A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. február 2. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 1994. július 10-én aláírt, vízgazdálkodási együttműködési kérdésekről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiben

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) elhatározták, hogy a közös határt képező, illetve a közös határ által metszett vízfolyások, vízgyűjtők, vízrendszerek rendezésénél a közös érdekű vízgazdálkodási kérdések megoldása érdekében, figyelembe véve

- a Duna menti államok együttműködéséről, a Dunán való vízgazdálkodás és különösen a szennyezés elleni védelem kérdéseiben (Bukarestben, 1985 decemberében) elfogadott Nyilatkozatot,

- a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló Konvenciót (Helsinki, 1992. március),

megkötik a jelen Egyezményt a vízgazdálkodási kérdések tárgyában.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Az Egyezmény célja

Tekintettel a vízgazdálkodási viszonyok egységének fenntartására, és elismerve az ebből következő jogokat és kötelezettségeket, a Felek a jelen Egyezmény rendelkezései alapján megvizsgálják és egyeztetett módon megoldják mindazon vízgazdálkodási kérdéseket - beleértve a vizek mennyiségét, minőségét, környezeti állapotát befolyásoló munkálatokat vagy tevékenységet -, amelyek mindkét Fél érdekeit érintik, vagy az egyik Fél érdekében tesznek szükségessé a másik Féllel egyeztetett intézkedéseket.

2. Cikk

Az Egyezmény hatálya

Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a közös határt képező és a közös határ által átmetszett vízfolyásokon és azok vízgyűjtő területén felmerülő összes gazdálkodási kérdésre, intézkedésre és munkálatra, amelyek vízgazdálkodási szempontból hatással lehetnek az érintett vizekre, azok használatát, védelmét és a vízkárok elhárítását szolgáló vízépítési művekre és létesítményekre, különösen

a) a felszíni és felszín alatti vízkészletekre,

b) a vízfolyások vízjárására, ezen belül a nagyvizekre és a kisvizekre,

c) a vizek káros hatásai elleni védelemre és védekezésre,

d) a vizek használatára és a vizek ésszerűtlen használat elleni védelmére,

e) a vizek szennyezés elleni védelmére, a vizes élőhelyek megóvására,

f) a vízépítési beavatkozások környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatára,

g) az a)-f) pontokkal összefüggő vélemény-, információ- és adatcserére, illetőleg kutatásra, tervezésre, kivitelezésre és megfigyelésekre.

3. Cikk

Vízimunkák

A Felek, a jelen Egyezmény 2. Cikk e) és f) alpontja rendelkezéseinek figyelembevételével

1. saját illetékességük keretében és szükség szerint közösen jó karban tartják az Egyezmény hatálya alá tartozó folyók, vízfolyások, csatornák medrét, az ott található vízépítési műveket és létesítményeket,

2. összehangolva végzik a vízépítési művek és létesítmények kezelését és üzemeltetését,

3. egyetértésben végzik egyikük vagy másikuk területén a meglévő vízépítési művek és létesítmények megváltoztatását, illetve újak építését, valamint olyan munkálatok és intézkedések foganatosítását, amelyek hatással lehetnek a határt képező vagy a határ által metszett vízgyűjtők és vízfolyások rezsimjére,

4. a saját területükön megőrzik és fenntartják, szükség szerint kiegészítik és felújítják mindazon határ menti állandó magassági és vízszintes alappontokat, amelyek a vízgazdálkodási tevékenység céljait szolgálják. Mindkét Fél használhatja ezeket az alappontokat.

4. Cikk

Vízhasználat és vízvédelem

A Felek törekedni fognak az Egyezmény hatálya alá tartozó vizek ésszerű, méltányos és környezetileg helytálló használatára, és megteszik a szükséges intézkedéseket és munkálatokat e vizek állapotát számottevő mértékben károsító pontszerű és nem pontszerű szennyezések és nem körültekintő vízhasználatok korlátozására.

5. Cikk

Költségek

1. A Felek egyetértésben állapítják meg a közös érdekű meglévő és jövőbeni művek és létesítmények fenntartási, üzemeltetési előkészítési, tervezési, építési költségeit, a költségek megosztását és a fizetés módját.

2. A Felek egyikének területén lévő és a másik Fél érdekeit szolgáló létesítmények, művek és berendezések építésével, fenntartásával és üzemeltetésével, valamint ezen munkálatok irányításával kapcsolatos költségek teljes egészében az érintett Felet terhelik.

6. Cikk

Megfigyelések

A Felek

1. összehangolják a határvizek és az érintett vízgyűjtők viszonyainak mérésére és észlelésére vonatkozó tevékenységüket, beleértve a vízháztartást, a hidrometeorológiát, a vízrajzot, az árvizeket, a jégzajlást és a vízminőséget,

2. egyeztetik a mérések és észlelések körébe bevont hidrológiai és vízminőségi paramétereket és a rendszeres adatcserébe bevonandó állomások listáját,

3. rendszeresen értékelik a határvizek állapotát, és egyeztetik a szükségesnek mutatkozó intézkedéseket.

7. Cikk

Értesítés és riasztás

A Felek illetékes szervei kölcsönösen és a lehető leggyorsabb módon értesítik egymást az árvíz- és jégveszélyekről, a rendkívüli vízszennyezésekről, valamint más, az Egyezmény hatálya alá tartozó vízfolyásokat és vízgyűjtőket fenyegető veszélyről.

8. Cikk

Információcsere

Az Egyezmény hatálya alá tartozó vizek, vízgyűjtők, vízgazdálkodási és egyéb tevékenységek tekintetében, amelyek befolyásolhatják a vízjárást, a vizek és vizes élőhelyek állapotát, a Felek - kérés alapján - tájékoztatják egymást olyan nyíltan kezelt adatokról, mérési és értékelési eredményekről, illetve elemzésekről is, amelyek kívül esnek a 6. Cikk szerint egyeztetendők körén.

9. Cikk

Konzultációk

Az egyik Fél kérésére a kölcsönösség, a jóhiszeműség és a jószomszédság alapján a Felek konzultációkat tartanak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban.

10. Cikk

Az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság

1. A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó kérdések, intézkedések és munkálatok megtárgyalására a Felek létrehozzák az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság 6 tagból áll. Mindegyik Fél három-három tagot nevez ki: vezető (elnök), helyettes és műszaki titkár. A vezetők (elnökök) a Bizottság munkájába szükség szerint szakértőket vonhatnak be.

3. A Bizottság illetékességét és működésének módját külön Szabályzat tartalmazza, melynek elfogadásáról a Felek jegyzőkönyvet írnak alá.

4. A Bizottság jogosult közös vízkárelhárítási, jégvédelmi, vízminőségi kárelhárítási - szükség esetén további - szabályzatokat alkotni.

5. A Bizottság üléseiről mindkét nyelven jegyzőkönyv készül, amelyet utólagos jóváhagyás céljából a Kormányok elé kell terjeszteni.

11. Cikk

Határátlépés

1. Az Egyezmény szerinti munkák, illetve tevékenység folytatása érdekében azok a személyek, akiket az egyik vagy másik Fél kijelölt, az államhatárnak azon helyein és abban az időben találkoznak, amelyekre vonatkozóan az illetékes szervek előzetesen megállapodnak.

2. Az 1. pontban írt személyek határátlépése a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről Budapesten, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt egyezmény rendelkezései alapján történik, a Felek között e tárgyban a későbbiekben megkötendő új egyezmény hatálybalépéséig.

12. Cikk

Különleges vámrendelkezések

1. Az Egyezmény 2. és 3. Cikkében szereplő munkák kivitelezéséhez szükséges építőanyagok, egyéb fogyóeszközök, gépek és munkaeszközök, amelyeket az Egyezmény alapján az egyik Fél területéről a másik Fél területére szállítanak át, mentesek minden beviteli és kiviteli illeték alól, és nem esnek sem beviteli, sem kiviteli korlátozás alá.

2. Az 1. pont szerinti építőanyagok, egyéb fogyóeszközök, gépek és munkaeszközök be- és kiszállíthatók azzal a feltétellel, hogy ezeket be kell jelenteni a vámhatóságoknál azonosság megállapítása, továbbá avégett, hogy a beépítésre nem kerülő építőanyagok és fogyóeszközök a vámhatóságok által meghatározott időpontban visszaszállításra kerüljenek. Ez esetben nem szükséges a megfelelő biztosítékok letétbe helyezése. Azon eszközök után, amelyeket nem szállítanak vissza a meghatározott időpontig, megfelelő illetéket kell elszámolni, és megfizetni. A teljesen felhasznált és elhasználódás miatt már alkalmatlanná vált, ezért visszaszállításra nem kerülő eszközök vámmentességet élveznek.

3. A Felek kölcsönösen biztosítják az illetékmentesen átszállításra kerülő építőanyagok, fogyóeszközök, gépek és egyéb munkaeszközök vámkezelésének megkönnyítését.

4. Az 1. és 2. pontban szereplő építőanyagokat, fogyóeszközöket, gépeket és egyéb munkaeszközöket a Felek vámszervei ellenőrzik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Cikk

A viták rendezése

1. Azon kérdésekről, amelyekben a Bizottság szintjén a 9. Cikk szerinti konzultáció keretében nem jött létre egyetértés, a két Fél magasabb szinten konzultál.

2. Amennyiben a jelen Egyezmény értelmezése és alkalmazása tekintetében a Felek a közöttük felmerülő vitás kérdésekben megállapodni nem tudnak, úgy a vita eldöntését a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról 1992. március 17-én, Helsinkiben elfogadott Konvenció 22. Cikk 2. bekezdése, illetőleg IV. melléklete szerinti döntőbíróság elé utalják.

14. Cikk

Az Egyezmény és a Szabályzat módosítása

1. Ha bármelyik Fél szükségesnek tartja az Egyezmény valamelyik rendelkezésének módosítását, arról értesíti a másik Szerződő Felet. Az egyeztetett módosítás a 15. Cikk 1. pontjában foglaltakkal megegyezően lép hatályba.

2. Amennyiben a vízgazdálkodással kapcsolatosan a Felek részesévé válnak valamely általános, sokoldalú egyezménynek, úgy a jelen Egyezményt - azzal összhangban - módosítják.

3. A 10. Cikk 3. bekezdésében említett Szabályzat módosítására a Bizottság illetékes.

15. Cikk

Hatálybalépés

1. A Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy teljesültek az Egyezmény hatálybalépéséhez a belső törvényhozásuk által előírt követelmények.

2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett utolsó értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.

16. Cikk

Érvényesség, felmondás

1. A jelen Egyezmény meghatározatlan időre köttetik.

2. Bármelyik Fél a jelen Egyezményt a naptári év vége előtt legalább 6 hónappal, diplomáciai úton felmondhatja s ebben az esetben az adott év elteltével az Egyezmény hatályát veszti.

Készült Pécsett, 1994. június hó 10. napján, magyar és horvát nyelven, két-két eredeti példányban. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. március 3-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére