A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/1996. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Brasília városban, 1992. március 19-én aláírt kulturális együttműködési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. év december hó 13. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Brasília városban, 1992. március 19-én aláírt kulturális együttműködési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és

a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya

(a továbbiakban: Szerződő Felek)

a kölcsönös tisztelet, a belügyekbe való be nem avatkozás és az egyenlő előnyök elve alapján,

a két ország kapcsolatainak fejlesztésére és erősítésére törekedve

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikkely

Ez a Megállapodás az egyik Szerződő Fél Kormányának, kormányzati és nem-kormányzati intézményeinek minden kulturális, oktatási jellegű és sporttal kapcsolatos kezdeményezését szabályozza a másik Szerződő Fél országának területén.

2. Cikkely

A Szerződő Felek úgy segítik elő a csereviszonyt és a kétoldalú együttműködést a kultúra, az oktatás és a sport terén, hogy tiszteletben tartják egymás törvényeit és jogszabályait, valamint ennek a Megállapodásnak a rendelkezéseit.

3. Cikkely

A Szerződő Felek közt az alábbi területekre terjedhet ki a csereviszony és az együttműködés:

a) írók, műfordítók, színházi és filmrendezők, -színészek és -szakemberek, képzőművészek, iparművészek, ipari formatervezők, fotóművészek, tánc- és zeneművészek, építészek és sportolók cseréje;

b) tanárok és posztgraduális hallgatók cseréje;

c) rendszeres tanfolyamok indítása magyar egyetemeken portugál nyelvből, brazil irodalomból és művelődésből, brazil egyetemeken pedig magyar nyelvből, irodalomból és művelődésből;

d) a másik Szerződő Fél elismert jó minőségű irodalmi és művészeti alkotásainak lefordítása és közzététele;

e) könyvek, kulturális kiadványok cseréje, és tájékoztatás múzeumokról, könyvtárakról és más kulturális intézményekről;

f) kölcsönös érdekű oktatásügyi küldöttségek cseréje;

g) olyan kulturális rendezvények szervezése, mint kiállítások, szakelőadások, színelőadások, filmszemlék, televíziós műsorok, koncertek, táncprodukciók, cirkuszi látványosságok és sportversenyek.

4. Cikkely

1. Ennek a szerződésnek a végrehajtása céljából a Szerződő Felek közös megegyezéssel, három évre szóló munkaterveket dolgoznak ki, amelyek az együttműködés területeit tekintik át, valamint, egyebek közt, megteremtik az annak megvalósításához szükséges pénzügyi feltételeket.

2. A Szerződő Felek lehetővé teszik, a maguk területén, a jelen Megállapodás alapján kidolgozandó hároméves kulturális, oktatási és sportcsere munkatervi programok megszervezését, és ugyanígy a művészeti anyagok, műalkotások, oktatási cikkek, kulturális és nevelési felszerelési tárgyak bebocsátását és az országból való kiengedését, az érvényes hazai rendelkezésekkel összhangban.

5. Cikkely

1. A brazil Kormány, a maga részéről, a Külügyminisztériumot bízza meg a jelen Megállapodás végrehajtásának összehangolásával, a magyar Kormány a Művelődési és Közoktatási Minisztériumot bízza meg ezzel a feladattal.

2. Az összehangoló intézmények tárgyalnak meg a 4. Cikkelyben föntebb említett hároméves munkatervekbe foglalt minden olyan kérdést, amely a Szerződő Felek közti csereprogramok és a kulturális, oktatási és sport vonatkozású együttműködés végrehajtásával kapcsolatos.

3. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megállapodás hatályának rendelik alá minden olyan kulturális, oktatási és sporttal kapcsolatos tevékenységüket, amelyet a másik Szerződő Fél országában fejtenek ki.

6. Cikkely

1. A Szerződő Felek diplomáciai úton kiegészítéseket fűzhetnek ehhez a Megállapodáshoz, abból a célból, hogy munkaterveket dolgozzanak ki a két ország egyetemei és felsőoktatási intézményei, valamint olyan kulturális és sportintézményei számára, amelyek együtt kívánnak működni a kultúra, a nevelés és a sport terén, a jelen Megállapodás elveivel és rendelkezéseivel összhangban.

2. A jelen Megállapodás bármilyen módosítására vagy felülvizsgálatára diplomáciai jegyzékben kell javaslatot tenni, és ha az mindkét Szerződő Fél jóváhagyásával találkozik, a válaszjegyzék kézhezvételekor életbe lép.

7. Cikkely

1. Mindkét Szerződő Fél tájékoztatja a másikat a jelen Megállapodás jóváhagyásához megkívánt törvényes lépések megtételéről, és a Megállapodás, az utolsó ilyen jellegű tájékoztatás után, 30 nap múlva lép életbe.

2. A jelen Megállapodás öt évre szól, utána egy-egy évre automatikusan meghosszabbodik az érvénye, hacsak valamely Szerződő Fél diplomáciai jegyzékben nem hozza a másik Fél tudomására azt a kívánságát, hogy felmondja. Ebben az esetben a felmondás a szóban forgó értesítés kézhezvétele után hat hónap múlva lép hatályba.

3. A felmondás ténye, vagy a jelen Megállapodás lejárta nem érinti az ennek alapján folyamatba tett, de a Megállapodás érvényességi ideje alatt be nem fejeződött programokat és terveket, azokat még teljesíteni kell.

Kelt Brasília városban, 1992. március hó 19-én, két eredeti példányban, magyar és portugál nyelven. Ezek közül mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. január 12-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére