A jogszabály mai napon ( 2021.08.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

75/1996. (V. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a vámügyekben történő segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1996. január 31-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között, Kijevben 1995. május 19-én aláírt, a vámügyekben történő segítségnyújtásról szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a vámügyekben történő segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

figyelembe véve, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények kárt okoznak országaik gazdasági, pénzügyi és társadalmi érdekeinek, valamint a kereskedelem törvényes érdekeinek,

figyelembe véve az áruk behozatala, kivitele és átvitele során esedékes vámok, adók, illetékek és költségek pontos kiszabásának és beszedésének, valamint a tilalmak, korlátozások és ellenőrzések megfelelő végrehajtásának fontosságát,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények megakadályozása, valamint a kiviteli és behozatali vámok, adók, illetékek vagy költségek pontos beszedése érdekében tett erőfeszítéseket a vámhatóságaik közötti együttműködés révén hatékonyabbá lehet tenni,

az alábbiakban állapodtak meg:

Meghatározások

1. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. A „vámjogszabályok” az áruk, fizetőeszközök, értékek és egyéb tárgyak behozatalára vagy kivitelére, továbbá átvitelére vagy más vámeljárásokra vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket jelentik, akár a vámhatóságok által kivetett behozatali és kiviteli vámokra, adókra, illetékekre vagy költségekre, akár tiltó, korlátozó vagy ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak.

2. A „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint annak kísérletét jelenti.

3. A „vámhatóság” a Magyar Köztársaságban a Vám- és Pénzügyőrséget, Ukrajnában Ukrajna Állami Vámbizottságát jelenti.

4. Az „ellenőrzött szállítmány” a kábítószer, pszichotrop- és helyettesítőanyag-szállítmányok a Szerződő Felek államainak területein, az illetékes hatóságok tudtával és felügyelete mellett megvalósuló illegális vagy gyanús kivitelének, átvitelének, illetve behozatalának módszerét jelenti, a kábítószer és pszichotrop anyagok illegális kereskedelmébe bevont személyek kilétének megállapítása érdekében.

Az Egyezmény területi hatálya

2. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság és Ukrajna területén kell alkalmazni.

Az Egyezmény tárgyi hatálya

3. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságaikon keresztül, a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban együttműködnek és kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak:

a) a vámjogszabályok megsértésének megelőzése, nyomozása és visszaszorítása érdekében;

b) a vámjogszabályok pontos alkalmazásának és betartásának biztosítása érdekében;

c) a közös államhatáron át lebonyolódó személy- és áruforgalom megkönnyítése és meggyorsítása feltételeinek megteremtése céljából;

d) az okmányok, határozatok megküldésével.

2. A jelen Egyezmény keretei között a segítséget a megkeresett Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályokkal összhangban és a megkeresett vámhatóság hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyújtja. A jelen Egyezmény nem érinti a bűnügyi jogsegéllyel kapcsolatos kérdéseket.

Az információk megküldése

4. Cikk

1. A vámhatóságok kérelemre megadnak egymásnak minden olyan tájékoztatást, amely elősegíti:

a) a vámhatóságok által az áruk behozatala vagy kivitele során kiszabott vámok, adók, illetékek és költségek pontos beszedését; különösen a vámérték pontos megállapítását és az áruk tarifális osztályozását;

b) a behozatali és kiviteli korlátozások és tilalmak pontos alkalmazását;

c) azon nemzeti származási szabályok pontos alkalmazását, amelyekre nem térnek ki az egyik vagy mindkét Szerződő Fél által kötött más megállapodások.

2. Amennyiben a megkeresett vámhatóság nem rendelkezik a kért információval, azt a megkeresett Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályokkal összhangban beszerzi.

3. Az információ beszerzésénél a megkeresett vámhatóságnak úgy kell eljárnia, ahogy a saját ügyében járna el.

5. Cikk

A vámhatóságok - megkeresés esetén - tájékoztatják egymást arról, hogy

a) az egyik Szerződő Fél államának vámterületére bevitt árukat a jogszabályokkal összhangban vitték-e ki a másik Szerződő Fél államának vámterületéről;

b) az egyik Szerződő Fél államának vámterületéről kivitt árukat a jogszabályokkal összhangban vitték-e be a másik Szerződő Fél államának vámterületére;

c) az egyik Szerződő Fél államának vámterületéről kedvezményes eljárásban részesített kivitt árukat valóban a másik Szerződő Fél államának vámterületére vitték-e be, ezen információnak ki kell térnie az érintett árukkal kapcsolatban alkalmazott vámellenőrzési intézkedésre is.

6. Cikk

Az egyik Szerződő Fél vámhatósága saját kezdeményezésére vagy megkeresés alapján a másik Szerződő Fél vámhatóságához eljuttat minden olyan, a jogszabálysértések felderítésével kapcsolatos információt, amely vélhetően a másik Felet érinti, különös tekintettel az alábbiakra:

a) másik Szerződő Fél államában hatályban lévő vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek;

b) jogszabálysértések elkövetése során alkalmazott új módszerek és eszközök;

c) jogellenes forgalom tárgyát képező áruk;

d) a másik Szerződő Fél államának területén hatályban lévő vámjogszabályokat sértő bűncselekmények során használt vagy feltehetően használt szállítóeszközök.

7. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél vámhatósága saját kezdeményezésére vagy megkeresésére megküldi a másik Szerződő Fél vámhatóságának az okmányok hitelesített másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló információt tartalmaznak a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok megszegését bizonyító vagy ennek alapos gyanúját keltő, felderített vagy tervezett cselekményekről.

2. Eredeti okmányok csak olyan esetben kérhetők, amikor a hitelesített másolat bizonyító ereje nem teljes. Az átadott okmányokat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldeni.

8. Cikk

A jelen Egyezményben említett okmányokat helyettesíteni lehet az ugyanilyen célra bármilyen formában készített számítógépes információval. Az így átadott anyag értelmezéséhez vagy felhasználásához szükséges minden információt egyidejűleg meg kell küldeni.

Személyek, áruk és szállítóeszközök megfigyelése

9. Cikk

Az egyik Szerződő Fél vámhatósága - saját kezdeményezésére vagy a másik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére - megfigyelést végezhet:

a) a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek mozgásáról, különösen a vámterületre történő belépésről és az onnan való kilépésről;

b) a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok megsértéséhez bizonyosan vagy feltehetően használt szállítóeszközökről;

c) a másik Szerződő Fél vámhatósága által jelzett, az egyik Szerződő Fél államnak vámterületére befelé vagy onnan kifelé irányuló tényleges vagy feltételezett jogellenes kereskedelem tekintetében.

Ellenőrzött szállítmányok

10. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságai a belső jogszabályaiknak megfelelően, lehetőségeikhez képest megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy kölcsönös megállapodások szerint lehetővé tegyék nemzetközi szinten az ellenőrzött szállítmányokat.

2. Ellenőrzött szállítás alkalmazásáról a Szerződő Felek minden konkrét esetben külön határoznak.

3. Az illegális vagy gyanús kábítószer- és pszichotropanyag-szállítmányok, mint ellenőrzött szállítmányok a Szerződő Felek illetékes hatóságainak kölcsönös egyetértésével visszatarthatók, illetőleg változatlan formában továbbengedhetők, avagy teljesen vagy részben kicserélve szállíthatók tovább.

Vizsgálat

11. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére a másik Szerződő Fél vámhatósága hivatalos vizsgálatot kezdeményez azon cselekményekkel kapcsolatban, amelyek a kérelmező Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályokat sértik vagy feltehetőleg sértik. Az ilyen vizsgálat eredményeit közlik a kérelmező vámhatósággal.

2. A kért vizsgálatokat a megkeresett Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályok szerint folytatják le.

3. A megkeresett vámhatóság engedélyezheti, hogy a megkeresést előterjesztő Szerződő Fél tisztviselői jelen legyenek a vizsgálat lefolytatásánál.

Személyes adatok védelme

12. Cikk

A személyre vonatkozó adatok védelmét mindkét Szerződő Fél, hatályos belső jogi előírásainak figyelembevételével, a következő feltételek szerint biztosítja:

1. a fogadó vámhatóság az adatokat csak az átadó vámhatóság által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

2. az átadó vámhatóság kérésére a fogadó vámhatóság részletes tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

3. a személyekre vonatkozó adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó vámhatóság előzetes engedélyével történhet;

4. amennyiben az átadó vámhatóság észleli, hogy helytelen vagy át nem adható személyre vonatkozó adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó vámhatóságot haladéktalanul értesítenie kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítés, illetve az adatmegsemmisítés végrehajtására;

5. a személyes adatokat átadó vámhatóság közli a fogadó vámhatósággal az átadáskor az átadó vámhatóság államának területén hatályos jogszabályok szerinti adattörlési határidőket. Ezektől a határidőktől függetlenül a személyre vonatkozó közölt adatokat a szükségesség megszűnésekor azonnal törölni kell.

Szakértők és tanúk

13. Cikk

Az egyik Szerződő Fél bírósága vagy más illetékes hatósága megkeresésére - az elé került jogszabályt sértő cselekménnyel kapcsolatban - a másik Szerződő Fél vámhatósága felhatalmazza tisztviselőit, hogy szakértőként vagy tanúként jelenjenek meg azon bíróság vagy más illetékes hatóság előtt. A tisztviselők bizonyítékot nyújtanak a bíróságnak vagy más illetékes hatóságnak a hivatali tevékenységük során általuk megállapított tényekkel kapcsolatban. A bizonyítékot a Szerződő Felek államának területén hatályos jogszabályoknak megfelelően kell szolgáltatni.

Információk és okmányok felhasználása

14. Cikk

1. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően kapott információk, okmányok és más közlések csak az Egyezményben meghatározott célokra használhatók fel, kivéve, ha az eltérő célú felhasználáshoz a kibocsátó vámhatóság írásban hozzájárul. Ez a követelmény nem vonatkozik a kábítószereket és a pszichotrop anyagokat érintő jogszabálysértésekkel vagy bűncselekményekkel kapcsolatos információkra, okmányokra és más közlésekre.

2. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően bármilyen formában közölt minden információt bizalmasan kell kezelni. Az információ a titoktartás kötelezettségének körébe tartozik és a megkeresett Szerződő Fél államának területén hatályos, az ugyanilyen jellegű információkra és okmányokra vonatkozó belső jogszabályok védelme alá tartozik.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai a jogszabálysértésekkel kapcsolatban azonban a jelen Egyezmény céljaival összhangban és az Egyezmény keretei között felhasználhatják bizonyítékként a nyomozás, valamint bíróság előtti eljárásokban a jelen Egyezménynek megfelelően beszerzett információkat és okmányokat. Az információk, okmányok és más közlések értékelését, valamint ezek felhasználásának rendjét bírósági vagy közigazgatási eljárásban a megkereső Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályok határozzák meg.

Okmányok és határozatok átadása

15. Cikk

A megkereső vámhatóság kérésére - a felkért Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályokkal összhangban - a felkért vámhatóság megküldi az ügyben érintett és területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes, illetve telephellyel rendelkező jogi személyek részére a megkereső vámhatóságtól származó és a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó okmányokat, határozatokat.

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

16. Cikk

1. A jelen Egyezmény szerinti kérelmeket írásban kell elkészíteni. A kérelmek végrehajtásához szükséges okmányokat mellékelni kell a kérelemhez. A halaszthatatlan esetben szóban előterjesztett kérelmeket írásban azonnal meg kell erősíteni.

2. Az 1. pont szerinti kérelmeknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkereső vámhatóság megnevezése;

b) a kért intézkedés;

c) a kérés tárgya és oka;

d) a jogsértés leírása, az érintett jogszabályok, rendelkezések és egyéb jogi aktusok;

e) a jogszabálysértések elkövetésével gyanúsított természetes és jogi személyekre vonatkozó adatok.

3. A megkeresést a megkeresett Szerződő Fél államának hivatalos nyelvén, angolul vagy a megkeresett vámhatóság által elfogadott más nyelven kell közölni.

4. Ha egy kérés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a kérés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni: ez nem befolyásolja a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

17. Cikk

1. Ha a felkért vámhatóság úgy ítéli meg, hogy a megkeresésben foglaltak teljesítése sértené állama szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más lényeges érdekét, vagy ipari, kereskedelmi és szakmai titok megsértését eredményezné, részben vagy teljesen visszautasíthatja a segítségnyújtást, vagy a segítségnyújtást bizonyos feltételekhez kötheti.

2. Ha a segítségnyújtásra irányuló megkeresés nem teljesíthető, késedelem nélkül jelezni kell ezt a tényt a megkeresést előterjesztő vámhatóságnak, és a segítségnyújtás visszautasításának okairól és a végrehajtás lehetséges következményeiről tájékoztatni kell.

3. Amennyiben az egyik vámhatóság olyan segítséget kér, amelyet maga képtelen lenne megadni, ha azt a másik Szerződő Fél vámhatósága kérné, akkor kérelmében fel kell hívni e tényre a figyelmet. Az ilyen kérés teljesítése a felkért vámhatóság döntésétől függ.

Költségek

18. Cikk

Mindkét Szerződő Fél vámhatósága lemond a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségekkel kapcsolatos minden igényről, a tanúk, a szakértők és a tolmácsok költségeinek, valamint a 15. Cikkben foglaltaknak kivételével.

Záró rendelkezések

19. Cikk

1. Jelen Egyezmény alapján a Szerződő Felek vámhatóságai közvetlenül nyújtanak segítséget egymásnak, és közösen állapodnak meg az Egyezmény végrehajtásáról.

2. A Szerződő Felek vámhatóságai rendelkezhetnek úgy, hogy nyomozó szerveik közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn egymással.

20. Cikk

Jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a szerződő Felek más nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit.

Hatálybalépés és megszűnés

21. Cikk

1. Az Egyezmény határozatlan időre szól.

2. Az Egyezményt a Szerződő Felek államának területén hatályos jogszabályoknak megfelelően jóváhagyják, és az a jóváhagyásról szóló jegyzékváltást követő hatvanadik napon lép hatályba.

3. Az Egyezményt mindkét Szerződő Fél egyetértésével lehet módosítani, illetve kiegészíteni, és az a két állam jogszabályai által előírt eljárás végrehajtása után lép hatályba.

4. Jelen Egyezményt bármely Szerződő Fél felmondhatja, az az egyik Fél által megküldött írásos értesítés másik Félhez való megérkezésének napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

Készült Kijevben, 1995. május 19-én, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. március 31. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére