A jogszabály mai napon ( 2018.10.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

1996. évi XXXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelme tárgyában Budapesten, 1995. október 25-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelme tárgyában Budapesten, 1995. október 25-én aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § *  Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy

szavatolják az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága vagy annak rendelkezésére minősített és a másik Szerződő Félnek a kifejezetten erre a célra felhatalmazott hatóságán vagy nem nyilvános hivatalain keresztül átadott összes minősített információ biztonságát,

azzal a szándékkal, hogy biztonsági szabályozást hozzanak létre, melynek hatálya a Szerződő Felek által megkötendő, a minősített információk átadásához szükséges együttműködést és a megbízásokat szabályozó minden egyezményre kiterjedjen,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások és összehasonlíthatóság

(1) Jelen Egyezmény értelmében minősített információnak minősülnek a közérdekből titokvédelmet igénylő tények, tárgyak vagy ismeretek, függetlenül megjelenítési formájuktól. Ezen információkat a védendőség fokának megfelelően az egyik Szerződő Fél egyik hivatalos hatósága vagy a hatóság rendelkezésére minősítik.

(2) A Szerződő Felek az alábbi minősítési fokozatok összehasonlíthatóságában állapodnak meg:

Magyar Köztársaság Németországi Szövetségi Köztársaság

SZIGORÚAN TITKOS GEHEIM

SZIGORÚAN TITKOS VS-VERTRAULICH

TITKOS VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

2. Cikk

Állami intézkedések

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény alapján átadott vagy a megbízottnál a minősített információk átadásával járó megbízással összefüggésben keletkezett minősített információk védelmében saját nemzeti jogszabályi kereteik között meghoznak minden ehhez szükséges intézkedést. A Szerződő Felek a fenti minősített információknak legalább azt a fokú titokvédelmet biztosítják, amelyet a saját megfelelő besorolású információkra is alkalmaznak.

(2) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a minősítést elrendelő hatóság írásbeli hozzájárulása nélkül a minősített információkat harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé, és azokat kizárólag a meghatározott célra használják.

(3) A minősített információk különösen csak olyan személyek számára tehetők hozzáférhetővé, akiknek szolgálati feladatai szükségessé teszik ezeket az ismereteket, és akik legalább olyan szigorú biztonsági ellenőrzésen átestek, amely szükséges a megfelelő besorolású nemzeti minősített információkba történő betekintéshez, és felhatalmazással rendelkeznek. Kizárólag hivatali beosztása alapján senki sem juthat minősített információkhoz.

(4) A Szerződő Felek saját országuk területén gondoskodnak a szükséges biztonsági ellenőrzésekről és a biztonsági rendszabályok betartásáról.

3. Cikk

Minősített információkkal kapcsolatos megbízások előkészítése

Amennyiben az egyik Szerződő Fél egy, a másik Szerződő Fél felségterületén levő megbízottat olyan megbízással kíván ellátni, amely minősített információk átadását teszi szükségessé (minősített információval kapcsolatos megbízás), illetve megbíz a saját felségterületén egy megbízottat e feladat elvégzésével, úgy előzetesen be kell szereznie a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett, titok minősítésének megfelelő biztonsági ellenőrzése végrehajtásra került, továbbá rendelkezik-e a biztonsági feltételekkel, amelyek a minősített információ védelmét biztosítják. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a megbízott titokvédelmi eljárása összhangban van az adott állam belső - a Kormány által felügyelt - titokvédelmi jogszabályaival és rendelkezéseivel.

4. Cikk

A minősített információkkal kapcsolatos megbízások végrehajtása

(1) A megbízó illetékes hatósága felelős azért, hogy a megbízás keretében átadott vagy keletkezett minősített információk mindegyike megfelelő minősítési fokozattal legyen ellátva. A megbízottért felelős Fél a másik Fél illetékes hatóságának kérésére köteles a tevékenységhez kapcsolódó minősített információkat (a titokvédelmi fokozatról szóló lista) tartalmazó listát átadni. A megbízással egy időben értesíteni kell a megbízottért felelős Fél illetékes hatóságát a megbízott kötelezettségvállalásáról, továbbá arról, hogy kijelentése alapján ismeri saját országának minősített információk védelmét biztosító belső jogi szabályait, és azt is, miszerint felhívásra írásbeli titoktartási nyilatkozatot (titokvédelmi nyilatkozat) tesz az érte felelős illetékes hatóság előtt.

(2) Ha a megbízottért felelős illetékes hatóság a minősített információkat tartalmazó listát kért és kapott, annak átvételét írásban igazolja a másik Fél felé, és azt a megbízott részére továbbítja.

(3) A megbízottért felelős illetékes hatóság minden esetben biztosítja, hogy a minősített információkat saját minősített információkkal azonos védelemben részesíti, és az átadott listán meghatározott minősítési fokozat szerint kezeli.

(4) Ha valamely Fél illetékes hatósága a minősített információkra kiterjedő tevékenység folytatása során mások bevonására felhatalmazást ad a megbízott részére, úgy az (1) és (3) bekezdésben meghatározottakat alkalmazni kell.

(5) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a minősített információkat tartalmazó tevékenységre csak akkor adnak megbízást, illetve a tevékenység megkezdését csak akkor engedélyezik, ha a megbízottnál a titokvédelemhez szükséges feltételek biztosítottak vagy megfelelő időpontra kialakíthatók.

5. Cikk

Minősített információk megjelölése

(1) A minősített információt átvevő Fél illetékes hatósága vagy az általa felhatalmazott köteles az átvett minősített információt a saját belső jogi rendelkezéseinek megfelelően pótlólag is minősített fokozattal ellátni.

(2) A megjelölési kötelezettség vonatkozik a minősített információk átadásával járó megbízásokkal összefüggésben a fogadó Félnél keletkező vagy sokszorosítandó minősített információkra is.

(3) A minősített információk besorolását az átvevő minősített információk kezelésében illetékes hatósága az átadó állam illetékes hatóságának megkeresése alapján módosítja, illetve szünteti meg. Az átadó állam illetékes hatósága a minősítési fokozat módosításának vagy törlésének szándékáról legalább hat héttel korábban köteles tájékoztatni a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát.

6. Cikk

A minősített információk továbbítása

(1) Minősített információk egyik államból a másik államba történő továbbítása a nemzeti biztonsági előírásoknak megfelelően alapvetően diplomáciai vagy a katonai futárszolgálat útján történik. Az illetékes hatóság igazolja a minősített információ átvételét és a nemzeti biztonsági előírásoknak megfelelően továbbítja azt a címzettnek.

(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai konkrétan nevesített feladat esetén - általánosságban vagy korlátozások meghatározásával - megállapodhatnak abban, hogy a minősített információkat a SZIGORÚAN TITKOS/GEHEIM minősítési fokozattal bezárólag olyan személyek is szállíthatnak, akik a nemzetközi jog alapján diplomáciai (konzuli) futárral azonos kiváltsággal és mentességgel rendelkeznek, amennyiben az (1) bekezdésben nevesített futár útján történő továbbítás a szállítást vagy a megbízás végrehajtását aránytalanul megnehezítené.

(3) A (2) bekezdésben nevesített esetekben

- a továbbítást végző személynek betekintésre jogosultnak kell lennie a megfelelő titokvédelmi fokozatú minősített információkba;

- az átadó Fél köteles megőrizni a továbbított minősített információk jegyzékét; ezen jegyzék egy példányát át kell adni az átvevőnek az illetékes hatósághoz történő továbbítás céljából;

- a minősített információkat a belföldi továbbításra vonatozó szabályok szerint kell csomagolni;

- a minősített információk csak átvételi elismervény ellenében adhatók át;

- a minősített információk továbbítását végző személyeknek rendelkeznie kell az átadó, illetve az átvevő hely illetékes biztonsági hatósága által kiállított futárigazolvánnyal.

(4) Nagy terjedelmű minősített információk továbbítása esetén az illetékes hatóságok határozzák meg a szállítást, a szállítási útvonalat és a szállítmány védelmének módját.

7. Cikk

A látogatások rendje

(1) Az egyik Szerződő Fél felségterületéről érkező látogatók számára a másik Szerződő Fél felségterületén a minősített információkba történő betekintés, illetve az olyan objektumokba, amelyekben minősített információkkal dolgoznak, a belépés csak a meglátogatandó Szerződő Fél illetékes hatóságának előzetes engedélyével lehetséges. Az engedély csak olyan személy részére adható meg, aki a szükséges biztonsági ellenőrzést követően jogosult minősített információkba betekinteni.

(2) A látogatókat annak a Szerződő Félnek illetékes hatóságánál, amelynek felségterületére beutazni szándékoznak, az adott felségterületen hatályos rendelkezések szerint be kell jelenteni. A Felek illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a bejelentés részleteiről, és biztosítják a személyes adatok védelmét.

8. Cikk

Eljárás titoksértés esetén

(1) A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az olyan titoksértésekről, amelyek esetén a minősített információk nyilvánosságra kerülése vélelmezhető vagy megállapított.

(2) A titoksértések kivizsgálását és üldözését a Szerződő Fél illetékes hatóságai és bíróságai a Szerződő Fél saját hatályos joga alapján végzik. Az eredményről és a foganatosított intézkedésről a másik Szerződő Felet tájékoztatni kell.

9. Cikk

A biztonsági intézkedések végrehajtásának költségei

Az egyik Szerződő Fél hatóságainál a biztonsági intézkedésekkel összefüggésben keletkezett költségeket a másik Szerződő Fél nem téríti meg.

10. Cikk

Illetékes hatóságok

A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságokról.

11. Cikk

Konzultáció

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönösen tájékoztatják egymást az államaikban hatályos biztonsági rendelkezésekről.

(2) Az illetékes hatóságok az Egyezmény végrehajtása során biztosítandó szoros együttműködés érdekében bármelyikük kezdeményezésére konzultációt folytatnak.

(3) Mindegyik Szerződő Fél megengedi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságainak felségterületén történő látogatást annak érdekében, hogy az általuk átadott minősített információk védelmét szolgáló eljárásokat és berendezéseket a saját biztonsági hatóságukkal együtt megvitassák. Mindegyik Szerződő Fél támogatja a fenti hatóságokat a másik Szerződő Fél által átadott információk kellő védettségének megállapításában. A részleteket az illetékes hatóságok állapítják meg.

12. Cikk

Hatálybalépés, hatály, módosítás és felmondás

(1) Jelen Egyezmény a Szerződő Felek hatálybalépéshez szükséges belső feltételek teljesítését tartalmazó jegyzékváltásának napját követő egy hónap múlva lép hatályba. Az előbbi határidő számításának kezdő időpontjául az utolsó jegyzék megérkezésének napja tekintendő.

(2) Jelen Egyezmény határozatlan időre szól.

(3) Mindegyik Szerződő Fél bármikor írásban kezdeményezheti jelen Egyezmény módosítását. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél előterjesztette a megfelelő indítványt, a Szerződő Felek tárgyalásokat kezdenek az Egyezmény módosításáról.

(4) Jelen Egyezményt mindegyik Szerződő Fél hat hónapos határidővel írásban felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény alapján átadott, illetve a megbízottnál keletkezett minősített információkat a minősítés fennállásáig továbbra is a 2. Cikk (1) bekezdése rendelkezései szerint kell kezelni.

13. Cikk

Az Egyezmény hatása más megállapodásokra

Jelen Egyezmény hatálybalépésével az 1994. április 6-án, a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi védelmi minisztere és a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere által aláírt, a Magyar Honvédség és a Bundeswehr érdekében folytatandó tapasztalat- és ismeretcsere, valamint a katonai együttműködés egyéb formáit szabályozó keretmegállapodás alapján átadott minősített információkat a jelen Egyezmény rendelkezései alapján kell védeni.

Készült Budapesten, 1995. október 25-én, két eredeti példányban, mindegyik magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény 12. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére