A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

66/1996. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a gyakornokok cseréjéről szóló, Bernben, 1995. szeptember 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló jegyzékváltás 1996. február 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a gyakornokok cseréjéről szóló, Bernben, 1995. szeptember 22-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a gyakornokok cseréjéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikkely

1. Jelen Egyezmény azoknak a magyar és svájci állampolgároknak a cseréjét szabályozza, akik szakmai és nyelvi továbbképzésük érdekében meghatározott ideig a tanult foglalkozásuknak megfelelő állást töltenek be a másik országban (a továbbiakban: gyakornokok).

2. A foglalkoztatásra minden olyan szakmában sor kerülhet, amelynek a külföldi állampolgárok által történő gyakorlását jogilag nem korlátozzák. Azoknál a szakmáknál, amelyek gyakorlása külön engedélyhez kötött, azt külön be kell szerezni.

2. Cikkely

A gyakornokoknak legalább 18 évesnek kell lenniük, és általában nem lehetnek 30 évnél idősebbek. Rendelkezniük kell szakmai végzettséggel.

3. Cikkely

1. A gyakornoki engedélyt rendszerint 12 hónapra adják meg, melyet legfeljebb 18 hónapig lehet meghosszabbítani; a munkaszerződéseket ennek megfelelő időtartamra kell megkötni.

2. A gyakornoki engedélyeket a vendéglátó országnak a külföldi állampolgárok be- és kiutazására, ott-tartózkodására és keresőtevékenységére vonatkozó rendelkezései alapján adják ki.

3. A gyakornoknak a minden szükséges adatot tartalmazó kérelmet a saját országában ezen Egyezmény végrehajtásával megbízott hatóságnak kell benyújtania (9. Cikkely), amely megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az előfeltételeknek, és azt a lehető legrövidebb időn belül továbbítja a vendéglátó ország hatóságainak.

4. Ezek a hatóságok a gyakornoki engedéllyel kapcsolatos minden hivatalos ügyet díjmentesen intéznek, ezzel szemben térítendők a beutazás és az ott-tartózkodás szokásos díjai és illetékei.

4. Cikkely

A 7. Cikkely 1. bekezdésében megállapított kontingens keretei között kiadott gyakornoki engedélyeket a vendéglátó ország munkaerőpiaci helyzetétől függetlenül adják meg.

5. Cikkely

A gyakornokok nem folytathatnak más keresőtevékenységet vagy nem tölthetnek be más állást, mint amire az engedélyt megadták. Az illetékes hatóság indokolt esetben engedélyezheti a munkahely-változtatást.

6. Cikkely

1. A gyakornokoknak a szállás, a munka- és bérezési feltételek tekintetében ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a vendéglátó ország munkavállalóinak. Ezeket az érvényes munkajog rögzíti. A munkából származó jövedelmek adózására a vendéglátó ország rendelkezései az irányadók.

2. A munkaadóval kötött megállapodásnak meg kell felelnie a vendéglátó ország munkaügyi és társadalombiztosítási jogi rendelkezéseinek. A munkaszerződésnek a törvényileg előírt feltételeken kívül szabályoznia kell:

- a kollektív munkaszerződésben lefektetett tarifák szerint fizetendő munkabért. Ha nincs kollektív szerződés, akkor a szakmai és a helyi gyakorlat szerint kell a fizetést meghatározni. A fizetésnek a munkateljesítményhez kell igazodnia, és fedeznie kell a gyakornok megélhetési költségeit;

- betegség, baleset, rokkantság és haláleset anyagi következményeire vonatkozó biztosítást;

- az utazási és szállásköltségek térítését.

7. Cikkely

1. A két ország mindegyike naptári évenként 100 fős gyakornoki létszámot engedélyezhet.

2. Ezt a keretet teljes mértékben igénybe lehet venni, függetlenül attól, hogy hány gyakornok tartózkodik már a jelen Egyezmény alapján a vendéglátó országban. Ha a kontingenst az egyik ország nem használja ki, akkor a másik ország ezen az alapon nem korlátozhatja az elfogadott keretszámot. Az egyik évben ki nem adott gyakornoki engedélyeket nem lehet a következő évre átvinni. A gyakornoki viszony időtartamának 3. Cikkely szerinti meghosszabbítása nem minősül új engedélynek.

3. A Szerződő Felek legkésőbb a mindenkori év július 1-jéig jegyzékváltás útján állapodhatnak meg a következő évi kontingens módosításában.

8. Cikkely

A gyakornoki viszony engedélyezését kérő személyeknek elsősorban maguknak kell munkahelyet találniuk a másik országban. Az Egyezmény végrehajtásával megbízott hatóságok (1., 9. Cikkely) az álláskeresést megfelelő intézkedésekkel támogathatják.

9. Cikkely

1. Jelen Egyezmény kapcsán a két Fél meghatalmazottai:

- a Svájci Szövetségi Tanács részéről a Szövetségi Nemzetgazdasági Minisztérium,

- a Magyar Köztársaság Kormánya részéről a Munkaügyi Minisztérium.

2. Az Egyezmény végrehajtásával megbízott hatóságok:

- a Szövetségi Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a Szövetségi, Ipari, Kézműipari és Munkaügyi Hivatal, Bern;

- a Munkaügyi Minisztérium részéről az Országos Munkaügyi Központ, Budapest.

10. Cikkely

1. Az Egyezmény azt követően lép hatályba, miután a két Fél jegyzékváltás útján kölcsönösen tájékoztatja egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső előfeltételek teljesülnek.

2. Az Egyezmény határozatlan időre szól és írásban mindkét Fél felmondhatja. A felmondás legalább hat hónappal január 1-je előtt kell hogy megtörténjen.

3. Felmondás esetén a jelen Egyezmény alapján kiadott engedélyek az eredetileg engedélyezett határidőig érvényben maradnak.

Aláírásra Bernben, 1995. szeptember 22-én került sor két eredeti példányban, német és magyar nyelven. Mindkét szöveg egyaránt kötelező érvényű.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. február 9. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére