A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

235/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt kulturális együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a kulturális együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

a két állam és nép közötti baráti kapcsolatok erősítésének érdekében,

meggyőződve, hogy a kultúra, a tudomány, az oktatás, az egészségügy, a tömegtájékoztatás, a turizmus és a sport, valamint az ifjúsági ügyek terén való együttműködés a két ország népei közötti baráti viszonyok fejlesztésében és erősödésében kitüntetett szerepet játszik,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek elősegítik a kultúra, a tudomány és oktatás, az egészségügy, a tömegtájékoztatás, a turizmus és a sport, valamint az ifjúsági ügyek területén történő együttműködés és csere fejlesztését.

2. Cikk

A Felek támogatják az együttműködést a megfelelő minisztériumok, hivatalok és más állami szervezetek, a felső- és középfokú oktatási intézmények, a tudományos és kutatóintézetek, társadalmi, ifjúsági és más, nem kormányzati szervezetek között.

3. Cikk

A Felek elősegítik a kölcsönösen előnyös kétoldalú kulturális együttműködést. Evégett ösztönzik:

- az országaik kulturális életéről tájékoztató információcserét;

- kereskedelmi és nem kereskedelmi cseréket az előadóművészet, a dráma, az opera, a balettművészet, a zene, a cirkusz és az esztrád művészet terén; a népművészeti, képzőművészeti, tudományos és fotókiállítások cseréjét;

- mozifilmek kereskedelmi alapon is történő cseréjét, valamint a közös filmkészítést;

- a közvetlen kapcsolatok és az együttműködés megteremtését az írói, a képzőművészeti, a zeneszerzői, a színházi és a filmes szövetségek között;

- a két ország múzeumai, könyvtárai, levéltárai közötti együttműködést;

- a másik ország szakembereinek meghívását olyan sok- és kétoldalú rendezvényekre, mint konferenciák, vásárok vagy versenyek.

4. Cikk

A Felek ösztönzik egymás nyelvének és irodalmának tanulmányozását egyetemeiken és más felsőoktatási intézményeikben.

5. Cikk

A Felek ösztönzik a könyvkiadók közötti együttműködést.

6. Cikk

A Felek elősegítik egymás országai történelmi, kulturális, földrajzi, gazdasági és társadalmi-politikai kérdéseinek objektív tükröződését a tankönyvekben és az egyetemi oktatásban.

7. Cikk

A Felek együttműködnek a Magyar Köztársaság területén élő kazak és a Kazak Köztársaság területén élő magyar nemzetiségű állampolgárok kulturális és vallási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtésében, valamint nyelvük és nemzeti hagyományaik megőrzésében.

8. Cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy a területükön feltalálható elveszett vagy jogtalanul elhurcolt műkincseket visszaszolgáltatják a származási országnak.

9. Cikk

A Felek a két ország közötti oktatási együttműködést az alábbi területeken valósítják meg:

- tudósok, oktatók és szakemberek cseréje közös tudományos kutatás végzése, előadások tartása, konferenciákon, szimpóziumokon és szemináriumokon való részvétel céljából;

- konferenciák, szemináriumok és kollokviumok rendezése;

- az oktatási és tudományos irodalom, valamint módszertani segédanyagok és oktató videoprogramok cseréje.

Ezenkívül a Felek ösztönzik a két ország egyetemei és tudományos intézményei olyan közvetlen megállapodásait, amelyek konkrét terveket rögzítenek, például kutatási projektumok, tanárok, tudományos kutatók, aspiránsok és hallgatók cseréjét és ezek finanszírozását.

10. Cikk

A Felek megvizsgálják az oktatási intézmények által kiadott bizonyítványok, fokozatok és diplomák kölcsönös elismerésének lehetőségét, és e kérdésről külön megállapodást kötnek.

11. Cikk

A Felek elősegítik a két ország közötti együttműködést a tömegtájékoztatás területén, beleértve kiadványok, rádió- és televízióműsorok, valamint delegációk és egyes szakemberek cseréjét.

12. Cikk

A Felek a turizmus és sport területének fejlesztésében elősegítik a turistacsoportok, edzők, csapatok, szakemberek cseréjét, valamint sportrendezvények megszervezését.

13. Cikk

A Felek elősegítik az ifjúsági szervezetek közötti együttműködést, ösztönözve az ifjúsági cserét.

14. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos vitákat tárgyalások és konzultációk útján kell rendezni.

A Felek képviselői szükség szerint, vagy az egyik Fél kérésére Vegyesbizottság formájában találkoznak a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdések megvizsgálására.

15. Cikk

A Felek a jelen Egyezményhez a végrehajtás pénzügyi és szervezési feltételeit meghatározó ideiglenes végrehajtási programokat dolgoznak ki.

A jelen Egyezmény által előirányzott területeken a két ország megfelelő minisztériumai és főhatóságai külön együttműködési megállapodásokat kötnek.

16. Cikk

A jelen Egyezmény nem érinti valamely harmadik Fél más nemzetközi egyezményből következő jogait és kötelezettségeit.

17. Cikk

A jelen Egyezmény ötéves időszakra szól, és az aláírás napján lép érvénybe. Érvénye automatikusan meghosszabbodik a következő öt-öt éves időszakra, amennyiben egyik Fél sem jelenti be a másik Félnek írásban legalább 6 hónappal az ötéves időtartam lejárta előtt, hogy az Egyezmény érvényét meg kívánja szüntetni.

Készült 1996. október 7-én, Budapesten, két példányban, magyar, kazak és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyenértékű.

Téves értelmezés esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az egyezmény rendelkezéseit azonban 1996. október hó 7. napjától kell alkalmazni. A rendelet végrehajtásáért a művelődési és közoktatási miniszter a felelős.


  Vissza az oldal tetejére