A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1996. év június hó 12. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két ország gazdasági együttműködése fejlődéséhez,

szükségesnek ítélve a közlekedés valamennyi területén a kapcsolatok folyamatos és átfogó fejlesztését,

kívánatosnak tartva a személyek és áruk mozgásának elősegítését,

figyelemmel a környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági követelményekre,

az alábbiakban állapodnak meg:

I. RÉSZ

AZ ALKALMAZÁS TERÜLETE ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

Alkalmazás

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina Köztársaság közötti, bármelyikük területén áthaladó, továbbá harmadik országba irányuló, a Szerződő Felek egyikében nyilvántartásba vett gépjárművel díj ellenében vagy saját számlára végzett nemzetközi közúti személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon jogait vagy kötelességeit, amelyek a rájuk már kötelező erejű, megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyezményekből vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Fogalmak

Jelen Egyezményben a

a) fuvarozó/üzemeltető: a Szerződő Felek egyikében nyilvántartásba vett olyan természetes vagy jogi személy, aki ezen országok engedélye alapján a hatályban lévő belső törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti személyszállítás vagy árufuvarozás végzésére jogosult;

b) gépjármű:

(i) személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően személyszállításra gyártottak vagy alakítottak ki, és amely a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi,

(ii) árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit. Emellett a járműszerelvény vontatója az egyik Szerződő Fél területén kell, hogy bejegyezve legyen;

c) menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás: a Szerződő Felek területén nyilvántartásba vett autóbusszal előre meghatározott és közzétett menetrend, útvonal és díjszabás szerint végzett olyan személyszállítás, ahol az utasok fel- és leszállása céljából kiindulási és végpontokat, valamint bármely közbenső megállási pontokat jelöltek ki;

d) nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

(i) különjárati személyszállítás:

- személyszállítás, amelynek során ugyanaz a jármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját, a jármű nyilvántartó országa szerinti kiinduló pontról, az ugyancsak ott található végpontra, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik, vagy

- személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját a járművet nyilvántartó országból másik országba szállítják, és a jármű üresen tér vissza,

(ii) ingajárati személyszállítás: olyan időszakonként ismétlődő személyszállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportjait szállítják egyetlen kiinduló pontról egyetlen végpontig, feltéve, hogy a gépjármű az első járat után üresen tér vissza, és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

e) cabotage fuvarozás: olyan személyszállítás, illetve árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén lévő két pont között végez.

II. RÉSZ

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. Cikk

Menetrend szerint végzett személyszállítás

(1) Menetrendszerű személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti megállapodás alapján történik. Menetrendszerű személyszállítás csak a mindkét Szerződő Fél illetékes hatósága által jóváhagyott engedély, illetőleg koncesszió alapján végezhető. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket, illetőleg koncessziókat a saját területükre állítják ki.

(2) A Szerződő Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a lehető legrövidebb időn belüli elbírálás céljából. A kérelem alapján kiállított engedélynek, illetőleg koncessziónak tartalmaznia kell:

- az üzemeltető nevét és címét,

- a választott útvonalat és távolságokat,

- a menetrendet,

- a viteldíjakat,

- az utasok fel- és leszállására szolgáló megállási pontokat,

- a szállítás tervezett gyakoriságát és időszakát.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai az általuk szükségesnek ítélt egyéb adatokat is kérhetnek.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrendszerű személyszállításra jogosító engedélyeket saját területükre díj és ellenszolgáltatás nélkül adják ki. Az engedélyek érvényességi időtartamáról a Szerződő Felek illetékes hatóságai állapodnak meg.

4. Cikk

Nem menetrend szerint végzett személyszállítás

(1) A Szerződő Felek területei között végzett nem menetrendszerű személyszállítás esetén nem szükséges engedély, ugyanazon utasoknak ugyanazon autóbusszal végzett

a) a 2. Cikk d) (i) bekezdésben meghatározott különjárati személyszállításra,

b) ha az autóbuszt meghibásodása miatt üzemképes autóbusszal kell helyettesíteni.

(2) A másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott engedély szükséges

a) a 2. Cikk d) (ii) bekezdésében meghatározott ingajárati személyszállításra,

b) a másik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett üres autóbusz belépésére,

c) az egyéb nem menetrendszerű személyszállításokra.

(3) A 4. Cikkben meghatározott esetekben az autóbusz vezetőjének utaslistát tartalmazó menetlevéllel és üzemeltetői nyilatkozattal kell rendelkeznie, amelyet az üzemeltető és az autóbusz vezetője aláír, és a határállomáson lévő illetékes vámszervek lepecsételnek.

III. RÉSZ

ÁRUFUVAROZÁS

5. Cikk

Az árufuvarozás feltételei

(1) A Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országokba vagy harmadik országokból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott adómentes és adóköteles közúti árufuvarozási engedélyek alapján történik, hacsak a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg. Az adó Magyarországon a gépjárműadót, Bosznia-Hercegovinában az úthasználati díjat, azaz a tehergépjármű tömegének minden megkezdett tonnája után kilométerenként fizetett összeget jelenti.

(2) Minden útra és minden gépjárműre külön közúti árufuvarozási engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai az Egyezmény 14. Cikkével létrehozott Vegyesbizottság útján határozzák meg a viszonosság alapján a közúti árufuvarozási engedélyek számát.

(4) A Szerződő Felek megfelelő mennyiségű engedély-űrlapot adnak át egymásnak. Az engedély-űrlap mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

(5) A közúti árufuvarozási engedélyeket a fuvarozók részére a gépjárművet bejegyző Szerződő Fél illetékes hatósága adja ki.

(6) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, amelynek azt kiadták és az másra nem ruházható át.

(7) Az e Cikkben meghatározott engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett árufuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(8) A közúti árufuvarozási engedélyek érvényességének ideje egy naptári év és további egy hónap a tárgyévet követő év január 31. napjáig.

6. Cikk

Engedély- és adómentes fuvarozás

Engedély- és adómentesen végezhető:

a) áttelepülési ingóságok fuvarozása,

b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása,

c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök, versenylovak és sporteszközök fuvarozása,

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi előadások céljait szolgáló berendezések fuvarozása,

e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák szállítása,

f) a Szerződő Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt új tehergépjárművek (járműszerelvények) első, üres áthaladása,

g) sérült gépjárművek fuvarozása,

h) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén,

i) olyan tehergépkocsival végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy teherbírása a 3,5 tonnát,

j) postai küldemények fuvarozása.

7. Cikk

Különleges áruk fuvarozása

A Szerződő Felek a lehetőségek szerint megkönnyítik a veszélyes árukat, gyorsan romló élelmiszereket és élő állatot fuvarozó gépjárművek közúti határátlépését. Veszélyes áruk szállításához szükség esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai speciális engedélyt adnak ki. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 10 napon belül kötelesek választ adni az ilyen speciális engedélykérelemre. A Szerződő Felek illetékes szervei területükön útvonalat jelölhetnek ki a veszélyes áruk fuvarozására.

8. Cikk

A gépjárművek tömege, mérete és műszaki követelményei

(1) A gépjárművek tömege, mérete és műszaki követelményei vonatkozásában mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett gépjárművek esetében a saját területükön nyilvántartásba vett gépjárművekre alkalmazott előírásoknál szigorúbbat nem foganatosítanak.

(2) Ha a gépjármű vagy a gépjárműszerelvény tömege és méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén engedélyezett méreteket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes szervétől.

(3) Ha a (2) pontban meghatározott gépjárművel vagy gépjárműszerelvénnyel végzett fuvarozás céljából kiadott engedély útvonalat ír elő, úgy a fuvarozást csak azon az útvonalon lehet elvégezni.

IV. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. Cikk

Cabotage

A Cabotage általában tilos, kivéve, ha az érintett Szerződő Fél illetékes hatósága a cabotage végzésére jogosító különleges engedélyt ad ki.

10. Cikk

A személyszállítási koncessziók, illetve engedélyek és/vagy a közúti árufuvarozási engedélyek nem átruházhatók, hacsak a Szerződő Felek illetékes hatóságai erről másképp nem állapodnak meg.

11. Cikk

Képviseletek

A személyszállítás és árufuvarozás megszervezésére képviseletek a Szerződő Felek illetékes hatósága közötti megállapodás alapján létesíthetők.

12. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Mentesek a gépjárműadó, illetve úthasználati díj megfizetése alól:

a) azok a személyszállító autóbuszok, amelyeknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási ideje nem haladja meg egy naptári évben a 60 napot,

b) azok a tehergépjárművek, amelyek a fuvarozásokat adómentes engedéllyel végzik.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket autópályákon, alagutakban, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek törvényhozása által, a gépjárművek megengedhető össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél országa területére, a beléptető vámhivatal által kiállított okmány alapján vám- és illetékmentesek. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

(4) A gépjárműgyártó által a gépjárműbe beszerelt üzemanyagtartályban lévő üzemanyagok - legfeljebb 200 l mennyiségben - vám- és illetékmentesek.

13. Cikk

Határátlépések ellenőrzése

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében, a Szerződő Felek belső törvényhozásának rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek a Szerződő Felek részesei.

14. Cikk

Az Egyezmény megszegése

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit országuk fuvarozói megtartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal és gépjárművezetőkkel szemben, akik a másik Szerződő Fél országa területén hatályos, valamint a jelen Egyezmény által szabályozott, közúti fuvarozással, személyszállítással és a közúti közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat és szabályokat megsértik, azon ország illetékes hatósága, ahol a jogszabálysértés történt, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés;

b) a figyelmeztetéssel együtt közlemény kiadása, amely szerint bármilyen hasonló esetben

- a fuvarozónak kiadott engedély vagy engedélyek visszavonásához,

- ha a tevékenység nem engedélyköteles a fuvarozó tulajdonában lévő, vagy általa üzemeltetett gépjárműnek, vagy a fuvarozónak ideiglenes vagy állandó kitiltásához

vezethet az elkövetés helyéül szolgáló Szerződő Fél területéről;

c) a visszavonásról vagy kitiltásról közleményt adhat ki, és felkérheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát arra, hogy közölje döntését a fuvarozóval és határozott vagy határozatlan időre függessze fel részére az engedélyek kiadását.

(3) E Cikk rendelkezései nem érintik a Szerződő Fél bíróságai vagy illetékes hatóságai ama jogát, hogy a jogszabálysértővel szemben intézkedjenek.

15. Cikk

Vegyesbizottság

A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság ülését bármely Szerződő Fél illetékes hatóságának kérésére tartják.

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Cikk

Jegyzőkönyv

(1) A Szerződő Felek az Egyezmény alkalmazásának részletes szabályait jegyzőkönyvben rögzítik. A Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi. A Jegyzőkönyvet és az Egyezményt egy időben írják alá.

(2) Az Egyezmény 14. Cikkével összhangban létrehozott Vegyesbizottság jogosult a Jegyzőkönyv kiegészítését vagy módosítását kezdeményezni annak érdekében, hogy az alkalmazkodjék a nemzetközi közúti fuvarozások alakulásához, és elősegítse annak fejlődését.

17. Cikk

Hatálybalépés

(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi előírásaiknak.

(2) Az Egyezmény ezen Cikk (1) pontjában említett későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.

18. Cikk

Az Egyezmény hatálya

Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

19. Cikk

Felmondás

A Szerződő Felek az Egyezményt bármely naptári év vége előtt 6 hónappal előbb felmondhatják, ebben az esetben az Egyezmény az adott év leteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1995. év május hó 24. napján, két példányban, magyar és bosnyák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 15. Cikke alapján a Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása tekintetében a következőkben állapodtak meg:

(1) Az Egyezmény alkalmazása szempontjából illetékes hatóság a Magyar Köztársaságban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75-81., tel.: +361 322-0220, fax: +361 322-8695), Bosznia-Hercegovina Köztársaságban a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (71000 Sarajevo, Musala 9., tel.: +387 71 471 630, +387 71 664 831, fax: +387 71 655 080).

(2) A személyszállításnál az engedélyhez a következő adatokat rögzítő iratokat kell csatolni, illetőleg az engedélynek az alábbi adatokat kell tartalmazni:

a) az engedélyokirat azonosító száma,

b) személyszállítást végző gépjármű forgalmi rendszáma,

c) a megengedett maximális utaslétszám,

d) az útvonal kezdő- és végpontja,

e) bármely más, bármelyik Szerződő Fél illetékes hatóságai által a saját fuvarozóiktól megkövetelt információ.

(3) Az Egyezmény 5. Cikkének (1) bekezdéséhez kapcsolódóan a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésének előmozdítására a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina Köztársaság közötti árufuvarozások közúti árufuvarozási engedély, továbbá a Magyar Köztársaságban gépjárműadó, Bosznia-Hercegovina Köztársaságban úthasználati díj alól mentesek. * 

(4) A Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi.

Készült Budapesten, az 1995. év május hó 24. napján, két példányban, magyar és bosnyák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. július 12-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére