A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi II. törvény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katonai légi közlekedés területén történő együttműködésről szóló, Győrben, 1996. január 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katonai légi közlekedés területén történő együttműködésről szóló, Győrben, 1996. január 26-án aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § *  Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katonai légi közlekedés területén történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság, az országok honvédelmi miniszterei által 1991. október 25-én aláírt - katonai együttműködésről szóló - keretmegállapodás szellemében

a katonai légi forgalom területén a kölcsönös érdeklődést érintő témákban történő együttműködés érdekében,

a légtérsértések megelőzése céljából, a határ menti körzet légi közlekedése biztonságának szavatolása érdekében, valamint

a repülő és légvédelmi csapatok együttműködése és a repülésbiztonság elősegítése céljából

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az együttműködés területei

Az együttműködés területei:

1. a katonai légi járművek egymás országaiba történő be- és átrepülései;

2. kölcsönös tájékoztatás a határ menti sávban végrehajtott katonai repülésekről;

3. kölcsönös segítségnyújtás biztosítása a veszélyhelyzetbe került vagy repülőbalesetet szenvedett katonai légi járművek részére;

4. rendszeres tapasztalatcsere, különösképpen a fenti területeken.

2. Cikk

A végrehajtásért felelős szervek

(1) Az Egyezményben foglaltak végrehajtásáért törvényes hatáskörében a Magyar Köztársaság részéről a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, az Osztrák Köztársaság részéről az Osztrák Köztársaság Szövetségi Védelmi Minisztériuma (a továbbiakban: Felek) illetékes.

(2) A tervezést, a szervezést és a végrehajtást a következő szervek valósítják meg:

1. a magyar Fél részéről a Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Főcsoportfőnökség, valamint az Egyesített Repülésirányító Főközpont (Budapest);

2. az osztrák Fél részéről a Szövetségi Védelmi Minisztérium Főszemlélőség Légügyi Osztálya (Bécs).

3. Cikk

Határátrepülések katonai repülőgépekkel

(1) A repülések egymás országának légterében a nemzetközi és a belső állami (nemzeti) repülési és egyéb szabályokkal összhangban, valamint a jelen Egyezmény előírásainak alapján valósulnak meg.

(2) A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság határát tilos átrepülni rakétákkal, bombákkal, betöltött gépágyúval vagy más harci eszközökkel felszerelt, valamint a fedélzetükön felderítés végrehajtására alkalmas rádióelektronikai, rádiólokációs és optikai berendezésekkel rendelkező repülő eszközökkel. Kivételt képeznek a veszélyhelyzetek és a másik állam erre érvényes nemzeti előírásai által kifejezetten engedélyezett repülések.

(3) Az egymás légterébe való berepülés a Felek országainak illetékes hatóságai által kiadott engedély alapján történhet. Az engedélyt a repülés végrehajtása előtt legalább hét munkanappal kell megkérni.

(4) Ezeknek a repüléseknek a végrehajtási módját a 2. Cikk (2) bekezdésében jelzett szervek egy nappal a repülés előtt egyeztetik.

4. Cikk

A saját határ menti sávban katonai repülőgépekkel végrehajtott repülések

(1) A Felek a katonai repülések biztonsága és a határ menti légtérben szükséges azonosítások megkönnyítése érdekében a közös államhatár mentén mindkét oldalon saját terület fölött (katonai) határ menti sávot jelölnek ki. A sávok saját felségterület feletti mélységét a nemzeti előírások szabályozzák. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a sávokról és azok bármilyen változásáról.

(2) A Felek egymást időben tájékoztatják a tervezett katonai berepülésekről, és kérésre kölcsönösen tájékoztatják egymást a határ menti légi forgalomról.

(3) A határ menti sávban kényszerhelyzetben, előzetes tájékoztatás nélkül bekerült légi járművekről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kell adni.

(4) A határ menti sávba berepülő légi járművek helyzetének tisztázása a lakott településekhez való viszonyítással vagy földrajzi fokháló segítségével történik az ICAO térkép szerint.

(5) A fenti információcsere a 2. Cikk (2) bekezdésében írt illetékes szervek útján történik.

5. Cikk

A repülőbalesetek esetén nyújtandó kölcsönös segítség

A 2. Cikk (2) bekezdésében írt szervek minden szükségesnek tűnő intézkedést meghoznak, hogy a saját felségterületükön a nemzeti kutató- és mentőszolgálatokkal segítséget nyújtsanak egymásnak katonai repülőeszközök és azok személyzetének légi veszélyhelyzetbe jutása esetén. Illetékességüknek megfelelően biztosítják a bajbajutott és kényszerleszállt légi járművek őrzését, védelmét, és meghozzák a további mentéshez szükséges intézkedéseket. A szükséges információkat egymás részére késedelem nélkül megadják. Az előbbiekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a mentő, kutató-mentő repülések megkönnyítéséről 1993. június 23-án kötött megállapodást.

6. Cikk

A híradó összeköttetés

(1) Az együttműködés biztosítása érdekében a Felek egymás között vezetékes összeköttetést létesítenek.

(2) A Felek kötelezik magukat, hogy saját államhatárukig biztosítják a telefonvonalak kiépítését és folyamatos működtetését. Meghibásodás esetén saját hatáskörükben azonnal intézkednek helyreállításukra. Meghibásodás esetén szükség szerint a kapcsolatot más, alkalmas módon veszik fel.

7. Cikk

A tapasztalatcsere

(1) A Felek rendszeres tapasztalatcseréket folytatnak a következő területeken:

- repülő és légvédelmi csapatok tervezése és vezetése;

- kiképzés;

- technikai eszközök üzemeltetése;

- légtérellenőrzés;

- repülésbiztonság;

- természeti és környezeti katasztrófák elhárítása és kölcsönös segítségnyújtás;

- környezetvédelem.

(2) Támogatják és elősegítik:

- a repülő egészségügyi tapasztalatok kicserélését;

- csapatszintű kapcsolatok felvételét és fenntartását.

8. Cikk

Az információ- és tapasztalatcsere végrehajtásának rendje

(1) Az együttműködés nemzeti nyelven, tolmácsok útján valósul meg.

(2) A 4. és 5. Cikk szerinti információcsere angol nyelven történik.

(3) A katonai repülőgépekkel érkező személyzetek és utasok részére a vám- és útlevélvizsgálat feltételeit a fogadó Fél köteles biztosítani.

(4) A katonai légi járműveknek a másik Fél katonai repülőtereinek használatával felmerülő illetékek és költségek - különösképpen az üzemanyag, anyagok és szolgáltatások - elszámolása rendjét külön megállapodás rögzíti.

9. Cikk

A tevékenységek tervezése

A Felek következő évi együttműködési tervükhöz minden évben egyeztetik javaslataikat, különösképpen a tevékenységeket, azok idejét, helyét és témáját.

10. Cikk

A titokvédelem

(1) A jelen Egyezmény keretében a minősített katonai adatok és információk (a továbbiakban: katonai minősített információk) - ez alatt értendő a közlemények, iratok és egyéb, mindenfajta mellékletek és anyagok, tekintet nélkül arra, hogy ezek átadása szóban, írásban, kép vagy hang, vagy tárgy átadásával történik - cseréje és védelme a mindenkor érvényes nemzeti biztonsági előírások szellemében történik.

(2) A katonai minősített információkra a Felek a következő minősítési fokozatokat használják fel jelölésként

Magyar Köztársaság Osztrák Köztársaság
SZIGORÚAN TITKOS GEHEIM
TITKOS VERSCHLUSS

A Felek a megfelelő minősítési jelöléssel ellátott információknak a saját minősítéssel azonos szintű titokvédelmet biztosítanak.

(3) A kicserélendő katonai minősített információt az átvevőhöz történő továbbítás előtt megfelelő titokvédelmi jelöléssel kell ellátni.

(4) A minősítési jelölés csak a minősítő engedély alapján módosítható vagy törölhető. A módosítás vagy törlés szándékáról az átvevő Felet legalább 6 héttel korábban kell tájékoztatni.

(5) A Felek a katonai minősített információkat, különösképpen az 1. és 7. Cikkben megnevezetteket, kizárólag a jelen Egyezmény céljaira használhatják fel. Minden továbbadás a másik minősítő szerv előzetes írásos beleegyezése nélkül nem megengedett.

(6) A 2. Cikk (2) bekezdésében megnevezett szervek konkrétan nevesített feladat esetén - általánosságban vagy korlátozások meghatározásával - megállapodhatnak abban, hogy katonai minősített információkat a SZIGORÚAN TITKOS/GEHEIM minősítésű fokozattal bezárólag olyan személyek is szállíthatnak, akik a nemzetközi jog alapján diplomáciai (konzuli) futárral azonos kiváltsággal és mentességgel rendelkeznek.

(7) A katonai minősített információk védelmére tett bármely intézkedést a minősítő szerv vagy a megnevezendő biztonsági szervek kezdeményezhetnek.

A katonai titokvédelmi (biztonsági) előírások betartásáért felelős:

a magyar Fél részéről az osztrák Fél részéről
Katonai Biztonsági Hivatal Szövetségi Védelmi Minisztérium
Elhárító Hivatal

(8) A titoksértések kivizsgálását és üldözését a Felek országainak illetékes hatóságai és bíróságai az adott ország saját hatályos joga alapján végzik. Az eredményről és a foganatosított intézkedésekről a másik Felet tájékoztatni kell.

11. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időszakra szól és írásban bármikor módosítható vagy felmondható. Az Egyezmény a felmondás keltétől számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

(2) A jelen Egyezmény akkor lép hatályba, amikor mindkét ország diplomáciai úton, írásban közli, hogy a hatálybalépéshez szükséges mindenkori belső jogi előírásoknak eleget tett.

(3) Az Egyezmény magyar és német nyelven készült, mindkét példány egyaránt hiteles.

Kézjegyével ellátta, Győrben, 1996. január 26-án

A Magyar Köztársaság részéről Az Osztrák Köztársaság részéről
a Magyar Köztársaság az Osztrák Köztársaság
honvédelmi minisztere szövetségi védelmi minisztere”

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény 11. Cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére