzügyi együttműködésről szóló, 1994. október 21-én aláírt keretmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

2. § A keretmegállapodás hivatalos magyar szövege az alábbi:

„Keretmegállapodás
a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről

Budapest, 1994. október 21.

A jelen Megállapodás az alábbi Felek között jött létre:

A Magyar Köztársaság,

melyet annak pénzügyminisztere, Békesi László úr képvisel,

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. alatti székhellyel,

egyrészről és

az Európai Beruházási Bank,

melynek központi irodája a

100 boulevard Konrad Adenauer,

Luxembourg-Kirchberg,

Luxemburgi Nagyhercegség címen működik, és amelyet Wolfgang Roth, alelnök úr képvisel

(a továbbiakban: Bank),

másrészről.

Tekintettel arra, hogy

(A) az Európai Unió Tanácsának 1993. december 13-i Határozata, valamint a Bank Kormányzótanácsának 1994. május 2-i Határozata (a továbbiakban: Határozat) keretében, mely felhatalmazást ad arra, hogy a Bank saját erőforrásaiból kölcsönöket nyújtson a közép- és kelet-európai országok (Lengyelország, Magyarország, a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Románia, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Albánia) számára programok céljaira, a Bank hajlandó részt venni olyan beruházási programok finanszírozásában, amelyek megfelelnek a Bank saját forrásaiból történő kölcsönnyújtásra vonatkozó általánosan alkalmazott feltételeknek;

(B) a Határozat értelmében a Bank felhatalmazást kapott 3000 millió ECU összeg erejéig, a Bank saját forrásainak terhére, kölcsönök formájában történő segítségnyújtásra ilyen beruházási programok céljaira, Lengyelország, Magyarország, a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Románia, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Albánia számára, a fenti országok közötti előzetes felosztás nélkül, 1993. december 23-ától kezdődően, hároméves időtartamra. Amennyiben ezen időtartam lejártával a Bank által nyújtandó kölcsönök összege nem érné el a fentiekben meghatározott összeget, a hároméves időtartam újabb fél évvel automatikusan meghosszabbodik; és

(C) a jelen dokumentumban a „kölcsönök”-re, valamint a „finanszírozott programok”-ra történő utalások a Bank által a jelen Megállapodás keretében nyújtott kölcsönökre, illetve finanszírozott programokra vonatkoznak.

Ezennel tehát a Felek a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A kölcsönök meghatározott, a Banknak a saját forrásaiból történő kölcsönnyújtások általános feltételeinek eleget tevő, a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által, illetve azok jóváhagyásával a Bankhoz benyújtott beruházási programok részbeni finanszírozásának céljaira kerülnek felhasználásra.

2. Cikk

A programok elfogadhatóságának vizsgálata és a kölcsönök odaítélése a Bank Alapokmányában rögzített szabályok, feltételek és eljárások alapján történik.

3. Cikk

A kölcsönök visszafizetésének feltételeit a Bank a vonatkozó program gazdasági és pénzügyi jellemzői alapján állapítja meg. A kamatlábakat és a garanciakövetelményeket a Bank saját általános gyakorlatának megfelelően állapítja meg.

4. Cikk

A Bank által a programok megvalósításának céljaira odaítélt kölcsönök nyújthatók társfinanszírozás formájában is, amelyben különösen a Magyar Köztársaságnak, az Európai Közösségek Tagállamainak, az Európai Közösségek Bizottságának, illetve harmadik országoknak hitelintézetei, illetve fejlesztési szervezetei, valamint nemzetközi pénzügyi szervezetek vehetnek részt.

5. Cikk

A jelen Megállapodás alapján nyújtott kölcsönökhöz hozzájuthat a Magyar Köztársaság, illetve bármely magán-, részben állami vagy állami jogi személy.

6. Cikk

A jelen Megállapodás alapján finanszírozott programok megvalósítása, irányítása és fenntartása a vonatkozó végső kedvezményezettek felelőssége.

7. Cikk

A Bank által finanszírozott, illetve a Bankhoz finanszírozás céljából benyújtott programokra vonatkozóan a versenytárgyalási eljárásokat és más, a szerződések odaítélésére vonatkozó eljárásokat versenyeztetés alapján, a Bank általános gyakorlatával összhangban kell bonyolítani. A Magyar Köztársaság a finanszírozott programokra vonatkozó szerződések odaítélése esetében olyan pénzügyi és vámeljárásokat fog alkalmazni, amelyek legalább olyan kedvezőek, mint a legnagyobb kedvezményt élvező államok vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott programokra vonatkozó szerződések esetében.

8. Cikk

A Magyar Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy az itt hivatkozott kölcsönök vagy garanciák tekintetében a Banknak járó tőkeösszegek megfizetése, a kamatok és egyéb összegek az adók alól mentesülnek.

9. Cikk

A Magyar Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönök időtartama alatt biztosítja, hogy az ilyen kölcsönök felvevői és garánsai részére a kamatok, a járulékok és egyéb díjak, valamint a tőkeösszeg visszafizetéséhez szükséges külföldi fizetőeszközök rendelkezésre állnak.

10. Cikk

A Magyar Köztársaság megtesz minden erőfeszítést annak biztosítása érdekében, hogy a Bank által finanszírozott programok olyan elbírálásban részesülnek, amely nem kedvezőtlenebb, mint bármely fennálló nemzeti szabályozás vagy kétoldalú beruházási megállapodás alapján foganatosítható elbánás.

11. Cikk

Amennyiben valamely kölcsön kedvezményezettje nem a Magyar Köztársaság, a Bank a kölcsönnyújtás feltételeként kikötheti a Magyar Köztársaság garanciavállalását.

12. Cikk

A Bank a Magyar Köztársaság területén a Magyar Köztársaság törvényei alapján a jogi személyek részére adható legszélesebb körű jogképességgel rendelkezik; különösen jogi eljárásokban félként szerepelhet.

13. Cikk

A jelen Megállapodással kapcsolatos munkájuk ellátása során a Bank képviselői a következő kiváltságokat és mentességeket élvezik:

a) hivatalos minőségükben végzett cselekedeteik tekintetében mentesség a jogi és közigazgatási eljárások alól, kivéve azokat az eseteket, amikor a Bank az ilyen mentességről lemond,

b) mentesség a beutazási korlátozások, illetve az idegenek bejelentkezésére vonatkozó hivatalos eljárások alól,

c) az azonos rangú diplomáciai missziók képviselőinek és tisztviselőinek rendelkezésére álló azonos utazási lehetőségek.

14. Cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései mindaddig hatályban maradnak, amíg a jelen Megállapodás alapján kötött finanszírozási szerződések szerinti minden összeg teljes egészében megfizetésre kerül.

15. Cikk

A jelen Megállapodásból eredő jogvitákat az Európai Közösségek Bíróságához kell benyújtani.

A jelen Megállapodás Szerződő Felei lemondanak minden olyan jogukról vagy mentességükről, amely alapján ellenvetéssel élhetnek e Bíróság joghatóságával szemben. A nevezett Bíróságnak a jelen 15. Cikkely szerinti határozata a Felekre nézve korlátozás és fenntartás nélkül kötelező érvényű.

A Felsorolások a jelen Megállapodás részét képezik.

A jelen Megállapodáshoz az alábbi mellékletek tartoznak:

A) Melléklet - Meghatalmazás

B) Melléklet - Jogi vélemény

Annak bizonyságaként, hogy a jelen Megállapodást a Felek három eredeti példányban, angol nyelven aláírták, a Magyar Köztársaság nevében Báger Gusztáv úr, a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Önálló Osztályának vezetője és az Európai Beruházási Bank nevében Gerhard Hütz úr, a Jogi Igazgatóság tagja minden egyes oldalt kézjegyükkel elláttak.

(Aláírások)

Budapest, 1994. október 21. napján.

A) Melléklet

Meghatalmazás

Ezennel tanúsítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazta dr. Békesi László pénzügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodást aláírja.

Budapest, 1994. október 19. napján

Szent-Iványi István s. k.,
külügyminisztériumi államtitkár

B) Melléklet

Jogi vélemény

Európai Beruházási Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

Luxemburg

Luxemburgi Nagyhercegség

Uraim,

I. Alulírott dr. Vastagh Pál, a Magyar Köztársaság (Magyarország) igazságügyminisztere e véleményt azzal a pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodással (Megállapodás) kapcsolatban adom, amely 1994. október 21-én jött létre Magyarország és az Európai Beruházási Bank (EBB) között.

II. Megtekintettem a Megállapodás egy aláírt példányát, továbbá megvizsgáltam azokat a jogszabályokat, okiratokat, okmányokat és egyéb joganyagokat, és érdeklődtem olyan egyéb vonatkozások iránt, amelyeket szükségesnek vagy megfelelőnek tartottam e vélemény megadásához. Az előbbiek alapján arra a véleményre jutottam, illetve azt állítom, hogy:

a) A Megállapodást Magyarország részéről dr. Békesi László pénzügyminiszter kellő módon írta alá és adta át.

b) A Megállapodás dr. Békesi László pénzügyminiszter által történt aláírása Magyarország Országgyűlése által a dr. Békesi László pénzügyminiszternek 1994. október 11-én hozott 51/1994. (X. 19.) OGY határozatában adott felhatalmazása alapján történt.

c) Magyarországon nincs olyan rendelkezés, amely szerint a Megállapodás aláírását, átadását vagy végrehajtását ratifikálni kellene.

III. A fentieket alapul véve arra a következtetésre jutottam, hogy valamennyi jogszabályt, rendelkezést és jogérvényesen hozott döntést, amelyek ez idő szerint Magyarországot érintik vagy szabályozzák, betartottak annak érdekében, hogy a Megállapodás érvényes és jogilag kötelező legyen Magyarországra nézve, és az a véleményem, hogy a Megállapodás jogérvényes és kötelező Magyarországra, és Magyarországot a Megállapodásban foglalt rendelkezések teljesítését illetően e Megállapodásban foglalt feltételek szerint visszavonhatatlanul kötik.

Budapest, 1994. október 31.

Tisztelettel
Dr. Vastagh Pál s. k.,
igazságügyminiszter”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. október 21. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére