A jogszabály mai napon ( 2021.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi XIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1) *  Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetését 564 895 millió forint bevételi, 586 087 millió forint kiadási előirányzattal, 21 192 millió forint hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetésének mérlegét, a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Ny. Alap hiányának rendezésére az 1996. évi központi költségvetés zárszámadásában kerül sor.

A bevételek részletezése

2. § (1) *  A járulékbevételek előirányzatának együttes összege 504 644 millió forint, amelyből 21 222 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 4000 millió forint a rendkívüli járulékbehajtásból származó járulékbevétel, 479 422 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 388 360 millió forint, ebből az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege 2300 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 79 000 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8362 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 1600 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2100 millió forint, melyből 1340 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete.

(2) *  A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek előirányzata 13 100 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 12 800 millió forint, 300 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és egyéb várható bevételeknek az összege.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek előirányzata 3000 millió forint. Az AT. 7. §-ának (3) bekezdésének rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(4) Az AT. 7. §-ának (4) bekezdése alapján 1160 millió forint a Lakásfedezeti kötvény 1996. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(5) A működési célú bevételek előirányzata 720 millió forint. Ebből a nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátásokra a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) XI. fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. kiemelt előirányzat költségtérítésének előirányzata 420 millió forint, az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel előirányzata 300 millió forint.

(6) *  Az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerint az Alapok egymás részére az általuk finanszírozott pénzbeli ellátások tényleges kiadásaival arányos járulékátadást eszközölnek. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Egészségbiztosítási Alaptól (a továbbiakban: E. Alap) átvett járulék előirányzata 39 253 millió forint (az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap nyugdíjellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).

(7) *  A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2900 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) *  Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 505 800 millió forint.

(2) Az ellátások megállapításával és folyósításával összefüggésben felmerült, ténylegesen kimutatható postaköltség, bankköltség és útiköltség-térítés előirányzata 2600 millió forint.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(4) *  A működésre fordított kiadás előirányzata 9892 millió forint, amelyből 720 millió forint a 2. § (5) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából

a) a folyamatos működési kiadásokra 7340 millió forint,

b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére 50 millió forint,

c) az informatikai fejlesztés kiadásaira 840 millió forint,

d) a beruházási kiadásokra 1143 millió forint,

e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra 360 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire a Kormány egyetértésével 159 millió forint

fordítható.

(5) *  Ha a (4) bekezdés c)-e) pontjai alatti tényleges kiadás kevesebb mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni. Az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel.

(6) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások előirányzata 100 millió forint.

(7) *  A nyugdíjkiadások után az E. Alapnak átadott járulék előirányzata 64 742 millió forint (az Ny. Alap 505 800 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).

(8) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján az E. Alapnak átadott rendszeres járulékok összege 1453 millió forint.

(9) * 

(10) A Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság elhelyezését az ingyenes állami vagyonjuttatás keretében - megállapodás alapján - legkésőbb 1996. június 30-ig átadásra kerülő ingatlan(ok) útján kell biztosítani.

(11) *  A (4) bekezdés b) pontja alatti előirányzat a járulékellenőrzés során ténylegesen feltárt, illetve kirótt járulékmérték arányában túlléphető.

(12) *  A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 1500 millió forint.

Működési költségvetés

4. § (1) *  A működési költségvetés bevételi előirányzata 9892 millió forint.

(2) *  A működési kiadás 9892 millió forint összegéből

a) 938 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 3604 millió forint a Területi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságoknál, 1532 millió forint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál felhasználható összeg;

b) *  a központosított kiadási előirányzat 3818 millió forint, ebből 1795 millió forint központosított intézményi előirányzat, 2023 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatok előirányzata;

c) az a) és b) pontok alatti kiadások előirányzatai tartalmazzák az igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulékbevallási, -befizetési kötelezettség teljesítésének, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges kiadásokat.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Ny. Alap tartalékainak alakulását a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

6. § (1) *  Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetését 476 655 millió forint bevételi, 515 579 millió forint kiadási előirányzattal, 38 924 millió forint hiánnyal állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetésének mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az E. Alap hiányának rendezésére az 1996. évi központi költségvetés zárszámadásában kerül sor.

A bevételek részletezése

7. § (1) *  A járulékbevételek együttes összege 378 500 millió forint, amelyből 14 778 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 3000 millió forint a rendkívüli járulékbevétel, 360 722 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből 292 000 millió forint munkáltatói egészségbiztosítási járulék, ebből 1700 millió forint az ÁPV Rt. tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege, 54 600 millió forint az egyéni egészségbiztosítási járulék, 6622 millió forint a munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék, 1500 millió forint a baleseti járulék, 6000 millió forint a munkáltatói táppénz-hozzájárulás. A központi költségvetés által - a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján - az 1996-ban fizetett járulékbevétel 12 000 millió forint.

(2) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő kiadásaira a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(3) *  A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 13 700 millió forint. Ebből 9500 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 2200 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 500 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 600 millió forint. Az AT. 7. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(5) *  Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel - a nyugdíjkiadások után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére átvett járulék - előirányzata 64 742 millió forint. (Az Ny. Alap 505 800 millió forint nyugdíjkiadásainak az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetének meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)

(6) A működési célú bevétel 1060 millió forint, amely a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak 980 millió forint összegű, a központi költségvetés általi megtérítéséből és az intézmények saját folyó bevételeinek 80 millió forint nagyságú összegéből származik.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok végzésére az Ny. Alaptól átvett rendszeres járulék előirányzata 1453 millió forint.

(8) *  A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2100 millió forint.

A kiadások részletezése

8. § (1) *  A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata (ideértve az egészségügyi dolgozók 1996. évi esedékes béremelésnek a fedezetét is) - a felújítások, beruházások nélkül - 224 835 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 81 850 millió forint, amelyből 400 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának előirányzata, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 13 000 millió forint, 1250 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére szolgáló kiadás előirányzata.

(3) *  A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak előirányzata 1500 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak előirányzata 200 millió forint.

(4) *  Az E. Alapot terhelő nyugellátások (korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások) előirányzata 79 000 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak összege 9500 millió forint.

(6) *  A táppénzkiadás előirányzata 38 140 millió forint.

(7) *  Az egyéb betegségi ellátások együttes előirányzata 3700 millió forint. Ebből a betegséggel kapcsolatos segélyek 800 millió forint összegű előirányzatából 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 120 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 10 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, a kártérítési járadék összege 900 millió forint, az utazási költségtérítés 2000 millió forint.

(8) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások előirányzata 1500 millió forint, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 500 millió forint.

(9) A kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzata 5 millió forint.

(10) *  Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Ny. Alapnak átadott járulék előirányzata 39 253 millió forint. (Az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)

(11) A (2)-(10) bekezdésben meghatározott, esedékessé váló kifizetéseket akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(12) *  A működésre fordított kiadás előirányzata 15 346 millió forint, amelyből 1060 millió forint a 7. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából

a) a folyamatos működési kiadásokra 11 980 millió forint,

b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére 600 millió forint,

c) a működési célú informatikai fejlesztésre 400 millió forint,

d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására 776 millió forint,

e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére 244 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire - a Kormány egyetértésével - 1346 millió forint

fordítható.

(13) *  Ha a (12) bekezdés c)-e) pontja szerinti tényleges kiadás kevesebb mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni. Az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel.

(14) * 

(15) *  A (12) bekezdés b) pontja alatti kiadási előirányzat a tényleges bevételek mértéke arányában túlléphető.

(16) *  Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére szolgáló célelőirányzat 4000 millió forint.

(17) *  A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 2000 millió forint.

Működési költségvetés

9. § (1) *  A működési költségvetés bevételi előirányzata 14 000 millió forint.

(2) *  A működési kiadások 14 000 millió forint összegéből

a) az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadási előirányzata 2994 millió forint, 12 millió forint a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok, 9355 millió forint a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadási előirányzata, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadási előirányzata 639 millió forint;

b) a központosított előirányzatok összege 2346 millió forint.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) Az egészségbiztosítás által folyósított, de nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az E. Alap tartalékainak alakulását a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

11. § Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján, ezen kiadások fedezetéül az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százaléka az E. Alap bevételét képezi.

12. § Az Ny. Alap és az E. Alap nyugdíjkiadási előirányzatának együttes összegéből az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (igazgatási szervei) különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére [a T. 13. §., 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdése] 450 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 150 millió forintot használhat fel.

13. § (1) *  A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó bevételi főösszege 936 102 millió forint, kiadási főösszege 996 218 millió forint, hiánya 60 116 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlegét a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer költségvetési hiányát az 1. § (3) és a 6. § (3) bekezdéseiben előírtak szerint kell rendezni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5)-(6) * 

15. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

16. § * 

17. § (1) A törvény 2. §-ának (1) bekezdésében, valamint 6. §-ának (1) bekezdésében megjelölt rendkívüli behajtásból származó bevétel teljesülése érdekében - a T. 114. §-ának felhatalmazása és csődeljárásban kötött megállapodásokban a járuléktartozásokat terv szerint fizetők és a végrehajtás alatt állók kivételével - a teljes adósságállomány felülvizsgálatát az Alapok kezelői végezzék el, és bocsássák a Kormány rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a Kormány az önkormányzatokkal együttműködve hozza meg a szükséges döntéseket, illetve kezdeményezze a megfelelő törvényi rendelkezések meghozatalát az adósságállomány minél nagyobb részének a költségvetési év folyamán történő beszedésére. A beszedés érdekében a behajtásban érvényesíthető törvényes eszközök leghatékonyabb alkalmazására kell törekedni, valamint a kapcsolódó eljárások gyorsítását kell elérni.

(3) A Kormány a társadalombiztosítási önkormányzatokkal együtt - az éves költségvetés időarányos teljesítésének értékelése keretében - negyedévenként értékeli a behajtási tevékenység eredményeit.

18. § (1) Ez a törvény - a 16. § kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. §-ának (2) bekezdésében az „56,48%-ának” szövegrész helyébe az „58,10%-ának” szövegrész lép, az AT. 5. §-a (2) bekezdésében a „43,52%-ának” szövegrész helyébe a „41,90%-ának” szövegrész lép; az AT. 4. §-ának (2) bekezdésében „a 10. § (9) bekezdésében meghatározott, az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésébe átutalandó összeg fedezetére” szövegrész, az AT. 5. §-a (3) bekezdésének j) pontjában az „és (9)” szövegrész, valamint az AT. 10. §-ának (9) bekezdése hatályát veszti. A 16. § (1)-(5) bekezdése a kihirdetést követő 45. napon, (6) bekezdése a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az AT.-nek e törvénnyel megállapított, a bevételek Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap közötti megosztási arányait meghatározó rendelkezéseit első ízben az 1996. január hónapra vonatkozóan befizetett összegekre kell alkalmazni.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1996. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont az 1995. december 31-én hatályban volt, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

(4) Az 1996. évi rendkívüli járulékbehajtás során e törvény hatálybalépésekor érvényes járulékmegosztási arányokat kell alkalmazni.

(5) A büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézményeknél az Egészségbiztosítási Alap kezelője feladathoz rendelt finanszírozást alkalmaz. Az éves előirányzat összege az intézmény-finanszírozás körében érvényesülő átlagos kiadásnövekedéssel megemelt szintre hozott bázisra számított átlagos növekedéssel azonos.

1. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

millió forintban

Megnevezés
1996. évi előirányzat 1996. évi
módosított
előirányzat
1. Járulékbevételek 484 235 479 422
- munkáltatói járulékbefizetés 391 099 388 360
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések 80 874 79 000
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8 362 8 362
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 2 300 1 600
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1 600 2 100
2. Kintlévőség behajtása 17 222 21 222
3. Rendkívüli behajtás 13 812 4 000
4. Járulékbevételek összesen 515 269 504 644
5. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb (késedelmi pótlék) bevétel 14 064 13 100
- késedelmi pótlék és rendbírság 13 764 12 800
- egyéb bevételek 300 300
6. Kamat- és egyéb hozambevétel + befekt. hozama tart. + bef. eszk. érték 3 000 3 000
7. Lakásfedezeti kötvény törlesztése 1 160 1 160
8. Működési célú bevételek 720 838
- központi költségvetés által térített 420 420
- egyéb működési bevétel 300 300
- az 1994. évi pénzmaradványból
- az 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány 118
9. Alapok közötti elszámolás 39 975 39 253
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásaira
39 975

39 253
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 2 900
Bevételek összesen: 574 188 564 895

KIADÁSOK

millió forintban

Megnevezés
1996. évi előirányzat 1996. évi
módosított
előirányzat
1. Nyugellátások 510 917 505 800
- korhatár fölött saját jogú nyugdíjak 440 417 436 100
- hozzátartozói ellátások 70 500 69 700
2. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb kiadás) 2 600 2 600
3. Működésre fordított kiadások 9 974 9 892
- folyamatos működési kiadások 7 381 7 340
- ellenőrzési tevékenység ösztönzése 50 50
- informatikai fejlesztés kiadása 840 840
- beruházási kiadások 1 343 1 143
- adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra 360 360
- Világbanki program hazai költségei 159
- 1959. évi pénzmaradvány
4. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások 100 100
5. Fővárosi Igazgatóság új székháza - céltartalék
6. Alapok közötti elszámolás 66 850 66 195
- nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alap egészségbiztosítási szolgáltatás fedezetére
65 397

64 742
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék 1 453 1 453
7. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt 1 500
Kiadások összesen: 590 441 586 087
EGYENLEG: -16 253 -21192

2. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése

BEVÉTELEK

millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Előirányzat név

1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 300 300
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
6 661

6 661
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
420

420
4 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 840 840
5 Ingatlanberuházásokra átvett pénzeszköz 1 343 1 143
6 Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra
360

360
7 Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz 50 50
8 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány
118
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 9 974 9 892

KIADÁSOK

millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Előirányzat név

1996. évi
előirányzat

1996. évi
módosított
előirányzat
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 938 938
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 117 117
1 Működési kiadások 107 107
1 Személyi juttatások 36 36
2 Társadalombiztosítási járulék 16 16
3 Dologi kiadások 55 55
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 3 3
3 Felhalmozási kiadások 7 7
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 821 821
1 Működési kiadások 821 821
1 Személyi juttatások 292 292
2 Társadalombiztosítási járulék 119 119
3 Dologi kiadások 384 384
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 24 24
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 2
2 Felújítás
3 Felhalmozási kiadások
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 3 604 3 604
1 Működési kiadások 3 563 3 563
1 Személyi juttatások 1 900 1 900
2 Társadalombiztosítási járulék 759 759
3 Dologi kiadások 904 904
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 1 1
3 Felhalmozási kiadások 40 40
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1 532 1 532
1 Működési kiadások 1 527 1 527
1 Személyi juttatások 718 718
2 Társadalombiztosítási járulék 289 289
3 Dologi kiadások 519 519
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 1
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás
3 Felhalmozási kiadások 5 5
9 Központosított előirányzatok 3 900 3 818
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 995 1 795
1 Működési kiadások 465 465
1 Személyi juttatások 297 297
2 Társadalombiztosítási járulék 127 127
3 Dologi kiadások 31 31
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 10
5 Tartalék
2 Felújítás 187 187
3 Felhalmozási kiadások 1 343 1 143
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 1 905 2 023
1 Informatikai fejlesztések 840 840
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 159
3 Kamat és rendelkezésretartási jutalék 41
4 Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások 38 38
5 Folyamatos informatikai kiadások 100 100
6 Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz 38 38
7 Üzemorvosi hozzájárulás 15 15
8 Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra
360

360
9 Üzemeltetési költség 169 169
10 Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók) 50 50
11 Központi nyomtatványellátás 40 40
12 Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj 14 14
13 Ingatlanok lízing- vagy bérleti díj többlete 200 200
3 Nettó hozzájárulás az E. Alap által végzett,
a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 9 974 9 892

3. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai

millió forintban

Megnevezés 1996. évi
előirányzat
1. Központi költségvetésből finanszírozottak 50 000
- politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 7 300
= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések
= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok
= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások
= nemzeti gondozotti ellátások
= közszolgálati idő után járó nyugdíjkiegészítés
- bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeni megváltása 3 000
- az 1992. évi profiltisztítás 5 200
= lakbér-hozzájárulás 300
= vakok személyi járadéka 2 400
= rokkantsági járadék 1 800
= egészségkárosodási járadék 500
= katonai családi segély 200
- az 1994. évi profiltisztítás 34 500
= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék 5 800
= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka
22 000
= cukorbetegek támogatása 100
= mezőgazdasági járadékok 6 600
2. Munkáltatói befizetésekből, illetve a Foglalkoztatási Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj
12 000
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott előnyugdíj 7 000
4. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
300
5. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján
2 400
6. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások 3 500
Összesen: 75 200

4. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

millió forint

Tartalékok
Sor-
szám
Megnevezés likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot 10 993 4 735 15 485
2. Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben
-9 617

-

-
3. 1993. évi induló állapot 1 376 4 735 15 485
4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása
1 403

-

-
5. 1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény 5 000 - -
6. 1993. évi hiány -7 402 - -
7. Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása - -599 -1 879
8. 1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően 377 4 136 13 606
9. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása
2 421

-

-
10. 1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben
4 455

-

-
11. 1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV 1 148 - -
12. Épületberuházás, ingatlanvásárlás - -499 499
13. Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan - - 185
14. Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke - - 421
15. 1994. évi költségvetési hiány -23 845 - -
16. A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)
-

-

-380
17. Befekt. hozama tartalék megtérülése - 8 -
18. 1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi) -15 445 3 645 14 331
19. 1993. évi állami garancia 2 053 - -
20. 1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése
350

-

-
21. 1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, állami 1 068 - -
22. 1994. évi zárszámadás szerint -11 974 3 645 14 331
23. 1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben
5 162

-

-
24. 1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése
822

-

-
25. Épületberuházás, ingatlanvásárlás, kft.-alapítás - -1 870 1 870
26. Ingyenes állami vagyonjuttatás tv. szerint (65 Mrd Ft 55,68%-a)  *  - - 36 007
27. Vagyoncsökkenés az 1995. évi költségvetési tv. szerint - -1 766 -2 565
28. Az 1995. évi várható költségvetési hiány (rendezésig) -1 222 - -
29. 1995. év végi várható -7 212 9 49 643

Az Alap 1996. évi kiadási főösszege 6%-ának megfelelő likviditási tartalék 36,3 Mrd Ft lenne.

5. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

millió forint

Megnevezés
1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
1. Járulékbevételek 369 019 360 722
- munkáltatói járulékbefizetés 293 713 292 000
- egyéni egészségbiztosítási járulékbefizetés 55 184 54 600
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék 6 622 6 622
- baleseti járulék 1 500 1 500
- munkáltatói táppénz hozzájárulás 12 000 6 000
2. Kintlévőség behajtása 12 778 14 778
3. Rendkívüli behajtás 10 271 3 000
4. Járulékbevételek összesen 392 068 378 500
5. Központi költségvetés által fizetett járulék 12 000 12 000
6. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel 2 500 2 500
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 411 13 700
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja 700 700
- terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 800 800
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése 2 200 2 200
- késedelmi pótlék, rendbírság 10 211 9 500
- egyéb bevételek 500 500
8. Kamat- és egyéb hozambevétel 600 600
9. Működési célú bevételek 1 060 1 060
- központi költségvetés által térített 980 980
- egyéb működési bevétel 80 80
10. Alapok közötti elszámolás 66 850 66 195
- nyugdíjkiadások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alap szolgáltatásai fedezetére
65 397

64 742
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított 1 453 1 453
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 2 100
Bevételek összesen: 489 489 476 655

KIADÁSOK

millió forint

Megnevezés
1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
1. Természetbeni ellátások 304 100 324 635
- gyógyító-megelőző ellátások 217 500 224 835
- gyógyfürdő-szolgáltatás 750 1 500
- anyatejellátás 200 200
- gyógyszertámogatás 72 000 81 850
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor) 800 1 250
- gyógyászati segédeszköz támogatás 11 500 13 000
- utazási költségtérítés 1 350 2 000
2. Pénzbeli ellátások 131 066 128 340
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 77 066 79 000
- terhességi-gyermekágyi segély 9 500 9 500
- táppénz 42 800 38 140
ebből: munkáltatók által fizetett táppénz 12 000 6 000
- betegséggel kapcsolatos segélyek 800 800
- kártérítési járadék 900 900
3. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség) 1 500 1 500
4. Működésre fordított kiadások 13 900 15 346
- folyamatos működési kiadások 11 980 11 980
- behajtás ösztönzése 400 600
- ellenőrzési rendszerek fejlesztése 244 244
- informatikai fejlesztés kiadása 400 400
- beruházási kiadások 876 776
- Világbanki Program hazai költségei 1 346
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 500
6. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás 5 5
7. Alapok közötti elszámolás 39 975 39 253
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadási fedezetére
39 975

39 253
8. Kamat - a kincstári egységes számla igénybevétele miatt 2 000
9. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 4 000
Kiadások összesen: 491 046 515 579
EGYENLEG: -1 557 -38 924

6. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai

Millió forintban
Megnevezés
1996. évi
elő-
irányzat
törvény
szerint
1996. évi
elő-
irányzat
24%-os
szinten
tartással
Elő-
irányzat
változás
1996. évi
módo-
sított
elő-
irányzat
1. 2. 3. 4.
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg 4 996 5 222 -378 4 844
- területi pótlék 428 387 -5 382
- eseti ellátás díjazása 202 182 7 189
- teljesítmény díjazása 15 843 16 583 376 16 959
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 21 469 22 374 0 22 374
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás 797 822 6 828
- védőnői szolgálat 3 231 3 410 3 410
- ügyeleti szolgálat 2 643 2 643 -83 2 560
- kiegészítő alapellátási feladat 298 270 -10 260
- fogorvosi szolgáltatás 7 080 7 310 -754 6 556
- munka-egészségügyi szolgálat 0 0 0
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem 717 750 -1 749
Egyéb alapellátás összesen 14 766 15 205 -842 14 363
2. Járóbeteg szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ.SZ 44 39 39
- nőgyógy. MSZ.SZ 36 32 32
- sportegészségügyi ellátás 0 0 0
- nemibeteg-gondozás 515 539 -2 537
- tüdőgondozás 1 743 1 829 2 1 831
- ideggyógy. gondozás 962 1 009 2 1 011
- onkológiai gondozás 488 510 1 511
- alkohológiai és drogellátás 382 399 1 400
Járóbeteg-szakellátás összesen 4 170 4 357 4 4 361
3. Vérellátás 1 109 1 102 0 1 102
4. Mentés, betegszállítás összesen 6 539 6 854 100 6 954
5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció 0 0 0
- rekonstrukció miatti kiesés 0 0 74 74
- E. raktár 0 0 0
- egyéb ellátás 586 611 -38 573
Egyéb összesen 586 611 36 647
Feladatfinanszírozás összesen 27 170 28 129 -702 27 427
III. Feladat + teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás
1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás
- nőgyógyászati szakrendelés 0 0 0
- nőgyógyászati szakambulancia 0 0 0
Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen 0 0 0 0
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás
- egyéb járóbeteg-szakrendelés 23 175 24 266 -455 23 811
- egyéb járóbeteg-szakambulancia 6 407 6 710 109 6 819
- speciális finanszírozású feladatok 851 872 -237 635
- CT. MRI 4 091 4 204 372 4 576
- művesekezelés 5 000 5 122 248 5 370
- házi szakápolás 600 600 -580 20
Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen 40 124 41 774 -543 41 231
Feladat + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen 40 124 41 774 -543 41 231
IV. Teljesítmény fin. fekvőbeteg szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 109 637 106 453 8 409 114 862
- művesekezelés 0 0 0
- speciális finanszírozású feladat 3 665 3 753 435 4 188
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen 113 302 110 206 8 844 119 050
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás összesen 13 841 13 423 343 13 766
Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen 127 143 123 629 9 187 132 816
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.) 215 906 215 906 7 942 223 848
Célelőirányzatok
- hsz. kieg. támogatás (vény) 370 370 370
- felülvizsgáló orvosok díja 252 252 -22 230
- egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev, mentálhig.)
725

725

-365

360
- kórházi eü.-i hulladék megsemmisítés 0 0 0
- újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések
220

220

-220

0
- munkaegészségügy 0 0 0
- sportegészségügy 0 0 0
- E. raktár 27 27 27
- fejlesztési előirányzat 0 0 0
Célelőirányzatok összesen 1 594 1 594 -607 987
Mindösszesen 217 500 217 500 7 335 224 835

7. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

Millió forintbanCím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
módosított
előirányzat
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 80
2 Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz  * 
10 920
3 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
980
4 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz  * 
5 1994. évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen: 11 980
6 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz
1 346
7 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 400
8 Behajtás ösztönzés fedezete 600
9 FPEP elhelyezésének költsége és beruházások 776
11 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 244
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 15 346

KIADÁSOK

Millió forintbanCím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
módosított
előirányzat
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 994
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 90
1 Működési költségvetés 90
1 Személyi juttatások 72
2 Társadalombiztosítási járulék 15
3 Dologi kiadások 3
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 904
1 Működési költségvetés 2 585
1 Személyi juttatások 893
2 Társadalombiztosítási járulék 366
3 Dologi kiadások 1 303
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 23
2 Felújítások 2
3 Felhalmozási kiadások 317
1 Egyéb intézményi beruházások 317
2 Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei 9 367
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 12
1 Működési költségvetés 12
1 Személyi juttatások 5
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások 7
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 9 355
1 Működési költségvetés 9 009
1 Személyi juttatások 4 585
2 Társadalombiztosítási járulék 2 075
3 Dologi kiadások 2 346
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3
2 Felújítások 196
3 Felhalmozási kiadások 150
1 Egyéb intézményi beruházások 150
3 Országos Orvosszakértői Intézet 639
1 Működési költségvetés 635
1 Személyi juttatások 379
2 Társadalombiztosítási járulék 163
3 Dologi kiadások 93
2 Felújítások 4
3 Felhalmozási kiadások
1 Egyéb intézményi beruházások
9 Központosított előirányzatok 2 346
1 Központosított intézményi előirányzatok 600
1 Működési költségvetés 550
1 Személyi juttatások 340
2 Társadalombiztosítási járulék 149
3 Dologi kiadások 51
4 Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás 10
2 Felújítások 5
3 Felhalmozási kiadások 45
1 Egyéb intézményi beruházások 45
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 1 746
1 Informatikai fejlesztések 400
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadások 1 346
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 15 346

8. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítéseik

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés 1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat  * 
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései 133 200 137 940
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátás-megtérítés 1 000 1 000
Összesen: 134 200 138 940

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés 1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat  * 
1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai 133 200 137 940
- családi pótlék 94 000 94 000
- várandóssági pótlék 1 800 1 800
- gyermekgondozási díj 18 000 18 000
- gyermekgondozási segély 12 000 12 000
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése 400 400
- közgyógyellátás 7 000 11 740
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátási kiadás 1 000 1 000
- közgyógyellátás 1 000 1 000
Összesen: 134 200 138 940
EGYENLEG: 0 0

9. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

millió forintban


Megnevezés
1994. évi
záróállomány
1995. évi
várható
állomány-
változás
1995. évi várható
záró-
állomány
1996. évi elő-
irányzott
nyitó-
állomány
1. Tartósan befektetett eszközök 1 146 1 146 1 146
2. Befektetések hozama tartalék 535 -535
3. Likviditási tartalék -34 974
4. Vissztehermentesen átvett vagyon 651 11 000 11 651 11 651

A táblázat a tartalékok állományát befolyásoló, törvényben rögzített kötelezettségek hatását tartalmazza.

Befektetések hozama tartalék: 1995. évi LXXIII. törvény 6. §-ának (8) bekezdése, 3. számú melléklet bevételi oldal 8. sor.

Likviditási tartalék: Az Egészségbiztosítási Alap költségvetési hiányai végleges elrendezéséről szóló (az 1996. évi központi költségvetési törvényjavaslat részét képező) törvényi rendelkezést az Országgyűlés még nem fogadta el, ezért e sorban nem szerepel adat.

Vissztehermentesen átvett vagyon: 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdése.

Az 1995. év eltelt időszakában ténylegesen a Postabank Rt. 659 millió forint és az OTP Bank Rt. 2800 millió forint névértékű részvényeinek vissztehermentes átadása történt meg. Várhatóan 1995-ben nem történik meg az Egészségbiztosítási Alapot az említett törvényi kötelezettség alapján illető teljes vagyonmennyiség átadása.

10. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez * 

A társadalombiztosítási alapok1996. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

BEVÉTELEK

Megnevezés 1996. évi
előirányzat
1966. évi
módosított
előirányzat
1. Járulékbevételek 853 254 840 144
- munkáltatói járulékbefizetés 684 812 680 360
- egyéni járulékbefizetés 133 058 *  133 600
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék 14 984 14 984
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 2 300 1 600
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1 600 2 100
- baleseti járulék 1 500 1 500
- munkáltatói táppénz hozzájárulás 12 000 6 000
2. Kintlévőség behajtása 30 000 36 000
3. Rendkívüli behajtás 24 083 7 000
4. Járulékbevételek összesen 907 337 883 144
5. Központi költségvetés által fizetett járulék 12 000 12 000
6. Központi költségvetést terhelő eü. feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel 2 500 2 500
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 28 475 26 800
8. Kamat és egyéb hozambevétel 3 600 3 600
9. Lakásfedezeti kötvény törlesztése 1 160 1 160
10. Működési célú bevételek 1 780 1 898
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából 5 000
Bevételek összesen: 956 852 936 102

Millió forintban

KIADÁSOK

Megnevezés 1996. évi
előirányzat
1966. évi
módosított
előirányzat
1. Nyugellátás 587 983 584 800
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 510 917 505 800
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 77 066 79 000
2. Anyasági ellátások 9 500 9 500
3. Táppénz 42 800 38 140
4. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás 84 300 96 100
- gyógyszertámogatás 72 000 81 850
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor) 800 1 250
- gyógyászati segédeszköz támogatás 11 500 13 000
5. Gyógyító-megelőző ellátások 217 500 224 835
6. Gyógyászati szolgáltatások 950 1 700
- gyógyfürdő szolgáltatás 750 1 500
- anyatejellátás 200 200
7. Egyéb ellátások 3 050 3 700
- utazási költségtérítés 1 350 2 000
- betegséggel kapcsolatos segélyek 800 800
- kártérítési járadék 900 900
8. Kifizetőhelyi költségtérítés 500 500
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség) 4 100 4 100
10. Működésre fordított kiadások 23 874 25 238
11. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás 105 105
13. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt 3 500
14. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 4 000
Kiadások összesen: 974 662 996 218
EGYENLEG: -17 810 -60 116

  Vissza az oldal tetejére