A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1997. (II. 7.) PM rendelet

az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról * 

Az államháztartás pénzügyi információs rendszeréről, az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 158/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak végrehajtására, a 38. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartási egyedi azonosító szám bevezetéséről és alkalmazásáról az alábbiakat rendelem el:

Az államháztartási egyedi azonosító szám

1. § (1) A Tr. 8. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás alrendszereibe tartozókat - a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokat és költségvetési szerveiket kivéve - ún. államháztartási egyedi azonosító számmal kell ellátni.

(2) Az államháztartási egyedi azonosító szám (hivatalos rövidítése: ÁHT-azonosító)

a) az államháztartásba tartozó szervezetet, azok csoportjait (költségvetési szervet és azok költségvetési címrendi csoportját, alapot és annak kezelőjét);

b) a központi előirányzatot (a Tr. 2. §-ának 7. pontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint: költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatot, a központi költségvetésben nem a központi költségvetési szervekhez tartozó előirányzatot, továbbá a korábbi szabályozás szerinti fejezeti kezelésű speciális előirányzatot);

c) a központi előirányzat kezelőjét (Tr. 2. §-ának 8. pontjában foglalt értelmező rendelkezések szerint), továbbá az előirányzattal rendelkező, költségvetési gazdálkodási vagy más jogosítvánnyal felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységet

azonosít kizárólag államháztartási nyilvántartási, adat- és információszolgáltatási és feldolgozási célból. Az ÁHT-azonosító az államháztartási egyedeknek a Pénzügyminisztérium által vezetett regiszterébe való bekerülés - folytonos fizikai - sorszáma, az azonosítóval ellátott nem változó adata.

(3) *  Az államháztartási egyedi azonosító számnak az államháztartási információs rendszerben az államháztartás alrendszereibe tartozók PIR-törzsszám alapján vezetett törzskönyvi nyilvántartásaiban, a Magyar Államkincstár kincstári ügyfél- és alanyazonosító nyilvántartásaiban szereplők azonosításának megfeleltetése és ezen keresztül az adat- és információáramlás biztosítása a feladata. Hatósági szerepkört nem tölt be.

(4) Az azonosítás két részből épül fel:

a) az ÁHT-azonosító,

b) az ÁHT-azonosító adatváltozat sorszám, amit a Pénzügyminisztérium képez a változások átvezetése során.

(5) Az adatszolgáltatási kapcsolat mindig ugyanazon az ÁHT-azonosító kódon, míg a megjelenítés az aktuális adatokkal történik.

(6) Az államháztartási egyedi azonosító szám bevezetése fokozatos. Az 1997. évi költségvetési fejezet- és címrend kialakítása keretében, illetve az 1997. évi kincstári költségvetések elkészítéséhez kapcsolódóan a Pénzügyminisztérium a Magyar Köztársaság 1997. évi központi költségvetésében szereplő

a) központi költségvetési szerveket,

b) a Magyar Tudományos Akadémia mint köztestület nem gazdasági társasági formában működtetett szerveit,

c) a központi előirányzatokat és azok összetevőit,

d) az elkülönített állami pénzalapokat és azok költségvetési jogcímeit

látta el azonosító számmal.

(7) A helyi és helyi kisebbségi önkormányzati alrendszerébe tartozók ÁHT-azonosítóval való ellátása a kincstári rendszerbe történő bekapcsolódásukhoz igazodóan történik központi eljárás keretében.

Az államháztartási egyedi azonosító számhoz kapcsolódó nyilvántartás

2. § (1) Az ÁHT-azonosító nyilvántartásban vezetendő adatok köre

az azonosítóra vonatkozóan:

a) az azonosító szám,

b) a regisztráció időpontja,

c) az érvényesség kezdete és vége;

az azonosítóhoz kapcsolódóan vezetendő prezentációs, adminisztratív, változó adatokra vonatkozóan:

d) az azonosított egyed megnevezése,

e) az azonosított egyed típusa (költségvetési szerv, alap, előirányzat, költségvetési egység),

f) az azonosított egyed - ha költségvetési szerv - felügyeleti szerve általi tevékenységi-szakágazati besorolása,

g) az azonosított egyed államháztartási alrendszeri, fejezeti és címrendi besorolása,

h) az azonosított egyednek - ha költségvetési szerv - a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásában vezetett törzsszáma;

i) az azonosított kincstári ügyfél-, alany-azonosítója.

(2) Az (1) bekezdésben ismertetett nyilvántartási adatok közül a d)-g) pontban foglaltakat érintő változást a felügyeleti szervnek a mellékletet képező Adatlapon - a változás időpontját követő 5 munkanapon belül - a Pénzügyminisztériumhoz jelenti.

(3) Az (1) bekezdésben ismertetett nyilvántartási adatok közül a h) pontban foglaltakat érintő változást a törzskönyvi nyilvántartást vezető - a változás időpontját követő 5 munkanapon belül - a Pénzügyminisztérium számára közvetlenül jelenti.

(4) *  Az (1) bekezdésben ismertetett nyilvántartási adatok közül az i) pontban foglaltakat érintő változást a nyilvántartást vezető szervek - a változás időpontját követő 5 munkanapon belül - a Pénzügyminisztérium számára közvetlenül jelenti.

(5) *  A Pénzügyminisztérium az (1) bekezdésben ismertetett nyilvántartási adatokban a hozzá beérkezett jelentések alapján a változásokról és azok regisztrálásáról a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerveket - a jelentések beérkezésétől számított 5 munkanapon belül - közvetlenül értesíti.

(6) *  A törzskönyvi nyilvántartást vezető szervek és a Pénzügyminisztérium közötti (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerinti információáramlás konkrét megoldási módjában közvetlenül állapodnak meg.

Az államháztartási egyedi azonosító szám igénylésének, érvényessége megszüntetésének és az államháztartási egyedi azonosító nyilvántartásban szereplő egyéb adatok módosításának eljárási rendje

3. § (1) Az ÁHT-azonosító kiadását, illetve érvényessége megszüntetését a felügyeleti szervnek (Tr. 2. § 14. pont) a következő esetekben kell kérnie a Pénzügyminisztériumtól;

a) költségvetési szerv létesítése, összevonása, szétválása, megszüntetése;

b) alap létesítése, összevonása, szétválása, megszüntetése;

c) előirányzat létesítése, összevonása, szétválása, megszüntetése;

d) előirányzatot kezelő költségvetési egység létesítése, összevonása, szétválása, megszüntetése.

(2) A felügyeleti szerv az (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggő adatszolgáltatást

a) amennyiben az adatszolgáltatás költségvetési szerv létesítéséről, összevonásáról, szétválásáról vagy megszüntetéséről szól, a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek és a Pénzügyminisztériumnak,

b) egyébként a Pénzügyminisztériumnak

jelenti - a létesítést, összevonást, szétválást, megszüntetést követő 5 munkanapon belül - a melléklet szerinti Adatlapon.

(3) *  A törzskönyvi nyilvántartást vezető szervek és a Pénzügyminisztérium közötti (1)-(2) bekezdés szerinti információáramlás konkrét megoldási módjában közvetlenül állapodnak meg.

Melléklet a 3/1997. (II. 7.) PM rendelethez

ADATLAP
az államháztartási egyedi azonosító szám kiadásához, módosításához, törléséhez

AZ ADATKÖZLŐ AZONOSÍTÁSA
Az adatközlő szerv
Az adatközlő személy
Az adatközlő adatközlésének
naptári éven belüli sorszáma
Az adatközlés időpontja
(naptári nap)
AZ ADATKÖZLŐNEK AZ AZONOSÍTANDÓRA VONATKOZÓ ADATAI
A költségvetési szerv, alap,
előirányzat megnevezése
Az alapítást, életre hívást,
megszűnést tartalmazó
jogszabály, ügyirat száma,
kelte
Az alapító, megszüntető
okirat száma, kelte
Az alapítás, megszűnés
időpontja
Az első nyilvántartásba vétel 1. új államháztartási egyed
A nyilvántartott adatok
módosításának jogcíme
2. megszűnt,
3. címrendi változás,
4. összevonás,
5. szétválás,
6. névváltozás,
7. ágazati besorolási változás,
8. .....................
9. helyesbítések
AZ AZONOSÍTOTT ADATAI AZ ALAPNYILVÁNTARTÁSOKBAN
Államháztartási egyedi azonosító és változata
Kincstári számlaszám
PIR-törzsszám
Szektor
Fejezet
Cím/alcím
Szakágazati besorolás
Funkcionális besorolás

P. H.

........................................................................

  Vissza az oldal tetejére