A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/1996. (II. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Kijevben, 1995. május 19-én aláírt légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. év november hó 9. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Kijevben, 1995. május 19-én aláírt légiközlekedési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a légiközlekedésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként,

arra törekedve, hogy a területeik közötti és határaikon túli menetrend szerinti légiösszeköttetés megteremtése érdekében Egyezményt kössenek,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Meghatározások

1. A jelen Egyezmény alkalmazásánál a következő kifejezések az alábbiakat jelentik:

a) „Egyezmény” - a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt; a kifejezés magába foglalja ezen Egyezmény 90. Cikke szerint elfogadott valamennyi Függeléket és a Függelékek vagy az Egyezmény valamennyi, 90., illetve 94. Cikke szerint elfogadott módosítását, amennyiben a Szerződő Felek elfogadják ezeket a Függelékeket és módosításokat;

b) „légügyi hatóságok” - a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, Ukrajna esetében Ukrajna Közlekedési Minisztériumának Légügyi főosztályát, illetve mindkét esetben az említett hatóságok által jelenleg ellátott feladatokra felhatalmazott bármely személyt vagy szervet;

c) „kijelölt légiközlekedési vállalat” - azon légiközlekedési vállalatot, amelyet a jelen Egyezmény 3. Cikkének megfelelően kijelöltek, illetve amely engedélyt kapott;

d) „terület”, „légifuvarozás”, „nemzetközi légifuvarozás”, „légiközlekedési vállalat” és „nem-kereskedelmi célú leszállás” fogalmak az Egyezmény 2. és 96. Cikkében rögzített jelentéssel bírnak;

e) „viteldíj” - utasok és áru szállításáért felszámított díjakat és ezen díjak alkalmazásának feltételeit, beleértve az ügynöki és egyéb kiegészítő szolgáltatásokért felszámított árakat és feltételeket, a postai szállítás díjai és feltételei kivételével;

f) „használati díjak” - a repülőtér, berendezései és a nyújtott szolgáltatások használatáért felszámított díjat.

2. Cikk

Jogok nyújtása

1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Egyezmény által előirányzott jogokat a jelen Egyezményhez csatolt Függelékben rögzített útvonalakon történő nemzetközi légifuvarozás megteremtése érdekében (a továbbiakban: megállapodás szerinti légijárat és meghatározott útvonal).

2. A Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalat a megállapodás szerinti légijáratok meghatározott útvonalon történő üzemeltetése során az alábbi jogokkal rendelkezik:

a) a másik Szerződő Fél területe feletti leszállás nélküli átrepülés;

b) a másik Szerződő Fél területén nem-kereskedelmi célú leszállás;

c) a jelen Egyezményhez csatolt Függelékben rögzített pontokban történő leszállás a másik Szerződő Fél vagy harmadik ország területéről vagy területére irányuló utasok, posta és áru felvétele és (vagy) kirakása céljából.

3. A jelen Egyezmény 2. pontjában semmi sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogot adna utasoknak, postának és árunak a fedélzetre történő felvételére a másik Szerződő Fél területének pontjai közötti szállítás céljából díjazás ellenében vagy bérbeadás feltételeként.

3. Cikk

Kijelölés

1. A megállapodás szerinti légijáratok meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése céljából mindegyik Szerződő Félnek joga van egy vagy több légiközlekedési vállalat kijelölésére, amelyről írásban értesíti a másik Szerződő Felet.

2. Ilyen értesítés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél légügyi hatósága a jelen Cikk 3. és 4. pontjai rendelkezéseinek betartásával a megfelelő üzemelési engedélyt a kijelölt légiközlekedési vállalatnak haladéktalanul kiadja.

3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága az üzemelési engedély kiadásáig igazolást kérhet a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától arról, hogy a nemzetközi légifuvarozás végzése során képes eleget tenni a jogszabályok és rendelkezések által előírt és ezen hatóságok által szokásosan alkalmazott feltételeknek.

4. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen Cikk 2. pontjában említett üzemelési engedély kiadását megtagadni, vagy olyan feltételek végrehajtását megkövetelni, amelyeket szükségesnek tart a jelen Egyezmény 2. Cikkében felsorolt jogok légiközlekedési vállalat általi gyakorlása során, bármely esetben, amikor az említett Szerződő Fél nem rendelkezik igazolással arról, hogy ezen légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy állampolgárainak a kezében van.

5. A kijelölt és ily módon engedélyezett légiközlekedési vállalat a megállapodás szerinti légijárat üzemeltetését azzal a feltétellel kezdheti meg, hogy a jelen Egyezmény 10. Cikkének rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíjak ezeken a vonalakon érvényben vannak.

4. Cikk

Az üzemelési engedély visszavonása vagy ideiglenes felfüggesztése

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van az üzemelési engedély visszavonására, vagy a jelen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának nyújtott jogok gyakorlásának felfüggesztésére, vagy ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítélt feltételek előírására:

a) bármely esetben, amikor nincs meggyőződve arról, hogy ezen légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy állampolgárainak a kezében van, vagy

b) abban az esetben, ha ezen légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit, vagy

c) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat bármilyen más módon nem tartja be a jelen Egyezmény által előírt feltételeket.

2. Ha a jogszabályok és rendelkezések további be nem tartása megakadályozása céljából az azonnali visszavonás, felfüggesztés vagy a jelen Cikk 1. pontjában említett feltételek előírása nem szükséges, a Cikkben meghatározott jog csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolható. A légügyi hatóságok közötti ilyen egyeztetéseket az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 60 napon belül kell megkezdeni.

5. Cikk

Igazolványok és tanúsítványok elismerése

1. Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati bizonyítványokat és igazolásokat használhatóságuk határidején belül a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el azzal a feltétellel, hogy azok az előírások, amelyeknek megfelelően ilyen igazolásokat vagy bizonyítványokat adtak ki vagy érvényesítettek, összhangban vannak az Egyezmény szerint meghatározott vagy időről időre meghatározandó előírásokkal, vagy meghaladják az Egyezmény szerint meghatározott vagy időről időre meghatározandó minimális előírásokat.

2. A saját területe feletti repülésnél azonban mindegyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél vagy bármely más állam által, saját állampolgárának kiadott vagy érvényesített igazolások vagy bizonyítványok érvényességét megtagadni.

6. Cikk

Törvények és más jogszabályok alkalmazása

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműveire, amíg ezek a másik Szerződő Fél területén tartózkodnak, ezen Szerződő Fél azon jogszabályait és rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek a nemzetközi légifuvarozást végző légijárművek területére történő belépésére, határain belüli tartózkodására és onnan való kilépésére, vagy ezen légijárművek üzemeltetésére és repülésére vonatkoznak.

2. Az egyik Szerződő Félnek azokat a törvényeit és jogszabályait, amelyek légijárművek utasainak, személyzetének, rakományainak és postaküldeményeinek területére történő érkezését, határain belüli tartózkodását és onnan történő távozását szabályozzák, nevezetesen az útlevél, vám, valuta és egészségügyi előírásokat kell alkalmazni a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat légijárműveinek utasaira, személyzetére, rakományaira és postaküldeményeire, amikor ezek ennek a Szerződő Félnek a területén tartózkodnak.

7. Cikk

Használati díjak

Mindegyik Szerződő Fél felszámíthat vagy engedélyezheti a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának részére tisztességes és ésszerű díjak, illetve illetékek felszámítását a repülőterek, azok berendezései, a léginavigációs és hírközlési eszközök használatáért.

E díjak és illetékek nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő hazai légijárművekre felszámított díjak.

8. Cikk

Közvetlen tranzitközlekedés

Az egyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzittal áthaladó és a repülőtér erre a célra kijelölt területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és teherárut csak egyszerűsített ellenőrzésnek kell alávetni, a polgári légiközlekedés tevékenységébe való törvénytelen beavatkozásra, valamint azon áruk, anyagok és értékek csempészetére vonatkozó biztonsági intézkedések kivételével, amelyek ki- és bevitelét saját területükön a Szerződő Felek jogszabályaikban külön szabályozzák.

9. Cikk

Igazságos és egyenlő jogok

1. A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai számára a megállapodás szerinti légijáratok meghatározott útvonalon történő üzemeltetéséhez igazságos és egyenlő jogok biztosítottak.

2. A megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetése során az egyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságának érdekeit, hogy az utóbbi légitársaságnak, amely szintén üzemeltet légijáratokat ezen az útvonalon vagy annak egy részén, ne okozzon kárt.

3. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett megállapodás szerinti légijáratoknak összhangban kell lenni a meghatározott útvonalon történő szállítások általánosan elfogadott követelményeivel, és mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat elsőrendű feladatnak kell hogy tekintse olyan kapacitás biztosítását, amely - ésszerű terhelés mellett - a Szerződő Felek területei közötti utas-, teheráru és postai szállítások meglévő és megalapozottan előirányzott követelményeinek felel meg.

4. A jelen Egyezmény értelmében a kijelölt légiközlekedési vállalatok által végzendő szállításoknak azzal az általános elvvel kell megegyezniük, amely szerint a kapacitás az alábbiaktól függ:

a) a kiinduló és célország közötti szállítások követelményeitől;

b) azon terület szállítási igényeitől, amelyen keresztül áthalad a légivonal;

c) a tranzitszállítások követelményeitől.

5. A megállapodás szerinti légijáratok menetrendjét nem kevesebb mint 30 nappal a járatindítás előirányzott dátumát megelőzően, jóváhagyás céljából be kell nyújtani a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz. Egyes esetekben ez a határidő - az említett hatóságok megállapodása alapján - rövidebb is lehet.

6. Az egyik Szerződő Fél bármelyik kijelölt légiközlekedési vállalatának jóváhagyott menetrendjére vonatkozó bármilyen módosítást, jóváhagyás céljából, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságához kell benyújtani.

10. Cikk

Viteldíjak

1. Az egyik Szerződő Fél által kijelölt légitársaságnak a másik Szerződő Fél területére irányuló, vagy területéről kiinduló forgalommal kapcsolatos viteldíjait ésszerű szinten kell megszabni, figyelembe véve minden olyan fontos tényezőt, mint a szolgáltatást igénybevevők érdekeit, az üzemeltetési költséget, a szolgáltatás jellegét, a megbízási díjakat, a kívánatos nyereséget, más légitársaságok díjtételeit és más kereskedelmi érdekeket az adott piacon.

2. Jelen Cikk 1. bekezdésében említett viteldíjakat a Szerződő Felek által kijelölt légitársaságok, amennyiben lehetséges, egyeztetik egymás között; ilyen megegyezésnek lehetőség szerint a megfelelő nemzetközi áregyeztetési gyakorlatot kell követnie.

3. Az ily módon egyeztetett viteldíjakat a tervezett bevezetésüket megelőzően legalább 30 nappal jóváhagyás céljából be kell benyújtani a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz. Különleges esetekben ez az időtartam az említett hatóságok megegyezése alapján rövidebb is lehet.

4. A viteldíjak jóváhagyását gyorsított ütemben kell elvégezni. Amennyiben a benyújtás időpontjától számított 15 napon belül egyik Szerződő Fél légügyi hatósága sem fejezte ki egyet nem értését, ezeket a viteldíjakat elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a benyújtási határidő rövidebb lenne a jelen Cikk 3. bekezdése alapján, a légügyi hatóságok megegyezhetnek abban, hogy ennek megfelelően az egyet nem értés kifejezésének határideje is rövidebb legyen.

5. Amennyiben a viteldíjakat nem lehet a jelen Cikk 2. bekezdésével összhangban egyeztetni, vagy ha a jelen Cikk 4. bekezdésében előírt időtartam alatt az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága egyet nem értéséről értesíti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát, a Szerződő Felek légügyi hatóságainak egymás közötti egyeztetés útján kell törekedniük a viteldíj meghatározására.

6. Amennyiben a Szerződő Felek légügyi hatóságai nem tudnak megegyezésre jutni a jelen Cikk 3. bekezdése szerint benyújtott bármely viteldíjban, vagy a viteldíj meghatározásában a jelen Cikk 5. bekezdése szerint, úgy az egyet nem értést a jelen Egyezmény 17. Cikkének előírásaival összhangban kell rendezni.

7. A jelen Cikk előírásaival összhangban bevezetett viteldíj érvényben marad mindaddig, amíg egy új viteldíj elfogadásra nem kerül. Az említett viteldíj eredeti érvényességi határideje a Szerződő Felek légügyi hatóságainak egyetértése esetén meghosszabbítható. Azonban a viteldíj érvényességi határideje nem hosszabbítható meg az eredeti érvényességi határidő lejártától számított 12 hónapnál hosszabb időszakra, hacsak erről a légügyi hatóságok nem egyeznek meg.

11. Cikk

Vámok és vámeljárások

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légivonalakon üzemeltetett légijárművek, szokásos felszereléseik, üzem- és kenőanyagtartalékaik ezen légijárművek fedélzetén lévő készletek (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányárut) a másik Szerződő Fél területére történő megérkezéskor mentesek valamennyi vám, adó és illeték alól, feltéve, hogy e felszerelések, anyagok és készletek a légijármű fedélzetén maradnak visszaszállításukig.

2. A kiszolgálási és javítási díjak kivételével ugyancsak mentesek ilyen vámok, adók és illetékek alól:

a) az egyik Szerződő Fél hatóságai által megállapított határokon belül az említett Szerződő Fél területére bevitt és a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légivonalakon üzemeltetett légijármű fedélzetén való felhasználást szolgáló készletek;

b) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légivonalakon üzemeltetett légijármű műszaki kiszolgálása és javítása céljából a másik Szerződő Fél területére bevitt pótalkatrészek és felszerelések;

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légivonalakon üzemeltetett légijárművön történő felhasználást szolgáló üzem- és kenőanyagok, még akkor is, amikor ezeket az ellátmányokat a másik Szerződő Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték.

3. A fenti 2. pontban említett anyagokat az egyik Szerződő Fél felszólítására a vámhatóságok ellenőrzésük alatt tarthatják.

4. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légivonalakon üzemeltetett légijármű fedélzetén található felszereléseket, anyagokat, alkatrészeket és pótalkatrészeket a másik Szerződő Fél területén csak ezen Szerződő Fél vámhatósága egyetértésével lehet kirakni. Ebben az esetben ezek az említett hatóságok ellenőrzése alá helyezhetők mindaddig, amíg vissza nem szállítják őket, vagy a vámszabályokkal összhangban nem kapnak más rendeltetést.

5. A közvetlen tranzittal áthaladó poggyász és teheráru mentes a vámok és más hasonló adók alól.

6. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának szükséges dokumentumai, beleértve a repülőjegyeket és kísérőjegyzékeket, valamint az ellenszolgáltatás nélkül szétosztásra kerülő reklámanyagokat, a másik Szerződő Fél területén mentesek valamennyi adó és vám alól.

12. Cikk

Kereskedelmi lehetőségek

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata jogosult a másik Szerződő Fél légügyi hatósága előzetes értesítését követően, a másik Szerződő Fél területén képviseleteit létrehozni.

2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata jogosult a másik Szerződő Félnek a belépésre, tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó törvényeivel és jogszabályaival összhangban a másik Szerződő Fél területére bevinni és ott alkalmazásban tartani a légijáratok üzemelésének biztosításához szükséges igazgatási, műszaki, értékesítési és egyéb szakmai személyzetét.

3. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata jogosult a másik Szerződő Fél területén saját szállítási dokumentumai felhasználásával közvetlenül, illetve ügynökök útján, bármely személynek, bármely valutában értékesíteni légiközlekedési szolgáltatásait.

4. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának ezen légiközlekedési vállalat által a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetéséből eredő kiadáson felüli bevételek szabadon történő átutalásának jogát.

5. Ilyen átutalásnak a Szerződő Felek közötti pénzügyi elszámolásokat szabályozó egyezmény rendelkezéseivel összhangban kell történnie. Abban az esetben, ha ilyen egyezmény vagy a jelen Egyezményben ennek megfelelő rendelkezések hiányoznak, akkor az átutalás szabad konvertibilis valutában, hivatalos árfolyam szerint, a Szerződő Felek által alkalmazott valutaátváltási szabályokkal összhangban történik.

13. Cikk

Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek, a nemzetközi jogból eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban megerősítik, hogy egymással való kapcsolataikban a polgári légiközlekedés biztonságának jogellenes beavatkozási cselekményektől való megvédésére vállalt kötelezettség a jelen Egyezmény szerves részét képezi. Nem korlátozva a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik gyakorlását, a Szerződő Felek az 1963. év szeptember 14-én, Tokióban aláírt, „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Egyezmény”, az 1970. év december 16-án, Hágában aláírt, „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló Egyezmény”, az 1971. szeptember 23-án, Montreálban aláírt, „A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló Egyezmény”, az 1988. február 24-én, Montreálban aláírt, „A polgári légiközlekedést szolgáló nemzetközi repülőtereken elkövetett erőszakos jogellenes cselekmények leküzdéséről” szóló Jegyzőkönyv, a Szerződő Felek között érvényben lévő kétoldalú egyezmények és azon egyezmények rendelkezéseivel összhangban járnak el, amelyeket a közeljövőben kötnek.

2. A Szerződő Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények és más, a légijárművek, utasainak és személyzetének, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más, a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozásában.

3. A Szerződő Felek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által előírt és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeként meghatározott, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel és műszaki előírásokkal összhangban cselekednek, oly mértékben, ahogy ilyen rendelkezések és előírások a Szerződő Felekre alkalmazhatók: megkövetelik, hogy a területükön bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve a légijárművek azon üzemeltetői, akiknek állandó vagy fő telephelye területükön van, valamint területük nemzetközi repülőtereinek üzemeltetői, ezen légiközlekedési biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

4. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a másik Szerződő Fél a légijárművek ezen üzemeltetőitől megkövetelheti a jelen Cikk 3. pontjában említett légiközlekedési biztonsági előírások betartását, amelyeket a másik Szerződő Fél a belépésre, kilépésre vagy területén történő tartózkodásra határoz meg. Mindegyik Szerződő Fél saját területén belül biztosítja a szükséges intézkedések megtételét a légijárművek biztonságának, és az utasok, a személyzet, a kézipoggyász, a csomag, a teheráru és a légijármű készleteinek a beszállás vagy berakodás előtti és közbeni átvizsgálásának céljából. A Szerződő Felek kölcsönös jóindulattal bírálják el a másik Szerződő Félnek az egyes konkrét fenyegetésekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló valamennyi kérelmét.

5. A polgári légijármű jogellenes hatalomba kerítése, vagy ennek veszélye fennállása esetén, illetve a légijárművek, utasok, személyzet, repülőterek és léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak veszélye esetén a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése, illetve hasonló cselekmények vagy veszély gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

14. Cikk

Balesetek kivizsgálása

1. Mindkét Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a területén előre nem látott helyzetekben és balesetek során segítséget nyújt a másik Szerződő Fél légijárművének, utasainak és személyzetének. Bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek oly módon és oly mértékben nyújt ilyen segítséget, mintha azt saját légijárművének, utasainak és személyzetének nyújtaná.

2. Az egyik Szerződő Fél légijárművének balesete, előre nem látott helyzete, kényszerű leszállása, sérülése vagy megrongálódása esetében a másik Szerződő Fél

a) minden lehető segítséget megad az említett légijárműnek;

b) azonnal minden lehetséges intézkedést megtesz a balesetet szenvedett személyzet és utasok segítségére;

c) haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Felet a balesetről;

d) megóvja a légijármű fedélzetén szállítandó postát, poggyászt és árut;

e) megóvja a megsérült légijármű feketedoboz műszerének épségben maradt maradványait és jegyzeteit, valamint a légijármű fedélzetén található dokumentációt, és a repüléssel kapcsolatos minden segítő dokumentációt;

f) a Chicagói Egyezmény 13. számú Függelékének rendelkezéseivel összhangban fog cselekedni.

3. Az a Szerződő Fél, amelynek területén a légiközlekedési baleset történt, meghozza a szükséges intézkedéseket a körülmények és a baleset okainak kivizsgálására, és a másik Szerződő Fél kérésére ezen Szerződő Fél képviselőinek szabad belépést biztosít saját területére, hogy ezek megfigyelői minőségben a baleset kivizsgálásában részt vegyenek.

4. Az egyik Szerződő Fél a vizsgálat után annak eredményeiről tájékoztatja a másik Szerződő Felet, és kérelem alapján, a balesettel kapcsolatos dokumentumokról másolatot készít. Ezen másolatoknak tartalmazniuk kell minden szükséges dokumentumot és adatot, amelyeket a vizsgálatot levezető Szerződő Fél területén végzett nemzetközi repülésre vonatkozó törvények és jogszabályok írnak elő.

15. Cikk

Konzultációk

A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés érdekében időről időre konzultációkat folytatnak a jelen Egyezmény végrehajtását illető kérdésekről.

16. Cikk

Statisztikai adatok cseréje

1. Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatósága kérelemre időszakos vagy statisztikai adatokat bocsát a másik Szerződő Fél rendelkezésére.

2. Ezeknek a statisztikai adatoknak tartalmazniuk kell minden indokoltan szükséges információt a légiközlekedési vállalat által a megállapodás szerinti légijáratokon végzett szállítás volumenének meghatározása érdekében.

17. Cikk

Viták rendezése

1. A Szerződő Felek közötti, a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, bármely egyet nem értés felmerülése esetén, a Szerződő Feleknek azt elsősorban tárgyalások útján kell megpróbálni megoldani.

2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem oldják meg a vitát, a vita megoldásának jogát átadhatják más személynek vagy szervezetnek, vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére három választottbíróból álló választottbíróság elé terjeszthetik, amelynek két tagját a Szerződő Felek külön-külön jelölik ki, s e két tag nevezi meg a harmadikat. Mindegyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Féltől, a vita választottbíróság útján történő megoldására vonatkozó kérelméről szóló, diplomáciai úton kapott értesítéstől számított 60 napon belül kell megneveznie a választottbírát, a harmadikat pedig az ezt követő 30 napon belül kell kijelölni. Ha az említett időszakon belül valamelyik Szerződő Fél nem jelöli ki választottbíráját vagy a harmadik választottbírót nem nevezik meg, bármelyik Fél kérelmére a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke jelöli ki a választottbírót vagy -bírókat, ahogy ezt az ügy kívánja. Ha az elnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára vagy más okból kifolyólag nem láthatja el ezen kötelezettségét, akkor helyettesének kell a szükséges kinevezéseket megtenni. A harmadik választottbíró harmadik állam állampolgára kell hogy legyen, és köteles a választottbíróság elnökeként eljárni.

3. Amennyiben másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza saját eljárását. A bíróság utasítására vagy bármelyik Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíróság által megvizsgálandó konkrét vitás kérdések és a követendő konkrét eljárások meghatározása céljából.

4. Amennyiben másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 napon belül esedékesek. Bármelyik Fél kérésére, vagy saját belátása szerint a válaszok beadását követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

5. A bíróság írásbeli döntést hoz a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntés alapján hoz döntést.

6. A döntéshozástól számított 15 napon belül a Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.

7. A jelen Cikk 2. pontjának megfelelően hozott bármilyen döntést a Szerződő Felek kötelesek végrehajtani.

8. A választottbíróság költségei, beleértve a választottbírák díjait és költségeit, a Felek között egyenlően oszlanak meg. A választottbíróság elnöke által a jelen Cikk 2. pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választottbíróság költségeinek részeként tekintendők.

18. Cikk

Módosítások

1. Ha a Szerződő Felek egyike kívánatosnak tartja az Egyezmény feltételeinek módosítását, a javasolt módosításra vonatkozóan kérheti a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti konzultáció megtartását. A konzultációnak a kérelem beadása utáni 60 napon belül el kell kezdődnie, hacsak a Szerződő Felek légügyi hatóságai nem állapodnak meg ennek az időszaknak a meghosszabbításáról. Az ily módon egyeztetett bármilyen módosítás megerősítése után, diplomáciai jegyzékváltás útján lép életbe.

2. A Függelékben eszközölt bármilyen módosítás a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti közvetlen egyeztetés útján lehetséges.

19. Cikk

Bejegyzés az ICAO-nál

A jelen Egyezményt és valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vétetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

20. Cikk

Az Egyezmény hatálya

1. A jelen Egyezményt határozatlan időre kötötték.

2. Mindegyik Szerződő Fél bármikor értesítheti diplomáciai úton a másik Szerződő Felet a jelen Egyezmény felmondására irányuló szándékáról. Az ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is meg kell küldeni. Ebben az esetben a jelen Egyezmény a másik Szerződő Féltől kapott értesítés után 12 hónappal érvényét veszti, hacsak az Egyezmény felmondásáról szóló értesítést annak lejárta előtt kölcsönös megegyezés alapján vissza nem vonják. Ha nem igazolják vissza a másik Szerződő Fél ilyen irányú értesítésének kézhezvételét, akkor az értesítés a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez történt beérkezését követő 14. nap után megkapottnak minősíthető.

21. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezmény akkor lép hatályba, ha a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást, hogy teljesítették a jogszabályaik által meghatározott előírásokat.

22. Cikk

Korábbi egyezmények

Ezen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya közötti, 1968. december 2-i légiközlekedési megállapodás Ukrajnát illetően hatályát veszti. * 

Készült Kijevben, 1995. május 19. napján, két eredeti példányban, magyar, ukrán és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Egyet nem értés esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Függelék

1. A Magyar Köztársaság Kormánya által kijelölt légitársaságok jogosultak az alábbi légijáratok üzemeltetésére:

Pontok Magyarországon Közbenső pontok Pontok Ukrajnában Túli pontok
Budapest és még egy, a későbbiekben meghatározandó pont későbbi megállapodás tárgya Kijev és még egy, a későbbiekben meghatározandó pont későbbi megállapodás tárgya

Bármely járat üzemeltetése során a közbenső és túli pontok kihagyhatók, feltéve, hogy a repülés Magyarországon kezdődik, vagy végződik.

2. Ukrajna Kormánya által kijelölt légitársaságok jogosultak az alábbi járatok üzemeltetésére:

Pontok Ukrajnában Közbenső pontok Pontok Magyarországon Túli pontok
Kijev és még egy, a későbbiekben meghatározandó pont későbbi megállapodás tárgya Budapest és még egy, a későbbiekben meghatározandó pont későbbi megállapodás tárgya

Bármely járat üzemeltetése során a közbenső és túli pontok kihagyhatók, feltéve, hogy a repülés Ukrajnában kezdődik, vagy végződik.

Megjegyzés:

1. Mindkét Szerződő Fél minden egyes légijárat üzemeltetésére csak egy vállalatot jelölhet ki.

2. Az ötödik kereskedelmi szabadságjog gyakorlása a közbenső, illetve a túli pontokban a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti megállapodás tárgyát képezi.

3. Ezen Függelékben előirányzott további pontokat a Szerződő Felek légügyi hatóságai egymás közötti egyeztetés útján határozzák meg.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. november 9-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére