A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi IX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1994. november hó 25. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1995. július 6-án megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy az illegális migrációt az európai együttműködés elveivel összhangban, illetőleg kölcsönös érdekeiknek megfelelően visszaszorítsák, és a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadását-átvételét egyezményben szabályozzák,

elfogadván, hogy ez az Egyezmény nem szolgálhat alapul és eszközül személyeknek a származási országukba történő tömeges visszautasításához,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél megkeresésére különleges formalitások nélkül visszafogad a másik Szerződő Fél állama területéről minden jogellenesen ott-tartózkodó személyt, akiről bizonyítást nyert, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára.

(2) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről csak valószínűsíthető, úgy felkérésre a másik Szerződő Fél haladéktalanul tisztázza, hogy az átadni kívánt személy rendelkezik-e ezen Szerződő Fél államának állampolgárságával.

(3) Ha utólag megállapítást nyer, hogy az átvett személy a megkereső Szerződő Fél állama területéről történt kiléptetésekor nem volt a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, úgy őt a megkereső Szerződő Fél különleges formalitások nélkül visszaveszi.

(4) Az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a Szerződő Felek államának olyan állampolgára esetében, aki harmadik állam területén állandó tartózkodási jogosultsággal rendelkezik.

2. Cikk

Az 1. Cikk rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azon harmadik állam állampolgárára vagy a hontalan személyre, aki a megkeresett Szerződő Fél államának területén állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

3. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérelmére haladéktalanul visszaveszi harmadik állam azon állampolgárát, illetőleg azt a hontalan személyt, aki

a) közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél állama területéről légi úton, illegálisan érkezett a másik Szerződő Fél állama területére,

b) az a) pontban meghatározott módon érkezett a megkereső Szerződő Fél állama területére, és az ott benyújtott menekültstátus iránti kérelme elutasításra került.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átvételi kötelezettség nem vonatkozik harmadik állam azon állampolgárára, illetőleg azon hontalan személyre, akinek a belépését, illetve tartózkodását a megkereső Szerződő Fél engedélyezte.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a megkereső Szerződő Fél az átvételi kérelmet az illegálisan történt megérkezéskor, illetve a menekültstátus iránti kérelem elutasításakor haladéktalanul továbbítja a másik Szerződő Félhez.

4. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi a harmadik állam állampolgárát, illetőleg a hontalan személyt hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra, ha a másik Szerződő Fél ezt kérelmezi, valamint az átvételt a célországban és az esetleges tranzitországokban biztosította.

(2) A hatósági ellenőrzéssel történő átszállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az átszállítandó személy személyi adatait,

b) nyilatkozatot arról, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (3) bekezdésben meghatározott elutasítási okok,

c) az átadás javasolt időpontját és helyét, az átszállítás módját,

d) az átszállítással kapcsolatos egyéb lényeges információkat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek átszállítására vonatkozó kérelem teljesítése megtagadásra kerül, ha indokoltan feltételezhető, hogy

a) a célországban vagy az esetleges tranzitországokban embertelen bánásmód, halálbüntetés fenyegeti, élete vagy szabadsága faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt veszélynek van kitéve, vagy

b) a megkeresett Szerződő Fél országában büntetőeljárást kellene indítani ellene, vagy a célországban, illetve az esetleges tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történő felelősségre vonás esetét.

(4) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel haladéktalanul közölnie kell az elutasítás indokát.

(5) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást saját állama jogszabályai szerint hajtja végre.

(6) A megkereső Szerződő Fél visszaveszi az átvett személyt, ha utólag kiderül, hogy a megkereső Szerződő Fél nem tett eleget az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek, vagy a (3) bekezdés szerinti valamely körülmény vált ismertté.

5. Cikk

Az 1-3. Cikk szerinti személyek átadásával kapcsolatos költségeket a másik Szerződő Fél államhatáráig, valamint a 4. Cikk szerinti személyek hatósági ellenőrzéssel történő átszállításával kapcsolatos költségeket - ideértve az esetleges visszaadás költségeit is - a megkereső Szerződő Fél viseli.

6. Cikk

A Magyar Köztársaság belügyminisztere és a Lengyel Köztársaság belügyminisztere ezen Egyezmény végrehajtására megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák különösen:

a) azokat az okmányokat, amelyek alapján az állampolgárság megállapítható vagy valószínűsíthető,

b) az illetékes szerveket és az eljárás módját,

c) az 5. Cikk szerinti költségtérítés módját és részletes szabályait.

7. Cikk

Ezen Egyezmény 3-4. Cikkének alkalmazását közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi okból, vagy elemi csapás esetén bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

8. Cikk

(1) Ezen Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Ezen Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja, ez esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1994. évi november hónap 25. napján, két eredeti példányban, magyar és lengyel nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. augusztus 5-től kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére