A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél, az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknál és járási hivataloknál (a továbbiakban együtt: intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1) *  A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2) Az 1. számú mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3) *  A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézmény 3. és 3/A. számú mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézmény házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4) *  A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézmény bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5) *  A jogorvoslati díjat - amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6) *  Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézmény az első fokon eljárt intézmény részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézményt új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) *  Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati engedélyének módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem külön díj köteles, függetlenül attól, hogy a kérelmet egyedileg vagy több vizsgálatra vonatkozóan csoportosítva egyidejűleg nyújtják be.

(8) *  Az intézmény a hozzá befizetett, az 1. számú melléklet II. 11. pontja szerinti díjból az orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén - a szakhatósági állásfoglalásért - a díjtétel ott meghatározott részét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére átutalja.

(9) *  Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati engedélyének előzetes szakhatósági állásfoglalására irányuló kérelem esetén a kérelmező a (8) bekezdés szerinti díjtétel részt az előzetes szakhatósági eljárás megindításakor köteles az ÁEEK 10032000-01490576-00000000 számú számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy a házipénztárba befizetni.

(10) *  Mentesül az 1. számú melléklet I. pont I.6. és I.7. alpontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól az illetékekről szóló törvény alapján személyes illetékmentességre jogosult kérelmező, valamint a személyes illetékmentességre jogosult végfelhasználó részére történő beszerzést végző.

(11) * 

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) *  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (4)-(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint - a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén - a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(3) * 

(4) *  A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

4. § *  Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet módosító 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-ában szabályozott működési engedélymódosítási kérelmek elbírálásáért az egészségügyi szolgáltató e rendelet 1. számú mellékletében a működési engedélyek cseréjére meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 40%-át köteles megfizetni.

1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez * 

I. *  Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
I.1. Gyógyászati tevékenységi engedély első kiadása, felújítása 300 000 Ft
I.2. Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása 60 000 Ft
I.3. Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása, módosítása 12 000 Ft
I.4. Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása 60 000 Ft
I.5. Eseti kutatási engedély kiadása 12 000 Ft
I.6. Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként 60 000 Ft
I.7. Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítőmák, kannabisznövény, valamint ipari mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták, standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének kiadása szállítmányonként 12 000 Ft
I.8. Becslésmódosítási kérelem, tételenként 60 000 Ft
I.9. Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló, mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új pszichoaktív anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása 12 000 Ft
I.10. Megsemmisíttetési engedély kiadása 12 000 Ft
II. *  Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelőségértékelési eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
II.1. *  Orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a készülék, berendezés, gép, rendszer nyilvántartásba vétele, az igazolásban maximum 60 termék (maximum 60 sorban) feltüntetésével 71 900
Ft/regisztráció
II.2. *  Rendelésre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak nyilvántartásba vétele, ha azt a gyártó az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására előírt követelmények meglétéről szóló igazolás kiállításával egyidőben kéri 6 000 Ft/regisztráció
II.3. *  Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, felülvizsgálat végzésére jogosult szervezetek kijelölése 124 000 Ft/eset
II.4. *  Az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására előírt követelmények meglétének igazolása
1-5 fős telephely esetén 140 000 Ft
6-10 fős telephely esetén 205 000 Ft
10 fő feletti telephely esetén 377 000 Ft
II.5. *  A nyilvántartásban, valamint a határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások átvezetése 16 000 Ft
II.6. *  Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a reagensek, reagens származékok, kalibráló és kontroll anyagok, reagens készletek nyilvántartásba vétele eszközcsoportonként, az igazolásban maximum 60 termék (maximum 60 sorban) feltüntetésével 17 000 Ft
II.7. *  Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történő forgalmazásához angol nyelven, az igazolásban maximum 60 termék (maximum 60 sorban) feltüntetésével 35 000 Ft
II.8. *  Szakvélemény kiállítása az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek való megfelelés tekintetében 40 000 Ft
II.9. * 
II.10. Eseti használatba vételi engedély kiállítása 60 600 Ft
II.11. *  Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, a vizsgálati terv lényeges módosítása 500 000 Ft
(ebből a szakhatósági eljárás díja: 320 000 Ft)
III. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve TAJ-számot igazoló okmány kiadással kapcsolatos igazgatási szolgáltatás
III.1. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. §-ának (12) bekezdése szerinti esetben díj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével
III.2. TAJ-számot igazoló okmány kiadása a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10. §-a szerinti esetben díj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével
IV. A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló keresőképtelensége felülvizsgálatának munkáltató általi kezdeményezése 15 800 Ft
V. Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minősítése 252 100 Ft
VI. *  A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás
VI. 1. A tevékenységi engedély kiadás 168 000 Ft
(ebből a szakhatósági eljárás díja: 84 000 Ft)

2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez * 

3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez * 

A B
1. Intézmény Számlaszám
2. Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-01425190-00000000
3. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 10032000-00290050-00000000
4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 10032000-01301005-00000000
5. Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576-00000000

3/A. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez * 

A B
1 Intézmény Számlaszám
2 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00301181-00000000
3 Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00301019-00000000
4 Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00302845-00000000
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00302852-00000000
6 Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302584-00000000
7 Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00305350-00000000
8 Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000
9 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00301655-00000000
10 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301954-00000000
11 Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00302113-00000000
12 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000
13 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00304270-00000000
14 Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00302144-00000000
15 Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00301129-00000000
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00302285-00000000
17 Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00306014-00000000
18 Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00301459-00000000
19 Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00301703-00000000
20 Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000

4. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez * 

5. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére