A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (4) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1-je előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezésére a következőket rendelem el:

1. § *  A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az állam azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtására vállal kötelezettséget, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek.

2. § (1) *  Az 1. §-ban meghatározott állami kötelezettségeket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) teljesíti.

(2) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében ellátja: * 

a) a károsultak írásos igénybejelentésének fogadását,

b) a járadékfolyósításhoz és egyéb (függő) károk rendezéséhez szükséges dokumentumok bekérését, azok felülvizsgálata alapján az igényjogosultságok elbírálását és folyósítását,

c) a kártérítéssel kapcsolatos peres eljárásokban a magyar állam perbeli képviseletét, valamint a visszkereseti igényeknek a belföldi és külföldi károkozókkal, illetve a károkozók felelősségbiztosítójával szembeni érvényesítését,

d) a kárfizetési és járadékfizetési kötelezettségek körébe tartozó társadalombiztosítási szolgáltatások megtérítése tárgyában az e feladat ellátására jogosult társadalombiztosítási szervvel szerződés megkötését,

e) a járadékfolyósítás folyamatos bonyolításával kapcsolatos valamennyi teendőt.

2/A. § *  A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2020. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2019. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 2,8 százalékkal emelkednek.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1996. január 1-jét követően esedékes kötelezettségek és szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

(2) * 

(3) *  A Kincstár a nemzetközi kárfizetési és járadékszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, valamint a kifizetett kártérítésnek a külföldi biztosítókkal történő elszámolásával biztosítóintézetet bízhat meg.


  Vissza az oldal tetejére