A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

131/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1996. év február hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény részeseiként és elismerve a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról szóló Egyezményt, amelyeket Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitottak,

attól az óhajtól vezettetve, hogy megállapodást hozzanak létre a területeik közötti és az azokon túli légifuvarozás kialakítása céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

1. A jelen Megállapodás céljából, kivéve, ha a szöveg másként nem rendelkezik:

a) az „Egyezmény” kifejezés az 1944. december hetedik napján, Chicagóban aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott Függelékeket, valamint az Egyezménynek, a Függelékeknek vagy a 90. és 94. Cikk szerinti módosításait, amelyeket mindkét Szerződő Fél elfogadott;

b) a „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság Kormánya esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetve az említett minisztérium által gyakorolt feladatok ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet, és a Moldovai Köztársaság esetében az Állami Polgári Repülési Hivatalt, illetve az említett Hivatal által gyakorolt feladatok ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelenti;

c) a „kijelölt légiközlekedési vállalatok” kifejezés azokat a légiközlekedési vállalatokat jelenti, amelyeket a jelen Megállapodás 3. Cikkével összhangban kijelöltek és jóváhagytak;

d) a „terület” kifejezés az Egyezmény 2. Cikkében meghatározott jelentéssel bír;

e) a „légijárat”, „nemzetközi légijárat”, „légiközlekedési vállalat” és „nem-kereskedelmi célból történő leszállás” kifejezések az Egyezmény 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak;

f) a „kapacitás” kifejezés:

- egy légijármű vonatkozásában az adott útvonalon vagy annak egy szakaszán rendelkezésre álló hasznos terhelést,

- egy adott légijárat vonatkozásában a járat során használt légijármű kapacitását jelenti megszorozva egy adott időtartam és útvonal vagy annak egy szakaszán a légijármű üzemeltetési gyakoriságával;

g) a „forgalom” kifejezés az utasok, poggyász, áru és posta légi úton történő továbbítását jelenti;

h) a „viteldíj” kifejezés az utasok, poggyász vagy áru (kivéve posta) továbbításáért felszámított díjakat jelenti, beleértve minden pótlólagos, a fuvarozáshoz kapcsolódóan nyújtott vagy elérhető bármely kiegészítő juttatást, és a személyszállításban értékesített jegyekre fizetendő jutalékot vagy az árufuvarozásra vonatkozó megfelelő tranzakciót, beleértendők továbbá a fuvarozás árainak vagy a jutalékfizetés alkalmazását szabályozó feltételek is.

2. A jelen Megállapodás Függeléke a Megállapodás szerves részét képezi.

2. Cikk

Forgalmi jogok

1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Megállapodásban meghatározott jogokat, a jelen Megállapodás Függelékében kijelölt útvonalakon történő menetrend szerinti nemzetközi légifuvarozás létrehozásához. Ezek a fuvarozások és útvonalak a továbbiakban a „megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások” és a „kijelölt útvonalak”. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalon történő üzemeltetése során a következő jogokat élvezik:

a) a másik Szerződő Fél területén való, leszállás nélküli átrepülés,

b) nem-kereskedelmi célú leszállások az említett területen, és

c) leszállások az említett területen, a Függelék adott útvonalára meghatározott pontokon, nemzetközi forgalomban a másik Szerződő Fél vagy egy harmadik ország területéről kiinduló vagy oda irányuló utasok, áru és posta felvétele és kirakása céljából.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak jogot adna arra, hogy díj vagy bér ellenében történő fuvarozásra a másik Szerződő Fél területén olyan forgalmat vegyen fel, amely a másik Szerződő Fél területének valamely más pontjára irányul.

3. Cikk

Üzemeltetési engedélyek

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van írásban kijelölni a másik Szerződő Félhez egy légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat a kijelölt útvonalakon történő légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetése céljából.

2. Az ilyen kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél, a jelen Cikk 3. és 4. bekezdése rendelkezései értelmében, késedelem nélkül kiadja a megfelelő üzemeltetési engedélyeket a kijelölt légiközlekedési vállalatnak.

3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai felkérhetik a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatot annak igazolására, hogy az képes az adott hatóságok által, a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére szokásosan és ésszerűen alkalmazott törvények és más jogszabályok által előírt feltételeket teljesíteni.

4. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll a jelen Cikk 2. bekezdésében hivatkozott üzemeltetési engedélyek kiadását megtagadni vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogok egy kijelölt légiközlekedési vállalat által történő gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételek előírásához kötni bármely olyan esetben, amelyben az említett Szerződő Fél nem tartja kielégítően igazoltnak, hogy az adott légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van.

5. Amikor egy légiközlekedési vállalatot ilyen módon kijelöltek és engedélyeztek, az bármikor megkezdheti a légiközlekedési szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a 10. és 13. Cikk előírásaival összhangban a kapacitásról megállapodtak, valamint a viteldíjat és a menetrendet meghatározták.

6. A légijármű üzemeltetésére és az utasok, áru és posta szállítására vonatkozó műszaki és kereskedelmi ügyeket, nevezetesen a menetrendeket, a légijáratok gyakoriságát, a légijármű típusait a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz jóváhagyásra kell benyújtani.

4. Cikk

Az üzemeltetési engedélyek visszavonása és felfüggesztése

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata esetében az üzemeltetési engedély visszavonására vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogok gyakorlásának felfüggesztésére vagy ezen jogok gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni:

a) bármely esetben, amikor nem tartja igazoltnak, hogy az adott légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van, vagy

b) abban az esetben, amikor az adott légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat nyújtó Szerződő Fél törvényeit és más jogszabályait, vagy

c) abban az esetben, amikor a légiközlekedési vállalat más tekintetben nem üzemel összhangban a jelen Megállapodásban meghatározott előírásokkal.

2. Hacsak a törvények és más jogszabályok további megsértésének megakadályozása céljából a jelen Cikk 1. bekezdésében említett azonnali visszavonás, felfüggesztés vagy feltételek előírása nem szükséges, akkor ez a jog csak a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti konzultáció után gyakorolható. Az ilyen konzultációkat az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megtartani.

5. Cikk

A belépésre és vámvizsgálatra vonatkozó törvények és más jogszabályok

1. Az egyik Szerződő Fél területére való belépéskor, ott-tartózkodáskor vagy távozáskor a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárműre vagy az ott-tartózkodás során ezen légijármű üzemeltetésére és repülésére vonatkozó törvényeit és más jogszabályait kell mindkét Szerződő Fél légijárműveire alkalmazni, a nemzetiségre vonatkozó megkülönböztetés nélkül, és azokat a légijárműnek az adott Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor, illetve ott-tartózkodáskor be kell tartania.

2. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor, illetve ott-tartózkodáskor a légijármű fedélzetén szállított utasokra, személyzetre, árura vagy postára vonatkozó törvényeket és más jogszabályokat be kell tartani, így a belépésre, vámvizsgálatra, bevándorlásra, útlevelekre, vám- és egészségügyi ellenőrzésre vonatkozó jogszabályait az adott Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor, illetve ott-tartózkodáskor az utasoknak, a személyzetnek, az árunak és a postának, vagy azok nevében be kell tartani.

3. Minden repülőtér - beleértve azok berendezéseit, műszaki és egyéb felszereléseit és szolgáltatásait, valamint léginavigációs és távközlési berendezéseit és szolgáltatásait - használatáért felszámított díjak nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő, valamely más állam kijelölt légiközlekedési vállalatai által fizetett díjak.

6. Cikk

Vámok, valamint más illetékek és adók alóli mentesség

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijárművei, valamint azok fedélzetén lévő szokásos felszerelései, üzemanyag- és kenőanyag-készletei, a pótalkatrészek és a légijárművek készletei (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányárut is) a másik Szerződő Fél területére való belépéskor mentesek valamennyi vám, vizsgálati díj, valamint más illetékek vagy adók alól, feltéve, hogy ezek a felszerelések és készletek újbóli kivitelükig a légijármű fedélzetén maradnak, vagy azokat az utazásnak az adott terület feletti egy szakaszán használják fel a légijármű fedélzetén.

2. Mentesek továbbá ugyanezen illetékek és adók alól, kivéve a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat:

a) bármely Szerződő Fél területén, az említett Szerződő Fél hatóságai által meghatározott kereteken belül, mindazon légijárműkészletek, amelyeket a másik Szerződő Fél nemzetközi légifuvarozásban részt vevő kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének fedélzetén történő felhasználás céljából vittek a fedélzetre,

b) bármely Szerződő Fél területére bevitt, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi légifuvarozásban használt légijárművének karbantartására vagy javítására szolgáló pótalkatrészek és szokásos felszerelések,

c) üzemanyag és kenőanyagok, melyek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijármű ellátására szolgálnak, még akkor is, ha ezeket a készleteket annak a Szerződő Félnek a területe feletti repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre vitték.

A fenti a), b) és c) albekezdésben hivatkozott anyagokat, kérés esetén, vámhatósági felügyelet vagy ellenőrzés alá kell helyezni.

7. Cikk

A szokásos felszerelések és készletek tárolása

Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárművének szokásos felszerelései, valamint a légijármű fedélzetén tartott anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ilyen esetekben, azok az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők mindaddig, amíg újbóli kivitelükre vagy a vámszabályokkal összhangban, más módon való felhasználásukra sor nem kerül.

8. Cikk

Közvetlen tranzitforgalom

Bármely Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban áthaladó és a repülőtér erre a célra fenntartott területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árukat csak egyszerűsített ellenőrzésnek kell alávetni, kivéve az erőszakos cselekmények, a légikalózkodás és a korlátozás alá eső áruk csempészésének megakadályozását célzó intézkedéseket.

9. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

1. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van saját fuvarokmányait a másik Szerződő Fél területén közvetlenül és megítélése szerint, ügynökein keresztül értékesíteni és kiadni. Ezen légiközlekedési vállalatoknak joguk van fuvarozásaikat értékesíteni, és az ilyen fuvarozásokat bármely személy szabadon megvásárolhatja.

2. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van, saját kívánságára, az utasok, áru és posta szállításával kapcsolatban kiadásain felül szerzett bevételi többleteit hivatalos árfolyamon beváltani és azt saját országába átutalni. A Szerződő Felek közötti fizetési egyezmény megfelelő rendelkezéseinek hiányában a fent említett átutalást konvertibilis valutában és az alkalmazandó nemzetközi törvényekkel és devizaforgalmi rendelkezésekkel összhangban kell végrehajtani, valamint mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a másik Szerződő Fél területén helyi valutában történő értesítésre.

10. Cikk

Kapacitás rendelkezések

1. Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak tisztességes és egyenlő lehetősége van, területeik között, a kijelölt útvonalon megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatást üzemeltetni.

2. A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai figyelembe veszik a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak érdekeit, hogy az utóbbiak által ugyanazon útvonalakon vagy azok egy szakaszán nyújtott szolgáltatásokat indokolatlanul ne zavarják.

3. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által nyújtott megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásoknak szorosan kapcsolódniuk kell a kijelölt útvonalak közforgalmi igényeihez és elsőrendű feladatuk kell, hogy legyen olyan kapacitás biztosítása, amely a rakodás ésszerű koefficiense mellett, megfelel a légiközlekedési vállalatokat kijelölő Szerződő Fél területéről kiinduló vagy oda irányuló forgalom jelenlegi és ésszerűen előre becsült követelményeinek.

4. A menetrend, kapacitás és gyakoriság mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai jóváhagyásának tárgyát képezi. Ezt a kapacitást időről-időre, a forgalmi igényeknek megfelelően módosítani, és mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságaival jóváhagyatni szükséges.

5. Abban az esetben, amikor az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a kijelölt útvonalon lévő harmadik ország pontjaira üzemelnek, a fenti 3. és 4. bekezdéssel összhangban meghatározott kapacitáson felül is üzemelhetnek az adott légiközlekedési vállalatok a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti megállapodástól függően.

11. Cikk

Képviselet

Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a jogot arra, hogy képviseleteket hozzon létre, és olyan műszaki és kereskedelmi személyzetet vigyen be és alkalmazzon a területén, amely a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások fenntartására, ezen szolgáltatások mértékéig szükséges lehet. A fent említett személyzetnek az adott Szerződő Fél területére való belépésére és ott-tartózkodására az adott Szerződő Fél rendelkezései vonatkoznak.

12. Cikk

Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik, hogy egymással fenntartott kapcsolataikban a polgári légiközlekedés jogellenes cselekményektől való megvédése a jelen Megállapodás szerves részét képezi. A Szerződő Felek, a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik korlátozása nélkül, teljes összhangban járnak el az 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt, és a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, az 1970. december 16-án, Hágában aláírt, és a légijárművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló egyezmény és az 1971. szeptember 23-án, Montreálban aláírt, és a polgári légiközlekedési biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény rendelkezéseivel.

2. A Szerződő Felek, felkérés esetén, minden lehetséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására és más, a légijármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek és léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más, a polgári repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

3. A Szerződő Felek, egymással fenntartott kapcsolataikban, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény Függelékeiben meghatározott, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el, olyan mértékben, ahogy ezek a biztonsági rendelkezések a Szerződő Felekre kiterjednek; megkívánják továbbá, hogy a náluk bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akiknek elsődleges üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen légiközlekedés-biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

4. Mindegyik Szerződő Fél egyetért abban, hogy ezen légijármű üzemeltetőktől megkövetelhető a fenti 3. bekezdésben hivatkozott, a másik Szerződő Fél által a saját területére történő belépésre, távozásra vagy ott-tartózkodásra vonatkozó repülésbiztonsági rendelkezések betartása.

5. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja saját területén a megfelelő intézkedések hatékony alkalmazását a légijármű védelmében és az utasok, a személyzet, a csomag, a poggyász és az áru, valamint a légijármű készleteinek a beszállás, illetve a berakodás előtti és közbeni átvizsgálásához.

6. A polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállásakor, vagy más, a légijárművek vagy utasaik és személyzetük, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció és más - az ilyen cselekmény vagy annak veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges - megfelelő intézkedések megtétele révén.

7. Amennyiben az egyik Szerződő Félnek a jelen Cikk repülésbiztonsági előírásaival kapcsolatban problémája merül fel, bármely Szerződő Fél légügyi hatóságai azonnali konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaitól.

13. Cikk

Viteldíjak megállapítása

1. Az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatainak a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló fuvarozásainak viteldíjait ésszerű szinten kell meghatározni, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemeltetési költségeket, az ésszerű profitot és más légiközlekedési vállalatok viteldíjait.

2. A jelen Megállapodás 1. Cikkében és a jelen Cikk 1. bekezdésében hivatkozott viteldíjakról, lehetőség szerint, az adott útvonal egészén vagy annak egy szakaszán üzemelő más légiközlekedési vállalatokkal folytatott konzultációt követően a két Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai állapodnak meg. Ezt a megállapodást, amennyiben lehetséges, a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége viteldíj-egyeztető mechanizmusa révén kell elérni.

3. Az így megállapított viteldíjakat, azok tervezett bevezetését legalább hatvan (60) nappal megelőzően, jóváhagyásra kell beterjeszteni mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz. Egyedi esetekben ez a határidő, az említett hatóságok egyetértésével csökkenthető.

4. A légügyi hatóságok a viteldíj jóváhagyásáról értesítést adnak, vagy ha a viteldíjak a jelen Cikk 3. bekezdésével összhangban történő beterjesztésétől számított harminc (30) napon belül egyik légügyi hatóság sem fejezi ki egyet nem értését, ezen viteldíjakat jóváhagyottnak kell tekinteni. Ha a 3. bekezdés alapján a határidőt csökkentették, a légügyi hatóságok megállapodhatnak arról, hogy az egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló időt kevesebb mint harminc (30) napra csökkentik.

5. Ha a jelen Cikk 2. bekezdésével összhangban egy viteldíj nem állapítható meg, vagy az egyik légügyi hatóság értesíti a másik légügyi hatóságot, hogy a 2. bekezdés rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíjjal nem ért egyet, a Szerződő Felek légügyi hatóságai kísérlik meg közös megegyezéssel meghatározni a viteldíjat.

6. Amennyiben a légügyi hatóságok, a jelen Cikk 3. bekezdése szerint hozzájuk beterjesztett valamely viteldíjról nem tudnak megállapodni, vagy a jelen Cikk 5. bekezdése szerint valamely viteldíj nem határozható meg, a vitát a jelen Megállapodás 19. Cikke előírásaival összhangban kell rendezni.

7. A jelen Cikk előírásaival összhangban megállapított viteldíj addig marad érvényben, amíg új viteldíjat nem határoznak meg. Mindazonáltal a jelen Cikk alapján egy viteldíj nem tartható érvényben tizenkét (12) hónapnál hosszabb időre azután az időpont után, amikor a viteldíj egyébként is lejárt volna.

14. Cikk

Tájékoztatás és statisztika

Bármely Szerződő Fél légügyi hatóságai, felkérés esetén, eljuttatják a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz azon időszakos vagy egyéb statisztikai kimutatásokat, amelyek az első Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások során nyújtott kapacitás áttekintéséhez ésszerű körülmények között szükségesek lehetnek. Ezen kimutatásoknak tartalmazniuk kell minden olyan információt, amely az adott légiközlekedési vállalatok által, a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások során szállított forgalom nagyságának meghatározásához szükséges.

15. Cikk

Konzultáció

A szoros együttműködés szellemében a Szerződő Felek légügyi hatóságai időről-időre konzultációkat folytatnak egymással annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás és annak Függeléke rendelkezéseinek végrehajtását és azok megfelelő betartását biztosítsák. A konzultációt, az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek légügyi hatóságai a határidőt meghosszabbítják.

16. Cikk

Módosítások

1. Amennyiben bármely Szerződő Fél kívánatosnak tartja a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének módosítását, konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. Az ilyen konzultációt, amely a légügyi hatóságok között is lefolytatható, akár személyes találkozó, akár levelezés útján, a kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni. Az így elfogadott módosítások diplomáciai jegyzékváltással történő megerősítéssel lépnek hatályba.

2. A Függelék módosításairól a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlenül is megállapodhatnak.

17. Cikk

Összhang a multilaterális egyezményekkel

A jelen Megállapodást és annak Függelékét úgy kell módosítani, hogy ezek összhangban legyenek minden olyan multilaterális egyezménnyel, amelyek mindkét Szerződő Félre érvényesek.

18. Cikk

Felmondás

Bármely Szerződő Fél bármikor értesítheti a másik Szerződő Felet azon elhatározásáról, hogy a jelen Megállapodást felmondja; az erről szóló értesítést egyidejűleg meg kell küldeni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is. Ilyen esetben a Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónap múlva lejár, kivéve, ha a felmondásról szóló értesítést, közös megegyezéssel, ezen időpont lejárta előtt visszavonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, akkor úgy kell tekinteni mintha az értesítést, annak a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

19. Cikk

Viták rendezése

1. A jelen Megállapodás vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen tárgyalások útján kell rendezni. Abban az esetben, ha a vita a fent említett hatóságok között vagy diplomáciai úton nem rendezhető, akkor a vitát bármely Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választottbíróság elé terjesztik.

2. A választottbíróság három választottbíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:

a) a választottbíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót. E két választottbíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy 3. választottbíró kijelölésében egyezik meg, aki a választottbíróság elnökeként fog tevékenykedni;

b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választottbírót megnevezni, vagy a 3. választottbíró személyében az a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választottbírót vagy választottbírákat 30 napon napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.

3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.

4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 30 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az iránymutató.

6. A döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 30 napon belül kell a magyarázatot megadni.

7. Mindegyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival összhangban a választottbíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.

8. A választottbíróság költségei, beleértve a választottbírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen Cikk 2. bekezdése b) pontjának aláírásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választottbíróság költségeinek részeként tekintendők.

20. Cikk

Címek

A jelen Megállapodás egyes Cikkeinek fejlécében használt címek csak tájékoztatási és kényelmi szempontokat szolgálnak és semmilyen módon sem határozzák meg, korlátozzák vagy írják le a jelen Megállapodás hatályát vagy célját.

21. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A jelen Megállapodást a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vetetni.

22. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás hatályba lép, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy vonatkozó jogi előírásainak eleget tettek.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült Budapesten, 1995. április 19. napján, két példányban, magyar, moldován és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Amennyiben vita merül fel, az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Függelék

1. A Magyar Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat az alábbiakban meghatározott útvonalakon üzemeltethet légijáratokat:

Pontok
Magyarországon
Közbenső
pontok
Pontok
Moldovában
Túli
pontok
Budapest meghatározása a későbbiekben Chisinau meghatározása a későbbiekben

2. A Moldovai Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat az alábbiakban meghatározott útvonalakon üzemeltethet légijáratokat:

Pontok
Moldovában
Közbenső
pontok
Pontok
Magyarországon
Túli
pontok
Chisinau meghatározása a későbbiekben Budapest meghatározása a későbbiekben

Megjegyzések:

3. A kijelölt légiközlekedési vállalat döntése alapján a meghatározott útvonal bármely vagy akár minden pontja kihagyható valamely vagy akár mindegyik járat során.

4. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a légijárattervben szereplő minden közbenső és túli pontra teljes ötödik kereskedelmi joggal üzemelni a Szerződő Felek légügyi hatóságainak jóváhagyása függvényében.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. február 23-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére