A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1996. (II. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Almatiban, 1995. március 9-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. év október hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Almatiban, 1995. március 9-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya (a továbbiakban a jelen Megállapodásban: Szerződő Felek)

a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként,

attól az óhajtól vezettetve, hogy az említett Egyezmény kiegészítéseként Megállapodást kössenek a területeik közötti és azokon túli menetrend szerinti közlekedési szolgáltatások létrehozása céljából,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

A jelen Megállapodás céljából, kivéve, ha a szöveg másként nem rendelkezik:

a) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket, valamint a 90. és 94. Cikke alapján a Függelék és az Egyezmény bármely módosítását, amennyiben ezek mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba léptek;

b) a „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság Kormánya esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, a Kazah Köztársaság Kormánya esetében a Közlekedési Minisztériumot, illetve mindkét esetben az említett hatóságok által gyakorolt feladatok ellátásával hivatalosan megbízott bármely más személyt vagy hatóságot jelenti;

c) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés olyan légiközlekedési társaságot jelent, amelyet a jelen Megállapodás 3. Cikkének megfelelően kijelöltek és engedélyeztek;

d) a „viteldíj” kifejezés az utasok, poggyász és áru szállításáért felszámított díjakat és ezen díjak alkalmazását szabályozó feltételeket jelenti, beleértve az ügynöki vagy a fuvarokmányok értékesítéséért felszámított jutalékot és más kiegészítő juttatást;

e) a „Megállapodás” kifejezés a jelen Megállapodást, az annak alkalmazására kidolgozott Függeléket, valamint a Megállapodás vagy Függelék bármely módosítását jelenti;

f) a „nem-kereskedelmi célú leszállás” kifejezés olyan leszállást jelent, amelynek célja nem utasok, poggyász, áru és/vagy posta légifuvarozásba történő felvétele vagy kirakása;

g) a „használati díj” kifejezés a repülőtér, a légiforgalmi, illetve repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelent.

2. Cikk

Forgalmi jogok

1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a következő jogokat a menetrend szerinti nemzetközi légifuvarozások vonatkozásában:

a) területének leszállás nélküli átrepülési joga;

b) nem-kereskedelmi célú leszállások joga az említett területen a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott pontokon;

c) a másik Szerződő Fél területén lévő pontokra irányuló vagy onnan kiinduló utasok, áru és posta felvételének és kirakásának joga a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott pontokra;

d) területén, a Függelékben meghatározott pontokon való leszállások joga, a Függelék feltételeivel összhangban, harmadik országok területére irányuló vagy onnan kiinduló utasok, áru és posta felvételének és kirakásának céljából (ötödik forgalmi szabadságjog).

Ezek a fuvarozások és útvonalak a továbbiakban a „megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások”, illetve „kijelölt útvonalak”.

2. Jelen Cikk egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az jogot adna az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területén bér vagy díj ellenében olyan utasok és áru, beleértve posta, szállításra történő felvételére, amelyek a másik Szerződő Fél területének valamely más pontjára irányulnak.

3. Cikk

Engedélyezés

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalakon történő üzemeltetése céljából a másik Szerződő Félhez egy vagy több légiközlekedési vállalatot írásban kijelölni.

2. Az ilyen kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai, a jelen Cikk 4. és 5. bekezdésének megfelelően, a kijelölt légiközlekedési vállalat részére a megfelelő üzemeltetési engedélyeket késedelem nélkül kiadják.

3. Mindegyik Szerződő Félnek joga van, a másik Szerződő Fél írásos értesítésével, bármely légiközlekedési vállalata kijelölését visszavonni, és másik légiközlekedési vállalatot kijelölni.

4. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától megkövetelhető annak igazolása a másik Szerződő Fél részére, hogy a vállalat képes eleget tenni azon feltételeknek, amelyeket az utóbbi Szerződő Fél, az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban, a nemzetközi légifuvarozás üzemeltetésére szokásosan és ésszerűen alkalmaz, a törvényekben és más jogszabályokban előírtak alapján.

5. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen Cikk 2. bekezdésében hivatkozott üzemeltetési engedélyek kiadását megtagadni, vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogok gyakorlását egy kijelölt légiközlekedési vállalat részére az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni, bármely olyan esetben, amelyben az említett Szerződő Fél nem tartja igazoltnak, hogy az adott légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van.

6. Amikor a légiközlekedési vállalatot ilyen módon kijelölték és engedélyezték, a vállalat bármikor megkezdheti a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokat, feltéve, hogy a jelen Megállapodás 11. Cikke előírásaival összhangban meghatározott viteldíj érvényben van.

4. Cikk

Felfüggesztés és visszavonás

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata általi gyakorlását felfüggeszteni, vagy az üzemeltetési engedélyt visszavonni, vagy ezen jogok gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni:

a) abban az esetben, ahol az említett légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében, vagy

b) abban az esetben, ha az említett légiközlekedési vállalat nem tartja meg az ezen jogokat biztosító Szerződő Fél törvényeit és jogszabályait, vagy

c) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalatok valamely más tekintetben nem üzemelnek összhangban a jelen Megállapodásban meghatározott előírásokkal.

2. Hacsak a törvények és más jogszabályok további megsértésének megakadályozása céljából a jelen Cikk 1. bekezdésében hivatkozott visszavonás, felfüggesztés vagy feltételek előírásának azonnali megtétele nem szükséges, ezen jogok csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók. Amennyiben a Szerződő Felek másképpen nem állapodnak meg, ezen konzultációkat a kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni.

5. Cikk

Törvények, más jogszabályok és eljárások alkalmazása

1. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor, a nemzetközi légifuvarozásban részt vevő légijárműre vagy a légijármű adott területen keresztüli repülésére vonatkozó törvényeit, más jogszabályait és eljárásait a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára is alkalmazni kell.

2. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, ott-tartózkodáskor vagy távozáskor az utasokra, személyzetre, árura vagy postára vonatkozó törvényeket, más jogszabályokat és eljárásokat, így a belépésre, kilépésre, bevándorlásra és kivándorlásra vonatkozó jogszabályokat, valamint vám és egészségügyi rendelkezéseket a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárműve által szállított utasokra, személyzetre, poggyászra, árura és postára is alkalmazni kell, amíg azok az említett területen tartózkodnak.

3. Egyik Szerződő Fél sem részesítheti semmilyen előnyben saját kijelölt légiközlekedési vállalatát a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatával szemben a jelen Cikkben hivatkozott törvények és más jogszabályok alkalmazása során.

6. Cikk

Kapacitás rendelkezések

A menetrend szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetése során a kapacitásnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

1. Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata tisztességes és egyenlő lehetőséget élvez a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalakon történő üzemeltetése során.

2. Mindegyik Szerződő Fél megtesz minden megfelelő intézkedést saját hatáskörében annak érdekében, hogy a diszkrimináció minden formáját vagy a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatainak versenyhelyzetét kedvezőtlenül befolyásoló tisztességtelen eljárásokat megakadályozza.

3. A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalak üzemeltetése során mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalatnak, amely szintén üzemeltet légijáratokat ugyanezen az útvonalon, indokolatlanul ne okozzon kárt.

7. Cikk

Bizonyítványok és engedélyek elismerése

1. Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetése szempontjából.

2. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának azonban a jogot, hogy a saját területe feletti átrepülés szempontjából ne ismerje el érvényesnek egy másik Állam által saját állampolgárai részére kiadott vagy érvényesített szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket.

8. Cikk

Vámok és illetékek alóli mentesség

1. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijármű, valamint a fedélzetén lévő szokásos felszerelései, az üzem- és kenőanyagok, pótalkatrészek (beleértve a hajtóműveket) és a légijármű készletei (fogyasztási késztermék jellegű cikkek, beleértve a szuveníreket, az élelmiszereket, italokat és dohányárut) a másik Szerződő Fél területére való belépéskor mentesek valamennyi vám, vizsgálati díj, más illeték és adó alól, feltéve, hogy ezek a felszerelések és készletek újbóli kivitelükig a légijármű fedélzetén maradnak.

2. Úgyszintén mentesek ezen vámok, adók és egyéb illetékek alól, kivéve az elvégzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat:

a) bármely Szerződő Fél területén az említett Szerződő Fél hatóságai által meghatározott kereteken belül, a fedélzetre felvitt készletek, amelyeket a másik Szerződő Fél által a kijelölt útvonalakon üzemeltetett légijárművön történő felhasználásra szántak;

b) bármely Szerződő Fél területére bevitt pótalkatrészek, melyek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a meghatározott útvonalon használt légijármű karbantartására vagy javítására szolgálnak;

c) a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a meghatározott útvonalon üzemeltetett légijármű ellátására szolgáló üzem- és kenőanyagok, még akkor is, ha ezeket az ellátmányokat annak a Szerződő Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre vitték;

d) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által használt szükséges okmányok, beleértve a fuvarozási okmányokat, légi fuvarleveleket és reklámanyagokat.

A fenti a), b) és c) albekezdésben hivatkozott anyagokat, kérés esetén, a vámhatóságok felügyelete vagy ellenőrzése alá kell helyezni.

3. Bármely Szerződő Fél légijárművének szokásos felszerelései, valamint a légijármű fedélzetén lévő anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott Szerződő Fél vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ebben az esetben azok az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők mindaddig, amíg az újbóli kivitelükre vagy vámszabályokkal összhangban történő más módon való felhasználásukra nem kerül sor.

9. Cikk

Közvetlen tranzitforgalom

1. Bármely Szerződő Félnek területén közvetlen tranzitban áthaladó és az erre a célra kijelölt repülőtér területét el nem hagyó utasokat, poggyászt, árut és postát, az erőszakos cselekmények, légikalózkodás és a speciális korlátozás alá eső áruk csempészésének megakadályozását célzó biztonsági intézkedések kivételével, csak egyszerűsített ellenőrzésnek kell alávetni.

2. A közvetlen tranzitban lévő poggyász, áru és posta mentes a vámok és más hasonló adók alól.

10. Cikk

Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik azon egymással szembeni kötelezettségüket, hogy a polgári légiközlekedés biztonságát a jogellenes cselekményektől megvédik. A Szerződő Felek, a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik korlátozása nélkül, az 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt, „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Egyezmény”, az 1970. december 16-án, Hágában aláírt, „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló Egyezmény” és az 1971. szeptember 23-án, Montreálban aláírt, „A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló Egyezmény”, valamint annak 1988. február 24-én, Montreálban aláírt, „A polgári légiközlekedés nemzetközi repülőterei elleni erőszakos cselekmények megakadályozásáról” szóló kiegészítő jegyzőkönyvének rendelkezéseivel összhangban járnak el.

2. A Szerződő Felek, felkérés esetén, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására és más, a légijármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más, a repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

3. A Szerződő Felek, egymással fenntartott kapcsolataikban, a Nemzetközi Polgári Repülőtéri Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el, olyan mértékben, ahogy azok a Szerződő Felekre kiterjednek; valamint megkívánják, hogy a területükön bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve azok a légijármű-üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakhelye területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen légiközlekedés-biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

4. Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a légijármű üzemeltetőitől megkövetelhetők a fenti 3. bekezdésben hivatkozott, a másik Szerződő Fél által megkívánt légiközlekedés-biztonsági előírások megtartása a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor, távozáskor vagy ott-tartózkodáskor. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a megfelelő intézkedések hatékony alkalmazását saját területén, hogy a légijárművet megvédjék, valamint az utasokat, személyzetet, csomagokat, poggyászt, teherárut és a légijármű készleteit a beszállás, illetve berakodás előtt és közben átvizsgálják. Mindegyik Szerződő Fél jóindulattal bírálja el a másik Szerződő Félnek az egyes konkrét veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kérelmeit.

5. A polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, a légijármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

6. Amennyiben az egyik Szerződő Fél nem a jelen Cikk légiközlekedés-biztonsági rendelkezéseinek megfelelően jár el, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai azonnali konzultációt kérhetnek az adott Szerződő Fél légügyi hatóságaitól.

11. Cikk

Viteldíjak

1. Bármely Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló szállítások viteldíjait ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemeltetési költségeket, az ésszerű nyereséget, a felhasználók érdekeit és a szolgáltatások jellemzőit.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésében hivatkozott viteldíjakról a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai állapodnak meg.

3. A fenti 2. bekezdés szerinti megállapodást, lehetőség szerint a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetségének viteldíj-meghatározó mechanizmusa révén kell elérni.

4. Az így meghatározott viteldíjakat, tervezett bevezetésük előtt legalább harminc (30) nappal, jóváhagyásra kell benyújtani a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz, egyedi esetekben, az említett hatóságok egyetértése esetén, ez a határidő lerövidíthető.

5. A viteldíjat jóváhagyottnak kell tekinteni, ha egyik Szerződő Fél légügyi hatósága sem fejezi ki egyet nem értését a jelen Cikk 4. bekezdésében hivatkozott harminc (30) napos határidő első tizenöt (15) napján belül.

6. Amennyiben a kijelölt légiközlekedési vállalatok valamely viteldíjról nem tudnak megállapodni, vagy a viteldíj valamely más okból nem határozható meg a jelen Cikk 2. bekezdésével összhangban, vagy ha a jelen Cikk 4. bekezdésében hivatkozott harminc (30) napos határidő első tizenöt (15) napja során az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai értesítik a másik Szerződő Fél légügyi hatóságait arról, hogy a jelen Cikk 2. bekezdése rendelkezéseivel összhangban meghatározott valamely viteldíjjal nem értenek egyet, a Szerződő Felek légügyi hatóságai kísérelnek meg megállapodni a viteldíjakról.

7. Amennyiben a légügyi hatóságok nem tudnak megállapodni a fenti 4. Cikk szerint hozzájuk benyújtott valamely viteldíj jóváhagyásáról, vagy valamely viteldíj 6. Cikk szerinti meghatározásáról, a vitát a jelen Megállapodás 18. Cikke előírásaival összhangban kell rendezni.

8. A jelen Cikk rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíjak addig maradnak érvényben, amíg a jelen Cikk rendelkezéseivel összhangban új viteldíjakat nem állapítanak meg, de nem tovább mint tizenkét hónappal azután a nap után, hogy valamelyik Szerződő Fél légügyi hatóságai egyet nem értésüket fejezték ki a tervezett új viteldíjra vonatkozóan.

9. Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz beterjesztett viteldíjakat a kijelölt légiközlekedési vállalatok betartsák, valamint egy légiközlekedési vállalat se adjon illegálisan kedvezményt ezen viteldíjakból sem közvetlen, sem közvetett módon.

12. Cikk

Átutalás

1. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jogot, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által az utasok, poggyász, posta és áru szállításával kapcsolatban területén szerzett kiadásokon felüli bevételi többleteit szabadon átváltható valutában az átutalás napján érvényes árfolyamon, a nemzeti devizajogszabályokkal összhangban, átutalja. Az átutalás azonnal végrehajtható, de legkésőbb az erre vonatkozó kéréstől számított hatvan (60) napon belül.

2. Amennyiben a Szerződő Felek között külön fizetési megállapodás van érvényben, a kifizetéseket ennek a megállapodásnak a rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.

13. Cikk

Kereskedelmi tevékenységek

1. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának egyenlő lehetősége van arra, hogy a másik Szerződő Fél törvényeivel és más jogszabályaival összhangban, a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalakon történő üzemeltetéséhez igazgatási, műszaki és kereskedelmi személyzetet tartson alkalmazásban, valamint irodákat hozzon létre és működtessen a másik Szerződő Fél területén.

2. Továbbá mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának egyenlő lehetősége van a másik Szerződő Fél területén minden típusú fuvarozási okmány kibocsátására, valamint a légifuvarozási szolgáltatások értékesítésének propagandájára és ösztönzésére.

14. Cikk

Használati díjak

Mindegyik Szerződő Fél felszámíthat vagy engedélyezheti ésszerű díjak felszámítását a repülőterek és egyéb, ellenőrzésük alatt álló berendezések használatáért. E díjak nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő hazai légijárművekre felszámított díjak.

15. Cikk

Menetrendek benyújtása

1. A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások menetrendjeit legalább harminc (30) nappal tervezett bevezetésüket megelőzően jóváhagyásra kell benyújtani mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz. Egyedi esetekben ez a határidő az említett hatóságok egyetértésével lerövidíthető.

2. A kiegészítő járatok üzemeltetésének engedélyezésére vonatkozó kérelmet a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz közvetlenül is be lehet nyújtani jóváhagyásra.

16. Cikk

Adózás

1. A légijármű nemzetközi légiforgalomban való üzemeltetéséből származó bevétel és nyereség csak annak a Szerződő Félnek a területén adóköteles, ahol a kijelölt légiközlekedési vállalat tényleges vezetésének telephelye van.

2. A nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijármű és ezen légijármű üzemeltetéséhez kapcsolódó ingó vagyon által megtestesített tőke csak azon Szerződő Fél területén adóköteles, ahol a kijelölt légiközlekedési vállalat tényleges vezetésének telephelye van.

3. Amennyiben a Szerződő Felek között külön megállapodás van érvényben a kettős adóztatás elkerüléséről a nyereség és a tőke adózására vonatkozóan, akkor ennek rendelkezései az irányadók.

17. Cikk

Konzultációk és módosítások

1. A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak egymással annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását és azok megfelelő betartását biztosítsák. E konzultációt a kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek a határidő kiterjesztéséről állapodnak meg.

2. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy a jelen Megállapodás bármely rendelkezését módosítani szükséges, konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. Az így elfogadott módosításokat mindegyik Szerződő Félnek, alkotmányos eljárásaival összhangban, jóvá kell hagynia.

3. A Függelék módosításairól a Szerződő Felek illetékes légügyi hatóságai állapodnak meg és azok azonnal hatályba lépnek.

18. Cikk

Viták rendezése

1. Amennyiben a Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása vonatkozásában vita merül fel, azt a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem jutnak megegyezésre, megállapodhatnak abban, hogy a vitát valamely személy vagy testület elé terjesztik döntéshozatalra, ha nem ebben állapodnak meg, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére három választottbíróból álló bíróság elé kell döntésre terjeszteni. Mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót és az így megnevezett két választottbíró jelöli ki a harmadik választottbírót. Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek a vita döntőbíróságon való rendezésére vonatkozó diplomáciai csatornákon eljuttatott kérésének kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül megnevez egy választottbírót és a harmadik választottbíró kijelölésére további hatvan (60) napon belül kerül sor. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél kijelölt időszakon belül nem tud választottbírót megnevezni, vagy a harmadik választottbíró nem kerül kijelölésre a meghatározott időtartamon belül, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a helyzettől függően, választottbírót vagy -bírókat jelöljön ki. A harmadik választottbírónak minden esetben egy harmadik állam polgárának kell lennie, és a választott testület elnökeként fog tevékenykedni.

3. A Szerződő Felek vállalják, hogy eleget tesznek a jelen Cikk 2. bekezdése szerint hozott bármely döntésnek.

4. Amennyiben és ameddig valamely Szerződő Fél nem veti alá magát a jelen Cikk 2. bekezdése szerint hozott döntésnek, a másik Szerződő Fél korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja, a jelen Megállapodás értelmében, a nem teljesítő Szerződő Félnek biztosított jogokat és kiváltságokat.

5. Mindegyik Szerződő Fél viseli saját választottbírójának költségeit és díjait, a harmadik választottbíró díja, valamint e bíró és a választottbíróság tevékenységének szükséges költségei Szerződő Felek között egyenlő arányban oszlanak meg.

19. Cikk

Felmondás

1. Bármely Szerződő Fél bármikor diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy a jelen Megállapodást felmondja; ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni.

2. Ilyen esetben a Megállapodás, az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónap múlva jár le, hacsak a felmondásra vonatkozó értesítést ezen időszak lejárta előtt, közös megegyezéssel vissza nem vonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, akkor úgy kell tekinteni, mintha az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kézhezvétel után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

20. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A jelen Megállapodást és valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

21. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél diplomáciai csatornákon értesíti egymást arról, hogy vonatkozó belső törvényeiknek és más jogszabályaiknak eleget tettek.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Almatiban, 1995. március hó 9. napján, magyar, kazah, angol és orosz nyelven. A jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Függelék

1. A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata az alábbiakban meghatározott útvonalakon jogosult légiközlekedési szolgáltatásokat üzemeltetni mindkét irányban:

Pontok Magyarországon Közbenső pontok Pontok Kazahsztánban Túli pontok
Budapest meghatározása a későbbiekben Almati meghatározása a későbbiekben

2. A Kazah Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata az alábbiakban meghatározott útvonalakon jogosult légiközlekedési szolgáltatásokat üzemeltetni mindkét irányban:

Pontok Kazahsztánban Közbenső pontok Pontok Magyarországon Túli pontok
Almati meghatározása a későbbiekben Budapest meghatározása a későbbiekben

3. A meghatározott útvonal minden vagy bármely pontja kihagyható mindegyik légijárat teljes útvonalán, vagy annak bármely szakaszán a kijelölt légiközlekedési vállalat döntése szerint.

4. Bármely közbenső és/vagy túli pontot az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata kiszolgálhat a pontok és a másik Szerződő Fél területe között az ötödik forgalmi szabadságjogok gyakorlása nélkül. Az ilyen ötödik forgalmi szabadságjogok ugyanakkor az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által csak azután gyakorolhatók, hogy az megszerezte a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának előzetes jóváhagyását.

5. A kijelölt légiközlekedési vállalatok fővárosokon kívüli pontokra történő üzemeléséről a Szerződő Felek légügyi hatóságainak kell megállapodni.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. október 6-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére