A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

178/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 1996. március 27-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. július 10-én aláírt, a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

óhajtva a két ország vámigazgatásai között a baráti kapcsolatok és együttműködés fejlesztését,

figyelembe véve, hogy a vámtörvényeket sértő cselekmények kárt okoznak országaik gazdasági, társadalmi és pénzügyi érdekeinek,

felismerve a nemzetközi együttműködés szükségességét a vámtörvény alkalmazása és végrehajtása terén,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények megakadályozását a vámhatóságok között megvalósuló kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés révén hatékonyabbá lehet tenni,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. a „vámtörvény” az áruk behozatalára, kivételére és átvitelére vonatkozó, a vámigazgatások által végrehajtott vagy alkalmazott jogszabályokra és rendeletekre vonatkozik;

2. a „vámhatóság” a Magyar Köztársaságban a Vám- és Pénzügyőrséget, a Kínai Népköztársaságban a Vám Főigazgatóságot jelenti;

3. a „jogszabálysértés” a vámtörvény bármilyen megsértését, valamint annak kísérletét jelenti.

2. Cikk

Az Egyezmény hatálya

1. A Felek vámhatóságaikon keresztül, a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban segítséget nyújtanak egymásnak bármilyen jogszabálysértés megelőzése, nyomozása és visszaszorítása érdekében.

2. A jelen Egyezmény keretei között nyújtott segítség magába foglalja - az egyik Fél saját kezdeményezésére vagy kérésére - mindazt az információt, mely a vámtörvény végrehajtását biztosítja, illetve, amely a vámigazgatások részére lehetővé teszi a vámok és adók mértékének meghatározását, de nem terjed ki a személyek letartóztatására vagy fogva tartására, sem a vagyon lefoglalására, visszatartására, illetve a vámok, adók, bírságok és egyéb pénzek másik Fél javára történő behajtására vonatkozó kérelemre.

3. A Felek vámhatóságai, belső törvényeikkel összhangban és a rendelkezésükre álló erőforrásoknak megfelelően keresik az együttműködési lehetőséget:

a) az alkalmazottak és szakértők cseréje révén a vámtörvény, eljárások és módszerek kölcsönös, jobb megértése érdekében;

b) bármely általános igazgatási ügy révén, mely a vámhatóságok részéről időről időre intézkedések megtételét igényli.

4. Bármely Fél által a jelen Egyezmény értelmében nyújtott segítség és együttműködés az adott vámhatóság belső törvényeivel összhangban, hatáskörén és lehetőségein belül valósul meg.

5. Amennyiben a megkeresett Fél vámhatósága a kért segítségnyújtás tekintetében nem a megfelelő szerv, az a kérést a megfelelő szerv részére továbbítja, és egyben tájékoztatja erről a megkereső vámhatóságot. Az ilyen kérés teljesítése az illető szerv hatáskörébe tartozik, és azt semmiféle kötelezettség nem terheli a kérésre vonatkozó válasz megadását illetően.

6. A jelen Egyezmény szándéka a Felek között jelenleg érvényben lévő kölcsönös segítségnyújtási gyakorlatot és együttműködést elmélyíteni és bővíteni. A jelen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az a Felek között már érvényben lévő, a kölcsönös segítségnyújtási és együttműködési megállapodást és annak gyakorlati megvalósítását korlátozná.

3. Cikk

Az információk megküldése

1. A Felek vámhatóságai saját kezdeményezésükre megadnak egymásnak minden olyan információt, melyre az általános nyomozási tevékenységük során derül fény, és amely alapos okot szolgáltat annak feltételezésére, hogy a másik Fél területén súlyos jogszabálysértés elkövetésére készülnek, főleg a kábítószer és pszichotrop anyagok, fegyverek, lőszer és robbanóanyagok, valamint történelmi, művészeti, kulturális és archeológiai értékek és áruk, továbbá a magas adótartalmú termékek csempészete, valamint az import korlátozások és tilalmak tekintetében.

2. A vámhatóságok saját kezdeményezésére vagy kérelemre megadnak egymásnak minden tájékoztatást:

a) amelyről feltételezik, hogy a jogszabálysértés nyomozása és visszaszorítása során hasznosnak bizonyulhat különösen, ha új módszerekkel vagy eszközökkel elkövetett jogszabálysértésről van szó;

b) az egyik Fél által felfedezett és a másik Felet érintő a csempészáruk eredetére, az illegális szállítási útvonalakra, valamint a csempészet elkövetésének módjára vonatkozó információról;

c) a megállapításokról és bizonyítékokról, amelyet a korszerű nyomozati segédeszközök és módszerek sikeres alkalmazásával szereztek be; és

d) az utasok és áruk kezelésének technikáiról és korszerű módszereiről.

4. Cikk

Hitelesítés

1. Az egyik Fél vámhatóságának kérése alapján a másik Fél vámhatósága tájékoztatást ad az alábbiakról:

a) a megkereső Fél vámigazgatása részére benyújtott vámáru-nyilatkozathoz mellékelt hivatalos okmányok hitelességéről;

b) a megkereső Fél államának területéről kivitt árukat a jogszabályokkal összhangban vitték-e be a megkeresett Fél államának területére;

c) a megkereső Fél államának területére bevitt árukat a jogszabályokkal összhangban vitték-e ki a megkeresett Fél államának területéről.

2. A jelen Cikk 1. pontjában szereplő információ, külön kérésre tartalmazza az áruk vámkezelésére vonatkozó vámeljárásokat is.

5. Cikk

Vámok és egyéb adók mértékének meghatározása

1. Az egyik Fél vámhatósága az import- vagy exportvámok és egyéb adók pontos mértékének meghatározása céljából segítségért folyamodhat a másik Fél vámhatóságához, amennyiben jó oka van feltételezni, hogy területén jogszabálysértést követtek el.

2. A megkeresett Fél vámhatósága, a belső törvényeivel összhangban azonnal a megkereső vámhatóság rendelkezésére bocsátja a vámárura vonatkozó rendelkezésekkel, a vámértékkel, az áruk tarifális osztályozásával, származásával kapcsolatos valamennyi ügyiratot, okmányt és egyéb anyagot.

6. Cikk

Különleges megfigyelés

Az egyik Fél vámhatóságának kérésére a másik Fél vámhatósága, hatáskörén belül és lehetőségei szerint meghatározott ideig különleges megfigyelés alá von

a) a kérelmező Fél vámtörvényét megsértő vagy azoknak a megsértésével gyanúsítható személyeket,

b) a kérelmező Fél vámtörvényének megsértéséhez bizonyosan vagy feltehetően használt árukat vagy cikkeket,

c) a kérelmező Fél vámtörvényének megsértése ellen bizonyosan vagy feltehetően használt gépjárműveket, hajókat, repülőgépeket és egyéb szállítóeszközöket

és az azzal kapcsolatos jelentéseket megküldi a kérelmező Fél vámhatósága részére.

7. Cikk

Nyomozás

1. Az egyik Fél vámhatóságának kérése alapján a másik Fél vámhatósága belső törvényeivel összhangban, valamint hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyomozást, illetve hitelesítést végez a kérelmező Fél vámhatósága által megindított üggyel kapcsolatban, beleértve a jogszabálysértés elkövetésével gyanúsított személyek meghallgatását, valamint szakértők és tanúk meghallgatását.

2. Amennyiben a megkeresett vámhatóság belső törvényei szerint nem illetékes a jelen Cikk 1. pontjában meghatározott segítségnyújtásban, hatáskörén belül eljárhat tevékenységével összeegyeztethető bármilyen egyéb segítségnyújtási lehetőség felkutatásában.

8. Cikk

Segítségnyújtási kérelem formája és tartalma

1. A jelen Egyezmény szerinti kérelmeket írásban kell elkészíteni, és a kérelmek végrehajtásához szükséges okmányokat mellékelni szükséges. A sürgősséggel szóban előterjesztett kérelmeket írásban azonnal meg kell erősíteni.

2. Ezen Cikk 1. pontja szerinti kérelmeknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a kérelmező hatóság;

b) az alkalmazott eljárások;

c) a kérés tárgya és oka;

d) az eljárásban érintett felek nevei és címei, amennyiben azok ismertek;

e) az ügy pontos ismertetése és annak jogi elemei; és

f) a válaszadás határideje és a kapcsolattartás követelményei.

3. A jelen Egyezmény értelmében a Felek közötti valamennyi megkeresést a megkeresett Fél hivatalos nyelvén vagy angolul, illetve a megkeresett Fél által hivatalosan elfogadott más nyelven kell közölni.

4. Amennyiben az egyik Fél vámhatósága olyan segítséget kér, amelyet maga képtelen lenne megadni, ha azt a másik Fél vámhatósága kérné, akkor kérelmében fel kell hívni e tényre a figyelmet. Az ilyen kérés teljesítése a felkért Fél vámhatóságának belátásán múlik.

5. Amennyiben ezen Cikk 1., 2., 3. pontjában meghatározott követelményeknek a kérés nem felel meg, akkor a kérés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, de ez nem befolyásolhatja a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

9. Cikk

Iratok, okmányok és egyéb anyagok

1. Külön kérés alapján a megkereső Fél részére megküldendő ügyiratok, okmányok és egyéb anyagok másolatait megfelelően hitelesíteni szükséges. Az ilyen ügyiratok, okmányok és egyéb anyagok eredeti példánya csak abban az esetben kérhető be, ha azok hitelesített másolatai nem elegendőek.

2. Az elküldött ügyiratok, okmányok és egyéb anyagok eredeti példányait az első adódó alkalommal vissza kell juttatni; a felkért Fél vagy az ügyben érintett harmadik Fél jogait ez nem érinti.

10. Cikk

Az információk, okmányok és egyéb anyagok felhasználása

1. A kölcsönös segítségnyújtás során kapott információk, okmányok és egyéb anyagok, beleértve a természetes személyekre vonatkozókat is, csak a jelen Egyezményben meghatározott célokra használhatók fel, és azokra a vámhatóság által megadott korlátozások érvényesek.

2. Az ilyen információk, okmányok és egyéb anyagok nem használhatók fel egyéb célokra, beleértve azok bizonyítékként történő felhasználását bírósági eljárásokban, és azoknak más szervek részére történő eljuttatását, kivéve, ha azokra vonatkozóan a vámhatóság előzőleg kifejezett beleegyezését adta, valamint az adott vámhatóság által megadott bármely korlátozás mérvadónak tekintendő.

11. Cikk

A bizalmasság betartásának kötelezettségei

1. A kölcsönös segítségnyújtás értelmében a Fél által megkapott információk, okmányok és egyéb anyagok bizalmasan kezelendők.

2. A jelen Egyezmény értelmében megkapott ilyen információkat, okmányokat és egyéb anyagokat az azokkal rendelkező ország ugyanolyan bizalmasan kezeli mint ahogy a saját országa területén beszerzett hasonló információkat, okmányokat és egyéb anyagokat kezelné.

3. A természetes személyekre vonatkozó információkat, okmányokat és egyéb anyagokat, ha azokra már nincs szükség, az azokkal rendelkező Fél vámhatósága megsemmisíti.

12. Cikk

A segítségnyújtás alóli kivételek

1. Ha az egyik Fél vámhatósága úgy ítéli meg, hogy a segítségnyújtás sértené állama szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy más lényeges nemzeti érdekét, vagy az állami, illetve magánvállalkozások jogos kereskedelmi érdekeit, vagy a területén folyamatban lévő peres eljárásokba történő beavatkozást jelentené, visszautasíthatja a segítségnyújtást, illetve annak teljesítését bizonyos feltételekhez vagy követelményekhez kötheti.

2. Amennyiben a segítségnyújtásra irányuló kérelem nem teljesíthető, ezt a tényt a megkeresést előterjesztő Fél vámhatóságának késedelem nélkül jelezni kell, és a kérelemben az ügy elbírálása szempontjából fontosnak ítélt okokról és körülményekről tájékoztatást kell adni.

13. Cikk

Költségek

1. A Felek a jelen Egyezmény értelmében nyújtott végrehajtás vagy egyéb segítség tekintetében felmerülő költségek megtérítésével kapcsolatban minden igényről lemondanak, a nem állami alkalmazottakból álló tanúk, szakértők vagy tolmácsok költségeinek kivételével.

2. Amennyiben a kérés teljesítése során lényeges és rendkívüli költségek merülnének fel, a Felek megbeszélik, hogy milyen feltételek mellett teljesíthető a kérés végrehajtása, és hogyan történik a költségviselés.

14. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

1. A jelen Egyezmény értelmében valamennyi segítségnyújtás és együttműködés a Felek vámhatóságainak vezetői által megbízott tisztviselők közötti közvetlen kapcsolattartás révén valósul meg.

2. A Felek vámhatóságai a jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos ügyeket a barátságos együttműködés és kölcsönös megértés szellemében teljesítik.

3. A Felek megállapodnak, hogy az ülések a vámhatóságok képviselőinek részvételével kerülnek megrendezésre, amennyiben szükséges parancsnoki szinten, felváltva a két ország területén a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos intézkedések felülvizsgálata érdekében. Az ilyen ülések időpontját és napirendjét a vámhatóságok előre pontosítják.

15. Cikk

Területi hatály

A jelen Egyezményt a Magyar Köztársaság vámterületén és a Kínai Népköztársaság vámterületén kell alkalmazni.

16. Cikk

Hatálybalépés és megszűnés

1. A Felek diplomáciai jegyzékváltás révén értesítik egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges valamennyi belső jogi követelményt teljesítették. A jelen Egyezmény kilencven (90) nappal az utolsó értesítés kézhezvételének dátumát követően lép hatályba.

2. A jelen Egyezmény határozatlan időre szól, de az bármikor, bármelyik Félnek a másik Fél részére diplomáciai úton megküldött írásos értesítésével felmondható. A jelen Egyezmény hatálya a felmondási értesítés másik Félhez történő megérkezését követő hat (6) hónap elteltével szűnik meg.

Aminek hiteléül az illetékes Kormányok által megbízott aláírók a jelen Egyezményt aláírták.

Készült 1995. július 10-én, két egyforma erővel bíró, eredeti példányban, magyar, kínai és angol nyelven. Bármilyen értelmezésbeli eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1996. június 24. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére