A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

147/1996. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1996. július 17. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1996. augusztus 13-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1996. július 17. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tekintetbe véve az Európai Közösségek Tanácsának a vezetői engedélyekről szóló 91/439. számú, 1991. július 28-i direktíváját,

kívánva mindkét ország területén a közúti közlekedés biztonságának fokozását és a közúti forgalom könnyítését,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik azon nem ideiglenes vezetői engedélyeket, amelyeket a két állam egyikének illetékes hatóságai saját belső jogi előírásaik alapján állítottak ki az adott állam területén állandó lakóhellyel rendelkező személyek számára.

2. Cikk

A Szerződő Felek egyikének hatóságai által kiadott vezetői engedély tulajdonosa a másik ország területén is vezetheti az azokhoz a kategóriákhoz tartozó járműveket, amelyekre a kibocsátó országban az engedély érvényes.

3. Cikk

A Szerződő Felek egyikének hatóságai által kiadott vezetői engedély érvényét veszti egy évvel azután, hogy tulajdonosa az engedélyt kibocsátó országból átteszi állandó lakóhelyét a másik országba.

4. Cikk

A 3. Cikk rendelkezése nem terjed ki a Szerződő Felek diplomáciai, konzuli és kormányzati jellegű kereskedelmi képviseleteinek tagjaira.

5. Cikk

Ezen Megállapodás 1. és 3. Cikkelye tekintetében az „állandó lakóhely” alatt a Szerződő Felek belső jogszabályaiban meghatározottak irányadók.

6. Cikk

Ha a Szerződő Felek egyikének hatóságai által kiadott vezetői engedély tulajdonosa a másik ország területére teszi át állandó lakóhelyét, elméleti és gyakorlati vizsgakötelezettség, továbbá az engedély lefordíttatása nélkül jogosult vezetői engedélyének elismertetésére. Jelen Cikk hatálya nem vonatkozik azokra a belső rendelkezésekre, amelyek a vezetéshez szükséges egészségügyi és pszichológiai feltételekkel kapcsolatosak. A cserére benyújtott eredeti vezetői engedély kiadási időpontjától függően érvényesülnek a két állam belső szabályozásában előírt, a vezetés korlátozásával kapcsolatos, a vezetői engedélyeket újonnan megszerzettekre vonatkozó normák.

7. Cikk

A vezetői engedély cseréjekor a Szerződő Felek vezetői engedélyének kategóriái egyenértékűségének érvényesítése a jelen Megállapodás melléklete alapján történik. A mellékletet a Szerződő Felek illetékes hatóságai jegyzékváltással módosíthatják.

A vezetői engedély cseréjére illetékes szervek a következők:

a) a Magyar Köztársaságban a Belügyminisztérium,

b) az Olasz Köztársaságban a Közlekedési és Hajózási Minisztérium.

8. Cikk

A vezetői engedély cseréje során a Szerződő Felek illetékes hatóságai bevonják a kicserélt vezetői engedélyt, és visszajuttatják a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának.

9. Cikk

A cserét lebonyolító illetékes hatóság információkat kérhet a másik Szerződő Fél illetékes hatóságaitól, ha a vezetői engedély érvényességével, vagy hitelességével kapcsolatban kétségek merülnek fel. Szükség esetén az említett kérelmet diplomáciai úton továbbítják.

10. Cikk

Azon Szerződő Fél illetékes hatósága, amely a vezetői engedély cseréjekor visszakapja a vezetői engedélyt, értesíti a másik Felet, ha az adatokban eltérést fedez fel a vezetői engedély érvényességével kapcsolatban.

11. Cikk

A Szerződő Felek legalább két hónappal a jelen Megállapodás hatálybalépése előtt kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az illetékes központi hatóságaikról, amelyekhez el kell juttatni a bevont vezetői engedélyeket.

12. Cikk

(1) Jelen Megállapodás tizenöt nappal azt követően lép hatályba, amikor a Szerződő Felek tudatják egymással, hogy teljesültek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások.

(2) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Ezen módosítások ugyanolyan módon lépnek hatályba, mint a jelen Megállapodás.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármelyike írásban, diplomáciai úton, bármikor felmondhatja, mely így a felmondásról szóló jegyzék kézhezvételét követő hatodik hónap elteltével hatályát veszti.

Fentiek hiteléül, alulírott, Kormányaik által felhatalmazott képviselők látták el kézjegyükkel jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1996. július 17-én, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet * 

TÁBLÁZAT
a magyar és olasz vezetői engedélyek egyenértékűségére vonatkozóan

Magyar Köztársaság kategóriák Olasz Köztársaság kategóriák
- A1
A1-A A
- B1
B B
B C1
C-F C
B D1
D-F D

1 A magyar A1-es kategóriájú vezetői engedély az olasz A kategóriájú vezetői engedélynek felel meg, az ilyen vezetői engedély tulajdonosa 18. életéve betöltése előtt gépjárművén más személyt nem szállíthat, és nem vezethet 125 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt.

2 A magyar B kategóriájú vezetői engedély az olasz B kategóriájú vezetői engedélynek felel meg, amennyiben a vezetői engedély tulajdonosa 18. életévét betöltötte.

3 A magyar C kategóriájú vezetői engedély az olasz C kategóriájú vezetői engedélynek felel meg abban az esetben, ha tulajdonosa 18. életévét betöltötte; a 21. életév betöltése előtt azonban a vezető csak olyan tehergépkocsit vezethet, melynek össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát.

4 A magyar F kategóriájú vezetői engedélynek, amely mezőgazdasági gépek vezetésére jogosít, nincs olasz megfelelője, ezért a csere nem lehetséges.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. augusztus 28. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a közlekedésrendészetért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére