A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. év június 23. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

az országok közötti nemzetközi közúti közlekedési együttműködés további fejlesztésének szükségessége által vezérelve,

a két ország közötti, valamint azok területén tranzitban áthaladó közúti forgalom elősegítésére törekedve,

e kérdéseknek a kölcsönös segítségnyújtás, az együttműködés és a kölcsönös előnyök szellemében történő szabályozását óhajtva,

elhatározta a jelen Egyezmény megkötését, és e célból meghatalmazottként kinevezte:

a Magyar Köztársaság Kormánya részéről - a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumát,

Ukrajna Kormánya részéről - Ukrajna Közlekedési Minisztériumát,

akik a kellő formában kiállított meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

1. Cikk

(1) Jelen Egyezmény rendelkezései a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti, továbbá a területükön áthaladó, a Szerződő Felek egyikében bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi közúti személy- és áruszállításra terjednek ki.

(2) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a két ország azon jogait vagy kötelezettségeit, amelyek a rájuk már kötelező erejű megkötött nemzetközi egyezményekből, megállapodásokból vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezményben a

- fuvarozó: a Szerződő Felek egyikében bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy, aki ezen országok engedélye által a hatályban lévő belső törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, díj ellenében, vagy saját számlára közúti szállítás végzésére jogosult;

- gépjármű:

= személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi,

= áruszállítás esetén: bármely áruszállításra szolgáló vagy a műszaki követelmények szerint kialakított közúti jármű, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit. Emellett a járműszerelvény vontatója az egyik Szerződő Fél területén kell, hogy bejegyezve legyen;

- menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= meghatározott gyakorisággal és meghatározott útvonalon végzett szállítás, amelynek során előre meghatározott megállási pontokon utasok felvehetők és lerakhatók.

A menetrend szerinti autóbuszjáratot előre meghatározott menetrend és díjszabás alapján kell működtetni;

- nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= olyan szállítás, amelynek során ugyanaz a jármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját az egész útvonalon, és visszaszállítja őket a kiindulási helyre, vagy kifelé utasokat szállít és üresen tér vissza;

- ingajárati személyszállítás:

= olyan szállítás, ahol ismétlődő oda- és visszaút során utasok előre kialakított csoportjait szállítják egyetlen kiinduló pontról egyetlen végpontig, feltéve, hogy az autóbusz az első járat után üresen tér vissza, és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

- kabotázs fuvarozás:

olyan fuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója végez a másik Szerződő Fél területén lévő két pont között.

II. Rész

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, a jelen Cikk (3) pontjában felsorolt esetek kivételével, a másik Fél által kiadott engedély alapján történik.

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kölcsönös megegyezéssel kiállított engedélyek alapján történhet. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket az útvonalnak arra a szakaszára adják ki, amely területükön áthalad.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, különösen az engedély érvényességének időtartamát, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) Nem szükséges engedély az autóbusszal végzendő személyszállításhoz,

a) ha azonos összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítanak az egész utazás során, amelynek kezdő- és végpontja az autóbuszt bejegyző Szerződő Fél területén van;

b) ha azonos összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítanak az utazás során egy irányban, amelynek kiinduló pontja az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén, és végpontja a másik Szerződő Fél területén van, feltéve, hogy az autóbusz a szállítás után üresen tér vissza.

A menetrend szerinti járatokat kivéve minden utazásnál utaslistára van szükség.

(4) A jelen Cikk (3) pontjában jelzett fuvarozások jellegére nem hat ki az, ha a fuvarozó a meghibásodott autóbuszt egy üzemképesre cseréli.

4. Cikk

A menetrend szerinti autóbuszjáratok beindítására vonatkozó javaslatokat a Szerződő Felek illetékes hatóságai a lehető legrövidebb időn belüli megvizsgálásra átadják egymásnak. A javaslatnak tartalmaznia kell az útvonalra, a menetrendre és a díjszabásra vonatkozó adatokat, valamint a járat beindításának előirányzott időpontját.

5. Cikk

(1) A nem menetrend szerinti autóbuszjáratok engedélyezése iránti kérelmet a Szerződő Felek illetékes hatóságai útján kell megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell a fuvarozás jellegére és az autóbusznak a rendeltetési országban történő tartózkodásának időtartamára vonatkozó adatokat, valamint az autóbusz rendszámát és a határátlépés helyét.

(2) Ingajárati szállítások végzéséhez az illetékes hatóság által a másik Szerződő Fél beadványa alapján hozott döntés szükséges. Az ingajárati kérelmet a fuvarozók saját országuk illetékes hatóságához nyújtják be, amely ezen kérelmet megvizsgálva küldi meg beadványát a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához.

6. Cikk

Nem szükséges engedély a személygépkocsival történő utazáshoz.

III. Rész

ÁRUSZÁLLÍTÁS

7. Cikk

(1) Az olyan árufuvarozás, amelynek kiindulási pontja az egyik Szerződő Fél területén, a végpont pedig a másik Szerződő Fél területén van, a területükön keresztül tranzitban végzett árufuvarozás, valamint a harmadik országból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden útra és minden tehergépjárműre, illetve járműszerelvényre külön engedélyt kell kiadni. Járműszerelvénnyel történő fuvarozáshoz a vontatót bejegyző Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott fuvarozási engedély szükséges. Minden ilyen engedély egy oda- és visszaútra jogosít. Az engedélykötelezettség az üresen közlekedő gépjárművekre is vonatkozik.

(3) Az engedélyek érvényesek mind a kétoldalú, mind pedig a tranzitfuvarozások végzésére, valamint speciális megjelölés megléte esetén harmadik országból a másik Szerződő Fél területére végzett fuvarozásokra is.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a viszonyosság alapján évenként határozzák meg az árufuvarozásra kölcsönösen kiadandó, Ukrajna területén az útilleték megfizetése alól, illetve a Magyar Köztársaság területén a gépjárműadó megfizetése alól mentes engedélyek, valamint az adóköteles engedélyek számát.

(5) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, amelynek azt kiadták, és az másra nem ruházható át.

(6) A fuvarozási engedélyeket a tehergépjárművet (járműszerelvényt) bejegyző ország illetékes hatósága adja ki a másik Szerződő Fél illetékes hatósága nevében.

(7) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a Vegyesbizottság ülésén megállapított mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak. Az engedélyűrlap mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

(8) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerződő Fél országa területén végzett fuvarozás során a gépjárművön (járműszerelvényen) kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(9) Az engedélyek érvényessége a következő év január 31-éig tart.

8. Cikk

Engedély- és adómentesen (útilletékmentesen) végezhető:

a) áttelepülési ingóságok fuvarozása;

b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása;

c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök, versenylovak és sporteszközök fuvarozása;

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítés célját szolgáló berendezések fuvarozása;

e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;

f) a Szerződő Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt tehergépjárművek (járműszerelvények) első üres áthaladása;

g) az áruszállítás közben megsérült és a másik Szerződő Fél területén bejegyzett gépjárműveknek a bejegyzési országba történő elszállítása;

h) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén;

i) kishatármenti fuvarozás.

Engedély- és adómentesek (útilletékmentesek) a technikai segítségnyújtási gépjárművek.

9. Cikk

Tilos a kabotázs és a harmadik országba történő fuvarozás. A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban egyes esetekben engedélyt adhatnak ilyen fuvarozásra.

10. Cikk

(1) A Szerződő Felek fuvarozói és gépjárművezetői kötelesek annak az országnak a közlekedési szabályait és egyéb jogszabályait megtartani, amelynek területén a gépjárművel (járműszerelvénnyel) közlekednek.

(2) Abban az esetben, ha a fuvarozásra használt gépjármű tömege vagy térmérete (rakottan vagy üresen) meghaladja a másik Szerződő Fél országának területére meghatározott paramétereket, a fuvarozás csak ezen Szerződő Fél illetékes hatósága külön engedélyének kézhezvétele után kezdhető meg.

(3) Veszélyes áru szállítása a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott speciális engedélyek alapján végezhető. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 10 napon belül kötelesek választ adni az ilyen engedélykérelemre. Az illetékes hatóságok a gépjárművek mozgását meghatározott útvonalra is korlátozhatják.

11. Cikk

Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés alapján képviseletet létesíthet annak területén a személy- és árufuvarozás szervezése és teljesítése céljából.

12. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a kölcsönösség és a viszonosság alapján állapítják meg a gépjárművek adók és illetékek fizetés alóli mentességének formáit és mértékét.

(2) A jelen Egyezmény alapján az adómentes engedélyekkel végzett árufuvarozás és az autóbusszal végzett személyszállítás, valamint az azokat teljesítő gépjárművek kölcsönösen mentesek a gépjárműadó megfizetése alól a Magyar Köztársaság területén, illetve az útilletékek megfizetése alól Ukrajna területén. (Az autóbuszok adó- és illetékmentesek, ha a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodási idejük nem haladja meg a 60 napot.)

(3) A jelen Cikk (2) pontjának rendelkezései nem érintik azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket autópályák egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá nem érintik azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek belső törvényhozása által, a gépjárművek megengedhető össztömegének vagy tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(4) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében a fuvarozásokat végző gépjárművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél országának területére, a beléptető vámhivatal által kiállított okmány alapján vám- és illetékmentesek.

(5) A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

(6) A gépjárműgyártó által az adott szállítóeszközön előírt és felszerelt üzemanyagtartályban lévő üzemanyag vám- és illetékmentes.

13. Cikk

A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében, valamint minden egyéb kérdésben, amelyet a jelen Egyezmény külön nem szabályoz azon nemzetközi megállapodások rendelkezései az irányadók, amelyeknek a Szerződő Felek részesei, azok hiányában pedig a Szerződő Felek belső törvényeit és jogszabályait kell alkalmazni.

14. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszok, valamint az állatot, a gyorsan romló és veszélyes árut szállító gépjárművek határ-, vám-, valamint egészségügyi ellenőrzését soron kívül végzik.

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.

(2) A Szerződő Feleket illetékes hatóságként magyar részről a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma, ukrán részről Ukrajna Közlekedési Minisztériuma képviseli.

16. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit a fuvarozók megtartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal és gépjárművekkel szemben, amelyek a másik Szerződő Fél országa területén a jelen Egyezmény rendelkezéseit, a közúti fuvarozással és közúti közlekedéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokat és rendeleteket megsértik, ezen ország illetékes hatóságai a következő intézkedéseket foganatosíthatják:

a) figyelmeztetés,

b) a fuvarozás végzésére szóló jogosultság ideiglenes, részleges vagy teljes megvonása azon Szerződő Fél országának területén, ahol a szabálysértés történt.

(3) Az az illetékes hatóság, amelyhez a jelen Cikk (2) bekezdése szerinti intézkedés foganatosítása végett kéréssel fordulnak, köteles megfelelő szankciókat alkalmazni, és erről a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát értesíteni.

17. Cikk

(1) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek területén érvényben lévő törvényhozással összhangban, az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges eljárások elvégzéséről szóló diplomáciai értesítések közül a későbbi kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény egy évig marad hatályban. Az Egyezmény érvényessége további egy-egy évre automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg valamelyik Szerződő Fél legalább hat hónappal annak lejárta előtt írásbeli értesítéssel azt fel nem mondja.

Készült Budapesten, 1994. év március hó 22. napján, két példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Végrehajtási Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény végrehajtásának szabályairól

A Végrehajtási Jegyzőkönyvet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezménnyel egyidejűleg írják alá, és az annak elválaszthatatlan részét képezi.

Az Egyezmény 15. Cikkének megfelelően létrehozott Vegyesbizottság jogosult a Végrehajtási Jegyzőkönyvet módosítani és kiegészíteni.

Az Egyezmény egyes Cikkeinek vonatkozásában a Felek az alábbiakban egyeztek meg:

A 4. Cikk vonatkozásában

A menetrend szerinti autóbuszjáratok beindítására vonatkozó engedélyek kiadása viszonosság alapján történik.

A menetrend szerinti járat indításához a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a fuvarozó cég nevét (jogi személy vezeték- és keresztnevét) és pontos címét,

2. az engedély bejelentett érvényességi idejét,

3. az üzemeltetés idejét és a járatok számát (pl. napi, heti stb. járatok számát),

4. a menetrendet,

5. a követendő útvonalat (fel-, illetve leszállóhelyeket, más megállóhelyeket, határátlépő pontokat),

6. az útvonal km-ben megadott hosszúságát: oda és vissza,

7. a vezető munka- és pihenési idejét,

8. az útvonalon üzemelő autóbusz ülőhelyeinek számát,

9. a szállítási díjszabást és a feltételeket (tarifákat),

10. a menetrend szerinti járat megnyitásáról szóló megállapodást.

A 7. Cikk vonatkozásában

a) a javított engedélyek érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha a javítást az engedélyt kiadó vagy általa megbízott hatóság pecsétje igazolja;

b) szükség esetén a Felek illetékes hatóságai kölcsönös egyeztetés alapján növelhetik az engedélykontingens nagyságát;

c) a következő évre szóló engedélykontingens-cserének a folyó év november 30-ig meg kell történnie.

A 8. Cikk vonatkozásában

A közös határtól számított 60 km-es légvonalban mért távolságon belül végzett áruszállítás adó- (útilleték-) és engedélymentesen végezhető.

A Felek nemzetközi közúti fuvarozási egyezményekhez való csatlakozásukról, valamint a Magyar Köztársaság és Ukrajna területén a közúti fuvarozásokat szabályozó jogszabályok változásáról időben értesítik egymást.

Készült Budapesten, 1994. év március hó 22. napján, magyar és ukrán nyelven, két példányban, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. július 23-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére