A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

88/1996. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az állat-egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1996. április 19-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Szófiában, 1995. október 9-én aláírt, az állat-egészségügyi együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Állat-egészségügyi Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) között abból a célból, hogy az állategészségügy területén az együttműködést továbbfejlesszék, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a fertőző állatbetegségek ragályanyagának, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek országaik területére történő behurcolásának megakadályozása érdekében kötelezik magukat, hogy élő állatok, állati eredetű termékek, takarmányok, valamint ragályfogó tárgyak kivitele, behozatala és átvitele terén együttműködnek.

2. Cikk

A Szerződő Felek központi állategészségügyi hatósága (a továbbiakban: Szerződő Felek hatóságai) a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O. I. E.) Kódexének ajánlásai szerint közösen kidolgozzák a szükséges megállapodásokat az állat-egészségügyi ellenőrzés alá eső élő állatok, állati eredetű termékek, takarmányok, valamint ragályfogó tárgyak kivitelére, behozatalára és átvitelére vonatkozó feltételekről.

3. Cikk

1. A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást olyan állatbetegség területükön történt megállapításáról, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O. I. E.) Kódexének „A” listáján szerepel. Az értesítésnek tartalmaznia kell a megbetegedett állatok faját és számát, a betegség megállapításának helyét, a kórmegállapítást és a betegség felszámolására tett intézkedéseket, a fertőzés feltételezett forrását; ragadós száj- és körömfájás esetén a vírus típusát is.

2. Az értesítéseket megküldik mindaddig, amíg a betegséget teljesen fel nem számolták.

3. A Szerződő Felek hatóságai kívánságra értesítik egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O. I. E.) Kódexének „B” listáján szereplő fertőző betegségek fellépéséről.

4. Ha valamely Szerződő Fél területén a 3. Cikkely 1. pontjában megjelölt valamely állatbetegség kerül megállapításra, kölcsönösen támogatják egymást a kóroktani kórjelzésben és a Szerződő Felek egymás kívánságára átadják az izolált kórokozó tenyészetét.

5. A Szerződő Felek hatóságai rendszeresen megküldik egymásnak a Magyar Köztársaságban, illetve a Bolgár Köztársaságban a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek helyzetére vonatkozó havi jelentéseket.

4. Cikk

A Szerződő Felek hatóságai az állat-egészségügyi együttműködés fejlesztése, valamint a tudományos kutatások hatékonyságának fokozása érdekében kötelezik magukat, hogy

- elősegítik az állat-egészségügyi tudományos és diagnosztikai intézmények közötti együttműködést,

- elősegítik a szakfolyóiratok és más, az állategészségüggyel kapcsolatos publikációk cseréjét,

- kicserélik az állat-egészségügyi jogszabályokat,

- tájékoztatják egymást az állategészségügy szervezeti változásairól,

- kölcsönösen tájékoztatják egymást szakmai rendezvényekről, és lehetővé teszik, hogy a szakemberek mindkét részről azokon részt vegyenek,

- állatállományaik egészségvédelme érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást az időszerű állat-egészségügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásáról, a fertőző, parazitás és egyéb betegségek megelőzése céljából.

5. Cikk

A Szerződő Felek hatóságai közvetlen kapcsolatban állnak egymással mindazon kérdések terén, amelyeket jelen együttműködési megállapodás rendelkezései érintenek. Ennek érdekében szükség esetén közös tanácskozás, illetve tapasztalatcsere végett egymást kölcsönösen felkeresik.

6. Cikk

A 4. és 5. Cikkelyben megfogalmazott feladatok végrehajtásához szükséges költségeket a Szerződő Felek közül a küldő fél viseli.

7. Cikk

A jelen Egyezmény előírásainak alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek szakértői közvetlen tárgyalással rendezik. Ha a szakértők nem tudnak megegyezni, a további tárgyalásokat diplomáciai úton folytatják.

8. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek a korábban megkötött nemzetközi szerződések alapján megilletik, illetve terhelik őket.

9. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjától a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság vonatkozásában hatályát veszti: a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, 1958. évi március hó 13. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről kötött egyezmény, továbbá az állatok, állati termékek és a fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak behozataláról, kiviteléről és átviteléről létrejött megállapodás.

10. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban nem mondja fel.

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Szófiában, 1995. október 9-én két eredeti példányban, magyar és bolgár nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. május 19-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére