A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a katonai minősített adatok védelme tárgyában Budapesten, 1995. október 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a katonai minősített adatok védelme tárgyában Budapesten, 1995. október 13-án aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § *  Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a katonai minősített adatok védelme tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya (a továbbiakban: Felek) a bizonyos védelmi ügyekben való kölcsönös együttműködés elősegítése, valamint a katonai minősített adatok védelmének biztosítása érdekében a következőkben állapodnak meg:

I. Fejezet

Alkalmazás

1. Cikk

Jelen Egyezmény az egyik Fél által a másik Fél részére közvetlenül vagy közvetett módon rendelkezésre bocsátott katonai minősített adatok védelmét szabályozza.

2. Cikk

Jelen Egyezmény értelmében azon adat számít katonai minősített adatnak, amelyet minősítéssel lát el az adatot rendelkezésre bocsátó Fél. A katonai minősített adat ölthet szóbeli, vizuális vagy okirati formát, továbbá megjelenhet berendezés formájában.

3. Cikk

A Felek a jelen Egyezményből adódó kötelességeit a Felek saját törvényei és szabályozásai szerint kell értelmezni.

4. Cikk

A Magyar Köztársaság által használt, a katonai minősített adatokra vonatkozó minősítések a következőek: „TITKOS!” vagy „SZIGORÚAN TITKOS!”.

A Svéd Királyság által használt, a katonai minősített adatokra vonatkozó minősítések a következőek: HEMLIG (Titkos) vagy KVALIFICERAD HEMLIG (Szigorúan titkos).

5. Cikk

A Magyar Köztársaság „TITKOS!” minősítése egyenértékű a Svéd Királyság „HEMLIG” minősítésével.

A Magyar Köztársaság „SZIGORÚAN TITKOS!” minősítése egyenértékű a Svéd Királyság „KVALIFICERAD HEMLIG” minősítésével.

6. Cikk

Jelen Egyezményhez tartozó kiegészítő Megállapodásokat a Felek által kijelölt végrehajtó szervezetek köthetnek.

II. Fejezet

Betekintési jog

7. Cikk

Az egyik Fél részéről a másik Fél számára nyújtott katonai minősített adatokhoz pusztán beosztás vagy általános betekintési jog alapján senki nem jogosult hozzájutni. A katonai minősített adatokhoz csak olyan személy juthat hozzá, akinek hivatali működéséhez ez szükséges, és aki a fogadó Fél előírásai szerinti betekintési joggal rendelkezik. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy:

(1) A fogadó Fél a katonai minősített adatot rendelkezésre bocsátó Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül ne bocsássa azt harmadik ország Kormánya, természetes vagy jogi személye rendelkezésére.

(2) A fogadó Fél a katonai minősített adatot ugyanolyan mértékben részesítse védelemben, mint amilyenben a rendelkezésre bocsátó Fél részesítette azt. A megjelölési és védelmi kötelezettség vonatkozik a fogadó Félnél keletkező vagy sokszorosítandó katonai minősített adatokra is.

(3) A katonai minősített adatot fogadó Fél ne használja fel azt az adatszolgáltatás céljától eltérő célra.

(4) A fogadó Fél tartsa tiszteletben a magánjogokat, úgymint a katonai minősített adatban szereplő szabadalmakat, szerzői jogokat vagy üzleti titkokat.

(5) Minden katonai minősített adatot kezelő szervezet kötelezően vezessen nyilvántartást a betekintési joggal rendelkező azon egyénekről, akik az ilyen katonai minősített adatokba való betekintésre felhatalmazást kaptak.

(6) A Felek haladéktalanul értesítik egymást, ha bárminemű változás áll be a másik Fél számára rendelkezésre bocsátott katonai adat minősítésében.

(7) A Felek jelen Egyezmény 7. Cikk (4) paragrafusban foglalt magánjogok védelmére vonatkozó kötelességei nem foglalnak magukban semmiféle külön védelmet a védelmi ügyeket érintő szabadalmi kérelmekre.

III. Fejezet

A katonai minősített adatok továbbítása

8. Cikk

(1) A katonai minősített adatok továbbítása a Felek között diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező személy útján történhet.

(2) A katonai minősített adat jellegére tekintettel, vagy más okból a Felek kölcsönösen megállapodhatnak a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a továbbítás eltérő módjában.

IV. Fejezet

A titokbirtokosok megbízhatósága

9. Cikk

Mielőtt az egyik Fél képviselője katonai minősített adatot bocsát a másik Fél képviselőjének a rendelkezésére, a fogadó Fél köteles biztosítani az átadó Felet arról, hogy a képviselője a megfelelő szintű betekintési joggal rendelkezik és hivatalos célból kér betekintést.

10. Cikk

Ha valamely Fél vagy meghatalmazott képviselője a katonai minősített adattal összefüggő, illetve azt tartalmazó ügyben a másik Fél országában kíván egy személyt vagy egy szervezetet megbízni, akkor a megbízást megelőzően be kell szereznie a másik Fél illetékes hatóságának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megbízni kívánt személy/szervezet a katonai adat minősítésének megfelelő biztonsági ellenőrzése végrehajtásra került, továbbá rendelkezik azokkal az anyagi és személyi feltételekkel, amelyek a katonai minősített adat védelmét biztosítják.

V. Fejezet

Minősített adatok átadása más közreműködőknek

11. Cikk

Mielőtt a rendelkezésre bocsátó Féltől kapott katonai minősített adatot vállalkozók vagy lehetséges vállalkozók részére kiadná, a fogadó Fél köteles:

(1) Gondoskodni arról, hogy az ilyen vállalkozó vagy lehetséges vállalkozó és a vállalkozó létesítménye képes legyen a katonai minősített adat védelmét biztosítani.

(2) A létesítményt megfelelő biztonsági ellenőrzésnek alávetni.

(3) Gondoskodni arról, hogy az összes olyan személy, akinek kötelessége megkívánja, hogy katonai minősített adatokhoz hozzáférjen, rendelkezzen megfelelő, a 7. Cikk szerinti betekintési joggal.

(4) Gondoskodni arról, hogy a katonai minősített adatokba betekintési joggal rendelkező minden személy tudatában legyen adatvédelmi felelősségének a vonatkozó jogi szabályozással összhangban.

(5) A biztonsági ellenőrzésnek alávetett létesítményekben rendszeres időközökben biztonsági szemlét tartani annak érdekében, hogy a katonai minősített adat az ezen Egyezményben megköveteltek szerint védelmet élvezzen.

(6) Gondoskodni arról, hogy a katonai minősített adathoz csak olyan személy juthasson hozzá, akinek arra hivatalos célból szüksége van.

VI. Fejezet

Eljárás titoksértés esetén

12. Cikk

(1) A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az olyan titoksértésekről, amelyek esetén a katonai minősített adatok nyilvánosságra kerülése vélelmezhető vagy megállapított, valamint az ilyen eset ismételt előfordulását megelőző intézkedésekről.

(2) A titoksértések kivizsgálását és üldözését az érintett Fél illetékes hatóságai és bíróságai az érintett Fél saját hatályos joga alapján végzik. Az eredményről és a foganatosított intézkedésről a másik Felet tájékoztatni kell.

VII. Fejezet

Látogatások

13. Cikk

Az egyik Fél képviselőinek a másik Fél olyan létesítményeibe és intézményeibe történő látogatására, ahol katonai minősített adatokba lehet betekinteni, csak a Felek által kijelölt hatóság adhat engedélyt. A Felek vagy megbízottaik kötelesek tájékoztatni a létesítményt vagy intézményt a tervezett látogatásról, valamint a katonai minősített adatok köréről és legfelsőbb szintjéről, amelyek a látogató rendelkezésére bocsáthatók.

14. Cikk

A Felek képviselői által történő látogatásra vonatkozó kérelmeket magyar látogatók esetében a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén keresztül, svéd látogatók esetében pedig a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetségén keresztül kell benyújtani.

15. Cikk

A biztonsági követelmények betartását elősegítheti a Felek biztonsági szakembereinek kölcsönös látogatása. Ennek megfelelően a Felek biztonsági szakembereinek előzetes konzultáció után engedélyt kell adni arra, hogy látogatást tegyenek a másik Félnél, és véleményt cseréljenek a másik Fél biztonsági rendszeréről.

VIII. Fejezet

Költségviselés

16. Cikk

Minden költséget, amelyet az egyik Fél magára vállal a jelen Egyezményben szereplő kötelezettségek betartása érdekében, azt ugyanazon Fél viseli.

IX. Fejezet

Hatálybalépés, hatály, módosítás és felmondás

17. Cikk

(1) Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor mindkét Fél írásban értesítette a másik Felet arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges összes követelmény teljesült.

(2) Jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Mindazonáltal, mindkét Félnek jogában áll felmondani az Egyezményt hat hónappal azután, hogy a másik Fél megkapta az írásos felmondási értesítést.

(3) A Felek azonnal értesítik egymást a törvényeikben és szabályozásaikban beállt azon változásokról, amelyek a jelen Egyezmény körébe tartozó katonai minősített adatok védelmére kihathatnak. Ilyen esetben a Felek az Egyezmény lehetséges módosításáról konzultációt folytatnak, melynek során a katonai minősített adatok a jelen Egyezményben leírtak szerint továbbra is védelem alatt állnak, hacsak a rendelkezésre bocsátó Fél másképp nem rendelkezik.

(4) Ezen Egyezmény felmondása ellenére minden, az ezen Egyezmény értelmében rendelkezésre bocsátott katonai minősített adatot ezen Egyezmény rendelkezései szerint továbbra is védelemben kell részesíteni.

Készült két példányban, Budapesten, 1995. október 13-án, magyar, svéd és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezmény eltérő értelmezése esetén az angol szöveg a meghatározó.

(Aláírások)

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény 17. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére