A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/1996. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Ukrán Köztársaság Kormánya között a növényegészségügyi és a növényvédelmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1995. november 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Ukrán Köztársaság Kormánya között Kijevben, 1995. május 19-én aláírt, a növényegészségügyi és a növényvédelmi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a növényegészségügyi és a növényvédelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya, attól a szándéktól vezérelve, hogy

kölcsönösen megtegyék a szükséges intézkedéseket a növények és növényi termékek kártevői, kórokozói, valamint a gyomnövények határon keresztül országaik területére történő behurcolásának megelőzésére,

a növények és növényi termékek forgalma, illetve átmenő forgalma érdekében megteremtsék a növényegészségügyi biztonság összehangolt feltételeit,

szükség esetén közös összefogással, hatékony növényvédelmi eljárásokkal megakadályozzák a kártevők, a kórokozók és a gyomnövények országaikban történő elterjedését,

elmélyítsék a tudományos együttműködést a növényvédelem terén,

elősegítsék a kereskedelmi kapcsolatok bővítését,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

a) Növények és növényi eredetű termékeken élő növényeket, azok részeit és mindazon növényi eredetű termékek összességét kell érteni, amelyek a Megállapodó Felek országainak érvényes szabályai szerint a behozatal, a kivitel és az átmenő forgalom során növényegészségügyi vizsgálati kötelezettség alá tartoznak.

b) Károsítókon olyan növényi betegségek kórokozóit és olyan növényi kártevőket, valamint olyan gyomnövénymagvakat kell érteni, amelyek nem terjedtek el, vagy nem széleskörűen terjedtek el a Megállapodó Felek országaiban, és elterjedésük, tömeges elszaporodásuk kárt okozhat a növényekben és növényi termékekben, továbbá jelenlétük pedig ártalmas lehet az emberek és az állatok egészségére.

c) Növényegészségügyi bizonyítvány a FAO 1979. évi rendelkezésével módosított, 1951. december 6-án, Rómában elfogadott Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény alapján egységes iratmintával igazolt, növényvédelmi hatósági nyilatkozat.

2. Cikk

A Megállapodó Felek illetékes szervei

a) kölcsönösen tájékoztatják egymást a növények és növényi termékek exportjára, importjára és átmenő forgalmára vonatkozó növényegészségügyi követelményekről;

b) a 2. Cikk a) szakaszában említett követelmények érvényesítése során gondoskodnak a növények és növényi termékek küldeményeinek az Egyezmény mellékletében felsorolt károsítóktól való mentessége szakszerű ellenőrzéséről, és a vizsgálat megtörténtét, illetőleg az importáló ország előírásainak való megfelelést növényegészségügyi bizonyítvány kiállításával igazolják. Az egymás országán keresztül történő szállítás során is betartják a behozatali küldeményekre vonatkozó feltételeket. A küldemények vizsgálatát a Megállapodó Felek saját országukban rendszeresített módszerekkel végzik;

c) haladéktalanul tájékoztatják egymást az Egyezmény mellékletében feltüntetett károsítók jegyzékében, illetve a növényegészségügyi követelményekben bekövetkezett változásokról;

d) tájékoztatják egymást az új károsítók felbukkanásáról;

e) segítik egymást a károsítók országba történő behurcolásának, illetve elterjedésének megelőzésében, kölcsönös segítséget nyújtanak a különösen veszélyes károsítók elterjedésének meggátolásában;

f) a nagy gazdasági veszteségek veszélyét magukban hordozó károsítók határmenti övezetben történő tömeges felbukkanása esetén a Megállapodó Felek illetékes szervei figyelmeztető felhívást tesznek közzé, és szükség esetén együttműködnek a veszély elhárításában.

3. Cikk

A szállítmányhoz csatolt érvényes növényegészségügyi bizonyítvány nem zárja ki az importáló fél azon jogát, hogy más országból származó szállítmányt növényegészségügyi szempontból ellenőrizze, és amennyiben a szállítmány nem felel meg a növényegészségügyi előírásoknak, a szükséges védelmi intézkedéseket megtegye. Vitás esetben a Megállapodó Felek vizsgáló közegei az országukban rendszeresített módszerrel együttesen lefolytatott, párhuzamos vizsgálat eredménye alapján döntenek a szállítmány fertőzöttségének tényéről.

4. Cikk

1. Növényi eredetű küldeményeknél olyan csomagolást alkalmaznak, amellyel a károsítók terjedése csak kivételes esetben fordulhat elő.

2. Szállításhoz a károsítók behurcolására alkalmas szennyezésektől megtisztított, szükség esetén fertőtlenített szállító eszközt használnak.

3. Talaj, illetve termő közeg szállítása a Megállapodó Felek növényegészségügyi követelményeinek megfelelően történik.

5. Cikk

1. Növények és növényi termékek növényegészségügyi ellenőrzését a Megállapodó Felek vizsgáló közegei a közös határállomásokon, az illetékes szervek által engedélyezett esetekben belföldön közösen végzik el.

2. A közös határállomásokon a növényegészségügyi kirendeltségek létesítése, működtetése, illetve bezárása a Felek megállapodása szerint történik.

3. A szállítmányok növényegészségügyi vizsgálata a Megállapodó Felek illetékes szerve által szabályszerűen feljogosított és szakképesített személyzet (felügyelők) által, vagy annak ellenőrzése alatt történik.

4. A diplomáciai testületnek szánt vagy rajta keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkező növényküldeményeket az Egyezményben foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

6. Cikk

A Megállapodó Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák a károsítók harmadik országból történő behurcolását.

A növényeket, növényi termékeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azok növényegészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek - kivéve, ha ettől eltérően jogszabály vagy illetékes szerv intézkedik -, és megfelelnek azon ország növényegészségügyi követelményeinek, amelynek területén a küldemény majd áthalad.

7. Cikk

A Megállapodó Felek módosíthatják a jelen Egyezmény mellékletében feltüntetett kártevők, kórokozók és gyomnövények jegyzékét, valamint a növényegészségügyi követelményeket. A módosítást diplomáciai jegyzékváltás útján kell megerősíteni, amely a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével lép hatályba.

8. Cikk

1. A Megállapodó Felek támogatják az illetékes szervek műszaki-tudományos együttműködését, mindenekelőtt:

a) a növényvédelmi ismeretek és tapasztalatok cseréjében a kutatás és a védekezési gyakorlat módszerei területén,

b) a növények, növényi termékek idegen eredetű, egészségre káros anyag tartalmának megelőzésében,

c) a szerzői jogokba nem ütköző, térítésmentes szakmai információcsere területén;

d) a szakemberek kiküldetése kérdésében.

2. Az Egyezmény teljesítése során felmerülő szakmai problémák megoldása, valamint a tapasztalatcsere és az együttműködés elmélyítése érdekében a Megállapodó Felek illetékes szervei szükség esetén közös tanácskozásokat tartanak. A tanácskozások megrendezésére a két országban felváltva kerül sor.

3. A küldöttség utazási költségeit a küldő Fél, az országban való tartózkodásának (szállás, étkezés), valamint a belföldi közlekedésének költségeit - kölcsönösségi alapon - a fogadó Fél, illetőleg az előzetesen történt egyeztetés szerint a küldő Fél viseli. A tanácskozás helyét és idejét egyeztetés alapján határozzák meg.

9. Cikk

1. A jelen Egyezmény megvalósítását célzó intézkedéseket a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi Minisztérium, Ukrajna részéről a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium egyezteti.

2. Amennyiben az Egyezmény végrehajtása vagy értelmezése tárgyában nincs egyetértés, a Megállapodó Felek a vita eldöntésére - megállapodás alapján - közös bizottságot alakítanak. Ha a közös bizottság nem jut megállapodásra, a véleményeltérést diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Megállapodó Felek egyéb kétoldalú vagy nemzetközi egyezményekből származó jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

A jelen Egyezményt a Megállapodó Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba. A Megállapodó Felek a jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik, és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt-öt évvel, amennyiben a Megállapodó Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt, írásban nem mondja fel.

Készült Kijevben, 1995. május 19-én, két eredeti példányban magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Melléklet

Ukrajna karantén kártevőinek, kórokozóinak és gyomnövényeinek jegyzéke

I. Ukrajna területén nem előforduló karantén károsítók
A) Növénykártevők

1. Jcerya purchasi Mask

2. Spdoptera litura

3. Liriomyza trifolii Burgess

4. Caryedon gonagra F

5. Pantomorus leucoloma Boh

6. Zabrotes subfasciatus Boh

7. Numonia pyrivorella Mats

8. Bruchidius incarnatus Boh

9. Spodoptera littoralis Bisd

10. Cerplastes rusci L

11. Trogederma granarium EW

12. Sinoxylon coniderum Gerst

13. Callosobruchus chinensis L

14. Rhizoecus kondonis Kuw

15. Chionaspis furfure Fitch

16. Dinoderus bifoveolatus Wol

17. Paralipsa gularis Zell (Aph)

18. Carposina niponensis Wisghw

19. Epichoristodes acerbella L

20. Caratitis capitata Wied

21. Dacus dorzalis Hend

22. Trogoderma angustum Solier

23. Trogoderma sternale Jayne

24. Pseudaulacaspis pentagona Targ

25. Callosobruchus makulatus

26. Caulophilus latinasus Say

27. Agrilus mali Mata

28. Popillia japonica Newm

29. Ceroplastes japonicus Green

30. Dysmisoccus wistariae

31. Rhagoletis pomonella Gr

B) Növények kórokozói

Gombák

1. Tilletia (Neovossis) indica Mur

2. Phymatotrichum omnivorum Schear Duggar

Baktériumok

3. Bakterium stervarti Bergey

4. Ervinia amylora (Burill) Com; S A

5. Pseudomonas caryaphylei Starr

6. Corynebacterium tritici Bunh

7. Xanthomonas campestris pv. (hyacint) Burnh

8. Xanthomonas citri (Hassl) Dowson

Vírusok

9. Andean potato latent virus

10. Potato vein yellowing virus

11. Potato yelloy dwarf virus

C) Fonálférgek

1. Globodera pallida Stone

2. Hetorodera glycines Ychin

D) Gyomnövények

1. Acanthospermum hispidum D. C.

2. Diodia teres Walt

3. Emex australis Steinh

4. Emex spinosa L

5. Aeschinomene virginica B. S. P.

6. Cassia tora

7. Cassia occidentalis L

8. Croton caitatus Michx

9. Solanum carolinensis L

10. Solanum elaegnifolium

11. Solanum triflorum L

12. Artermisia biennis L

13. Paspalum sp. sp.

14. Striga sp. sp.

15. Helianthus sp. sp.

16. Physalis angulata L

17. Cenchrus sp. sp.

II. Ukrajna területén korlátozott előfordulású karantén károsítók
A) Növények kártevői

1. Hyphantria cunea Drury

2. Viteus vitifolii Fitch

3. Quadraspidiotus perniciosus

4. Phthorimaea operculella Zell

5. Grapholitha molesta Busck

6. Dialeurodes citri Riley et How

7. Pseudococcus comstocki Kuw

8. Leucaspis japonica Ckll

B) Növények kórokozói

Gombák

1. Helminthosporium maydis Nisicado

2. Mycosphaerella linorum

3. Sychytrium endobioticum Perc

4. Diaporthe helianthi

Vírusok

5. Plum pox virus

C) Fonálférgek

6. Globodera rostochiensis Woll M

D) Gyomnövények

1. Ambrosia pxilostachya Ds

2. Ambrosia artemisiifolia L

3. Ambrosia tritida

4. Acroptilon repens DS

5. Ipomoea hederacea L

6. Solanum rostratum Dun

7. Cuscuta campestratis G”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. december 9-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére