A jogszabály mai napon ( 2020.02.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi XL. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi L. törvénnyel és az 1994. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1993. évi CXV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I.

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1994. évi költségvetésének végrehajtását 373 964 millió (háromszázhetvenhárommilliárd-kilencszázhatvannégymillió) forint bevétellel, 397 429 millió (háromszázkilencvenhétmilliárd-négyszázhuszonkilencmillió) forint kiadással, 23 465 millió (huszonhárommilliárd-négyszázhatvanötmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletét a központi költségvetés - a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KKT.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - elengedi. A hiányt fedező összeg az Ny. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti.

(2) Az Ny. Alap 1. § (1) bekezdés szerinti kiadási többlete az Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. Az (1) bekezdés szerinti rendezés során elszámolt összeggel a likviditási alap visszapótlódik.

A bevételek részletezése

3. § (1) Az Ny. Alap járulékbevétele 376 569 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 292 860 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8302 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 71 641 millió forint, a munkanélküli járadék után fizetett nyugdíjjárulék 2784 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 982 millió forint.

(2) Az Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 15 808 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 14 530 millió forint.

(3) Az Ny. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből - (1)-(2) bekezdés - az Ny. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 10. § (1) bekezdése alapján számításba vehető bevétel 3525 millió forint.

(4) Az Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 2391 millió forint. A hozambevételek részletezését a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Ny. Alap bevételét a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 21 733 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg

a) az átvett 32 931 millió forint [az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 107 970 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulék mérték szerinti százaléka], és

b) az átadott 48 534 millió forint (az Ny. Alap 384 439 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), valamint

c) az E. Alap részére átadott 6130 millió forint egyösszegű átcsoportosítás különbözete.

(6) Az Ny. Alapnak az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összege 1994. évi megfizetéséből eredő bevétele 44 millió forint.

(7) Az Ny. Alapnak a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 885 millió forint, amelyből

a) 198 millió forint az AT. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bevétel, melynek részeként a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történt megtérítése 77 millió forint, az egyéb működési célú bevétel 121 millió forint,

b) 687 millió forint a működési költségvetés 1993. évi pénzmaradványából a nyugdíjbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasználható összeg.

A kiadások részletezése

4. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 384 439 millió forint.

(2) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) Ny. Alapot terhelő összege 1069 millió forint.

(3) A működési költségvetéshez való hozzájárulás 8318 millió forint, melyből

a) 7433 millió forint kiadást a KT. által az AT. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított összeg,

b) 885 millió forint kiadást a 3. § (7) bekezdés szerinti bevételek képezik.

(4) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bevételekből az Ny. Alap likviditási tartalékába helyezett összeg 3569 millió forint.

(5) Az Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 34 millió forint.

II.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1994. évi költségvetésének végrehajtását 346 785 millió (háromszáznegyvenhatmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió) forint bevétellel, 364 904 millió (háromszázhatvannégymilliárd-kilencszáznégymillió) forint kiadással és 18 119 millió (tizennyolcmilliárd-száztizenkilencmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletét a központi költségvetés - a KKT. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - elengedi. A hiányt fedező összeg az E. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti.

(2) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többlete az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés szerinti rendezés során jóváírt összeggel az E. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.

A bevételek részletezése

7. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 294 907 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék 233 109 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 6608 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 48 190 millió forint, a központi költségvetés által - az AT. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint - kifizetett járulék 7000 millió forint.

(2) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 4462 millió forint. Ebből a terhesgondozás költségeinek megtérítése 2500 millió forint. A közgyógyellátás költségeinek megtérítése 1962 millió forint. Ez a (3) bekezdésben megjelölt, a települési önkormányzatok által adott 799 millió forint összegű megtérítéssel együtt fedezi a közgyógyellátással kapcsolatos 1994. évi 2760 millió forint összegű kiadásokat, amelyek a 8. § (2) és (3) bekezdésében, valamint - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 53. §-ának (3) bekezdésében szabályozott visszaigénylés alapján kifizetett összegek tekintetében - a 8. § (8) bekezdésének b) pontjában megjelölt kiadások részét képezik.

(3) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 15 753 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 11 196 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 799 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 1202 millió forint, a terhességmegszakítás egyéni térítési díjából befolyt összeg 167 millió forint, az e feladattal kapcsolatban az E. Alap által 1993-ban - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdése szerint - megelőlegezett költségek központi költségvetési megtérítése 1400 millió forint, egyéb bevételek 989 millió forint.

(4) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből - a 10. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a likviditási tartalék

a) 1993. évi visszapótlására 1148 millió forint,

b) 1994. évi visszapótlására 2377 millió forint

használható fel.

(5) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 352 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete részletezi.

(6) Az E. Alapnak az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összege 1994. évi megfizetéséből eredő bevétele 44 millió forint.

(7) Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtott bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetésből biztosított összeg 5400 millió forint.

(8) Az E. Alap bevételét az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 603 millió forinttal növeli. Ez az összeg

a) az átvett 48 534 millió forint (az Ny. Alap 379 169 millió forint összegű, a járulékátadás alapjaként figyelembe vehető ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásai fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és

b) az átadott 32 931 millió forint (az E. Alap 107 970 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásai fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) különbözete.

(9) Az E. Alap bevételét az Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása 6130 millió forinttal növeli.

(10) Az E. Alapnak a címzetten a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 4134 millió forint, amelyből

a) 2121 millió forint a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös - az AT. 4. §-a (3) bekezdésének h) pontjában és 5. §-a (3) bekezdésének i) pontjában megjelölt - hozzájárulások egyenlegeként az Ny. Alapból átadott összeg,

b) 1022 millió forint az AT. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bevétel, melynek részeként a működési ár- és díjbevétel 138 millió forint, a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történt megtérítése 723 millió forint, értékesítésből származó bevétel 107 millió forint, kamatbevétel 26 millió forint, Foglalkoztatási Alaptól átvett pénzeszköz 28 millió forint,

c) 991 millió forint a működési költségvetés 1993. évi pénzmaradványából az egészségbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasználható összeg.

A kiadások részletezése

8. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordított kiadás 169 426 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 5. és 6. számú melléklete tartalmazza. A támogatásokat odaítélő kuratóriumoknak az egészségi kockázatkezelő szolgáltatások támogatási keretösszege terhére történt kötelezettségvállalása alapján teljesített kifizetések közül 99 millió forint elszámolása - forrásátcsoportosítással - a gyógyító-megelőző ellátások kiadásai helyett az E. Alap működési költségvetésében történik.

(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 69 647 millió forint, amelyből a gyógyszerekkel kapcsolatos támogatás 61 572 millió forint, a vérzékenység kezelésére fordított kiadás 786 millió forint, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos támogatás 7289 millió forint.

(3) A gyógyászati szolgáltatásokra fordított kiadás 937 millió forint, amelyből a gyógyfürdő-szolgáltatás kiadása 799 millió forint, az anyatejellátás kiadása 138 millió forint.

(4) Az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadása 57 771 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 8262 millió forint.

(6) A táppénz kiadása 40 833 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadása 2520 millió forint.

(8) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1007 millió forint. Ebből

a) az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján az Ny. Alappal közösen finanszírozott kiadások E. Alapot terhelő összege 989 millió forint,

b) a kizárólagosan az E. Alap által viselt kiadások összege 18 millió forint.

(9) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés összege 369 millió forint.

(10) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében teljesített ráfordítás 25 millió forint.

(11) Az E. Alap 1993. évi hiányának fedezetére 1994-ben történt kötvénykibocsátással kapcsolatos ráfordítás 1 millió forint.

(12) A 7. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott bevételeknek az E. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 3569 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadás 10 538 millió forint, amelyből

a) 6305 millió forint fedezetét a KT. által az AT. 10. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján biztosított összeg,

b) 4134 millió forint fedezetét a 7. § (10) bekezdésében meghatározott bevételek,

c) 99 millió forint fedezetét az (1) bekezdésben megjelölt forrásátcsoportosítás

képezik.

III.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT
ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap által 1993. december 31-ig - a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 90-10%-os - eszmei hányadok szerint tulajdonolt

a) tartósan befektetett eszközök és

b) befektetések hozama tartalék

a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és az Egészségbiztosítási Önkormányzat egybehangzó határozata alapján 1994. január 1-jétől naturálisan megosztva képezi a biztosítási ágak tulajdonát.

(2) 1994. január 1-jétől - a biztosítási ágak pénzügyi folyamatainak elkülönüléséből következően - az Ny. Alap és az E. Alap likviditási tartaléka naturálisan elkülönül egymástól.

(3) Az Ny. Alap, illetve az E. Alap (1)-(2) bekezdés szerinti, naturálisan elkülönült tartalékainak 1994. január 1-jei összegét, valamint a tartalékok 1994. évi alakulását - ideértve a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján megállapított értékvesztést is - a törvény 2. számú melléklete, illetve 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) 1994. január 1-jétől a tartósan befektetett eszközöket, a befektetések hozama tartalékot, illetve a likviditási tartalékot alkotó vagyonelemek hozama (a hozam elérése érdekében felmerült ráfordítás) - a VT. 7. §-ának (1), (5) és (6) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében, valamint az AT. 9. §-ában foglalt, a naturális vagyonmegosztás előtt irányadó rendelkezések szerint megállapíthatótól eltérően - a naturális vagyonmegosztással létrejött tulajdoni állapot alapján illeti meg (terheli) az Ny. Alapot, illetve az E. Alapot.

10. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére felhasznált likviditási tartalék - a VT. 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti -

a) 1993. évi visszapótlására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény

aa) 13. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés alapján 2295 millió forint,

ab) 13. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 2139 millió forint,

b) 1994. évi visszapótlására

ba) az 1991. december 31-én fennállt járulék- (késedelmi pótlék, rendbírság) tartozások 1994. évi megfizetéséből eredő 4754 millió forint (amelyből 3257 millió forint a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről szóló 1994. évi LXXXIV. törvény rendelkezése alapján az állam által a Magyar Államvasutak Rt. helyett megtérített járuléktartozásból 1994. évi visszapótlásra figyelembe vehető összeg), és

bb) az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének 1994. évi megfizetéséből eredő 88 millió forint

használható fel.

Ezek az összegek - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - 50-50% arányú megosztással kerülnek az Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartalékába.

(2) A VT. 4. §-ának (4) bekezdése értelmében a likviditási tartalék 1994. évben visszapótolandó összegeként megállapítható 7239 millió forintnak és az (1) bekezdés b) pontja szerinti törlesztések 4842 millió forintos együttes összegének a különbözete, 2397 millió forint a VT. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott állami garancia hatálya alá tartozik.

(3) A különbözet (2) bekezdés szerinti összegét a központi költségvetésből az Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartaléka javára - az összeg 50-50%-os megosztásával - kell rendezni.

(4) A (2) bekezdés szerinti összeg - (3) bekezdés szerinti - rendezését az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások központi költségvetés által átutalt többlete, valamint a társadalombiztosítási alapok 1996. évi konszolidációja során az 1994. évi hiányrendezésre átutalt és az 1994. évi zárszámadás keretében ténylegesen megállapításra kerülő hiány összegének különbözete biztosítja. Ha ezen többletek a teljes rendezéshez nem elégségesek, a különbözetet a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényben kell rendezni.

11. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1994-ben az E. Alap javára történt, állam általi vissztehermentes vagyonátadás összege (az átadott részvények névértéke) 276 millió forint. E vagyon az E. Alapnak az AT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti.

(2) A társadalombiztosítással szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon átvételkori értéke 967 millió forint, ebből 758 millió forint értékű vagyon az AT. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel, a fennmaradó 208 millió forint értékű vagyon pedig felszámolási eljárás során hozott bírósági végzéssel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyonnak az elszámolt 214 millió forint értékvesztéssel csökkentett értéke 753 millió forint. Az átvett vagyon - a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, valamint az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontjában foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával megállapítható - eszmei hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között. Az értékvesztés elszámolása után az Ny. Alap vagyonának értéke 421 millió forint [ebből 305 millió forint az AT. 6. §-ának (3) bekezdése szerint átvett vagyon], az E. Alap vagyonának értéke 331 millió forint [ebből 239 millió forint az AT. 6. §-ának (3) bekezdése szerint átvett vagyon].

(3) A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1991. évi III. törvény 9. §-ának rendelkezése alapján a befektetések hozama tartalékból képzett keret terhére kifizetett összegből 1994-ben 224 283 forint visszatérült. A visszatérült összeget - a VT. 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - 90-10% arányban az Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg kell osztani.

12. § (1) Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített pénzbeli ellátások kiadásait, valamint a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Ny. Alap működési költségvetését a törvény 10. számú melléklete, az E. Alap működési költségvetését a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

(4) A társadalombiztosítással szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett - a 11. § (2) bekezdésében részletezett - vagyont a törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az E. Alap 1992. évi, a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény (a továbbiakban: ZT.) 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hiányából azt a részt (20 735 millió forintot), amelynek a rendezése a ZT. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott módon 1995. december 31-ig nem történt meg, továbbá a likviditási tartalék 1992. évi visszapótlásának a ZT. 15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott összegéből az E. Alapra jutó részt (822 millió forintot) a központi költségvetés a KKT. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint rendezi. A hiányt, illetve a likviditási tartalék visszapótlását fedező összeg az E. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti, és az E. Alap likviditási tartalékát növeli.

(3) Az E. Alap 1993. évi hiányából a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott összeget (12 437 millió forintot) - az ott meghatározott rendezési módtól eltérően - a központi költségvetés a KKT. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint rendezi. A hiányt fedező összeg az E. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti, és az E. Alap likviditási tartalékát növeli.

(4) A központi költségvetés a KKT. hatálybalépésének napjával átvállalja az E. Alap kezelője által az 1993. évi hiány fedezetére - az AT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az ott meghatározott feltételekkel - 1993-ban és 1994-ben együttesen 11 500 millió forint, valamint az Ny. Alap által az Ny. Alap 1993. évi hiányát fedező 5000 millió forint névértékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok tőketörlesztési kötelezettségét.

1. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap
1994. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Járulékbevételek (rendszeres) 319 209 363 848 *376 569
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
befizetések

239 695

274 294

292 860
- munkanélküli ellátás után fizetett
nyugdíjbiztosítási járulék

12 558

15 034

8 302
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések 66 652 69 810 71 641
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett
nyugdíjjárulék


3 310

2 784
- egyes szociális ellátások után fizetett
járulék (önkormányzat+egyéni)

304

1 400

982
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek

14 613

14 409

15 808
- késedelmi pótlék és rendbírság 13 584 14 098 14 530
- egyéb bevételek 1 029 311 1 278
Járulék- és társadalombiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek összesen

333 822

378 257

392 377
ebből:
- a likviditási tartalék 1993. évi visszapótlására
számításba vehető bevételek

1 314

1 148
- a likviditási tartalék 1994. évi visszapótlására
számításba vehető bevételek

2 377
3. Kamat- és egyéb hozambevételek 3 968 2 304 2 391
4. Vissztehermentesen átvett vagyonból
származó bevétel

8 931
- tényleges vagyonátadás hozama
- át nem adott vagyon miatti hozamgarancia
5. Likviditási tartalék visszapótlására
számításba vehető bevételek**

3 600
6. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes
nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt -
megtérítés


89


44
7. Alapok közötti elszámolások egyenlege -11 298 -21 261 -21 733
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások
után átvett járulék

27 017

30 155

32 931
- nyugdíjkiadások után átadott járulék -38 315 -45 286 -48 534
- egyösszegű átcsoportosítás az
Egészségbiztosítási Alap részére

-6 130

-6 130
8. Működési célú bevételek 118 885
ebből:
- Népjóléti Minisztérium fejezet térítése 70 77
- egyéb működési célú bevétel 48 121
- az 1993. évi pénzmaradványból 687
Bevételek összesen 326 581 371 949 373 964
* Ebből a MÁV adósságának költségvetési térítése 8400 millió forint.
** A likviditási tartalék visszapótlására előirányzott bevételeket az 5. pont, a ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket a „Járulék- és társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen” megnevezésű pont és a 6. pont tartalmazza.

KIADÁSOK

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Nyugellátások 299 334 359 020 384 439
- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 255 461 304 280 324 405
- hozzátartozói ellátások 43 873 49 520 54 764
- mezőgazdasági járadékok 5 220 5 270
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett
kiadásokhoz

26 627

918

1 069
- átmenetileg finanszírozott ellátások* 25 784
- ellátásokkal kapcs. egyéb kiadások
(posta-, utazás-, perköltség)

843

918

1 069
3. Működési kiadások 6 567 7 551 8 318
ebből:
- működési célú bevételből fedezett 118 198
- 1993. évi működési pénzmaradványból
fedezett

687
4. Likviditási tartalék visszapótlása 1 403 3 600 3 569
ebből:
- 1993. évi likviditási tartalék visszapótlás
járulékokból

1 148
- 1994. évi likviditási tartalék visszapótlás
járulékokból

3 600

2 421
5. Kamat- és egyéb hozambevételekkel
kapcsolatos ráfordítás

47

18

34
6. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával
kapcsolatos kiadások

5
Kiadások összesen 333 983 371 107 397 429
EGYENLEG -7 402 842 -23 465

* 1993-ban a mezőgazdasági járadékokkal együtt.

2. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Likviditási
tartalék
Befektetések
hozama
tartaléka
Tartósan
befektetett
eszközök
Visszteher-
mentesen
átvett
vagyon
1993. évi záró állomány
(1995. évi VII. törvény
12. számú melléklet
A. tábla 9. sor)3774 13613 606
1994. évi nyitó állomány 377 4 136 13 606
1. A vissztehermentes vagyonjuttatás
keretében átvett ingatlan

185
2. Vagyonmegosztás 125 -125
3. A likviditási tartalék - 1991. évi
hiánnyal összefüggő - 1993. évre
vonatkozó visszapótlása [1995.
évi VII. törvény 13. § (1) bek.
c) pont]
1 148
4. A likviditási tartalék - 1991. évi
hiánnyal összefüggő - 1993. évre
vonatkozó visszapótlása [1995.
évi VII. törvény 13. § (2) bek.]1 069
5. 1994. évi kötvénykibocsátás az
1992. évi hiány fedezésére

4 455
6. 1993. évvel kapcsolatos
készpénzgarancia 1994-ben
befolyt összege [1995. évi VII.
törvény 6. § (1) bek. b) pont]2 052
7. 1993. évi kötvénnyel nem
finanszírozott részének állami
megtérítése


350
8. A likviditási tartalék - 1991. évi
hiánnyal összefüggő - 1994. évre
vonatkozó visszapótlása [10. § (1)
bek. b) pont]2 421
9. Az 1994. évi hiány likviditási
tartalékot csökkentő hatása

-23 465
10. Épületberuházás, ingatlanvásárlás -499 499
11. Tartósan befektetett eszközök
1994. évi értékvesztése
(Lupis-követelés)


-380
12. Befektetések hozama tartalék
megtérülése

3
A tartalékok 1994. évi záró állománya -11 593 3 765 13 600 185

3. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap
1994. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Járulékbevételek 251 007 283 822 294 907
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék
befizetések

190 778

218 316

233 109
- munkanélküli ellátás után fizetett
egészségbiztosítási járulék

9 995

11 966

6 608
- egyéni egészségbiztosítási járulék
befizetések

44 434

46 540

48 190
- a központi költségvetés által fizetett járulék 5 800 7 000 7 000
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek

12 580

14 141

15 753
- közgyógyellátási kiadások megtérítése 347 650 799
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja 162 300 167
- terhességmegszakítással kapcsolatos
központi költségvetési térítés

-

1 400

1 400
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések
megtérítése

811

690

1 202
- késedelmi pótlék és rendbírság 10 467 10 862 11 196
- egyéb bevételek 793 239 989
A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek összesen

263 587

297 963

310 660
ebből:
- a likviditási tartalék 1993. évi
visszapótlására számításba vehető
bevétel


1 314


-


1 148
- a likviditási tartalék 1994. évi
visszapótlására számításba vehető
bevétel*


-


-


2 377
3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

5 500

4 462
4. Kamat- és egyéb hozambevételek 464 256 352
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból
származó bevétel

-

7 109

-
6. A likviditási tartalék visszapótlására
számításba vehető bevétel*

-

3 600

-
7. Központi költségvetési forrásátadás
az 1993. évi központi bérintézkedésre

2 371

-

-
8. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes
nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt -
megtérítés


88


-


44
9. Alapok közötti elszámolások egyenlege 11 298 21 261 21 733
- nyugdíjkiadások után átvett járulék 38 315 45 286 48 534
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások
után átadott járulék

-27 017

-30 155

-32 931
- egyösszegű átcsoportosítás a
Nyugdíjbiztosítási Alaptól

-

6 130

6 130
10. Működési célú bevétel - 712 4 134
- a működési hozzájárulások egyenlegeként a
Nyugdíjbiztosítási Alapból átadott összeg**

-

-

2 121
- a működési költségvetés 1993. évi
pénzmaradványából az egészségbiztosítást
megillető összeg


-


-


991
- egyéb működési célú bevételek - 712 1 022
11. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a
központi költségvetésből biztosított forrás

-

5 400

5 400
Bevételek összesen 280 308 341 801 346 785

KIADÁSOK

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Természetbeni ellátások 186 873 231 180 241 424
- gyógyító-megelőző ellátások 131 571 169 880 169 426
- gyógyászati szolgáltatások*** - 1 220 937
- gyógyfürdő-szolgáltatás - 1 100 799
- anyatejellátás - 120 138
- gyógyszertámogatás 49 535 50 700 61 572
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)**** - 800 786
- gyógyászati segédeszköz-támogatás 4 698 7 000 7 289
- utazási költségtérítés 1 069 1 580 1 414
2. Pénzbeli ellátások 88 581 98 870 107 970
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 45 034 54 160 57 771
- terhességi-gyermekágyi segély 7 203 9 150 8 262
- táppénz 35 255 34 100 40 833
- betegséggel kapcsolatos segélyek 441 650 428
- kártérítési járadék 648 810 677
3. Hozzájárulás az alapok által közösen
fedezett kiadásokhoz

28 834

832

989
- átmenetileg finanszírozott ellátások 22 467 - -
- működési költségvetés 5 633 - -
- egyéb kiadások 734 832 989
4. Kizárólag az Egészségbiztosítási Alapot
terhelő egyéb kiadások

-

-

18
5. Működésre fordított kiadások***** - 7 017 10 538
ebből: működési célú bevételből fedezett***** - 712 4 134
6. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 327 300 369
7. Likviditási tartalék 1993. évi visszapótlása 1 402 - 1 148
8. Likviditási tartalék 1994. évi visszapótlása - 3 600 2 421
9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel
kapcsolatos ráfordítás

5

2

25
10. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával
kapcsolatos kiadások

11

-

1
Kiadások összesen 306 033 341 801 364 904
EGYENLEG -25 725 0 -18 119
* Előirányzata a 6. soron, teljesítési adata az 1. és 2. sor szerinti bevételek együttes összegében.
** Az 1994. évi L. törvényben a 2121 millió forintos összeg csak a működési költségvetésben jelenik meg bevételi előirányzatként.
*** Kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyító-megelőző ellátások részeként szerepelnek.
**** Kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.
***** Az 1994. évi L. törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alapból átadott 2121 millió forintos összegből fedezett működési kiadások csak a működési költségvetésben jelennek meg kiadási előirányzatként. Az 1993. évi működési pénzmaradványból fedezett kiadásnak nincs előirányzata.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

4. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek
biztosítási ágak szerint és együttesen

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat-
és egyéb hozambevételei

3 968

2 304

2 391
- tartós befektetések hozama 3 311 1 764 1 808
- rövid lejáratú befektetések hozama 631 540 584
- egyéb hozambevétel 26 - -
2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat-
és egyéb hozambevételei

464

256

352
- tartós befektetések hozama 368 196 304
- rövid lejáratú befektetések hozama 70 60 39
- egyéb hozambevétel 26 - 10
3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen 4 432 2 560 2 743
- tartós befektetések hozama 3 679 1 960 2 112
- rövid lejáratú befektetések hozama 701 600 622
- egyéb hozambevétel 52 - 10

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

5. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás
1994. évi kiadási előirányzatának teljesítése főbb jogcímenként

Millió forintban
Megnevezés Erdeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. 1993. évi szintrehozott előirányzat* 140 600 137 810 137 536
2. Feladatváltozások 2 580 - -
3. Reformintézkedések folytatása 4 807 1 800 1 800
- háziorvosi szolgálat kártyapénzének
kiegészítése

1 300

1 300

1 300
- ügyelet, készenlét egységesítése 807 - -
- fogorvosi szolgáltatás
teljesítményfinanszírozása

1 500

-

-
- vérellátás finanszírozása 500 500 500
- mentő és egyéb betegszállítás 700 - -
4. 1993. évi bérpolitikai intézkedés éves fedezete
és a közalkalmazotti törvény hatása**

11 000

25 077

25 077
- 1993. évi bérpolitikai intézkedés fedezete - 4 100 4 095
- közalkalmazotti illetményrendszer hatása - 17 977 19 721
- közalkalmazotti illetménynövekedés
változó bér vonzata

-

3 000

1 261
5. Beruházásból, rekonstrukcióból belépő
fejlesztések

3 500

2 800

2 303
6. Egyszeri kiegészítő támogatás - - 767
Összesen 162 487 167 487 167 483
7. Egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások* 1 993 2 393 1 943
Mindösszesen 164 480 169 880 169 426
* Az ifjúsági és szabadidősport, valamint a mentálhigiénés programok támogatásának előirányzata (200-200 millió forint) a módosított előirányzatnál kiemelésre került a szintrehozott előirányzatból az egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások előirányzatába.
** A módosított előirányzat többletének (14 077 millió forint) fedezete: belső átcsoportosításból: 8677 millió forint (szintrehozott előirányzat: 2390, feladatváltozások: 2580, reformintézkedések: 3007, beruházásból, rekonstrukcióból belépő fejlesztések: 700 millió forint), külső forrásból (a központi költségvetés fedezetkiegészítése): 5400 millió forint.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

6. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás költségvetési előirányzatának
teljesítése finanszírozási formák szerint

Millió forintban

Megnevezés
1993. évi
tény
1994.
eredeti
előirányzat
1994. évi
módosított
előirányzat
1994. évi
teljesítés
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása 13 548 17 298 18 292 18 274
II. Teljesítmény finanszírozása 73 641 91 317 98 172 99 328
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás 65 292 81 385 86 605 88 638
- aktív ellátás 58 599 76 097 81 384 83 470
- művesekezelés 2 346 2 681 2 636 2 559
- speciális finanszírozású
feladatok*

4 347

2 607

2 585

2 609
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 8 349 9 932 11 567 10 690
III. Feladat+teljesítmény finanszírozás 15 717 25 824 25 189 24 845
1. Nőgyógyászati járóbeteg-ellátás 1 063 1 498 1 370 1 447
- nőgyógyászati szakrendelés 677 1 009 891 971
- nőgyógyászati szakambulancia 386 489 479 476
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás 14 654 24 326 23 819 23 398
- egyéb járóbeteg-szakrendelés 11 382 17 014 17 258 16 373
- egyéb
járóbeteg-szakambulancia

3 272

4 803

4 157

4 297
- speciális finanszírozású
feladatok*

-

2 509

2 404

2 728
IV. Feladatfinaszírozás 17 754 23 641 24 569 25 036
1. Egyéb alapellátás 9 325 13 330 12 680 13 000
- iskolaegészségügyi ellátás 300 412 580 563
- védőnői szolgálat 1 918 2 202 2 625 2 671
- ügyeleti szolgálat 1 218 2 164 1 380 1 395
- kiegészítő alapellátási feladat 223 313 269 286
- fogorvosi szolgáltatás 3 884 6 029 5 342 5 478
- munkaegészségügyi szolgálat 1 287 1 608 1 877 2 008
- anya-, gyermek-,
csecsemővédelem

495

602

607

599
2. Járóbeteg-szakellátás 2 258 2 707 3 674 3 602
- gyermekgyógyászati MSZSZ 28 30 36 35
- nőgyógyászati MSZSZ 23 25 27 27
- sportegészségügyi ellátás 112 123 142 143
- nemibeteg gondozás és szűrés 217 274 440 428
- tüdőgondozás és szűrés 853 1 011 1 472 1 456
- ideggyógyászati gondozás
és szűrés

547

631

827

800
- onkológiai gondozás és szűrés 272 328 420 417
- alkohológia és drogellátás 206 285 310 296
3. Vérellátás 2 240 2 925 3 119 2 448
4. Mentés, betegszállítás 3 761 4 604 4 650 4 893
5. Egyéb 170 75 446 1 093
- rendszerbe nem illeszthető
tevékenységek

-

-

-

66
- új beruházás, rekonstrukciós
előrehozás

126

23

396

657
- rekonstrukció miatti kiesés 19 21 21 341
- „E” készenléti raktárak 25 31 29 29
Kasszák összesen 120 660 158 080 166 222 167 483
HM, BM, KHVM, IM intézmények** 6 540 - - -
Célelőirányzatok 4 371 6 400 3 658 1 943
- gyógyfürdő-szolgáltatás 631 - - -
- szolidaritási járulék 3 398 4 008 - -
- KJT hatása*** - - 1 265 -
- egészségi kockázatkezelő
szolgáltatások****

-

1 817

1 818

1 340
- ifjúsági és szabadidősport 200 200 200 200
- alkoholizmus primer prevenció - 30 30 30
- egészségügyi intézmények
egészségmegőrző
mentálhigiénés programjai


142


200


200


200
- otthoni ápolás és hospice***** - 145 145 173
ÖSSZESEN 131 571 164 480 169 880 169 426
* Az 1993. évi tényadatok esetében az aktív fekvőbeteg-ellátáson belül a speciális finanszírozású feladatok kiadási összege tartalmazza a járóbeteg-szakellátás hasonló jellegű kiadásait is.
** A HM, BM, KHVM, IM intézmények 1994. július 1-jei hatállyal áttértek a teljesítményfinanszírozásra, ezért az 1994. évi költségvetés kasszái már ezeknek az intézményeknek a teljesítmény szerinti díjazását is tartalmazzák.
*** Felhasználását az egyes ellátási formák teljesítési összege tartalmazza.
**** Az egészségi állapot mérését, ezzel kapcsolatos információs rendszert, szűrést, gondozást, házi betegápolást szolgáló programok stb.
***** A 173 millió forint összegben történő teljesítés az Egészségbiztosítási Önkormányzat Elnökségének a felmerült többletigények kielégítését támogató határozatain alapul. A fedezetet az egészségi kockázatkezelő szolgáltatások életmód programnál történő megtakarítás biztosítja.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

7. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Likviditási
tartalék
Befektetések
hozama
tartaléka
Tartósan
befektetett
eszközök
Visszteher-
mentesen
átvett
vagyon
1993. évi záró állomány
(1995. évi VII. törvény
12. számú melléklet,
A. tábla, 9. sor)-24 7824601 512375
1994. évi nyitó állomány -24 782 460 1 512 375
Állományváltozás a naturális
vagyonmegosztással*

-

-125

105

-
1. 1994. január 1-jei naturálisan
tulajdonolt tartalékok

-24 782

335

1 617

375
2. A vissztehermentes vagyonjuttatás
keretében átvett RICO részvények
névértéke


-


-


-


276
3. A likviditási tartalék - 1991. évi
hiánnyal összefüggő - 1993. évre
vonatkozó visszapótlása [1995.
évi VII. törvény 13. § (1)
bekezdés c) pont]
1 148
-
-
-
4. A likviditási tartalék - 1991. évi
hiánnyal összefüggő - 1993. évre
vonatkozó visszapótlása [1995.
évi VII. törvény 13. § (2)
bekezdés]
1 069
-
-
-
5. 1994. évi kötvénykibocsátás az
1992. évi hiány fedezésére

1 000

-

-

-
6. 1994. évi kötvénykibocsátás az
1993. évi hiány fedezésére

500

-

-

-
7. 1993. évvel kapcsolatos
készpénzgarancia 1994-ben
befolyt összege [1995. évi VII.
törvény 6. § (1) bekezdés b) pont]1 788---
8. DAIWA kötvény megtérülése - 200 -200 -
9. Részvénykonverzióval elért
értéknövekedés (Budapest Bank,
Magyar Külkereskedelmi Bank,
IBUSZ Bank részvények
konvertálása MEDICOR
részvényekre és üzletrészekre)

-

-

23

-
10. Bérházak értéknövekedése
felújítás eredményeképpen

-

-

27

-
11. Visszatérülés az 1991. évi III.
törvény 9. §-a alapján kifizetett
összegekből [11. § (3)
bekezdés]**-0--
12. Nullára értékelt rövidlejáratú
kihelyezés tőkeösszegének
részleges megtérülése
(Gyomaendrődi
Takarékszövetkezet)***
-
0
-
-
13. Országos Kereskedelmi és
Hitelbank részvények
értékvesztése


-


-


-145


-
14. Magyar Hitel Bank részvények
értékvesztése

-

-

-42

-
15. MEDICOR részvények és
üzletrészek értékvesztése

-

-

-132

-
16. Bérházak értékcsökkenése - - -2 -
17. A likviditási tartalék - 1991. évi
hiánnyal összefüggő - 1994. évre
vonatkozó visszapótlása
[10. § (1) bekezdés b) pont]2 421---
18. Az 1994. évi hiány likviditási
tartalék csökkentő hatása

-18 119

-

-

-
19. A tartalékok 1994. évi záró
állománya

-34 974

535

1 146

651
* A naturális vagyonmegosztásnál a Lupis Brókerház Rt. által forgalmazott államkötvények - a várható értékvesztésre tekintettel - a nyilvántartásban szereplőnél (400 millió forint) alacsonyabb értékűnek (200 millió forint) minősültek. Az egészségbiztosításhoz került vagyonelemek összértéke a megosztásnál figyelembe vett összvagyonérték 10%-a, amely a megosztás előttinél 20 millió forinttal alacsonyabb összeg.
** Pontos érték: 22 428 forint.
*** Pontos érték: 364 072 forint.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

8. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont
1994. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Járulékbevételek 570 216 647 670 671 476
- munkáltatói járulékbefizetés 430 473 492 610 525 969
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék 22 553 27 000 14 910
- egyéni járulékbefizetés 111 086 116 350 119 831
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett
nyugdíjjárulék

-

3 310

2 784
- a központi költségvetés által fizetett járulék 5 800 7 000 7 000
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék 304 1 400 982
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek

27 193

28 550

31 561
- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap
részére
1 320 3 040 3 568
- késedelmi pótlék és rendbírság 24 051 24 960 25 726
- egyéb bevételek 1 822 550 2 267
A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek összesen

597 409

676 220

703 037
ebből:
- a likviditási tartalék 1993. évi
visszapótlására számításba vehető bevétel

2 628

-

2 295
- a likviditási tartalék 1994. évi
visszapótlására számításba vehető bevétel

-

-

4 754
3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

5 500

4 462
4. Kamat- és egyéb hozambevételek 4 432 2 560 2 743
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból
származó bevétel

-

16 040

-
6. A likviditási tartalék visszapótlására
számításba vehető bevétel

-

7 200

-
7. Központi költségvetési forrásátadás
az 1993. évi központi bérintézkedésre

2 371

-

-
8. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes
nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt -
megtérítés


177


-


88
9. Működési célú bevétel 2 024 830 2 898
10. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a
központi költségvetésből biztosított forrás

-

5 400

5 400
Bevételek összesen 608 913 713 750 718 628

KIADÁSOK

Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Nyugellátás 367 092 413 180 442 210
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 299 334 359 020 384 439
ebből:
= mezőgazdasági járadékok - 5 220 5 270
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 45 034 54 160 57 771
- átmenetileg finanszírozott ellátások 22 724 - -
2. Anyasági ellátások 32 730 9 150 8 262
- terhességi-gyermekágyi segély 7 203 9 150 8 262
- átmenetileg finanszírozott ellátások
(GYES, GYED)

25 527

-

-
3. Táppénz 35 255 34 100 40 833
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz
támogatás

54 233

58 500

69 647
- gyógyszertámogatás 49 535 50 700 61 572
- vérzékenység kezelése - 800 786
- gyógyászati segédeszköz-támogatás 4 698 7 000 7 289
5. Gyógyító-megelőző ellátások 131 571 169 880 169 426
6. Gyógyászati szolgáltatások - 1 220 937
- gyógyfürdő-szolgáltatás - 1 100 799
- anyatejellátás - 120 138
7. Egyéb ellátások 2 158 3 040 2 519
- utazási költségtérítés 1 069 1 580 1 414
- betegséggel kapcsolatos segélyek 441 650 428
- kártérítési járadék 648 810 677
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 327 300 369
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások
(postaköltség és egyéb)

1 577

1 750

2 076
10. Működési kiadások 14 224 14 568 16 735
ebből: működési célú bevételből fedezett 2 024 830 2 898
11. Likviditási tartalék 1993. évi visszapótlása 2 805 - 2 295
12. Likviditási tartalék 1994. évi visszapótlása - 7 200 4 842
13. Kamat- és egyéb hozambevételekkel
kapcsolatos ráfordítások

52

20

59
14. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával
kapcsolatos ráfordítások

16

-

1
Kiadások összesen 642 040 712 908 760 212
EGYENLEG -33 127 842 -41 584

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

9. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított,
nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások

A)

A nyugdíjbiztosítás által folyósított,
nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott
ellátások kiadásai
Millió forintban
Megnevezés 1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1. Központi költségvetésből finanszírozottak 33 040 36 231
- politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 5 190 5 259
= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 4 180 4 747
= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok 210 192
= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások 80 81
= nemzeti gondozotti ellátások 720 238
- bányásznyugdíj 1 500 996
- szénjárandóság pénzbeli megváltása 500 908
- az 1992. évi profiltisztítás 4 810 6 713
= lakbérhozzájárulás 350 325
= vakok személyi járadéka 1 500 2 084
= rokkantsági járadék 1 000 1 471
= hadigondozotti ellátások 1 500 2 010
= egyházi személyek nyugdíja 120 40
= egészségkárosodási járadék 60 592
= katonai családi segély 280 192
- az 1994. évi profiltisztítás 21 040 22 355
= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék 5 010 5 622
= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka,
rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék

15 980

16 683
= cukorbetegek támogatása 50 49
2. Munkáltatókat, illetve a Foglalkoztatási Alapot terhelő 10 950 10 386
- korengedményes nyugdíj 10 950 10 386
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott 4 300 6 173
- előnyugdíj 4 300 6 173
4. Kárpótlással összefüggő ellátások 2 300 3 642
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján (ÁVÜ) 1 500 38
- életjáradék személyi kárpótlás alapján (OKKH) 800 3 604
Összesen 50 590 56 432

B)

Az egészségbiztosítás által folyósított,
a központi költségvetésből finanszírozott ellátások
Millió forintban
Megnevezés 1993. évi
tény
1994. évi
előirányzat*
1994. évi
teljesítés
1. Családi pótlék
- kiadás 103 157 104 000 103 317
- megtérítés** 104 389 - 104 000
- egyenleg 1 232 - 683
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - -1 232
2. Várandóssági pótlék
- kiadás 2 076 2 900 2 177
- megtérítés** 2 101 - 2 900
- egyenleg 25 - 723
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - -25
3. Gyermekgondozási díj***
- kiadás - 21 000 18 780
- megtérítés - - 21 000
- egyenleg - - 2 220
4. Gyermekgondozási segély***
- kiadás - 8 500 10 253
- megtérítés - - 10 000
- egyenleg - - -253
5. Megváltozott munkaképességűek
keresetkiegészítése
- kiadás 410 700 375
- megtérítés**** 289 - 700
- egyenleg -121 - 325
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - 121
6. Családi pótlék egyszeri kiegészítése
- kiadás - - 7 245
- megtérítés - - 7 000
- egyenleg - - -245
7. Anyasági segély
- kiadás 198 - -
- megtérítés - - -
- egyenleg -198 - -
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - 198
8. Temetési segély
- kiadás 142 - -
- megtérítés - - -
- egyenleg -142 - -
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - 142
9. Összesen
- kiadás 105 983 137 100 142 148
- megtérítés 106 779 - 145 600
- egyenleg 796 - 3 452
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - -796
10. A közgyógyellátási kiadások megtérítésének
az Egészségbiztosítási Alap bevételeként
el nem számolható része
[az átutalt 3000 millió forint és a kiadások
fedezetéhez ténylegesen szükséges, a 7. § (2)
bekezdésében megjelölt 1962 millió forint
különbözete]
- megtérítés - - 1 038
- egyenleg - - 1 038
11. Mindösszesen (9. és 10. sorok együtt)
- kiadás 105 983 137 100 142 148
- megtérítés 106 779 - 146 638
- egyenleg 796 - 4 490
ebből:
= az Egészségbiztosítási Alap likviditási
tartalékának 1993. évi visszapótlására
szolgál [1995. évi VII. törvény 13. § (2)
bek.]--1 069
= a központi költségvetés és az
egészségbiztosítás közötti 1994. évi
elszámolásnál rendezendő


-


-


3 421
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - -796
II. Az 1993. évi egyszeri lakossági kompenzáció
- az 1993. évi egyenleg rendezése - - 76
* Az 1993. évi CXV. törvény a megtérítések összegére előirányzatot nem határozott meg.
** 1993-ban a családi pótlék és a várandóssági pótlék kiadásoknak közös megtérítésük volt. Ebben az elszámolásban a megtérítés összege a tényleges kiadások arányában van megbontva.
*** 1993-ban még a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap által közösen finanszírozott ellátás.
**** Az 1993-as adat az 1992-től a központi költségvetés által finanszírozásra átvett ellátások kiadásainak közös megtérítéséből a tényleges kiadások arányában meghatározott összeg.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

10. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

Millió forintban
Elő- Ki- Elő-
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
1994. évi
előirányzat
1994. évi
módosított
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1 Központosított előirányzatok
1 Működési bevételek 48 48 121
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett
pénzeszköz

7 433

7 433

7 433
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások
megállapítási, folyósítási kiadásainak
megtérítése


70


77


77
4 1993. évi működési pénzmaradvány
igénybevétele

687

687
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 7 551 8 245 8 318

KIADÁSOK

Millió forintban
Elő- Ki- Elő-
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
1994. évi
előirányzat
1994. évi
módosított
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi irányítása 595 1 798 1 875
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 71 78 65
1 Működési kiadások 71 74 62
1 Béralap 7 6
2 Társadalombiztosítási járulék 11 9 6
3 Dologi kiadások 53 59 56
2 Felújítások
3 Beruházások 4 4
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 524 1 720 1 810
1 Működési kiadások 524 934 1 029
1 Béralap 133 194 181
2 Társadalombiztosítási járulék 59 92 92
3 Dologi kiadások 332 648 756
2 Felújítások 4
3 Beruházások 782 780
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 2 051 2 736 2 642
1 Működési kiadások 2 051 2 640 2 535
1 Béralap 926 1 199 1 189
2 Társadalombiztosítási járulék 432 560 530
3 Dologi kiadások 693 881 816
2 Felújítások 60 60
3 Beruházások 36 47
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1 140 1 529 1 516
1 Működési kiadások 1 140 1 370 1 357
1 Béralap 464 491 491
2 Társadalombiztosítási járulék 218 239 239
3 Dologi kiadások 458 640 627
2 Felújítások 100 100
3 Beruházások 59 59
9 Központosított előirányzatok 3 765 2 182 2 285
1 Központosított intézményi előirányzatok 869 61
1 Működési kiadások 186
1 Béralap (70 fő üzemeltetés,
100 fő szakmai)

37
2 Társadalombiztosítási járulék 16
3 Dologi kiadások 133
2 Felújítások 232 38
3 Beruházások 451 23
1 Épületvásárlások (befektetésként) 400 23
2 Gép, eszközbeszerzés 51
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 775
1 Informatikai beruházások 500
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos
kiadások

125
3 Célfeladat 150
1 Tűz-, biztonsági és
vagyonvédelmi kiadások
2 Folyamatos informatikai kiadások
3 Épületvásárlással összefüggő
működési kiadások, egysz. ráford.

150
3 Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap
által végzett, de a Nyugdíjbiztosítási Alap
érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz


2 121


2 121


2 121
4 Működési pénzmaradvány 164
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 7 551 8 245 8 318

11. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1994. évi működési költségvetése
végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban
Elő- Ki- Elő-
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok 9 138 10 538
1 Működési költségvetés
1 Működési ár- és díjbevétel 82 138
Egyéb bevétel 161
Ebből:
Kamatbevétel 26
Értékesítésből származó bevétel 107
Foglalkoztatási Alaptól átvett
pénzeszköz

28
2 Családi pótlék és más ellátások
folyósítási kiadásainak
megtérítéséből származó bevétel


630


723
2 Egészségbiztosítási Alaptól átvett
pénzeszköz

6 305

6 305
3 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre
átvett pénzeszköz

2 121

2 121
4 Egészségi kockázatkezelő
szolgáltatások keretéből

99
5 Előző évi pénzmaradvány 991
Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen 9 138 10 538

KIADÁSOK

Millió forintban
Elő- Ki- Elő-
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
1994. évi
előirányzat
1994. évi
teljesítés
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 1 706 3 735
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 95 133
1 Működési kiadások 95 34
1 Béralap 8 1
2 Társadalombiztosítási járulék 12 7
3 Dologi kiadások 75 26
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
4 Kockázatkezelésből átvett 99
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 611 3 602
1 Működési kiadások 1 611 1 866
1 Béralap 609 517
2 Társadalombiztosítási járulék 300 233
3 Dologi kiadások 702 1 116
2 Felújítások 3
3 Beruházások 1 733
1 Egyéb intézményi beruházások 1 733
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztár 4 758 5 584
1 Működési kiadások 4 707 5 081
1 Béralap 2 322 2 380
2 Társadalombiztosítási járulék 1 187 1 084
3 Dologi kiadások 1 198 1 617
2 Felújítások 250
3 Beruházások 51 253
1 Egyéb intézményi beruházások 51 253
3 Országos Orvosszakértői Intézet 570 532
1 Működési kiadások 570 529
1 Béralap 330 305
2 Társadalombiztosítási járulék 168 139
3 Dologi kiadások 72 85
2 Felújítások 1
3 Beruházások 2
1 Egyéb intézményi beruházások 2
9 Központosított előirányzatok 2 104
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 429
1 Működési kiadások 300
1 Béralap 100
2 Társadalombiztosítási járulék 51
3 Dologi kiadások 149
2 Felújítások 216
3 Beruházások 913
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 675
Informatika fejlesztés 550
1 Működési kiadások 48
1 Béralap 32
2 Társadalombiztosítási járulék 16
3 Dologi kiadások
2 Felújítások
3 Beruházások 502
Világbanki kölcsön belföldi költségei 125
1 Működési kiadások 125
1 Béralap 10
2 Társadalombiztosítási járulék 5
3 Dologi kiadások 110
2 Felújítások
3 Beruházások
3 Működési maradvány 687
Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen 9 138 10 538

12. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítással szemben fennálló tartozások
vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban


Megnevezés


Összesen
A
Nyugdíj-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad*
Az Egészség-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad*
I. A Társadalombiztosítási Önkormányzatok
határozata alapján átvett vagyon
1. Hévíz Hotel Carbona Közös Vállalat
vagyoni betét átvétele

615

345

270
2. Carbon Közraktár Kft. üzletrészek átvétele 143 80 63
3. Hévíz Hotel Carbona Közös Vállalat
vagyoni betét értékvesztése

-201

-113

-89
4. Carbon Közraktár Kft.
üzletrészek értékvesztése

-13

-7

-6
Vagyonállomány 1994. év végén 544 305 239
II. Felszámolási eljárás során hozott bírósági
végzés alapján átadott vagyon
1. Mátrai Erőmű Rt. részvények átadása 208 116 92
Vagyonállomány 1994. év végén 208 116 92
I. és II. szerinti vagyonállomány együtt
1994. év végén

753

421

331
* A vagyon a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap között olyan - eszmei - arányok szerint oszlik meg, mint az a követelés, amelynek kiegyenlítésére szolgál.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

  Vissza az oldal tetejére