A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi V. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, Salzburgban, 1992. október hó 9. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1995. március 21-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között,
személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy a saját állampolgárok és harmadik országok állampolgárainak a közös határon történő kölcsönös átvételét a jószomszédi kapcsolatok szellemében Egyezményben szabályozzák;

azon törekvéstől vezérelve, hogy az illegális népmozgást az európai együttműködés keretében kifejtett fáradozásoknak megfelelően kölcsönös érdekeikkel összhangban visszaszorítsák, és azon célt követve, hogy az Egyezmény személyi hatályát a jövőben kiterjesszék,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél különös alakszerűség nélkül visszafogad a másik Szerződő Fél területéről minden személyt, akiről valószínűsítik, hogy annak állampolgárságával rendelkezik. Amennyiben utólag kiderül, hogy a személy a beutazás időpontjában ilyen állampolgársággal nem rendelkezett, úgy őt a másik Szerződő Félnek vissza kell vennie, ez nem érvényesül abban az esetben, ha azon Szerződő Fél hatósága, amely a személyt átvette, részére jogszerűtlenül állított ki úti okmányt.

(2) Ha az állampolgárság nem valószínűsíthető, akkor azon Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete, amelynek állampolgárságával a személy feltehetően rendelkezik, ezt megkeresésre haladéktalanul tisztázza.

2. Cikk

Olyan személyek szándékolt hazaszállítását, akiknek egészségi állapotuk miatt vagy életkorukra tekintettel gondozásra van szükségük, a tartózkodási hely államának illetékes hatósága bejelenti a honosság szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének. A bejelentést követő egy hónapon belül a tartózkodási hely államával közölni kell, hogy az átvétel hol és mikor történik.

3. Cikk

(1) *  A Szerződő Felek átveszik azt a harmadik országbeli személyt, aki az osztrák-magyar államhatárt jogellenesen lépte át, függetlenül attól, hogy vele szemben beutazási tilalom áll-e fenn, vagy azon Szerződő Állam területén jogszerűen vagy jogellenesen tartózkodott, ahonnan az államhatárt átlépte.

(2) Az átvétel iránti kérelmet a harmadik ország állampolgára jogellenes belépését követő 90 napon belül bármikor elő lehet terjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az átveendő személy adatait, valamint a közös határ jogellenes átlépésére vonatkozó adatokat. Az átvételi kérelemre annak előterjesztését követő 72 órán belül választ kell adni. A megkeresett Szerződő Fél a harmadik ország állampolgárát átvételi nyilatkozat alapján veszi át. Az átvételi kérelmet és az átvételi nyilatkozatot magyar részről a Határőrség Országos Parancsnoksága, osztrák részről pedig Burgenland Tartomány Biztonsági Igazgatósága terjeszti elő.

(3) Harmadik országnak az (1) bekezdés szerint megjelölt állampolgárát mindegyik Szerződő Fél különös alakszerűség nélkül átveszi, ha a másik Szerződő Fél a jogellenes határátlépést követő 7 napon belül ezt kérelmezi. Az ilyen eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a másik Szerződő Fél olyan adatokat közöl, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a személy jogellenesen lépte át a magyar-osztrák határt. Az átadásról és átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a megkeresett Szerződő Fél az alakszerűség nélküli átvételt elutasítja, a megkereső Szerződő Fél az erre történő utalással az átvételt 7 napon belül, a (2) bekezdés szerint kérelmezheti.

(4) Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy a harmadik ország állampolgára nem a másik Szerződő Fél államterületéről lépett be jogellenesen, úgy őt megkeresésre az átadástól számított 30 napon belül vissza kell venni.

(5) A megkereső Szerződő Fél viseli a közös határig történő szállítás költségeit, ha az átadandó személy nem rendelkezik ehhez elegendő saját eszközzel.

4. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi a harmadik ország állampolgárát átszállításra, ha a másik Szerződő Fél ezt kéri és az átvételt a célországban és az esetleges további tranzitországokban biztosította.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, elutasítható, ha harmadik ország állampolgárát

a) a célországban vagy az esetleges további tranzitországokban embertelen bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, élete vagy szabadsága faji, vallási, nemzeti hovatartozása, meghatározott szociális csoporthoz tartozása vagy politikai nézetei miatt veszélynek van kitéve, vagy

b) a megkeresett Szerződő Fél országában büntetőeljárást kellene indítani ellene, vagy a célországban, illetőleg az esetleges tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történő felelősségre vonás esetét.

(3) Az átszállítás iránti kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és az Osztrák Szövetségi Belügyminisztérium között közvetlen úton terjesztik elő és intézik. A kérelemnek a harmadik ország állampolgára személyi adatain kívül tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (1) bekezdés szerinti elutasítási okok. Tájékoztatni kell továbbá a szándékolt átadás időpontjáról, valamint a határátkelőhelyről. A megkeresett Szerződő Fél a megkereső Szerződő Féllel egyetértésben a harmadik ország állampolgárát haladéktalanul átszállítja.

(4) Ha a megkeresett Szerződő Fél a megkeresését a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(5) A harmadik ország állampolgára visszaadható a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté vagy következnek be, amelyek az átszállítást nem teszik lehetővé.

(6) Az átszállításból és az esetleges visszaadásból keletkező költségeket a megkereső Szerződő Fél viseli.

5. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Felek belügyminiszterei megállapodást köthetnek

a) a kölcsönös tájékoztatás módjáról;

b) az átadás és átvétel során követendő eljárásról, valamint az ehhez szükséges adatokról és iratokról;

c) a személyek átvételére kijelölt határátkelőhelyekről;

d) a 4. Cikk (6) bekezdés szerinti költségtérítésről.

6. Cikk

Az Egyezmény alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél átmenetileg egészben vagy részben felfüggesztheti. Ezen intézkedés bevezetését, illetőleg visszavonását a másik Szerződő Féllel diplomáciai úton, írásban haladéktalanul közölni kell. Az Egyezmény átmeneti felfüggesztése nem érinti a saját állampolgárok átvételére vonatkozó kötelezettséget.

7. Cikk

(1) Az Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Az Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondás kézhezvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.

Készült Salzburgban, 1992. október hó 9. napján két eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. április 20-tól kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére