A jogszabály mai napon ( 2020.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1995. szeptember 15-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány az Ukrajna Kormányával megkötött, a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Ukrajna Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről

Ukrajna Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának határozataitól, a Párizsi Chartától az Új Európáért és más európai együttműködési dokumentumoktól vezérelve,

Ukrajna és a Magyar Köztársaság között, a jószomszédságról és az együttműködés alapjairól 1991. december 6-án létrejött Szerződés megállapításaiból kiindulva,

Ukrajna és Magyarország népei barátságának és kulturális együttműködésének történelmi hagyományaira alapozva,

meggyőződve, hogy a kultúra, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás terén való együttműködés a két ország népei között jószomszédi viszonyok fejlesztésében és erősödésében kitüntetett szerepet játszik,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek a két ország életmódjának, kulturális örökségének, mai kulturális és tudományos vívmányainak kölcsönös megismertetése céljából fejlesztik és erősítik a kulturális, az oktatási, az információs, az ifjúsági, a sport és turisztikai, valamint a szakmai tapasztalatcserét.

2. Cikk

A Felek ösztönzik az együttműködést és a közvetlen kapcsolatokat a megfelelő minisztériumok, hivatalok és más állami szervezetek, a felső- és középfokú oktatási intézmények, a tudományos és kutatóintézetek, az alkotói szövetségek társadalmi ifjúsági és más, nem kormányzati szervezetek, valamint az ezen Egyezmény előirányozta együttműködésben részt vevő állampolgárok között. Ez különösen érvényes a határ menti területekre.

3. Cikk

A Felek az oktatás és a tudomány területén a következőképp ösztönzik az együttműködést:

- tanárok, tudományos dolgozók és hallgatók cseréjével, tudományos és ismeretszerző tanulmányutakkal, előadások tartásával, valamint közös kutatómunkát célzó cserékkel;

- kollokviumok, szemináriumok és konferenciák rendezésével,

- tudományos és pedagógiai információk cseréjével,

- a másik ország nyelvének, irodalmának és művészetének tanulmányozásához nyújtott támogatással,

- új, esetleg közös tananyagok, tudományos publikációk készítésével.

Ezenkívül a Felek ösztönzik a két ország egyetemei és tudományos intézményei olyan közvetlen megállapodásait, amelyek konkrét tervet rögzítenek, például kutatási projektumok, tanárok, tudományos dolgozók, aspiránsok és hallgatók cseréjét és ezek finanszírozását.

4. Cikk * 

A Felek megállapodtak, hogy a diplomák, a bizonyítványok és a tudományos fokozatok kölcsönös elismerésével kapcsolatos kérdéseket szabályozzák azzal a céllal, hogy azok egyenértékűségéről megállapodást kössenek.

5. Cikk

A Felek elősegítik a kölcsönösen előnyös kétoldalú kulturális együttműködést.

E végett ösztönzik:

- az országaik kulturális életéről tájékoztató információcserét,

- kereskedelmi és nem kereskedelmi cseréket az előadóművészet, a dráma, az opera, a balettművészet, a zene-, a cirkusz- és az esztrádművészet terén; a képzőművészeti, a tudományos és a fotókiállítások cseréjét,

- a két ország múzeumainak együttműködését,

- a közvetlen kapcsolatok és az együttműködés megteremtését az írói, a képzőművészeti, a zeneszerzői, a színházi és a filmes szövetségek, valamint nemzeti UNESCO bizottságok között,

- a másik ország szakembereinek meghívását olyan sok- és kétoldalú rendezvényekre, mint konferenciák, fesztiválok, vásárok vagy versenyek.

6. Cikk

A Felek törekednek a másik országban kiadott kulturális, oktatási, tudományos és műszaki vonatkozású könyvek és publikációk minél szélesebb körű megismertetésére.

Ösztönzik a területükön rendezett nemzetközi könyvvásárokon való kölcsönös részvételt, könyvek és könyvkiállítások cseréjét.

A Felek hangsúlyozzák érdekeltségüket a kiadók között a fordítások s azok kiadási lehetőségeit bővítő együttműködés fejlesztésében.

7. Cikk * 

A Felek ösztönzik a két ország könyvtárai és levéltárai közötti együttműködést, valamint a szakember- és információcserét. Megnyitják gyűjteményeiket egymás kutatói számára, elősegítik a hungarika, illetve az ukrán vonatkozású anyagok feltárását, számbavételét.

8. Cikk

A Felek együttműködnek a szerzői és az ahhoz kapcsolódó jogok védelmében.

9. Cikk

A Felek ösztönzik a két ország együttműködését a filmművészet terén mozifilmek kereskedelmi alapon is történő cseréjével, filmfesztiválok rendezésével, valamint közös filmkészítéssel.

10. Cikk

A Felek bátorítják a televíziós és rádiós szervezeteik, a távirati irodák, a sajtó, valamint az újságírói szervezetek közti szabad információáramlást és az újságírók szakmai színvonalának emelését biztosító együttműködést.

11. Cikk

A Felek támogatják a két ország fiataljainak kölcsönös cseréjét, különös figyelmet fordítva az ifjúság és az ifjúsági szervezetek vezető munkatársainak szakmai képzésére.

12. Cikk

A Felek országaik illetékes szervezeteinek segítésével elősegítik sportkapcsolataik fejlődését sportolók, edzők és sportvezetők cseréjével, valamint sportversenyek szervezésével.

13. Cikk

A Felek ösztönzik az egyéni, és a csoportos turistautazások fejlesztését, valamint a turisztikai tapasztalat- és információcserét.

14. Cikk

A Felek együttműködnek az Ukrajna területén élő magyar és a Magyar Köztársaság területén élő ukrán nemzetiségű állampolgárok kulturális és vallási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtésében, valamint nyelvük és nemzeti hagyományaik megőrzésében. Ösztönzik a nemzeti kisebbségek társadalmi, kulturális szervezeteinek tevékenységét, az érvényben lévő jogszabályok szerint biztosítva számukra a másik országból érkező segítség elfogadásának jogát.

15. Cikk

Mindkét Fél gondoskodik a területén lévő és a másik ország történelméhez és kultúrájához kötődő emlékművek megőrzéséről, és biztosítja az azokhoz való hozzáférés jogát.

16. Cikk * 

A Felek megállapodtak abban, hogy a területükön fellelhető, elveszett vagy jogtalanul elhurcolt műkincseket visszaszolgáltatják a származási országnak. E tevékenység megszervezésére a Felek képviselőket jelölnek ki.

17. Cikk

A Felek megegyeztek abban, hogy területükön kölcsönösen megnyitják a másik országnak a jelen Egyezmény megvalósítását elősegítő kulturális központját.

Ezen központok jogi státusát és tevékenységük feltételeit külön Jegyzőkönyv szabályozza.

18. Cikk

Jelen Egyezmény megvalósítására a Felek egyenrangú alapon Vegyes Bizottságot hívnak életre, amely szükség szerint kétévenként legalább egyszer ülésezik, felváltva Ukrajnában és a Magyar Köztársaságban, s amelynek feladata az együttműködés tapasztalatainak összegzése és a konkrét csereprogramok kidolgozása.

Emellett nem kizárt más, ezen Egyezmény szellemével megegyező, de a munkatervbe fel nem vett rendezvények megvalósítása sem.

19. Cikk

Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez a nemzeti törvényhozásuk által előírt kötelezettségeknek.

20. Cikk

Ez az Egyezmény 5 éves időtartamra köttetik. Hatálya automatikusan meghosszabbodik a következő 5 éves időszakra, ha legalább 6 hónappal az esedékes határidő lejárta előtt a Felek egyike sem nyilvánítja ki ezen Egyezmény felmondására irányuló szándékát.

Készült Kijevben, 1995. év április 4-én, két eredeti példányban, ukrán és magyar nyelven. Mindkét szöveg hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. szeptember 15-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére