A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi IV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, 1994. évi február hó 4. napján, Bernben aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1995. június 9-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között,
személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Svájci Szövetségi Tanács (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy az illegális migrációt az európai erőfeszítések szellemében kezeljék,

arra törekedve, hogy a jogellenesen tartózkodó személyek átvételét a szolidáris együttműködés szellemében és a kölcsönösség alapján szabályozzák,

kölcsönösen elfogadva, hogy ezen Egyezmény nem szolgálhat alapul a jogellenesen tartózkodó személyek tömeges átszállítására,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

Saját állampolgárok átvétele

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél megkeresésére különleges formalitások nélkül visszafogad a megkereső Szerződő Fél állama területéről minden jogellenesen ott tartózkodó személyt, akiről bizonyítást nyert vagy valószínűsíthető, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára. Ha utólag megállapítást nyer, hogy az átvett személy az átvétel időpontjában nem volt a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, úgy őt a megkereső Szerződő Félnek vissza kell venni.

(2) Amennyiben az állampolgárság csak valószínűsített, a megkeresett Szerződő Fél elutasíthatja az átvételt akkor, ha hét munkanapon belül kétséget kizáróan megállapítja, és a megkereső Szerződő Felet erről értesíti, hogy az érintett személy a rendelkezésre álló adatok ellenére ezen Szerződő Fél állampolgárságával nem rendelkezik. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a kötelező.

2. Cikk

Ápolást igénylő személy átvétele

A megkereső Szerződő Fél az 1. Cikk szerinti olyan személy tervezett hazaszállítását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel gondozásra van szüksége, bejelenti a megkeresett Szerződő Félnek. A megkeresett Szerződő Fél hét napon belül közli, hogy az átvételre mikor és hol kerül sor.

3. Cikk

Harmadik állam állampolgárainak átvétele

(1) Ezen Egyezmény 1. és 2. Cikkének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azon harmadik állam állampolgárára, aki a megkeresett Szerződő Fél államának területén állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, illetőleg aki ott menekült státust kapott.

(2) A megkereső Szerződő Fél visszaveszi az (1) bekezdésben meghatározott személyt, ha utólag kiderül, hogy az a megkeresett Szerződő Fél állama területéről történő kiutazása időpontjában nem rendelkezett állandó tartózkodási engedéllyel vagy menekült státussal.

4. Cikk

Átszállítás

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi a másik Szerződő Fél megkeresésére a harmadik állam állampolgárát hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra (a továbbiakban: átszállítás), ha a továbbutazást a tranzitországokban és az átvételt a célországban a megkereső Szerződő Fél biztosította. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél tranzitvízumára nincs szükség.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy átszállítását nem kérelmezik, illetőleg azt elutasítják, ha indokoltan feltételezhető, hogy a célországban vagy az esetleges tranzitországokban embertelen bánásmód, halálbüntetés fenyegeti, élete, testi épsége vagy szabadsága nemzeti, vallási, faji hovatartozása, politikai meggyőződése miatt veszélyben van.

(3) Az átszállítás ezenkívül nem kérelmezhető, illetőleg az elutasítható, ha a személyt a megkeresett Szerződő Fél államában, a célországban, illetve a tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történő felelősségrevonás esetét.

(4) Az átszállítás iránti kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint a Svájci Államszövetség Igazságügyi és Rendőrségi Minisztériuma között közvetlen úton, írásban terjesztik elő és intézik. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az átszállítandó személy személyazonosító adatait,

b) nyilatkozatot arról, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott elutasítási okok,

c) az átadásra javasolt időpontot és határátkelőhelyet.

(5) A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül állapodnak meg egymással az átadás végleges időpontjában és az átszállítás módjában.

(6) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel írásban közli az elutasítást megalapozó indokokat.

(7) Az átszállításra átvett személy visszaadható a megkereső Szerződő Félnek, ha az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltétel hiánya vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti valamely tény utólag válik ismertté. Ennek közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszavenni az átszállításra előzőleg átadott személyt.

5. Cikk

Költségviselés

(1) Ezen Egyezmény 1-3. Cikke szerint átadásra kerülő személyek szállításával kapcsolatos költségeket a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) Ezen Egyezmény 4. Cikke szerinti személyek átszállítási költségeit és az esetleges visszaadás költségeit is a megkereső Szerződő Fél viseli.

6. Cikk

Adatvédelem

Ezen Egyezmény végrehajtásához szükséges, a Szerződő Felek által átadott személyes adatokat a két állam érvényes adatvédelmi jogszabályai kölcsönös figyelembevételével kell kezelni és védelmüket biztosítani.

Ennek során

a) a megkeresett Szerződő Fél az adatokat csak az Egyezményben meghatározott célra használhatja fel,

b) egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél megkeresésére tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról,

c) az átadott adatokat csak az Egyezmény végrehajtására illetékes szervek kezelhetik. Az adatok másnak csak az átadó Szerződő Fél előzetes írásbeli engedélyével adhatók tovább.

7. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

A Magyar Köztársaság belügyminisztere, valamint a Svájci Államszövetség Igazságügyi és Rendőrségi Minisztériumának vezetője ezen Egyezmény végrehajtására megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák:

a) az illetékes szerveket, valamint az átadással-átvétellel kapcsolatos eljárás és kölcsönös tájékoztatás módját,

b) az átadáshoz és az átvételhez szükséges okmányokat és adatokat,

c) ezen Egyezmény 5. Cikke (2) bekezdése szerinti költségtérítés módját és szabályait.

8. Cikk

Érintetlenségi záradék

A Szerződő Felek fennálló két- és többoldalú nemzetközi jogi kötelezettségei, különösen az emberi jogok, a menekültjog és a kiadatás területén, érintetlenül maradnak.

9. Cikk

Együttműködési alapelv

Mindkét Szerződő Fél kötelezettséget vállal az Egyezmény alkalmazásából keletkező problémák egyetértésben történő megoldására.

10. Cikk

Felfüggesztés

Ezen Egyezmény 4. Cikkének alkalmazását bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

11. Cikk

Hatálybalépés, felmondás

(1) Ezen Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben ezen Egyezmény, a felmondás kézhezvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.

Készült Berben, az 1994. évi február hó 4. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. július 8-tól kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére