A jogszabály mai napon ( 2018.10.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

1996. évi XLV. törvény

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról * 

A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek feladataihoz, sajátos szolgálati és életviszonyaihoz igazodó körülmények között - e szervek tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése. * 

A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. §-ának (2) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: * 

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény alkalmazási köre

1. § (1) *  Ezt a törvényt kell alkalmazni a rendvédelmi felsőoktatási intézmény

a) * 

b) *  oktatóira, tudományos kutatóira (a továbbiakban együtt: oktatók), valamint

c) *  nappali, levelező és távoktatási munkarendben felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira és honvéd tisztjelöltjeire (ha e törvény eltérően nem rendelkezik a továbbiakban együtt: hallgató).

(2) * 

(3) * 

Értelmező rendelkezések

2. § *  E törvény alkalmazásában

a) *  fegyveres szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,

b) * 

c) *  kettős jogállású hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,

d)-e) * 

f) *  ösztöndíjas hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert nappali tagozatos személy, aki valamely fegyveres szervvel vagy az idegenrendészeti és menekültügyi hatósággal (a továbbiakban együtt: szerződő szerv) kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,

g) *  polgári hallgató: az a hallgató, aki nem tartozik a c), vagy f) pont hatálya alá,

h)-i) * 

II. Fejezet

A VEZETŐK ÉS OKTATÓK

Az oktatói és tudományos kutatói munkakörre vonatkozó külön szabályok * 

3-6. § * 

7. § *  (1) A hivatásos állomány tagja az oktatói munkakör ellátásának megszűnése esetén a kinevezési okmány szerinti fegyveres szervhez kerül vissza.

(2) *  A hivatásos állomány tagját a kinevezési parancs szerinti fegyveres szervnél rendfokozatának, végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásba kell helyezni, ha

a) az oktatói, tudományos kutatói munkakörben való alkalmazás megszüntetése a hivatásos állomány tagjának nem róható fel, vagy

b) * 

7/A. § * 

Az oktatók jogai és kötelességei

8. § * 

9. § * 

10-14. § * 

III. Fejezet

A HALLGATÓK

15-23. § * 

Ösztöndíjas hallgató

24. § *  (1) *  Az ösztöndíjas hallgató juttatásait külön jogszabály és az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az ösztöndíjszerződést a szerződő szerv és a hallgató közös megegyezéssel módosíthatja. Nem minősül módosításnak a hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése.

(2) *  Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő szerződő szervnél hivatásos szolgálatot, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt teljesít, a szerződő szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára.

25. § * 

26. § *  (1) Az ösztöndíjas hallgató külön jogszabály szerint egyenruha vagy formaruha (a továbbiakban együtt: egyenruha) és évfolyamjelzés viselésére köteles.

(2) *  Az ösztöndíjas hallgató pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. Az intézményen kívül egyéb politikai rendezvényen egyenruhát csak akkor viselhet, ha az intézmény vezetőjének engedélyével az intézményt hivatalosan képviseli.

(3) *  Az ösztöndíjas hallgató az intézményt csak az intézmény Szabályzatában foglaltak szerint, engedéllyel hagyhatja el.

27-30. § * 

31. § (1) *  Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnik:

a) * 

b) az ösztöndíj szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,

c) az ösztöndíj szerződés hallgató által történő felbontásával, az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtását követő 8. napon,

d) *  a szerződő szerv által az ösztöndíjas hallgató részére megküldött, az ösztöndíj szerződés egyoldalú felbontásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8. napon.

(2) *  Az ösztöndíjszerződést a hallgató és a szerződő szerv közös megegyezéssel bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére megszüntetheti. A közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a feleknek a megszüntetett ösztöndíjszerződésből eredő, egymás iránti jogait és kötelezettségeit.

(3) *  A szerződő szerv egyoldalúan akkor bonthatja fel az ösztöndíjszerződést, ha * 

a) *  az Országgyűlés vagy a kormány döntése alapján a szerződő szerv állományát érintő létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy átszervezés miatt a hallgatót a képzettségének és végzettségének megfelelő kezdő beosztásba nem lehet helyezni, és a hallgatónak más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra történő átirányítására nincs lehetőség, illetőleg ha az átirányítást a hallgató nem vállalta;

b) a hallgató a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;

c) * 

(4) *  Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hallgató tanulmányait azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, feltéve, hogy az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiányában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hallgató más szakra akkor helyezhető át, ha az ösztöndíjszerződése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg.

(5) *  Ha az ösztöndíjas hallgatói viszony a hallgató érdekkörében felmerült okból szűnik meg, az ösztöndíjszerződésben vagy a (2) bekezdés szerinti megegyezésben meghatározott költségeket a hallgató megtéríteni köteles. E törvény alkalmazásában az egészségi ok a szerződő szerv érdekkörében felmerült oknak minősül.

Kettős jogállású hallgató

32. § (1) *  A kettős jogállású hallgató szolgálati jogviszonyból eredő jogaira és kötelességeire a Hszt. az irányadó.

(2) *  A kettős jogállású hallgató esetén e törvény 22. §-át nem kell alkalmazni, a hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségére a Hszt. szabályai az irányadóak.

(3) A kettős jogállású hallgató intézményt vagy szakot a kinevezési parancs szerinti fegyveres szerv engedélyével változtathat.

(4) A kettős jogállású hallgató jogszabály szerinti egyenruha, illetőleg formaruha viselésére köteles.

(5) *  A kettős jogállású hallgató esetében - a 48. §-ban felsorolt rendelkezéseken túlmenően - az Ftv. 35. §-ának (6) bekezdése és 70-72. §-a sem alkalmazható.

33. § *  Ha a kettős jogállású hallgató szolgálati viszonya megszűnt, tanulmányait az intézményben polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja.

Polgári hallgató

34. § (1) * 

(2) *  A rendészeti képzésben részt vevő polgári hallgató szakmai gyakorlatára, formaruha és évfolyamjelzés viselésére az ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó 25. § (3) bekezdésének, valamint a 26. §-ának a rendelkezéseit kell alkalmazni.

Honvéd tisztjelölt * 

34/A. § * 

34/B. § *  (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

34/C-34/D. § * 

34/E-34/I. § * 

34/J. § *  (1) * 

(2) * 

34/K. § * 

34/L. § * 

34/M. § *  (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

(5) * 

34/N. § * 

34/O-34/P. § * 

34/R. § * 

IV. Fejezet

A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A HALLGATÓ JUTTATÁSAI * 

35-36. § * 

A kettős jogállású és a polgári hallgató juttatásai * 

37. § *  (1) * 

(2) * 

37/A. § * 

38. § * 

39. § * 

40-41. § * 

IV/A. Fejezet * 

A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HONVÉD TISZTJELÖLTJEI ÉS HOZZÁTARTOZÓIK JÁRANDÓSÁGAI, SZOCIÁLIS ÉRDEKEIK VÉDELME * 

A honvéd tisztjelölt ösztöndíja * 

41/A-41/T. § * 

V. Fejezet

42-45/A. § * 

VI. Fejezet

46-48. § * 

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

49. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. hónap 1. napján lép hatályba. E törvény hatálybalépése az azt megelőzően kötött tanulmányi szerződésekben foglalt hivatásos állományba vételi kötelezettséget nem érinti.

(2) *  A honvéd tisztjelölt jogállással összefüggésben 2011. február 1-jéig a megkötött ösztöndíjszerződéseket módosítani kell.

(3)-(4) * 

49/A. § * 

49/B. § *  E törvény eltérő rendelkezése hiányában, ahol törvény, kormányrendelet, illetve HM rendelet ösztöndíjas hallgatót említ, azon a honvéd tisztjelöltet is érteni kell.

Felhatalmazás

50. § * 

51. § * 

52. § * 

Melléklet az 1996. évi XLV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére