A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/1996. (IV. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1995. december 18. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, Nyitrán, 1994. augusztus 15-én aláírt Növényvédelmi Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi karantén és növényvédelem területén kialakítandó együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), attól a szándéktól vezérelve, hogy

- kölcsönösen megtegyenek minden szükséges intézkedést, országaik területének megvédésére a növények és növényi termékek károsítóinak országhatáron át történő behurcolásától,

- megteremtsék a növényegészségügyi biztonság összehangolt feltételeit a növényi árucsere és átmenő forgalom számára,

- országaikban hatékony növényvédelemmel megelőzzék, szükség esetén közös összefogással megakadályozzák a károsítók veszélyes szétterjedését,

- a növényvédelem területén elmélyítsék a tudományos együttműködést,

- elősegítsék a kereskedelmi együttműködés fejlődését,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Ezen Egyezményben szereplő kifejezések értelmezése a következő:

1. növények - élő növények és ezek részei, ideértve a magvakat;

2. növényi termékek - növényi eredetű feldolgozatlan anyagok (ideértve a szemesterményeket) és azok a feldolgozott termékek, amelyek természetük vagy feldolgozásmódjuk alapján lehetővé teszik a károsítók elterjedésének kockázatát;

3. vetőmagvak - nem fogyasztásra vagy feldolgozásra, hanem vetésre szánt magvak;

4. károsító (növényi károsító) - bármely növényi vagy állati szervezet, illetve kórokozó, amely veszélyes vagy veszélyes lehet a növények vagy a növényi termékek számára;

5. karantén károsító - az országot fenyegető károsító, mely gazdaságilag jelentőssé válhat, nincs még jelen az országban, vagy ha igen, még nem terjedt el széles körben és rendszeresen védekeznek ellene;

6. gazdasági jelentőségű károsító - egyik vagy másik Szerződő Fél országában elterjedt károsító, melynek járványos felszaporodása jelentős veszteségeket okoz és elpusztítása jogszabállyal elrendelhető;

7. növényegészségügyi bizonyítvány - a FAO 1979. évi rendelkezésével módosított, 1951. december 6-án, Rómában elfogadott Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény alapján egységes iratmintával igazolt, növényvédelmi hatósági nyilatkozat.

2. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei megállapodnak, hogy

1. kölcsönösen tájékoztatják egymást a növények és növényi termékek kivitelére, behozatalára és átmenő forgalmára vonatkozó növényegészségügyi követelményekről;

2. a 2. Cikk „a” szakaszában említett követelmények érvényesítése során gondoskodnak a növények és növényi termékek küldeményeinek az Egyezmény mellékletében felsorolt károsítóktól való mentessége szakszerű ellenőrzéséről, és a vizsgálat megtörténtét, illetőleg az importáló ország előírásainak való megfelelést növényegészségügyi bizonyítvány kiállításával igazolják.

3. a karantén károsítók előfordulásáról, valamint az azok elterjedésének megelőzése és felszámolása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják egymást;

4. együttműködnek a károsítók behurcolása és elterjedése elleni védelemben, kölcsönösen segítik egymást a különösen veszélyes károsítók visszaszorításában;

5. a határövezetben nagy gazdasági kárral fenyegető károsító tömeges elszaporodása esetén a Szerződő Felek illetékes szervei kölcsönösen informálják egymást, és szükség esetén együttműködnek a vészhelyzet elhárításában.

3. Cikk

A karantén és a gazdasági jelentőségű károsítók listája jelen Egyezmény mellékletében szerepel.

A Szerződő Felek illetékes szervei a jövőben módosíthatják vagy kiegészíthetik a karantén, illetve a gazdasági jelentőségű károsítók listáját. A módosítást diplomáciai jegyzékváltás útján kell megerősíteni, amely a kézhezvételtől számított 30 nap után lép hatályba.

4. Cikk

Az importáló országnak joga van a másik országból származó szállítmány megvizsgálására, még akkor is, ha el van látva érvényes növényegészségügyi bizonyítvánnyal, illetve joga van ahhoz, hogy megtegye a szükséges védelmi intézkedéseket, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek.

Vitás esetben a Szerződő Felek vizsgáló közegei az országukban rendszeresített módszerrel együtt lefolytatott, párhuzamos vizsgálat eredménye alapján döntenek a szállítmány fertőzöttségének tényéről.

5. Cikk

1. Növényi eredetű küldeményeknél olyan csomagolást alkalmaznak, amellyel a károsítók terjedése nem fordulhat elő.

2. A szállító eszközök olyan módon kerülnek megtisztításra, hogy megakadályozzák a kártevők elterjedését, és szükség szerint fertőtlenítik azokat.

3. Vetőmagvakat és egyéb növényi szaporítóanyagot új, korábban még nem használt anyagba kell csomagolni.

4. Talaj, illetve termőközeg szállítása a Szerződő Felek növényegészségügyi előírásai szerint történik.

6. Cikk

1. Növények és növényi termékek növényegészségügyi ellenőrzését a Szerződő Felek vizsgáló közegei a határállomásokon, vagy az illetékes szervek által engedélyezett esetekben a másik Szerződő Fél területén közösen végzik el.

2. A közös határállomásokon a növényegészségügyi kirendeltségek létesítése, működtetése, illetve bezárása a Szerződő Felek között egyeztetetten történik.

3. A szállítmányok növényegészségügyi vizsgálata a Szerződő Felek illetékes szerve által szabályszerűen feljogosított és szakképesített személyzet (vizsgálóközeg) által, vagy annak ellenőrzése alatt történik.

4. A Szerződő Felek diplomáciai testületei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve tudományos kutatás céljából érkező növényeket és növényi termékeket tartalmazó küldeményeket az Egyezményben foglaltak szerint kell kezelni.

7. Cikk

A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy károsítók behurcolását harmadik országból is megakadályozzák. A küldemények vizsgálatát a Szerződő Felek saját országukban rendszeresített módszerekkel végzik. A növényeket, növényi termékeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azok növényegészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek - kivéve, ha ettől eltérően jogszabály vagy illetékes szerv intézkedik -, és megfelelnek azon ország növényegészségügyi követelményeinek, amelynek területén a küldemény majd áthalad.

8. Cikk

1. A Szerződő Felek támogatják illetékes szerveik tudományos együttműködését, főként

a) a növényvédelmi ismeretek és tapasztalatok cseréjében a kutatás és a védekezés gyakorlat módszerei területén;

b) a növények, növényi termékek idegen eredetű, egészségre káros anyag tartalmának megelőzésében;

c) a szerzői jogokat nem érintő szakmai információk térítésmentes cseréjében;

d) a szakemberek tanulmányútjainak megvalósításában.

2. Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő szakmai problémák megoldása, munkatapasztalatok cseréje és az együttműködés továbbfejlesztése érdekében a Szerződő Felek illetékes szervei szükség esetén közös tanácskozásokat tartanak, amelyek megrendezésére a két országban felváltva kerül sor.

3. A másik Szerződő Fél képviselőinek tanácskozásán való részvételével kapcsolatos minden költségét, kivéve az utazási költségeket, a fogadó ország viseli.

9. Cikk

1. Jelen Egyezmény végrehajtását a Magyar Köztársaság Földművelésügyi Minisztériuma és a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi Minisztériuma hangolja össze.

2. Amennyiben jelen Egyezmény végrehajtása vagy értelmezése során véleményeltérés mutatkozna, a Szerződő Felek megállapodás alapján közös bizottságot alakítanak a problémák rendezésére. Ha a közös bizottság nem jut megállapodásra, a véleményeltérést diplomáciai úton rendezik.

3. A határ menti területeken a növényvédelmi tevékenységgel összefüggő esetleges károk szakmai vizsgálatára a Szerződő Felek közös bizottságot hoznak létre.

10. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek más országokkal kötött növényegészségügyi és növényvédelmi tárgyú szerződéseiből és megállapodásaiból a nemzetközi szervezeteken betöltött tagságából származó jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

Az Egyezmény érvénybe lépésével a növényvédelem területén való együttműködésről szóló, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között, Moszkvában, 1988. december 12-én aláírt Egyezmény hatályát veszti.

12. Cikk

Az Egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásáról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Az Egyezmény a hatálybalépés napjától számított 5 évig marad érvényben, és érvényessége mindaddig további 5 évre meghosszabbodik, ameddig érvényességi időtartamának lejárta előtt 6 hónappal az egyik Szerződő Fél azt írásban fel nem mondja.

Készült 1994. augusztus 15-én, Nyitrán, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

Karantén károsítók a Szlovák Köztársaságban

A 1 Lista
Vírusok, vírusszerű szervezetek, mikroplazmák (MLO) Rickettsiák (RLO)

Apple chat fruit MLO * 

Barley stripe mosaic hordeivirus (seed-corn)

Cherry necrotic rusty mottle disease * 

Cherry leaf roll nepovirus * 

Cherry little cherry disease * 

Chrysanthemum stunt viroid * 

Grapevine golden flavescence dorée MLO * 

Pea early browning tobravirus (seed-corn)

Peach latent mosaic viroid * 

Peach yellows MLO * 

Plum line pattern illarvirus * 

Potato mop top furovirus

Potato spindle tuber viroid (tuber)

Potato yellow dwarf rhabdovirus (tuber)

Raspberry ringspot nepovirus * 

Rose wilt disease * 

Tomato black ring nepovirus * 

Tomato ringspot nepovirus * 

Tomato spotted wilt tospovirus

Baktériumok

Clavibacter michiganensis subsp.

Michiganensis (SMITH) DAV. et. al.

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

(SPIECK et KOTTH.) DAV. et al.

Erwinia amylovora (BUR) WIN et al.

Erwinia stewartii (SMITH) DYE

Grapevine Pierce’s disease

Pseudomonas syringae VAN HALL pv. persicae

(PRUNIER et al.) YOUNG et al.

Xanthomonas campestris pv. pelargonii

(BROWN) DYE

Xanthomonas populi (RIDÉ) RIDÉ et RIDÉ

Gombák

Ascochyta chrysanthemi STEV.

Cochliobolus heterostrophus DRECHSLER

Cryphonectria (Endothia) parasitica (MURR) BARR.

Diaporthe helianthi MUNT. et CVET

Diplodia macrospora (EARLE)

Diplodia maydis (BERK) SACC.

Endoconidiophora fagacearum BR.

Hypoxylon mammatum (WAHL) MILL.  * 

Marssonina brunnea MAGN.

Phaeocryptopus gaeumanni (RHODE) PETRAK

Phoma exigua DESM. var foveata (FOISTER) BOEREMA

Polyspora lini LAFF

Puccinia horiana HENN

Scirrhia pini FUNK et PARKER

Scleroderris lagerbergii GREMMEN.

Synchytrium endobioticum (SCHILB.) PÉRC.

Tilletia controversa KÜHN.

Fonálférgek * 

Aphelenchoides fragariae (RITZ) CHRISTIE

Aphelenchoides besseyi CHRISTIE

Bursaphelenchus xylophilus

(STEINER et BUHRER) NICKLE et al.

Ditylenchus destructor TH.

Globodera rostochiensis WOLL.

Globodera pallida STONE.

Meloidogyne sp. div.

Rovarok

Acanthoscelides sp. div

Bemisia tabaci GENNADIUS

Cacoeciomorpha pronubana (HBN.)

Calosobruchus sp. div.

Diarthronomyia chrysanthemi AHLB.

Frankliniella occidentalis PER.

Lasioderma serricorne F.

Liriomyza trifolii BURG.

Liriomyza huidobrensis BLANCH.

Lopholeucaspis japonica COCKERELL.

Phthorimaea operculella ZELL.

Popilia japonica NEWM.

Rhagoletis pomonella WALSCH.

Rhizopertha dominica F.

Quadraspidiotus perniciosus COMST.

Trogoderma sp. div.

Gyomnövények (vetőmagvakban)

Abutilon theophrastii MED.

Acroptilon repens (L.) DC.

Alopecurus myosuroides HUDS.

Amaranthus spp.

(withought A. retroflexus)

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Cenchrus tribuloides L.

Cuscuta sp. div., Monogynella sp. div.

Grammica sp. div.

Iva axillaris Pursh, Iva xanthiifolia NUTT.

Lactuca tatarica (L.) C. A. MEY

Orobanche sp. div., Phelipanche sp. div.

Setaria faberi HERR.

Sisymbrium volgense MB.

Sorghum halepense (L.) PERS.

A 2. Lista
Vírusok, mikoplazmák (MLO) és rickettsiák (RLO)

Apple proliferation MLO * 

Arrabis mosaic nepovirus * 

Beet necrotic yellow vein furovirus (root)

Black currant reversion disease MLO * 

Cucumber green mottle mosaic tobamovirus (seed-corn)

Grapevine fan leaf nepovirus * 

Grapevine leafroll-associated closteroviruses * 

Grapevine necrosis RLO * 

Grapevine stem pitting closterovirus * 

Grapevine veinbanding nepovirus * 

Pear decline MLO * 

Plum pox potyvirus * 

Poplar mosaic carlavirus * 

Prune dwarf ilarvirus * 

Prunus necrotic ringspot ilarvirus * 

Raspberry bushy dwarf idaeovirus * 

Raspberry leaf curl virus (american)

Strawberry latent ringspot nepovirus * 

Strawberry veinbanding caulimovirus * 

Baktériumok

Pseudomonas syringae pv. glycinea

(COERPER) YOUNG et al.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

(DOIDGE) DYE

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi

(WAKKER) DYE

Gombák

Exobasidium japonicum SHIR.

Mycosphaerella linorum (WR.)

Phytophthora fragariae HICKMANN * 

Fonálférgek * 

Ditylenchus dipsaci KÜHN

Longidorus elongatus (DEMAN)

Xyphinema diversicaudatum (MIKOL)

Xyphinema americanum COBB.

Xyphinema index THORNE et ALLEN

Atkák

Acarus sp. div.

Glyciphagus sp. div.

Tyroglyphus sp. div., Tyrophagus sp. div.

Steneotarsonemus pallidus (BANKS)  * 

Rovarok

Anobium pertinax L.

Anobium punctatum DEGEER

Carpophilus sp. div.

Ceratitis capitata WIEDMANN

Dermestidae

Dreyfusia nordmannianae ECKST.

Ephestia sp. div.

Hylotrupes bajulus L.

Isoptera

Lyctus linearis GOEZE

Monochamus sartor FABRICIUS

Monochamus sutor L.

Monomorium pharaonis L.

Oryzaephylus sp. div., Cryptolestes sp. div.

Plagionotus arcuatus L.

Plodia interpunctella HBN.

Quadraspidiotus perniciosus COMSTOCK

Saperda carcharias L.

Saperda populnea L.

Scolytidae

Siricidae

Sitophilus granarius L.

Sitophilus oryzae L.

Sitophilus zeamais MOT.

Tetropium castaneum L.

Tribolium sp. div.

Viteus vitifolii FITSCH.

Értelmező rendelkezések

A1-csoport: Ha a felügyelő az A1-csoport károsítóit észleli, nem ad engedélyt a vámeljárás lefolytatására.

A2-csoport: Ha a felügyelő az A2-csoport károsítóit észleli, a feltételeket felvezeti a fuvarlevélre. Az itt meghatározott feltételek teljesítése után a termékek további vizsgálat nélkül beengedhetők fertőtlenítés, tisztítás vagy elkülönített tárolás, illetve megfelelő feldolgozás céljából.

Gazdasági szempontból veszélyes károsítók a Szlovák Köztársaságban

Betegségek

Alternaria porri f. sp. lycopersici

Marssonina melonis

Gnomonia leptostyla

Drepariopeziza ribis

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Botrytis spp.

Streptomyces scabies

Venturia inaequalis, V. pirina

Fusarium spp.

Fusarium spp.

Gnomonia erythrostoma

Taphrina deformans

Erysiphe graminis

Uncinula necator

Plasmodiophora brassicae

Plasmopara viticola

Botrytis cinerea

Phytophthora infestans

Mycosphaerelle linorum

Septoria apii

Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum

Plum pox virus

Kártevők

Phyllocoptes vitis

Quadraspidiotus perniciosus

Melolontha spp.

Elateridae

Suillia lurida

Viteus vitifolii

Ditylenchus dipsaci

Microtus arvalis

Zabrus gibbus

Arvicola terrestris

Lema spp.

Ceutorrhynchus spp.

Stenocarus fuliginosus

Delia antiqua

Delia brassicae

Hylemyia coarctata

Napomyza gymnostoma

Lymantria dispar

Euprostis chrysorrhoea

Trialeurodes vaporariorum

Otiorrhynchus ligustici

Otiorrhynchus ovatus

Cydia pomonella

Cnephasia pumicana

Cydia molesta

Leptinotarsa decemlineata

Tenthredinidae

Leucoptera scitella

Panonychus ulmi

Tetranychus urticae

Tarsonemus fragariae

Agrotis segetum et set.

Phyllotreta

Hyphantria cunea

Ostrinia nubilalis

Eriosoma lanigerum

Aphidoidea

Psila rosae

Rhagoletis cerasi

Lepus europaeus

Bruchidae

Gyomnövények

Cuscuta spp., Grammica spp.

Monogynella spp.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. január 6. napjától alkalmazni kell.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére