A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakkal - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I.

A rendelet hatálya

1. § Az árvíz- és belvízvédekezési tevékenységre kötelezetteknek a vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatai végrehajtása során e rendelet szerint kell eljárniuk.

A védelmi szakaszok

2. § (1) A védekezésre kötelezetteknek védelmi tevékenységüket árvízvédelmi védvonalakon és belvízrendszerekben kell ellátniuk.

(2) Az árvízvédelmi védvonalak és a belvízrendszerek a védekezés ellátása szempontjából védelmi szakaszokra oszlanak.

(3) *  A vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalak és a belvízrendszerek védelmi szakaszait, továbbá az árvízvédekezés készültségi fokozatainak elrendelésére mértékadó vízállásokat az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. A belvízrendszerek műszaki adatait a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter normatív utasítása tartalmazza.

A védekezési tervek

3. § (1) A védekezésre kötelezetteknek az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés keretében

a) árvízvédekezési,

b) jeges árvíz elleni védekezési,

c) lokalizációs,

d) belvízvédekezési,

e) szomszédos államokkal kötött egyezmények alapján készített védekezési, együttműködési szabályzatot és

tervet kell készíteni.

(2) A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek.

(3) Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a védelmi szakasz adatainak, a szakaszra vonatkozó ismereteknek, tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával;

b) áttekintő helyszínrajz a védett terület, az ott lévő települések, a közlekedési és egyéb infrastruktúrahálózatok, jelentősebb építmények, a lokalizációs vonalak, patakok, belvízvédelmi csatornák, csatlakozó védelmi szakaszok feltüntetésével;

c) részletes helyszínrajz a védelmi szakaszon és közvetlen környezetében lévő, a méretaránynak megfelelően ábrázolt jelentősebb építmények, továbbá a közeli települések, a folyó, a hullámtér és az anyagnyerő helyek feltüntetésével;

d) *  hossz-szelvény, a védvonal magassági adatainak, a vízoldali és a mentett oldali terepszintnek, az eddig előfordult legmagasabb és a kiépítésre előírt (mértékadó) árvízszintnek, a töltésben lévő és azt keresztező létesítményeknek, továbbá a vízmércéknek az ábrázolásával;

e) *  védvonal jellemző keresztszelvényei torzítatlan méretarányban, megadva, hogy a töltés mely szelvényszámai között érvényesek;

f) a töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának, valamint a biztonság számszerű értékelésére rendelkezésre álló adatoknak, a védvonal keresztmetszeti szerkezetének és a korábban végzett töltéserősítéseknek az összefoglaló (szöveges és rajzos) bemutatásával;

g) kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről;

h) a védvonalat keresztező létesítmények megvalósulási (állapot) terve, az üzemelési előírásokkal és a felülvizsgálatok jegyzőkönyveivel;

i) hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése;

j) segédletek (így például belső utasítások, kézikönyvek, korábbi védekezések zárójelentései, cím- és telefonjegyzék);

k) a szakasz védekezési naplója;

l) *  az 1. mellékletben szereplő árvízi tározók üzemelési szabályzata.

(4) Jeges árvíz elhárítási tervet azokon a folyókon (folyószakaszokon) kell készíteni, ahol a jégtorlasz képződés veszélye fennáll, vagy a folyón történő beavatkozással - jégrombolással - a jég megállása megakadályozható. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a folyószakasz megfelelő részletességű jellemzésével, a mederállapot, a jégjárás, a jégmegállásra hajlamos helyek, az egyes jégjelenségeknél tervezett beavatkozások, továbbá a korábbi védekezések tapasztalatainak ismertetésével;

b) áttekintő helyszínrajz a folyószakasz, a holtágak és a mellékágak, a hullámtér, az árvízvédelmi vonalak, a folyóban lévő és a keresztező létesítmények, továbbá a jégtörő hajók állomáshelyei, valamint a menedékhelyek feltüntetésével;

c) részletes helyszínrajz a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;

d) hossz-szelvény a jellemző vízszintekkel;

e) keresztszelvények a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;

f) kimutatás a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;

g) kimutatás a jégtörő hajók állomáshelyeiről és a menedékhelyekről;

h) a jégfigyelő szolgálat szakaszbeosztása;

i) segédletek (így például technológiai irányelvek, biztonságtechnikai előírások);

j) a védekezési napló.

(5) Lokalizációs tervet csak a lokalizációs lehetőségekkel rendelkező árvízi öblözetekre kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás az árvízvédelmi fővédvonalon kitört árvizet feltartóztató, a víz szétterülését megakadályozó vagy terelését szolgáló nyomvonalas létesítmények, a kitört víz tározási és visszavezetési lehetőségei műszaki adatainak, a lokalizálás a munkaerő-, anyag- és gépszükségletének, továbbá a veszélyeztetett településeknek feltüntetésével, illetőleg ismertetésével;

b) áttekintő helyszínrajz (szintvonalas térkép) a veszélyeztetett öblözet határainak, az öblözetben lévő települések, a lokalizációs és körtöltések, a lokalizálásra vagy a víz terelésére alkalmas nyomvonalas létesítmények, terepalakulatok, utak, vasutak egyéb nyomvonalas létesítmények, természetes medrek, belvíz-főcsatornák, méregraktárak és a veszélyes anyagok tárolási helyének feltüntetésével;

c) a lokalizációs művek részletes helyszínrajza;

d) a lokalizációs művek hossz- és keresztszelvényei;

e) az organizációs tervek.

(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszokat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma: * 

a) *  a védelmi szakasz vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területének, belvízrendszerének műszaki leírása, továbbá ha a szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, akkor a belvízrendszer védekezés szempontjából jelentős jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása is, így különösen:

aa) a főbefogadó csatornákba torkolló csatornák a tulajdonosok vagy egyéb jogcímen használók megnevezésével,

ab) a védelmi szakasz területén vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mértékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,

ac) a védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyúállások jellemző adatainak feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával, és

ad) a belvíz tározására állandóan vagy időszakosan igénybe vehető területek a művelési ágak feltüntetésével, a tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a vízkormányzó műtárgyak, a szivattyútelepek, a szivattyúállások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;

b) *  áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és öblözetek, valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a településeket és azok közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok működési területének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat; valamint

c) *  részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az őrjáráshatárokat és őrtelepeket, a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, fő vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket;

d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei az engedélyezett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, valamint a legutóbbi állapotfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével;

e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai);

f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, cím- és telefonjegyzék);

g) a szakasz védekezési naplója.

(7) *  A szakaszvédelmi terveken túlmenően a vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: VIZIG) működési területükre általános belvíz-védekezési terveket is kell készíteniük. A terv tartalma: * 

a) *  a VIZIG síkvidéki területének leírása, amely magában foglalja a területi egységek lehatárolását, az éghajlati adottságokat, a közigazgatási tagozódást, a természetvédelmi területeket, a szomszédos államokkal vagy más VIZIG-ekkel összefüggő belvízi művek jellemzőit, az azokkal kapcsolatos megállapodásokat, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök (csatornahálózat, belvízátemelés, belvíztározás, vízátvezetési lehetőségek) jellemzőit, a vízitársulatok, önkormányzatok, üzemek tulajdonában, illetőleg egyéb jogcímen használatában lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök átfogó leírását;

b) a belvízvédekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei;

c) *  a helyszínrajz, amely feltünteti a VIZIG-ek, a szakaszmérnökségek, továbbá a belvízrendszerek, belvízvédelmi szakaszok határát, a településeket, a fő- és mellékcsatornákat, az állami tulajdonban lévő szivattyútelepeket, szivattyúállásokat, a belvíztározókat, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket, valamint az egyezményekben rögzített vízátadási, vízátvételi helyeket.

(8) A védekezési tervek mellékletét képezi a védekezésre kötelezett szervezetek részéről a védekezésben résztvevők név-, cím- és beosztási jegyzéke.

(9) *  A VIZIG-ek, a vízitársulatok és az önkormányzatok évenként védekezési szervezeti beosztást készítenek. A szervezeti beosztás tartalma: * 

a) a védekezéshez igénybe vehető személyek nevének, munkahelyük címének, telefonszámának, munkahelyi beosztásának, lakásuk címének, telefonszámának, továbbá védekezési beosztásuknak, szolgálati helyüknek és telefon- (fax-)számának,

b) az árvíz- és belvízvédekezési készültség egyes fokozataiban a védelmi szakaszon szolgálatot teljesítő irányító és őrszemélyzet létszámának - beleértve a segédőri és vészőri létszámot is -,

c) a szakasz-védelemvezetőnek és helyettesének

meghatározása.

(10) A védekezési szervezetek személyi beosztásaiban bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell vezetni.

(11) *  A védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen tervezői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe, aki köteles a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületre vonatkozó szakértőt a tervezésbe bevonni.

4. § *  A védekezési terveket a VIZIG-ek esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF), a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok esetében a működési területével érintett VIZIG hagyja jóvá.

A védekezési tervek elhelyezése

5. § (1) *  A VIZIG-ek védekezési terveit, valamint a belvízvédekezési tervek közül az általános belvízvédelmi tervet - a védekezési szervezeti beosztás kivételével - négy példányban kell elkészíteni, melyekből egy-egy példányt a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi központban, valamint az OVF ügyeletén, a részletes belvízvédelmi terv egy-egy példányát a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi központban kell elhelyezni.

(2) *  A védekezési tervet a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a vízitársulatok a székhelyükön, és a védekezési tervek egy-egy másolati példányát a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok - a VIZIG jóváhagyását követő 15 napon belül - a VIZIG érintett szakaszvédelmi központjában és a VIZIG központi ügyeletén helyezik el.

(3) *  Budapest főváros védekezési terveinek egy-egy példányát az OVF és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ügyeletére is meg kell küldeni.

(4) *  A VIZIG-eknek az általuk készített védekezési szervezeti beosztást meg kell küldeniük a megyei védelmi bizottság elnöke részére (Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének).

(5) *  Az 1. mellékletben szereplő tározók üzemelési szabályzatainak egy-egy példányát az OVF ügyeletére is meg kell küldeni.

A védelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek és anyagok,
valamint a védekezési felkészülés felülvizsgálata

6. § (1) A védekezésre kötelezett szervezet vezetője által összeállított és vezetett bizottság a védelmi műveket, felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, az információs és távközlő eszközöket, rendszereket, valamint a védekezési felkészültséget köteles évenként legalább egyszer felülvizsgálni.

(2) A bizottság a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít, amelyben megállapításait védelmi szakaszonként és a felülvizsgálat teljes körére kiterjedően rögzíti.

(3) A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési tervben meg kell jelölni a szükséges teendők végrehajtásának határidejét, valamint az intézkedésért felelős személyeket.

(4) A védekezésre kötelezett szerv vezetőjének a védelmi helyzetről a felülvizsgálati jegyzőkönyvek alapján értékelő jelentést kell készítenie, és azt az intézkedési tervvel együtt december 10-ig jóváhagyásra meg kell küldenie a felülvizsgálatra jogosult szervnek.

(5) *  Ha az előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a védművek felülvizsgálata alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy a védelmi képesség átmeneti helyreállításáról kell gondoskodni.

(6) Az érintett védelmi szakaszokon a felülvizsgálatot rendkívüli védekezési készültséget, valamint a védművek megrongálódásával járó jelentősebb III. fokú védekezést követően is végre kell hajtani.

A védekezés megszervezése

7. § (1) A védekezés területét II. fokú készültség esetén

a) a védelmi szakaszra beosztottak a szakasz-védelemvezető,

b) *  a szakasz-védelemvezető és helyettese az illetékes VIZIG vezetőjének (a továbbiakban: vízügyi igazgató),

c) *  a VIZIG működési területét III. fokú és azt meghaladó készültség esetén a vízügyi igazgató és helyettese az R. 3. § (3) bekezdés szerinti Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: Törzs) vezetőjének

engedélyével hagyhatja el.

(2) A szakasz-védelemvezető a védekezésre kirendelt fegyveres erők és rendvédelmi szervek kijelölt erőivel azok parancsnokai útján, a többi erővel, anyaggal, eszközzel, géppel és felszereléssel közvetlenül rendelkezik.

(3) A védekező szervezetek a védekezés műszaki feladatait elsősorban saját erővel (munkaerő, anyag, felszerelés, gép és eszköz) kötelesek ellátni.

(4) Ha a védekezés műszaki feladatainak ellátásához a rendelkezésre álló saját erő nem elegendő, akkor

a) *  a VIZIG szakasz-védelemvezetője

1. segéd- és vészőröket, munkáscsapatokat, szivattyúgép-kezelőket és gépészeket alkalmazhat,

2. halasztást nem tűrő esetben az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti igénybevételi tervbe felvett erőforrások kirendelését közvetlenül kérheti a védelmi szakasszal érintett település polgármesterétől, a vízügyi igazgató egyidejű tájékoztatása mellett;

b) *  a vízügyi igazgató

1. a területén működő vízitársulat, továbbá az együttműködési megállapodásokban szerződött szervezetek munkaerejét, anyagait, gépeit, eszközeit és felszerelését közvetlenül,

2. más VIZIG munkaerejét, anyagait, gépeit, eszközeit és felszerelését, a központi osztagot, a jégtörő hajókat, az országos védekezési készletet a Törzs útján,

3. a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek erőit a védelmi bizottságok, illetve a Törzs útján,

4. az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti igénybevételi tervbe felvett erőforrásokat a védelmi bizottság útján

igényelheti.

(5) *  A vízitársulatok és az önkormányzatok védekezési készleteinek meghatározásához az illetékes VIZIG szakmai segítséget nyújt.

(6) *  Azoknak az anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak, felszereléseknek, gépeknek, tartozékoknak a mennyiségi meghatározását, amelyeket a VIZIG-eknek a védekezési készletben kell tartaniuk, valamint az országos védekezési tartalékra vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter normatív utasítása tartalmazza.

(7) *  A VIZIG-ek védekezési készletének legalább 80%-át a védelmi szakaszokra kell elosztani, és azokat a védelmi szakasz raktáraiban, a fennmaradó részt központi raktárban kell tárolni.

(8) *  A védekezési készlet országos tartalékát a kijelölt VIZIG tárolja és karbantartja.

Különleges védekezési feladatok

8. § (1) *  Különleges felkészültséget és felszerelést igénylő védekezési feladatok elvégzésére a VIZIG-eken helyi, a kijelölt vízügyi igazgatóságoknál regionális védelmi osztag működik.

(2) A védelmi osztagok feladata különösen:

a) a töltésszakadás ideiglenes elzárása,

b) az ideiglenes mederelzárás,

c) a munkahelyi térvilágítás,

d) a védekezési anyagok vízi szállítása,

e) az ideiglenes szivattyúállás telepítése,

f) a vízminőségi kárelhárítás,

g) * 

h) a búvármunka.

(3) *  Az egyes védelmi osztagok által elvégezhető különleges védekezési feladatokat, az ahhoz szükséges létszámot és felszerelést az OVF főigazgatójának javaslatára a miniszter állapítja meg.

(4) *  A jeges árvíz elleni védekezés céljából a miniszter által kijelölt VIZIG-ek jégtörő hajókat tartanak fenn.

(5) *  A vízrajzi adatok gyűjtését, feldolgozását, értékelését, az előrejelzések készítését, a földi jégmegfigyelő szolgálat megszervezését a VIZIG-ek és az Országos Vízjelző Szolgálat (a továbbiakban: Vízjelző Szolgálat) végzik.

Védekezési gyakorlatok

9. § (1) A védekezésre való felkészítés és a továbbképzés érdekében védekezési és vezetési gyakorlatot kell tartani.

(2) *  A gyakorlatot a VIZIG-eknél legalább kétévenként, a vízitársulatoknál négyévenként kell megtartani. Az OVF főigazgatója felmentést adhat azon VIZIG-ek részére, amelyek két éven belül III. fokú árvízvédekezést hajtottak végre.

(3) A gyakorlatot a védekezésben közreműködő szervek felkészítése érdekében a védelmi bizottsági gyakorlattal össze kell hangolni.

Védekezési ügyelet

10. § (1) *  A Törzs ügyelete az OVF székházában működik.

(2) A védekező szervezetek ügyeletén számítógépen is vezetett és kinyomtatott védekezési naplót a védekezés befejeztével a szervezet vezetőjének hitelesítenie kell. A gépi adathordozón tárolt információkat a védekezési naplóval együtt meg kell őrizni.

(3) *  A védekező szervezet a védekezés ideje alatt védekezési ügyeletet tart. A védekezés szempontjából minden jelentős eseményt, valamint a védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és jelentést védekezési naplóban kell rögzíteni.

Jelentések, tájékoztatások

11. § (1) *  A vízállásokat és a védekezéssel kapcsolatos egyéb adatokat a védekező szervezet saját ügyeletére jelenti. A mértékadó árvízi vízmércék vízállásait - az egyéb adatokkal együtt - a VIZIG ügyelete az OVF ügyeletének jelenti.

(2) A vízügyi igazgató az R. 18. § (1) bekezdése szerinti napi jelentést II. fokú vagy annál magasabb készültség esetén az illetékes védelmi bizottság elnökének tájékoztatásul megküldi.

(3) *  A védekező szervezetek a fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről haladéktalanul tájékoztatni kötelesek a működési területével érintett VIZIG ügyeletét.

(3a) *  A védekező önkormányzatok és vízitársulatok a napi jelentésüket a működési területével érintett VIZIG ügyeletének a védekezés ideje alatt minden nap 7:00 óráig megküldik.

(3b) *  A Törzs működési ideje alatt a Törzs műszaki ügyelete napi jelentést készít a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter részére.

(4) A védekező szervezetek felelős vezetői és a Törzs - a jelentősebb védekezési eseményekről - a sajtó, a rádió, a televízió számára szervezett keretek között tájékoztatást adnak.

II.

Árvízvédekezési készültség

12. § (1) A készültség egyes fokozatait (I-III.) és az ezeknek megfelelő intézkedések végrehajtását akkor kell elrendelni, ha az áradó víz az adott fokozatra mértékadó vízállást elérte, és további áradás várható.

(2) *  Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt indokolja, vagy a felkészülési idő növelése szükséges, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi fokozat is elrendelhető.

(3) Abban az esetben, ha az áradó víz az eddig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható; ha elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett; ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával - a Törzs vezetője útján haladéktalanul köteles a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(4) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra mértékadó vízállás alá csökkent, és újabb áradás nem várható, illetőleg a készültség elrendelésének oka megszűnt.

(5) *  A védtöltéseken keletkezett szakadás vagy végrehajtott átvágás, illetőleg a védmű állékonyságát vagy biztonságát veszélyeztető rongálódás helyén a III. fokú készültség a helyreállításig nem szüntethető meg.

(6) *  A védekezési készültség elrendelését követően a sikeres védekezés érdekében - az éves karbantartási terven felül - el kell végezni: a kedvezőtlen időjárás következtében megrongálódott töltéskoronák és megközelítő utak ismételt kátyúzását, kavicsolását; a töltéskoronák, utak, rakodóterek hótalanítását, a műtárgyak zárószerkezeteinek jégtelenítését, a töltések és előterek soron kívüli kaszálását az árvízi jelenségek megfigyelése érdekében.

(7) A bekövetkezett töltésszakadás, valamint a védmű állékonyságát súlyosan veszélyeztető rongálódás okainak kivizsgálására a miniszter külön bizottságot hoz létre. A bizottság feladata a bekövetkezett esemény műszaki okainak feltárása és javaslattétel a hasonló események jövőbeli kialakulásának megelőzésére.

(8) *  Az árvízi tározókra vonatkozó fokozatelrendelés az üzemeltetési szabályzatukban foglaltak szerint vagy - ha a felkészülési idő növelése szükséges - a Törzs engedélye alapján történik. A készültségi fokozatokhoz tartozó tevékenységeket az üzemeltetési szabályzat rögzíti.

Feladatok az árvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség

13. § (1) A készültség elrendelésekor a szakasz-védelemvezetőnek a védelmi szakaszt be kell járnia, és a védőművek, zsilipek és egyéb műtárgyak állapotát meg kell vizsgálnia.

(2) A készültség ideje alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat szükség szerint, de naponta legalább 6 és 18 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

A II. fokú készültség

14. § (1) A készültség tartama alatt éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat naponta 6, 12, 18, 24 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

(2) *  A vízügyi igazgató a készültség elrendelésekor - ha további jelentős áradástól kell tartani - mozgósíthatja a VIZIG védelmi osztagát vagy az osztag egyes részlegeit.

A III. fokú készültség

15. § (1) Vészőröket kell állítani a védmű olyan pontjaihoz és műtárgyaihoz, ahol az állékonyságot súlyosan veszélyeztető jelenséget észlelnek, vagy az árvízvédekezési terv szerint arra számítani lehet.

(2) Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat kétóránként (páros órákban) kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A tetőző árvízszintek rögzítéséről és beméréséről, a vízhozammérésről, továbbá - szükség szerint - a légi megfigyelésről gondoskodni kell.

(3) *  Azt a helyet ahol a védvonalon az állékonyságot veszélyeztető káros jelenséget észlelnek, a védekezési készletben rendszeresített jelzőzászlókészletből a fehér színűvel kell megjelölni. A megjelölt helyek felülvizsgálata alapján a fokozott megfigyelés alatt tartandó helyeket sárga, az azonnali beavatkozást igénylő helyeket piros zászlóval kell ellátni.

(4) Előrejelzett tartós III. fokú védekezés esetén a vízügyi igazgató köteles:

a) a védelmi osztagot készültségbe helyezni;

b) a védelmi bizottság elnökének javaslatot tenni az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti tervekben rögzített erőforrások igénybevételére.

(5) *  A III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésével egyidejűleg el kell rendelni a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti I. fokú készültséget.

A rendkívüli készültséggel kapcsolatos intézkedések

16. § (1) A vízügyi igazgató köteles gátszakadás veszélye esetén a lokalizációs tevékenység megkezdését elrendelni, és szükség esetén új lokalizációs mű kiépítése iránt a miniszternek javaslatot tenni.

(2) A vízügyi igazgató köteles a veszély mértékének megfelelő számú, de legalább két árvízvédelmi osztagot, továbbá - szükség szerint - a töltések és a műtárgyak vizsgálatára különleges felszerelésű csoportokat a Törzs útján igényelni és a helyszínen készenlétben tartani.

(3) A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak:

a) a védvonalak fegyveres őrzésére, járőrszolgálat megszervezésére, a veszélyeztetett védvonalszakaszok megvilágítására;

b) a védvonalon a védekezést ellátók kimentéséhez szükséges szállítóeszközök és mentőfelszerelés helyszíni készenlétben tartására;

c) a veszélyeztetett területről a lakosság és az anyagi javak kimenekítésére;

d) *  a VIZIG működési területén lévő árvízi tározó igénybevételére.

A jeges árvíz elleni védekezés

17. § (1) A felkészülés keretében a jégtörő hajókat minden év november 15-éig jégtörésre alkalmassá kell tenni.

(2) *  A folyók jegesedése esetén - védekezési készültségen kívül is - a jelentésre kötelezetteknek az egyes folyók jégviszonyait minden reggel 9 óráig kell a VIZIG műszaki ügyeletére jelenteni. Az adatokat a VIZIG összesítés után 10 óráig a Vízjelző Szolgálatnak továbbítja. A Vízjelző Szolgálat az országos jéghelyzetjelentést 11 óráig továbbítja az OVF - védekezés esetén a Törzs - ügyeletére.

(3) *  A folyók jégviszonyait szükség szerint, az OVF, illetve a Törzs előzetes tájékoztatásával, légi megfigyeléssel is ellenőrizni kell.

(4) *  A jégtörő hajókat a jégtörési irányelvekben foglaltak szerint a tartózkodási helyükön készenlétbe kell helyezni (I. fokú készültség). A jégtörő hajók készenlétbe helyezését az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője rendeli el.

(5) *  A jégtörő hajókat szükség esetén tartózkodási helyükről a kijelölt állomáshelyükre kell vezényelni és menetkész állapotban tartani (II. fokú készültség). A jégtörő hajók útba indítását az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi.

(6) *  A jégtörés megkezdését az aktuális és a várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi (III. fokú készültség).

(7) A jégtörő hajókból álló kötelék munkájának irányítására a Törzs vezetője felelőst jelöl ki.

(8) A jégtörő hajókkal kell a zajló jég aprítását, torlódásmentes levezetését, a beállás késleltetését, jégbeállás esetén az egyenletes, zárt jégtakaró kialakulását, a kialakult jégtorlaszok felszámolását, a jéglevonulás elősegítését és a mederben levő műtárgyak védelmét biztosítani.

(9) Jeges árvíz veszélye esetén a vízügyi igazgató a jégrombolás egyéb eszközökkel történő végrehajtását is előkészíti és megszervezi.

(10) A jégtorlaszok duzzasztó hatásának megfigyelésére ideiglenes vízmércéket kell elhelyezni és a vízállások legalább kétóránkénti leolvasásáról és jelentéséről gondoskodni kell.

(11) Az R. 18. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jég megállását, megindulását (megindítását), a torlaszok kialakulását, megszűnését (felszámolását) jelenteni kell.

A lokalizálás

18. § (1) Ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a víz továbbterjedésének megakadályozásához, illetőleg a víz tereléséhez és visszavezetéséhez a vízügyi igazgató a szükséges intézkedéseket a lokalizációs terv alapján haladéktalanul köteles megtenni, és a lokalizációs munkák végrehajtására felelős vezetőt kijelölni.

(2) A lokalizálás során gondoskodni kell, különösen:

a) a lokalizációs művek nyílásainak elzárásáról, a védőképességi hiányok megszüntetéséről, szükség esetén új lokalizációs művek kiépítéséről;

b) a védvonal többi szakaszán a védekezés zavartalan folytatásáról;

c) a hírközlés biztonságáról;

d) a szakadás továbbterjedésének megakadályozásáról;

e) a szakadás elzárásáról;

f) a mentesített területre betört víz kártételeinek csökkentéséről és a mederbe való mielőbbi visszavezetéséről.

III.

A belvízvédekezési készültség

19. § (1) Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha

a) a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;

b) *  a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését, a hóval betemetett szakaszok tisztítását vagy egyéb, vízfolyást gátló akadály jogszerű eltávolítását kell elvégezni;

c) *  a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt, a szivattyútelepeket és az egyéb vízkormányzó műtárgyakat egyműszakos üzemben kell működtetni; vagy

d) *  a várható belvízi helyzet miatt előkészítő tevékenységet kell folytatni.

(2) A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

(3) A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségtározását kell elrendelni.

(4) *  Ha a VIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával - köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(5) *  A VIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott védekezésnek alárendelni.

(6) *  Ha a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. A belvízmentesítés elsőbbségének biztosítása érdekében a szakasz-védelemvezető az egyéb bevezetéseket korlátozhatja vagy időszakosan szüneteltetheti, különös tekintettel a termál és fürdő csurgalékvízre.

(7) Az elöntések kiterjedésének meghatározása, illetőleg a beavatkozások megtervezésének elősegítése érdekében, szükség szerint, a Törzs tájékoztatásával, gondoskodni kell a légi megfigyelésről.

(8) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

Feladatok a belvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban * 

Az I. fokú készültség

20. § (1) A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát.

(2) A készültség ideje alatt - szükség szerint - nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére az R. 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében.

(3) Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készültség

21. § Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.

A III. fokú készültség

22. § A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.

A rendkívüli belvízvédekezési készültség

23. § *  A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó igénybevételét a vízügyi igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter engedélyezi.

IV.

A védekezések megszűnését követő intézkedések

24. § (1) A vízügyi igazgató

a) *  I-III. fokú készültségben történt védekezést követően 30 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt az OVF-hez elfogadásra felterjeszti;

b) *  III. fokú készültségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést az OVF-hez való felterjesztés előtt a megyei védelmi bizottság elnökének, Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének, tájékoztatásul bemutatja;

c) a rendkívüli készültségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést a megyei védelmi bizottság elnökének, Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének egyetértésével a miniszternek elfogadásra felterjeszti.

(1a) *  Az önkormányzat és a társulat védelemvezetője az I-III. fokú és a rendkívüli készültségben történt védekezést követően 15 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt a működési területével érintett VIZIG részére megküldi.

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a hidrometeorológiai helyzet értékelését,

b) a jellemző vízállásokat,

c) a védekezési munkákat,

d) a védekezésben közreműködők létszámát,

e) a foglalkoztatott gépeket, járműveket,

f) a felhasznált anyagokat,

g) a védekezés költségeit,

h) *  a védekezés során szerzett tapasztalatokat, kialakított fejlesztési javaslatokat.

V.

Záró és átmeneti rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Országos Vízügyi Hivatal elnökének az Országos Árvíz- és Belvízvédekezési Szabályzat kiadásáról szóló 21/1971. (V. É. 22.) OVH utasítása, valamint a vízügyi szolgálat jégtörő hajóparkjának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 9/1973. (V. É. 9.) OVH elnöki utasítás hatályát veszti.

(2) * 

1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez * 

A B C D E F G H I J K L M N O
1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
2 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
3 csatorna
4 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
5 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
6 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
7 cm kelte
8 01.01. 11,432 Duna jp. 0,000 1,356 1,356 Esztergom 1718,50 100,92 813 2013. VI. 08. 500 600 650 Árvízvédelmi fal:
9 Tát-Esztergomi 1,356 3,366 2,010 1,356 km
10 Duna jp. 0,000 4,785 4,785 Közút: 4,785 km
11 4,785 4,974 0,189 Magaspart:
0,189 km
12 4,974 5,032 0,058
13 Kenyérmezei patak bp. 0,000 0,470 0,470
14 Únyi patak bp. 0,000 1,545 1,545
15 Únyi patak jp. 0,000 1,019 1,019
16 01.02.
Komárom-
14,303 Duna jp. 0,000 0,038 0,038 Közúti töltés: 0,038 km
17 almásfüzítői 0,038 0,326 0,288
18 0,326 1,019 0,693 Magaspart:
0,693 km
19 1,019 2,253 1,234
20 2,253 2,716 0,463 Magaspart:
0,463 km
21 2,716 2,820 0,104
22 2,820 4,835 2,015 Magaspart:
2,015 km
23 4,835 12,569 7,734
24 12,569 12,957 0,388 Árvízvédelmi fal: 0,388 km
25 12,957 13,248 0,291 Magaspart:
0,291 km
26 13,248 13,771 0,523 Árvízvédelmi fal: 0,523 km
27 13,771 14,303 0,532 Közúti töltés: 0,532 km
28 01.03. 26,433 Duna jp. Nagybajcs 1801,00 107,4 908 2013. VI. 07. 470 540 610
29 Vének-
dunaremete
Dunaremete 1825,50 113,24 722 2013. VI. 07. 530 580 620
30 01.04. 35,243 Duna jp. Dunaremete
31 Dunaremete- Dunakiliti
32 rajkai duzzasztó felvíz 1842,30 110 1615 2013. VI. 07. 1400 1450 1490
33 01.05. 35,695 Mosoni-Duna jp. 0,000 11,661 11,661 Nagybajcs 1801,00 107,4 908 2013. VI. 07. 470 540 610
34 Vének-
dunaszentpáli
11,661 12,270 0,609 Bácsa 8,98 106,98 840 2013. VI. 08. 450 550 600 Árvízvédelmi fal: 0,609 km
35 12,270 12,366 0,096 Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650
36 12,366 12,691 0,325 Árvízvédelmi fal: 0,325 km
37 12,691 33,989 21,298
38 33,989 34,107 0,118 Magaspart:
0,118 km
39 34,107 35,695 1,588
40 01.06.
Lajta menti
36,626 Lajta főmeder jp. 0,000 2,598 2,598 Magaspart:
2,598 km
41 2,598 13,295 10,697
42 13,295 13,579 0,284 Vasúti töltés:
0,284 km
43 13,579 18,717 5,138
44 Lajta bp. csat. bp. 0,000 2,815 2,815 Magaspart:
2,815 km
45 2,815 17,909 15,094
46 01.07. 89,156 6,618 33,228 26,610
47 Mosoni-Duna-
Rábca menti
33,228 34,553 1,325 Magaspart:
1,325 km
48 Rábca bp. 0,000 26,425 26,425 Rábcakapi 28,211 109,92 434 1965. VI. 17. 250 300 350
49 Hanság
Főcsatorna bp.
26,425 31,035 4,610
50 Rábca jp. 0,000 30,186 30,186
51 01.08. 30,237 Mosoni-Duna jp. 6,116 6,618 0,502 Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650
52 Győr-árpási Rába bp. 0,000 0,143 0,143 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480
53 0,143 0,255 0,112 Magaspart:
0,112 km
54 0,255 1,069 0,814 Árvédelmi fal: 0,814 km
55 1,069 29,735 28,666
56 01.09. 41,749 Rába bp. 29,735 60,660 30,925 Vág 51,395 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350
57 Árpás- Répce árap. bp. 0,000 8,160 8,160 Répcelak- 3,73 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350
58 répceszemerei Répce bp. 8,160 10,824 2,664 Újhíd
59 01.10.
Répcelak-
32,603 Répce árap. jp. 0,000 8,110 8,110 Répcelak-
Újhíd
3,73 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350
60 sárvári Répce jp. 8,110 9,652 1,542
61 Rába bp. 60,660 83,611 22,951 Ragyogóhíd 73,269 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300
62 01.11. 29,091 Mosoni-Duna jp. 0,000 2,649 2,649 Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650
63 Győr-koroncói 2,649 2,719 0,070 Árvízvédelmi fal: 0,07 km
64 2,719 2,874 0,155
65 2,874 3,497 0,623 Közúti töltés: 0,623 km
66 3,497 4,474 0,977 Magaspart:
0,977 km
67 4,474 4,911 0,437
68 4,911 6,075 1,164 Árvízvédelmi fal: 1,164 km
69 6,075 6,116 0,041
70 Rába jp. 0,000 0,693 0,693 Gyirmót 1,4 109,07 630 2013. VI. 08. 320 400 480 Magaspart:
0,693 km
71 0,693 1,160 0,467 Árvízvdeélmi fal: 0,467 km
72 1,160 1,397 0,237
73 1,397 1,706 0,309 Közúti töltés: 0,309 km
74 1,706 11,070 9,364
75 Marcal jp. 0,000 2,090 2,090 Mórichida 18,05 113 391 1951. VI. 13. 250 300 350
76 2,090 2,407 0,317 [426] 1963. III. 15. Magaspart:
0,317 km
77 0,000 4,593 4,593 -
78 Bakonyér jp. 0,000 2,168 2,168 -
79 Bakonyér bp. 0,000 2,737 2,737 -
80 01.12. 37,875 Rába jp. 11,070 29,693 18,623 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480
81 Koroncó- Marcal bp. 0,000 19,252 19,252 Gyirmót 1,4 109,07 630 2013. VI. 08. 320 400 480
82 mórichidai Mórichida 18,05 113 391 [426] 1951. VI. 13.
1963. III. 15.
250 300 350
84 01.13. 54,267 Rába jp. 29,693 38,664 8,971 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480
85 Mórichida-
sárvári
38,664 39,013 0,349 Vág (megszün-
tetésre)
51,395 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350 Magaspart:
0,349 km
86 39,013 83,960 44,947 Ragyogóhíd
(elrendelésre)
73,269 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300
87 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
88 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
89 csatorna
90 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
91 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
92 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
93 cm kelte
94 02.01. 24,361 Duna bp. 0,000 8,876 8,876 Tass 1586,2 89,28 908 2013. VI. 10. 750 850 880
95 Dunaegyháza-
tassi
8,876 9,189 0,313 1956. III. 8. Magaspart:
0,313 km
96 9,189 9,472 0,283
97 9,472 9,629 0,157 Magaspart:
0,157 km
98 9,629 9,817 0,188
99 9,817 9,865 0,048 Magaspart:
0,048 km
100 9,865 10,157 0,292
101 10,157 10,240 0,083 Magaspart:
0,083 km
102 10,240 10,571 0,331
103 10,571 10,704 0,133 Magaspart:
0,133 km
104 10,704 11,595 0,891
105 11,595 12,640 1,045 Magaspart, közút: 1,045 km
106 12,640 13,490 0,850
107 13,490 13,690 0,200 Magaspart:
0,200 km
108 13,690 13,964 0,274
109 13,964 14,179 0,215 Magaspart:
0,215 km
110 14,179 24,361 10,182
111 02.02. 20,417 Duna bp. 24,361 25,001 0,640 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 620 700 800
112 Tass-
szigetújfalui
25,001 25,069 0,068 [867] 1876. II. 26. Árvízvédelmi fal: 0,068 km
113 25,069 44,778 19,709
114 02.03. 29,900 Duna bp. 44,778 54,116 9,338 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 700 760 820
115 Szigetújfalu- 54,116 59,246 5,130 [867] 1876. II. 26. Közút: 5,130 km
116 csepeli 59,246 59,376 0,130 Magaspart, közút: 0,130 km
117 59,376 60,013 0,637 Közút: 0,637 km
118 60,013 64,075 4,062
119 64,075 64,195 0,120 Magaspart:
0,120 km
120 64,195 71,403 7,208
121 71,403 71,475 0,072 Magaspart:
0,072 km
122 71,475 71,585 0,110 Magaspart, közút: 0,110 km
123 71,585 73,602 2,017 Közút: 2,017 km
124 73,602 74,678 1,076
125 02.04.
Kvassay-zsilipi
0,452 Duna bp. 0,000 0,060 0,060 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 620 700 800 Magaspart:
0,060 km
126 0,060 0,230 0,170
127 0,230 0,304 0,074 867 1876. II. 26. Árvízvédelmi fal: 0,074 km
128 0,304 0,452 0,148
129 02.05. 4,150 Duna bp. 0,000 2,126 2,126 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670
130 Gödi 2,126 2,183 0,057 [763] 1876. II. 25. Árvízvédelmi fal: 0,057 km
131 2,183 3,180 0,997
132 Sződ-Rákos bp. 0,000 0,970 0,970
133 02.06.
Dunafüred-érdi
7,732 1-es belvízcsatorna bp. 0,000 0,915 0,915 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 650 750 820 Dunafüredi őrjárás
134 Duna jp. 0,000 2,069 2,069 [867] 1876. II. 26.
135 Benta p. jp. 0,000 1,631 1,631
136 Duna jp. 0,000 3,117 3,117 Érdi őrjárás
137 02.07.
Szentendrei-
24,827 Szentendrei-Duna bp. 0,000 0,670 0,670 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670 Magaspart:
0,670 km
138 szigeti 0,670 0,758 0,088 [763] 1876. II. 25.
139 0,758 0,850 0,092 Magaspart:
0,092 km
140 Duna jp. 0,850 9,215 8,365
141 9,215 9,335 0,120 Magaspart:
0,120 km
142 9,335 15,761 6,426
143 Szentendrei-Duna bp. 0,000 9,066 9,066
144 02.08. 8,864 Barát p. bp. 0,000 2,563 2,563 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670
145 Budakalászi Szentendrei-Duna 0,000 4,024 4,024 [763] 1876. II. 25.
146 jp.
147 Dera p. jp. 0,000 0,850 0,850
148 0,850 0,900 0,050 Árvízvédelmi fal: 0,050 km
149 0,900 2,277 1,377
150 02.09. 13,100 Ipoly bp. 0,000 1,505 1,505 Ipolytölgyes 17,2 105,74 611 2010. VI. 06. 420 470 520
151 Ipolydamásd- 0,000 3,149 3,149 [550] 1976. XII. 9.
152 Letkés- Letkés p. bp. 0,000 0,435 0,435
153 ipolytölgyesi Letkés p. jp. 0,000 0,430 0,430
154 Ipoly bp. 3,149 6,602 3,453
155 Nyerges p. bp. 0,000 0,731 0,731
156 Nyerges p. jp. 0,000 0,728 0,728
157 Ipoly bp. 6,602 8,915 2,313
158 Gandái p. bp. 0,000 0,356 0,356
159 02.10.
Ipolyvece-
29,427 Ipoly bp. 0,000 1,280 1,280 Balassa-
gyarmat
93,742 136,68 474 2010. VI. 04. 300 350 400
160 Dejtár-Balassa- Derék p. bp. 0,000 1,773 1,773
161 gyarmat- Derék p. jp. 0,000 2,062 2,062
162 szécsényi Ipoly bp. 0,000 6,107 6,107
163 Lókos p. bp. 0,000 1,861 1,861
164 Lókos p. jp. 0,000 1,744 1,744
165 Ipoly bp. 6,107 8,526 2,419
166 0,000 4,128 4,128
167 Szentlélek p. jp. 0,000 3,902 3,902 Nógrádszakál 136,734 157,08 393 2010. VI. 04. 330 350 370
168 Ipoly bp. 0,000 4,151 4,151
169 02.11.
Jászfelső-
83,381 Zagyva jp. 0,000 7,012 7,012 Szentlőrinc-
káta
87,826 103,75 359 [320] 2010. V. 18.
1963. III. 13.
220 270 320
170 szentgyörgy- Galga jp. 0,000 1,475 1,475 Hatvan-alsó 104 113,69 473 2010. V. 18. 310 350 400
171 jobbágyi Galga bp. 0,000 1,416 1,416 [510] 1941. II. 13.
172 Zagyva jp. 7,012 21,265 14,253
173 Herédi-Bér jp. 0,000 0,597 0,597
174 Herédi-Bér bp. 0,000 1,315 1,315
175 Zagyva jp. 21,265 33,762 12,497 Apc 119,2 129,1 387 2010. V. 18. 250 300 350
176 Szuha p. jp. 0,000 0,613 0,613 [458] 1963. III. 13.
177 Tolvajló p. jp. 0,000 0,463 0,463
178 Szuha p. bp. 0,000 1,672 1,672
179 Zagyva jp. 33,762 37,608 3,846
180 37,608 39,026 1,418 -
181 Zagyva bp. 0,000 10,985 10,985 Szentlőrinc-
káta
87,826 103,75 359 [320] 2010. V. 18.
1963. III. 13.
220 270 320
182 10,985 18,521 7,536 Hatvan-alsó 104 113,69 473 [510] 2010. V. 18.
1941. II. 13.
310 350 400 Kerékpárút:
7,536 km
183 18,521 36,804 18,283 Apc 119,2 129,1 387 2010. V. 18. 250 300 350
184 [458] 1963. III. 13.
185 02.12. 2,415 Zagyva p. 0,000 1,920 1,920 Tározói 145,95 175,5 730 1999. VII. 11. 300 665 755 1%-os árvíznél
186 Mátraverebélyi tározó 1,920 2,415 0,495 Közút: 0,495 km
187 02.13.
Maconkai tározó
1,498 Zagyva p. 0,000 1,498 1,498 Tározói 153,12 192,6 665 1999. VII. 11. 550 600 650 1%-os árvíznél 1,770 em3
188 02.14.
Tarján-pataki tározó
2,052 Tarján p. 0,000 2,052 2,052 Tározói 3,3 194,62 775 2010. VI. 06. 810 850 900 1%-os árvíznél 2,677 em3
189 ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
190 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
191 csatorna
192 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
193 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
194 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
195 cm kelte
196 03.01. 47,800 Duna bp. 0,000 47,800 47,800 Baja 1478,7 80,99 989 2013. VI. 12. 700 800 900 Közút: 12,575 km
197 Baja-margitta-
szigeti
1037 1956. III. 13. Üzemi út:
29,971 km
198 03.02. 38,345 Duna bp. 2,655 41,000 38,345 Baja 1478,7 80,99 989 2013. VI. 12. 700 800 900
199 Baja-foktői 1037 1956. III. 13.
200 03.03. 41,077 Duna bp. 41,000 82,077 41,077 Paks 1531,3 85,38 891 2013. VI. 11. 600 700 800 Közút: 1,349 km
201 Uszód-solti 1006 1876. II. 27. Üzemi út:
13,199 km
202 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
203 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
204 csatorna
205 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
206 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
207 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
208 cm kelte
209 04.01.
Báta-Siótorok-
43,111 Duna jp. 0,000 28,692 28,692 Sió torkolati mű alvíz 2,6 79,32 1259 2013. VI. 12. 1050 1150 1250
210 szekszárdi [960] 2003. I. 8.
211 Sió jp. 0,000 14,419 14,419 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650
212 [814] 1956. III. 13.
213 04.02. 30,415 Duna jp. 28,692 59,107 30,415 Paks 1531,3 85,38 891 2013. VI. 11. 650 800 900
214 Siótorok-paksi [1006] 1876. II. 27.
215 04.03. 25,610 Duna jp. 59,107 64,383 5,276 Paks 1531,3 85,38 891 2013. VI. 11. 650 800 900 Közút: 3,478 km
216 Paks-bölcskei 64,383 66,525 2,142 Magaspart:
2,142 km
217 66,525 84,720 18,192 [1006] 1876. II. 27.
218 04.04. 31,402 Duna jp. 0,000 19,603 19,603 Adony 1597,8 91,68 766 2013. VI. 10. 550 650 700 Közút: 19,603 km
219 Ercsi-adonyi Váli víz jp. 0,000 4,235 4,235 [820] 1941. II. 15.
220 Váli víz bp. 0,000 2,829 2,829
221 Szent-László víz bp. 0,000 4,735 4,735
222 04.05. 34,442 Sió bp. 0,000 17,635 17,635 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650
223 Siótorok-
kölesdi
Nádor bp. 0,000 16, 807 16,807 [814] 1956. III. 13.
224 04.06. 43,351 Sió jp. 14,419 18,153 3,734 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650
225 Szekszárd- Sió bp. 17,635 36,175 18,540
226 Sióagárd- Nádor jp. 0,000 16,399 16,399 [814] 1956. III. 13.
227 kölesdi Völgységi p. jp. 0,000 2,448 2,448
228 Völgységi p. bp. 0,000 2,230 2,230
229 04.07. 32,350 Sió bp. 36,175 68,525 32,350 Simontornya 74,3 91,76 682 1940. III. 19. 500 550 600
230 Kölesd-
simontornyai
[459] 1964. I. 1.
231 DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
232 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
233 csatorna
234 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
235 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
236 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
237 cm kelte
238 05.01. 19,865 Duna jp. 0,000 19,865 19,865 Mohács 1446,9 79,2 984 1965. VI. 19. 700 850 950
239 Mohácsi [1010] 1956. III. 13.
240 18,350 19,865 Árvízvédelmi fal 1,515 km
241 05.02. 45,005 Dráva bp. 0,000 31,709 31,709 Drávaszabolcs 77,7 86,76 596 1972. VII. 22. 430 480 520
242 Dráva- Fekete-víz bp. 0,000 4,618 4,618
243 szabolcsi Pécsi-víz bp. 0,000 2,153 2,153
244 Fekete-víz jp. 0,000 6,525 6,525
245 05.03.
Drávasztárai
43,221 Dráva bp. 31,709 74,095 42,386 Szentborbás 133,1 94,74 634 1972. VII. 20. 460 530 560* Felsőszentmártoni gátőrjárásban:
580 cm
246 48,055 48,890 0,835 Magaspart:
0,835 km

246a * 

Kapos vésztározó völgyzárógát
0,000

0,291

0,291


246b * 
Kapos vésztározó
1. sz hossztöltés

0,000

0,405

0,405

246c * 
05.04. Kaposvári 1,338 Kapos vésztározó
2. sz hossztöltés

0,000

0,142

0,142
Központi műtárgy vízmérce (Kapos)
96,387

127,50

-

-

250

350

450
Riasztási szint (I. fok): Kapos Kaposvár-
Kecelhegyi

246d * 
Kapos vésztározó
1. sz lokalizációs töltés

0,000

0,236

0,236
vízmércén
260 cm

246e * 
Kapos vésztározó
2. sz lokalizációs töltés

0,000

0,108

0,108

246f * 
Kapos vésztározó
3. sz lokalizációs töltés

0,000

0,156

0,156
247 NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
248 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
249 csatorna
250 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
251 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
252 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
253 cm kelte
254 06.01.
Sárvári
7,193 Rába bp. 0,000 7,193 7,193 Sárvár 89 149,86 493 1900. IV. 09. 250 320 380
255 06.02.
Körmendi
10,432 Rába bp. 0,000 4,434 4,434 Körmend 158,7 184,15 520 2009. VI. 26. 300 380 440 A Rába bp.-on közút: 1,082 km
256 Rába jp. 0,000 0,741 0,741
257 Pinka bp. 0,000 5,257 5,257
258 06.03.
Szentgotthárdi
14,244 Rába bp. 0,000 4,095 4,095 Szentgotthárd 205,9 215,15 491 2009. VI. 25. 270 330 370 A Rába bp.-on árvízvédelmi fal:
0,694 km
259 Rába jp. 0,000 0,834 0,834
260 Lapincs bp. 0,000 0,564 0,564
261 Lapincs jp. 0,000 2,070 2,070
262 Lapincs árap.
É.
0,000 2,006 2,006
263 Lapincs árap.
D.
0,000 1,831 1,831
264 Láhn-patak bp. 0,000 1,373 1,373 Vasszent-
mihály 1. sz. vízmérce
Láhn-patak
0,7 203 n.a. * 250 350 * az árapasztó vápa működésbe lépésekor
265 Vörös-patak jp. 0,000 0,665 0,665
266 Vörös-patak bp. 0,000 0,806 0,806
267 06.04.
Murai
43,340 Gerencsér-á. bp. 0,000 1,255 1,255 Letenye elrendelésre 35,6 137,86 554 2014. IX. 15. 330 380 430
268 Gerencsér-á. jp. 0,000 1,244 1,244
269 Béci-p. jp. 0,000 3,100 3,100
270 Béci-p. bp. 0,000 3,114 3,114
271 Borsfai-p. jp. 0,000 1,363 1,363
272 Borsfai-p. bp. 0,000 1,351 1,351
273 Principális jp. 0,000 4.980 4,980 Mura-
keresztúr megszün-
tetésre
10,3 128,73 585 2014. IX. 16. 380 440 510
274 Mura bp. 0,000 26.933 26,933
275 06.05. 34,335 Zala bp. 0,000 13,112 13,112 Zalaapáti 22,8 105,4 424 1987. VIII. 7. 250 280 330
276 Zalai Szentgyörgyvá ri-p. bp. 0,000 0,606 0,606 *(445) * (1963.
III. 14.)
* jeges árvíz adatai
277 Szentgyörgyvá ri-p. jp. 0,000 0,595 0,595
278 Köszvényes-p. bp. 0,000 0,725 0,725
279 Zala jp. 0,000 9,839 9,839
280 Bárándi-p. bp. 0,000 1,385 1,385
281 Búberki-p. bp. 0,000 1.000 1,000
282 Búberki-p. jp. 0,000 0,993 0,993
283 Zalaapáti-p. bp. 0,000 0.900 0,900
284 Zalaapáti-p. jp. 0,000 0.900 0,900
285 Szentkirályi-p. bp. 0,000 0,775 0,775
286 Szentkirályi-p. jp. 0,000 0,778 0,778
287 Esztergályi-p. bp. 0,000 0,784 0,784
288 Esztergályi-p. jp. 0,000 0,743 0,743
289 Bókaházi-p. jp. 0,000 1.200 1,200
290 06.06. Kis-
Balaton Vízvédelmi
50,895 Északi lezáró töltés 0,000 3,302 3,302 2T műtárgy felvíz, Esztergályhorváti elrendelésre 100 680 710 730 Hídvégi-tó 2T, kazetta beeresztő műtárgy
291 Rendszer Kazetta töltés 0,000 5,318 5,318
292 Terelőtöltés 0,000 3,973 3,973
293 Kísérleti tó töltése 0,000 0,790 0,790
294 Déli-vízzáró-töltés 0,000 4,820 4,820
295 Zalavári-
határolótöltés
0,000 6,740 6,740
296 Ingói-berek lezáró- és összekötő töltés 0,000 2,259 2,259
297 Zala bp.-i töltés 0,000 0,789 0,789 4T vízleeresztő műtárgy alvíz, Balatonmagyaród megszüntetésre 100 570 600 630 Hídvégi-tó 4T, vízleeresztő műtárgy
298 1 sz. Terelőtöltés 0,000 5,763 5,763
299 2. sz Terelőtöltés 0,000 10,578 10,578
300 Völgyelzáró töltés 0,000 6,563 6,563
301 Egyesített-
övcsatorna
Középső szivattyútelep felvízi vízmérce 100 610 620 630 Mellékvölgy
302 Marótvölgyi-
csatorna
Főnyedi mérőszelvény 100 610 630 650 Mellékvölgy
303 Zala-Somogyi-
határárok
Szőkedencs vízmérce,
7. sz. fkl. út kereszteződésében lévő vízmérce
106,5 130 150 180 Mellékvölgy
304 FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
305 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
306 csatorna
307 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
308 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
309 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
310 cm kelte
311 07.01.
Nagyhalász-
26,098 Tisza bp. 0,000 0,200 0,200 Tiszabercel 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 Magaspart:
0,200 km
312 Vencsellő-buji 0,200 0,642 0,442
313 0,642 0,914 0,272 Magaspart: 0,272 km
314 0,914 1,287 0,373
315 Lónyay bp. 0,000 1,839 1,839 Parapetfal: 0,204
316 Lónyay zsilip 0,000 0,365 0,365
317 keresztgát
318 Tisza bp. 1,393 24,000 22,607 1+287=1+3936
319
320 07.02. 22,727 Tisza bp. 24,000 46,377 22,377 Dombrád 593,08 94,06 890 1888. III. 24. 550 650 750
321 Veresmart-
nagyhalászi
46,377 46,727 0,350 Magaspart:
0,350 km
322 07.03. 27,773 Tisza bp. 46,727 47,240 0,513 Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 9. 500 600 700
323 Zsurk-
veresmarti
47,240 48,075 0,835 [758] 1941. II. 19. Magaspart:
0,835 km
324 48,075 48,810 0,735
325 48,810 48,930 0,120 Magaspart:
0,120 km
326 48,930 57,300 8,370
327 57,300 57,341 0,041 Magaspart:
0,041 km
328 57,341 62,300 4,959
329 62,300 62,500 0,200 Magaspart:
0,200 km
330 62,500 65,522 3,022
331 65,522 65,543 0,021 Magaspart:
0,021 km
332 65,543 73,008 7,465
333 73,008 74,232 1,224 Magaspart:
1,224 km
334 74,232 74,500 0,268
335 07.04.
Vásáros-
31,240 Tisza bp. 74,500 76,200 1,700 Vásáros-
namény
684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800 Magaspart:
1,700 km
336 namény-zsurki 76,200 82,000 5,800
337 82,000 86,600 4,600 Magaspart:
4,600 km
338 86,600 89,050 2,450
339 89,050 98,600 9,550 Magaspart:
9,550 km
340 98,600 99,370 0,770
341 99,370 100,500 1,130 Magaspart:
1,130 km
342 100,500 104,240 3,740
343 104,240 104,500 0,260 Magaspart:
0,260 km
344 104,500 111,380 6,880
345 111,380 112,000 0,620 Magaspart:
0,620 km
346 07.05.
Szatmár-cseke-
31,300 Tisza bp. 112,000 143,300 31,300 Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500 Parapetfal:
0,496 km
347 olcsvaapáti Tivadar 705,7 105,4 1014 2001. III. 6. 500 600 700
348 07.06.
Magosliget-
26,022 Batár bp. 0,000 9,940 9,940 Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500 Árvízvédelmi fal: Batár: 0,104 km
349 tiszakóródi Parapetfal:
0,166 km
350 Tisza bp. 143,300 159,382 16,082
351 07.07.
Vásáros-
namény-lónyai
31,000 Tisza jp. 0,000 31,000 31,000 Vásáros-
namény
684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800
352 07.08. 29,469 Tisza jp. 31,000 31,800 0,800 Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500 Közút: 0,700 km
353 Tarpa-
vásárosnaményi
32,500 44,157 11,657 elrendelésre Hibaszelvény: 1,643 km
354 45,800 62,812 17,012 Tivadar 705,7 105,4 1014 2001. III. 6. 500 600 700 44+157=45+800
355 megszün-
tetésre
Parapetfal:
0,734 km
356 07.08./T
Beregi tározói
55,266 Északi tározótöltés 0,000 24,685 24,685 Amennyiben a tározó megnyitásra
357 Keleti tározótöltés 0,000 12,693 12,963 kerül, úgy annak üzemeltetési
358 Déli tározótöltés 0,000 13,090 13,090 szabályzatának előírásai mérvadók a készültségi fokozatok elrendelésére.
359 Magaspart 0,000 4,528 4,528
360 07.09.
Kótaj-
34,567 Lónyay bp. 1,839 3,850 2,011 Lónyay zsilip felvízi vm. 2,53 87,4 600 700 800
361 vencsellői 3,850 4,300 0,450 Magaspart:
0,450 km
362 4,300 7,710 0,410
363 4,710 5,160 0,450 Magaspart:
0,450 km
364 5,160 6,880 1,720
365 6,880 7,000 0,120 Magaspart:
0,120 km
366 7,000 8,900 1,900 Parapetfal:
0,204 km
367 8,900 9,000 0,100 Magaspart:
0,100 km
368 9,000 9,700 0,700
369 9,700 9,800 0,100 Magaspart:
0,100 km
370 9,800 18,234 8,434
371 18,234 18,300 0,660 Magaspart:
0,66 km
372 Lónyay jp. - 0,106 0,000 0,106
373 0,000 3,672 3,672
374 3,672 3,980 0,308 Magaspart:
0,308 km
375 3,980 9,040 5,060
376 9,040 11,180 2,140 Magaspart:
2,140 km
377 11,180 16,660 5,480
378 16,660 16,800 0,140
379 16,800 18,000 1,200
380 07.10. 57,584 Lónyay bp. 18,300 19,056 0,756 Kemecse 28,42 90,8 876 1941. II. 17. 700 750 800
381 Berkesz-kótaji 19,056 21,500 2,444
382 21,500 21,600 0,100 Magaspart:
0,100 km
383 21,600 24,415 2,815 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV.11. 650 700 800
384 24,415 25,000 0,585 Magaspart:
0,585 km
385 25,000 25,350 0,350
386 25,350 26,100 0,750 Magaspart:
0,750 km
387 26,100 26,500 0,400
388 26,500 26,630 0,130 Magaspart:
0,130 km
389 26,630 3,112 3,482
390 30,112 31,257 1,145 Magaspart:
1,145 km
391 31,257 31,925 0,668
392 31,925 33,600 1,675 Magaspart:
1,675 km
393 33,600 33,850 0,250
394 33,850 35,100 1,250 Magaspart:
1,250 km
395 35,100 38,200 3,100
396 38,200 38,425 0,225 Magaspart:
0,225 km
397 38,425 38,900 0,475
398 38,900 39,300 0,400 Magaspart:
0,400 km
399 39,300 39,650 0,350
400 39,650 39,900 0,250 Magaspart:
0,250 km
401 39,900 41,900 2,000
402 41,900 42,100 0,200 Magaspart:
0,200 km
403 42,100 44,526 2,426
404 Máriapócsi IV. ff. jp. 0,000 3,750 3,750
405 Máriapócsi IV. ff. bp. 0,000 3,800 3,800
406 Kállai VII. ff. jp. 0,000 1,360 1,360
407 Sényői VI. ff. bp. 0,000 4,060 4,060
408 Sényői VI. ff. jp. 0,000 4,070 4,070
409 Kállai VII. ff. bp. 0,000 2,000 2,000
410 Érpataki VIII. ff. jp. 0,000 3,300 3,300
411 Simai IX. ff. bp. 0,000 1,200 1,200
412 Simai IX. ff. bp. 1,200 2,868 1,668
413 Simai IX. ff. jp. 0,000 2,800 2,800
414 Érpataki VIII. ff. bp 0,000 3,350 3,350
415 07.11. 24,738 Lónyay jp. 18,000 21,380 3,380 Kemecse 28,42 90,8 876 1941. II. 17. 700 750 800
416 Berkesz-kótaji 21,380 23,330 1,950 Magaspart:
1,950 km
417 23,330 30,250 6,920
418 30,250 31,855 1,605 Magaspart:
1,605 km
419 31,855 32,250 0,395
420 32,250 33,240 0,990 Magaspart:
0,990 km
421 33,240 37,220 3,980 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800
422 37,220 37,400 0,180 Magaspart:
0,180 km
423 37,400 37,900 0,500
424 37,900 38,200 0,300 Magaspart:
0,300 km
425 38,200 40,150 1,950
426 40,150 40,350 0,200 Magaspart:
0,200 km
427 40,350 42,738 2,388
428 07.12. 59,777 Kraszna bp. 0,000 10,097 10,097 Ágerdőmajor 44,9 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580
429 Mérkvállaj-
vásáros-
10,097 15,400 5,303 1974. VII. 15. Magaspart:
5,303 km
430 naményi 15,400 19,280 3,880
431 19,280 33,700 14,420 Magaspart:
14,420 km
432 33,700 35,910 2,210 Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 27. 450 530 580
433 35,910 37,200 1,290 1980. VII. 28. Magaspart:
1,290 km
434 37,200 39,480 2,280
435 39,480 56,400 16,920 Magaspart:
16,920 km
436 56,400 59,777 3,377
437 07.13.
Ágerdő-major-
40,482 Kraszna jp. 0,000 40,482 40,482 Ágerdőmajor 44,9 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580 Hibaszelvény: +0,045 km
438 olcsvai 1974. VII. 15. 8+145=8+100
439 Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 27. 450 530 580
440 1980. VII. 28.
441 07.14.
Csenger-
46,650 Szamos bp. 0,000 46,650 46,650 Csenger-
Hydra
49,4 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700 Hibaszelvény:
16+633=16+600
442 olcsvai Tunyog-
matolcs
21,9 106,21 1040 1970. V. 15. 600 750 850
443 07.14./T
Szamos-
Kraszna közi tározói
21,007 É-i tározótöltés 0,000 10,547 10,547 Amennyiben a tározó megnyitásra kerül, úgy annak üzemeltetési
444 D-i tározótöltés 0,000 10,460 10,460 szabályzatának előírásai mérvadók a készültségi fokozatok elrendelésére.
445 07.15. Szamosbecs- 46,385 Szamos jp. 0,000 46,385 46,385 Csenger-
Hydra
49,4 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700
446 olcsvaapáti Tunyog-
matolcs
21,9 106,21 1040 1970. V. 15. 600 750 850
447 07.16. 40,239 Túr bp. 0,000 27,015 26,665 Garbolc 27,7 116,5 646 1970. V. 14. 300 400 450
448 Nagyhódos- Sáréger jp. 0,000 6,800 6,800 Sonkád 11,5 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450
449 kölcsei Sáréger bp. 0,000 6,774 6,774
450 07.17. 35,425 Palád bp. 0,000 0,980 0,980 Garbolc 27,7 116,5 646 1970. V. 14. 300 400 450
451 Kispalád Palád jp. 0,000 6,423 6,423 Sonkád 11,5 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450
452 Hármashatár-
tiszakóródi
Túr jp. 0,000 28,022 28,022
453 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
454 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
455 csatorna
456 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
457 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
458 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
459 cm kelte
460 08.01. 43,829 Laskó bp. 0,000 4,600 4,600 Tiszakeszi 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650
461 Sarud-négyesi Tisza jp. 0,000 12,944 12,944 elrendelésre
462 Rima bp. 0,000 7,826 7,826 Tiszafüred 430,4 83,16 881 2000. IV. 16. 650 690 730
463 Rima jp. 0,000 7,955 7,955 megszünte-
tésre
464 Eger bp. 0,000 1,100 1,100
465 Eger jp. 0,000 1,045 1,045
466 Csincse bp. 0,000 4,159 4,159
467 Csincse jp. 0,000 4,200 4,200
468 08.02.
Négyes-
25,332 Tisza jp. 12,944 39,776 25,332 Tiszakeszi elrendelésre 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650 Hibaszelvény: 33,602-35,102
469 tiszakeszi Tiszafüred megszün-
tetésre
430,4 83,16 881 2000. IV. 16. 650 690 730 1500 m
470 08.03.
Tiszakeszi-
sajószögedi
32,532 Tisza jp. 39,776 64,227 24,451 Tiszapal-
konya
elrendelésre
484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650
471 Sajó jp. 0,000 6,051 6,051 Árvízvédelmi fal: 2,736 km
472 S.szöged I. 0,000 1,609 1,609 Tiszakeszi 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650
473 S.szöged II. 0,000 0,421 0,421 megszünte-
tésre
474 08.04.
Inérhát-tokaji
46,775 Tisza jp. 0,000 45,381 45,381 Tokaj elrendelésre 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 700 800 Magaspart: 5,230 km
475 Bodrog jp. 0,000 1,394 1,394 Tiszapal-
konya
484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650 Árvízvédelmi fal:1,424 km
476 elrendelésre
477 megszünte-
tésre
478 08.05/I.
Zalkod-
31,600 Tisza jp. 0,000 31,600 31,600 Tiszabercel elrendelésre 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 Magaspart:
0,683 km
479 tiszacsermelyi Tokaj megszünte-
tésre
543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 700 800
480 08.05/II. 36,342 Tisza jp. 31,600 67,942 36,342 Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 5. 500 600 700 Magaspart:
481 Tisza-csermely- elrendelésre 758 1941. II. 19. 3,900 km
482 zemplén-agárdi Tiszabercel megszünte-
tésre
569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800
483 08.05/II-T. 23,830 Tisza jp. 0,000 23,830 23,830 Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 5. 500 600 700 Üzemeltetési
484 Cigándi-
Tiszakarádi Árvízi tározó
758 1941. II. 19. szabályzat szerint
485 08.06. 44,286 Sajó bp-i körtöltés Sajópüspöki 123,5 148,4 416 2010. VI. 05. 200 250 300
486 Bánréve
felsőzsolcai
Felsőzsolcai 0,000 5,798 5,798 Árvízvédemi fal:
0,677 km
487 Sajó bp. 0,000 30,263 30,263
488 Névtelen bp. 0,000 0,947 0,947 Sajószent-
péter
76,5 121,81 406 2010. VI. 05. 250 300 350
489 Névtelen jp. 0,000 0,950 0,950
490 Keleméri jp. 0,000 0,764 0,764
491 Keleméri bp. 0,000 0,950 0,950 Felsőzsolca 49,38 107,2 512 1974. X. 24. 300 350 400
492 Szörnyűv. bp. 0,000 0,414 0,414
493 Szuha jp. 0,000 1,400 1,400
494 Szuha bp. 0,000 1,500 1,500
495 Vörös J. jp. 0,000 1,300 1,300
496 08.07.
Miskolc-
33,421 Sajó jp-i körtöltés Sajópüspöki 123,5 148,4 416 2010. VI. 05. 200 250 300 Árvízvédelmi fal: 0,570 km
497 sajópüspöki Nagycsécsi 0,000 1,094 1,094
498 Ónodi 0,000 2,642 2,642 Magaspart:
0,250 km
499 Sajó jp. 0,000 26,281 26,281 Sajószent-
péter
76,5 121,81 406 2010. VI. 05. 250 300 350
500 Szinva jp. 0,000 0,300 0,300
501 Szinva bp. 0,000 0,450 0,450
502 Mercse jp. 0,000 0,977 0,977 Felsőzsolca 49,38 107,2 512 1974. X. 24. 300 350 400
503 Hangony jp. 0,000 0,840 0,840
504 Hagony bp. 0,000 0,837 0,837
505 08.08.
Hernád-németi-
33,752 Hernád jp. 0,000 27,240 27,240 Hidasnémeti 97,04 151,26 503 2010. VI. 06. 200 250 300 Magaspart:
2,285 km
506 hernád-szurdoki Vadász jp. 0,000 1,300 1,300 Gibárt 65,51 128,81 555 2010. VI. 06. 300 350 400
507 Vadász bp. 0,000 1,580 1,580 Gesztely 24,4 108,13 517 2010. VI. 04. 250 300 350
508 Garadna jp. 0,000 1,832 1,832
509 Garadna bp. 0,000 1,800 1,800
510 08.09. 28,294 Hernád bp. 0,000 26,424 26,424 Hidasnémeti 97,04 151,26 503 2010. VI. 06. 200 250 300
511 Hidasnémeti- Gönci jp. 0,000 0,870 0,870 Gibárt 65,51 128,81 555 2010. VI. 06. 300 350 400
512 bőcsi Gönci bp. 0,000 1,000 1,000 Gesztely 24,4 108,13 517 2010. VI. 04. 250 300 350
513 08.10.
Inérhát-
43,349 Sajó bp. 0,000 8,000 8,000 Tisza-
palkonya
484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650
514 taktaföldvári Takta bp. 8,000 36,643 28,643 Kesznyéten Árv.k 2,4 89,28 670 2010. VI. 08. 300 370 450
515 Takta jp. 0,000 6,706 6,706 Taktaföldvár 24,4 92,26 410 2010. VI. 05. 200 250 300
516 08.11.
Viss-
39,799 Bodrog bp. 0,000 39,799 39,799 Felsőberecki 47,7 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700 Magaspart:
2,900 km
517 felsőberecki Sárospatak 37,1 91,8 740 1999. III. 13. 500 600 650
518 Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 700 800
519 08.12. 36,214 Tarna bp. 0,000 36,214 36,214 Tarnaméra 24,3 99,26 500 1974. X. 22. 250 300 350
520 Jászjákó-
halma-káli
Tarnaörs 11,9 91,41 564 1999. VII. 13. 350 400 450
521 08.13. 111,145 Tarna jp. 0,000 35,728 35,728 Tarnaméra 24,3 99,26 500 1974. X. 22. 250 300 350
522 Jászdózsa-káli Ágói jp. 0,000 5,417 5,417
523 Ágói bp. 0,000 5,392 5,392
524 Gyöngyös jp. 0,000 6,827 6,827 Tarnaörs 11,9 91,41 564 1999. VII. 13. 350 400 450
525 Szarvágy bp. 0,000 3,010 3,010
526 Szarvágy jp. 0,000 3,019 3,019
527 Gyöngyös bp. 0,000 6,826 6,826
528 Gyangya bp. 0,000 1,705 1,705
529 Gyangya jp. 0,000 1,619 1,619
530 Bene bp. 0,000 8,845 8,845
531 Bene jp. 0,000 8,857 8,857
532 Tarnóca jp. 0,000 11,931 11,931
533 Tarnóca bp. 0,000 11,969 11,969
534 08.14. 32,762 Bodrog jp. körtölt
535 Bodrog- Bodrogkeresztúr 0,000 1,786 1,786 Felsőberecki 47,7 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700
536 keresztúr - Bodrogkisfalud 0,000 1,897 1,897
537 sátoralja- Szegi 0,000 1,033 1,033
538 újhelyi Olaszliszka 0,000 2,253 2,253 Sárospatak 37,1 91,8 740 1999. III. 13. 500 600 650
539 Vámosújfalu 0,000 2,275 2,275
540 Sárazsadány 0,000 0,911 0,911
541 Bodrogolaszi 0,000 0,374 0,374 Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 550* - - * belterületek
542 Sárospatak-
Bodroghalász
0,000 2,040 2,040 víztelenítése
543 Sárospatak
Fazekas-sor
0,000 0,546 0,546
544 Sárospatak Végardó 0,000 0,725 0,725
545 Sátoraljaújhely 0,000 4,609 4,609
546 Bodrog jp. 0,000 10,175 10,175
547 Ronyva jp. 0,000 3,152 3,152
548 Ronyva bp. 0,000 2,396 2,396
549 TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
550 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
551 csatorna
552 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
553 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
554 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
555 cm kelte
556 09.01.
Tiszafüred-
tiszakeszi
41,000 Tisza bp. 0,000 41,000 41,000 Tisza-
palkonya elrendelésre
484,7 87,28 804 2000. IV. 12. 470 600 650 Magaspart:
0,422 km
557 Tiszafüred megszünte-
tésre
430,4 83,17 881 2000. IV. 16. 650 690 730
558 09.02.
Tiszatarján-
76,300 Tisza bp. 41,000 107,820 66,820 Tokaj elrendelésre 543,08 89,34 928 2000. IV. 12. 650 750 800 Magaspart:
5,191 km
559 rakamazi Keleti-fcs. jp. 0,000 4,755 4,755
560 Keleti-fcs. bp. 0,000 4,725 4,725 Tisza-
palkonya megszünte-
tésre
484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 470 600 650
561 09.03. 12,797 Berettyó jp. 21,313 22,900 1,587 Berettyóújfalu 43,4 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450
562 Kálló menti Kálló jp. 0,000 11,210 11,210 [551] 1966. II. 9.
563 09.04. 55,125 Berettyó jp. 22,900 67,400 44,500 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500
564 Darvas-pocsaji elrendelésre [587] 1966. II. 9.
565 Kálló bp. 0,000 1,925 1,925 Berettyóújfalu 43,4 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450
566 Ér jp. 0,000 8,700 8,700 megszünte-
tésre
[551] 1966. II. 9.
567 09.05. 35,187 Sebes-Körös jp. 14,013 24,200 10,187 Szeghalom 6,5 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500
568 Szeghalom-
darvasi
Berettyó bp. 0,000 25,000 25,000
569 09.06. 47,365 Berettyó bp. 25,000 72,365 47,365 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500
570 Darvas- elrendelésre [587] 1966. II. 9.
571 kismarjai Berettyóújfalu 43,3 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450
572 megszünte-
tésre
[551] 1966. II. 9.
573 09.07. Érmelléki 13,920 Berettyó jp. 67,400 73,220 5,820 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500
574 Ér bp. 0,000 8,100 8,100 [587] 1966. II. 9.
575 09.08. 32,265 Sebes-Körös jp. 24,200 56,465 32,265 Körösszakál 54,4 92,15 518 1989. V. 9. 250 350 400
576 Szeghalom-
körösszakáli
[520] 1925. XII. 23.
577 09.09.
Bucsa-
33,930 Hortobágy-
Berettyó bp.
43,000 67,119 24,119 Borz 54,1 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350
578 nádudvari Holt-Kösely bp. 67,119 76,930 9,811
579 KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
580 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
581 csatorna
582 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
583 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
584 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
585 cm kelte
586 10.01. Lakitelek-
tószegi
65,180 Tisza jp. 0,000 55,500 56,180 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Hiba: +0,680 km Vasúti töltés:
1,465 km Magaspart:
26,246 km
587 Közös-főcs. jp. 3,800 8,300 4,500 Lakiteleki szelvényezetlen magaspart:
3,200 km
588 Közös-főcs.bp. 3,800 8,300 4,500 Közút: 0,258 km
589 10.02.
Szolnok-
Újszász-szórói
80,349 Tisza jp. 55,500 82,800 27,458 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Árvízvédelmi fal: 0,442 km Magaspart:
1,120 km
590 Zagyva jp. 0,000 24,700 23,928 Hiba: -3,371 km
Vegyes szerkezet: 5,620 km
591 Tápió jp. 0,000 6,320 6,320 Közút: 1,120 km
592 Zagyva bp. 0,000 25,400 22,643
593 10.03.
Doba-kanyari
49,406 Tisza jp. 82,800 132,100 49,406 Kisköre alsó 403,1 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800 Hiba: +0,106 km
594 10.03/T 31,638 Tározótöltés 0,000 24,250 24,250 Amennyiben a
595 Hanyi-
Tiszasülyi
Jászsági-főcsatorna jp. 14,380 18,050 3,838 tározó megnyitásra kerül.
596 tározói Hanyi-éri
főcsatorna jp.
0,200 3,750 3,550 Hiba: +0,168 km
597 10.04.
Kiskörei tározó
55,100 Tisza jp. 132,100 155,000 22,900 Tiszafüred 430,4 83,17 881 2000. IV. 16. 650 690 730 Árvízvédelmi fal: 0,208 km
598 menti Tisza bp. 140,100 172,300 32,200
599 10.05. Tisza bp. 0,000 48,100 48,100 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Magaspart:
600 Kunszent-
márton-
73,266 Hármas-Körös jp. 0,000 25,000 25,166 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800 7,148 km
Hiba: +0,166 km
601 nagyrévi Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800
602 10.06.
Tiszaföldvár-
pityókai
57,572 Tisza bp. 48,100 106,600 57,572 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Magaspart:
8,225 km
Hiba: -0,928 km
603 10.07.
Fegyvernek-
ledencei
33,500 Tisza bp. 106,600 140,100 33,500 Kisköre alsó 403,1 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800
604 10.07/T1
Tiszaroffi tározói
14,257 Tározótöltés 0,000 14,257 14,257 Amennyiben a tározó megnyitásra kerül.
605 Magaspart:
0,110 km
606 10.07/T2
Nagykunsági tározói
32,898 Nagykunsági-
főcsatorna jp.
3,107 6,210 3,103 Amennyiben a tározó megnyitásra kerül.
607 Nagykunsági-
főcsatorna jp.
6,760 7,113 0,353 Magaspart:
6,910 km
608 Nagykunsági-
főcsatorna jp.
7,264 12,188 4,924 Hiba: -0,140 km
609 Szennyvíztisztító telep 0,000 0,982 0,982
610 S2 műtárgy körtöltés 0,000 0,219 0,219
611 Tározótöltés 0,000 16,603 16,603
612 Vízbeeresztő és leeresztő cs. jp. 0,000 3,453 3,453
613 Vízbeeresztő és leeresztő cs. bp. 0,000 3,401 3,401
614 10.08. 32,354 Hármas-Körös jp. 25,000 57,354 32,354 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800
615 Öcsöd-bánrévei Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800
616 10.09.
Mezőtúr-
himesdi
30,500 Hortobágy-Berettyó jp. 0,000 30,500 30,500 Mezőtúr Árvízkapu 0,5 78,3 785 1999. III. 9. 600 650 700
617 10.10.
Pusztaecseg-
52,380 Hortobágy-
Berettyó jp.
30,500 70,480 39,980 Borz 54,9 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350
618 őzesi Németér jp. 0,000 3,300 3,300
619 Németér bp. 3,300 12,400 9,100
620 10.11.
Szászberek-
99,714 Zagyva bp. 25,400 70,900 45,380 Jásztelek 54,8 86,6 650 1999. VII. 13. 350 450 500 Vegyes szerk:
1,823 km
621 jászberényi Zagyva jp. 24,700 68,400 43,422 Magaspart:
6,835 km
622 Tápió bp. 0,000 10,912 10,912 Közút: 0,129 km Hiba: -0,398 km
623 ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
624 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
625 csatorna
626 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
627 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
628 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
629 cm kelte
630 11.01.
Gyála-Szeged-
algyői
31,512 Tisza jp. 0,000 31,512 31,512 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850 Árvízvédelmi fal:
3,262 km
631 11.02. 35,952 Tisza jp. 31,512 59,964 28,452 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850
632 Algyő-dongéri Dongér jp. 0,000 7,500 7,500
633 11.03. 59,829 Tisza jp. 59,964 87,050 27,086 Mindszent 217,8 74, 82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850 -
634 Dongér-
csongrádi
magas-part 87,050 112,293 25,243 Magaspart:
25,243 km, ebből közút: 5,711 km
635 Dongér bp. 0,000 7,500 7,500
636 11.04. 35,004 Maros jp. 0,000 2,602 2,602 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
637 Marostorok-
mártélyi
Tisza bp. 12,400 44,802 32,402 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850
638 11.05.
Mindszent-
szentesi
31,764 Tisza bp. 44,802 76,566 31,764 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850
639 11.06. 41,040 Tisza bp. 0,000 12,400 12,400 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
640 Torontáli Maros bp. 0,000 28,640 28,640 Makó 24,5 79,5 625 1975. VII. 10. 400 450 500
641 11.07. 63,820 Maros jp. 2,602 47,402 44,800 Makó 24,5 79,5 625 1975. VII. 10. 400 450 500
642 Maros jobb parti Sámson-apátfalvi fcs. jp. 0,000 9,510 9,510 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
643 Sámson-apátfalvi fcs. bp. 0,000 9,510 9,510
644 11.08. 35,913 Hármas-Körös bp. 0,000 26,700 26,700 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 20. 600 700 800
645 Szentes-öcsödi 26,700 27,712 1,012 Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800 Magaspart:
1,012 km
646 27,712 35,913 8,201
647 KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
648 A védelmi szakasz A folyó, a vízfolyás, a
A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
649 csatorna
650 kezdő végső vízmérce vízállás, cm Megjegyzés
651 száma, neve hossza km neve és hossza „0” pont LNV
652 védvonala szelvénye tkm km neve, helye fkm mBf. I. fok II. fok III. fok
653 cm kelte
654 12.01. 49,117 Hármas-Körös bp. 35,913 85,030 49,117 Gyoma 79,2 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750
655 Szarvasi Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 20. 600 700 800
656 12.02. 44,307 Kettős-Körös bp. 0,000 35,040 35,040 Békés 23,4 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750
657 Mezőberényi Fehér-Körös bp. 0,000 9,286 9,267 Gyula 4,7 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550 hibaszelvény:
- 0,019 km
658 12.03.
Zsófiamajori
28,413 Hármas-Körös jp. 57,354 85,767 28,413 Gyoma 79,2 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750
659 12.04. 52,022 Kettős-Körös jp. 0,000 36,193 36,193 Békés 23,4 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750
660 Dobozi Fekete-Körös jp. 0,000 16,059 16,059 Ant 20,3 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700 hibaszelvény:
- 0,230 km
661 Remete 4,4 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700
662 12.05.
Mályvádi
30,016 Fehér-Körös jp. 0,000 9,475 9,505 Gyula 4,7 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550 hibaszelvény:
+ 0,015 km
663 Fekete-Körösbp. 0,000 20,490 20,511 Ant 20,3 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700 hibaszelvény:
664 Remete 4,4 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700 + 0,021 km
665 12.06. 43,000 Hortobágy- 0,000 43,000 43,000 Mezőtúr 0,5 78,3 785 1999. III. 9. 600 650 700
666 Ecsegfalvai Berettyó bp. Árvízkapu felső
667 12.07.
Körös-
35,326 Sebes-Körös jp. 0,000 14,013 14,013 Körösladány 9,5 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600
668 ladányi Berettyó jp. 0,000 21,313 21,313 Szeghalom 6,5 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500
669 12.08. Körösladány 9,5 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600
670 Fokközi 57,966 Sebes-Körös bp. 0,000 57,966 57,966 Körösszakál 54,4 92,15 518 1989. VI. 9. 250 350 400
671 520 1925. XII. 23. jeges LNV

2. számú melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez * 

A B C D
1. BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK
2. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
3. A belvízvédelmi szakasz
4. száma neve központja érintett települései
5. 01.02. Szőny-füzitői Almásfüzítő Almásfüzítő, Komárom-Szőny, Neszmély,
6. 01.03. Duna menti Ásványráró Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Győrzámoly, Győrladamér, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Püski, Rajka, Vámosszabadi, Vének
7. 01.05. Mosoni-Duna bal parti Győr, Kálóczi tér Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Kisbajcs, Vámosszabadi
8. 01.06. Rábca menti Abda Abda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó, Győr, Győrsövényháza, Jánossomorja, Károlyháza, Kóny, Kunsziget, Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény, Rábcakapi, Tárnokréti, Újrónafő, Várbalog
9. 01.08. Rába-alsó Győr Árpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, Rábacsécsény, Rábapatona, Rábapordány
10. 01.09. Rába-felső Vág Beled, Csánig, Dénesfa, Edve,Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás, Rábakecöl, Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany, Szil, Uraiújfalu, Vág, Vásárosfalu, Vica, Zsebeháza
11. 01.11. Marcal menti Győr Győr, Kisbabot, Koroncó, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Gönyű
12. 01.13. Lánka menti Kemenesszentpéter Csönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápóc, Várkesző, Marcaltő, Egyházaskesző
13. 01.14. Lajta menti Mosonmagyaróvár Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar
14. 01.15. Kapuvár-hansági Csorna Acsalag, Babót, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Farád, Gyóró, Himód, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Mosonszentjános, Osli, Pásztori, Potyond, Pusztasomorja, Rábacsanak, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szilsárkány, Vadosfa, Veszkény, Vitnyéd
15. 01.16. Fertő-tó menti Fertőd Agyagosszergény, Sopron-Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Petőháza, Sarród,
16. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
17. A belvízvédelmi szakasz
18. száma neve központja érintett települései
19. 02.01. Gyáli Ráckeve Csévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő
20. 02.02. Észak-Duna-völgyi Ráckeve Alsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel
21. 02.03. Ráckevei (Soroksári)-
Duna menti
Ráckeve Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse,Szigetszentmárton, Szigetújfalu,
22. 02.04. Érd-dunafüredi Budapest I. Szakaszmérnökség Érd, Százhalombatta
23. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
24. A belvízvédelmi szakasz
25. száma neve központja érintett települései
26. 03.01 Bajai Baja Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút
27. 03.02 Kalocsai Kalocsa Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód
28. 03.03 Kunszentmiklósi Kunszentmiklós Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt
29. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
30. A belvízvédelmi szakasz
31. száma neve központja érintett települései
32. 04.01. Szekszárd-bátai Szekszárd Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Várdomb
33. 04.02. Bölcske-bogyiszlói Szekszárd Bogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna
34. 04.03. Adony-ercsi Székesfehérvár Adony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa
35. 04.04. Szekszárd-simontornyai Szekszárd Bikács, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa, Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta
36. 04.05. Cece-ősi Székesfehérvár Aba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Ősi, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác,Vajta, Pétfürdő, Várpalota
37. 04.06. Tolnanémedi-dombóvári Szekszárd Belecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrőköz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút, Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi
38. 04.07. Tolnanémedi-Siófok Siófok Ádánd, Balatonszabadi, Enying, Felsőnyék, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Ozora, Pincehely, Szabadhídvég, Siófok, Siójut, Tolnanémedi
39.
40. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
41. A belvízvédelmi szakasz
42. száma neve központja érintett települései
43. 05.01 Dráva menti Drávasztára (Villány) Alsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa, Ipacsfa, Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony, Siklósnagyfalu, Szentborbás, Tótújfalu
44. 05.02 Duna menti Villány Erdőfű, Kölked, Mohács
45. 05.03 Dél-balatoni Fonyód Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Fonyód, Látrány, Ordacsehi, Pusztaszentgyörgy, Szántód, Szólád, Zamárdi
46. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
47. A belvízvédelmi szakasz
48. száma neve központja érintett települései
49. 06.01. Zala jobb parti Keszthely Esztergályhorváti, Zalaapáti
50. 06.02. Zala bal parti Keszthely Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár
51. 06.03. Keszthely-hévízi Keszthely Alsópáhok, Keszthely, Sármellék
52. 06.04. Dél-kis-balatoni Keszthely Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Vörs, Zalakomár
53. FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
54. A belvízvédelmi szakasz
55. száma neve központja érintett települései
56. 07.01. Érpatak-Simai-
főfolyások völgye
Nyíregyháza Balkány (Érpataki-ff. Vízgyűjtő területére eső rész), Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó, Nagyhalász
57. 07.02. Kállai-főfolyás völgye Nagykálló Balkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony, Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly, Nyírgelse
58. 07.03. Máriapócsi-Bogdányi-
Sényői főfolyások völgye
Levelek Apagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, Napkor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, Ramocsaháza, Sényő, Székely, Vasmegyer
59. 07.04. Vajai-főfolyás völgye Baktalórántháza Baktalórántháza, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Nyírbátor, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Őr, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod,Vaja
60. 07.05. Beregi Vásárosnamény Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes, Gergelyiugornya, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény, Gelénes, Gulács, Gergelyiugornya
61. 07.06. Felső-szabolcs-alsó Tiszabercel Balsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek
62. 07.07. Felső-szabolcs-középső Dombrád Berkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék, Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád
63. 07.08. Felső-szabolcs-felső Kisvárda Ajak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gemzse, Györöcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk
64. 07.09. Tisza-Túr közi Fehérgyarmat Botpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, Milota, Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka
65. 07.10. Tisza-Túr-Szamos közi Fehérgyarmat Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kisnamény, Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd, Méhtelek, Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, Szamosújlak, Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán
66. 07.11. Szamos-Kraszna közi Nagyecsed Cégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolt, Szamosangyalos, Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, Tiborszállás, Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-Zsírostanya, Ura, Vállaj
67. 07.12. Kraszna bal parti Mátészalka Bátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva, Ópályi, Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, Tiborszállás, Vállaj, Vásárosnamény, Vitka
68. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
69. A belvízvédelmi szakasz
70. száma neve központja érintett települései
71. 08.01. Laskó-csincsei Eger Besenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő, Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván, Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva
72. 08.02. Tiszavalk-sulymosi Eger Ároktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszavalk
73. 08.03. Rigós-Sajó-zugi Miskolc Emőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Igrici, Kiscsécs, Mezőcsát, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros
74. 08.04. Inérhát-tiszadobi Tokaj Kesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, Tiszalúc, Tiszaújváros
75. 08.05. Prügy-taktaföldvári Tokaj Bekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj
76. 08.06. Bodrogzug-Török-éri Sárospatak Alsóberecki, Balsa, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Felsőberecki, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, Olaszliszka,Sárazsadány, Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Tokaj, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod
77. 08.07. Tiszakarád-ricsei Sárospatak Cigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd
78. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
79. A belvízvédelmi szakasz
80. száma neve központja érintett települései
81. 09.01. Tiszai-alsó Tiszacsege Ároktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege, Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita
82. 09.02. Tiszai-középső Polgár Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos,
Újszentmargita
83. 09.03. Tiszai-felső Tiszalök Nagycserkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári
84. 09.04. Kadarcs-Karácsony-
foki
Balmazújváros Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hortobágy
85. 09.05. Kösely-alsó Hajdúszoboszló Debrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba, Karcag, Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd
86. 09.06. Kösely-felső Hajdúszoboszló Bocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd
87. 09.07. Hamvas-sárréti Hajdúszoboszló Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Bucsa, Derecske, Ecsegfalva, Földes, Füzesgyarmat, Hajdúszovát, Kaba, Kertészsziget, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Karcag
88. 09.08. Berettyó-alsó Berettyóújfalu Berekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, Újiráz, Vekerd, Zsáka
89. 09.09. Berettyó-felső Berettyóújfalu Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár, Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Told, Váncsod, Berettyóújfalu
90. 09.10. Kállói Berettyóújfalu Bakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta
91. 09.11. Alsó-nyírvíz-Kati-éri Hajdúszoboszló Debrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva
92. 09.12. Alsó-nyírvíz-Nagy-
éri
Vámospércs Álmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, Vámospércs
93. KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
94. A belvízvédelmi szakasz
95. száma neve központja érintett települései
96. 10.01. Tiszakécskei Szolnok Csemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös, Szentkirály, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Köröstetétlen, Törtel, Nyársapát
97. 10.02. Ceglédi Szolnok Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Köröstetétlen, Mikebuda, Nyársapáti, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, Törtel, Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő
98. 10.03. Jászberényi Szolnok Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor, Újszász, Jászkisér, Jászapáti
99. 10.04. Kiskörei Kisköre Átány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér, Jászszentandrás
100. 10.05. Jászkiséri Szolnok Besenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, Jásztelek, Szolnok
101. 10.06. Kunhegyesi Kisköre Abádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras, Kunhegyes, Tiszagyenda
102. 10.07. Kisújszállási Kunhegyes Ecsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras, Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve
103. 10.08. Karcagi Karcag Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány
104. 10.09/A Törökszentmiklósi Mezőtúr Martfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Tiszaföldvár, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő
105. 10.09/B Cibakházi Mezőtúr Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Nagyrév, Szelevény, Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug, Tiszatenyő, Kunszentmárton, Kungyalu
106. 10.10. Mezőtúri Mezőtúr Cserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve, Kisújszállás, Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű
107. ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
108. A belvízvédelmi szakasz
109. száma neve központja érintett települései
110. 11.01. Algyő-Tápé-Gyála-
Körös-éri
Szeged Algyő, Ásotthalom, Balástya, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó
111. 11.02. Dong-éri Szeged Balotaszállás, Baks, Bócsa, Bugacpusztaháza, Csengele, Dóc, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Móricgát Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank
112. 11.03. Torontáli Szeged Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván
113. 11.04. Dong-ér-Kecskeméti Csongrád Bugac, Fülöpjakab, Gátér, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld
114. 11.05. Vidre-éri Csongrád Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény
115. 11.06. Mártély-Tisza-Maros-
zugi
Hódmezővásárhely Földeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Mártély, Orosháza, Óföldeák, Székkutas
116. 11.07. Sámson-Élő-vízi Hódmezővásárhely Ambrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson, Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza
117. 11.08. Kurcai Szentes Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros, Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd, Szegvár, Szentes
118. KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
119. A belvízvédelmi szakasz
120. száma neve központja érintett települései
121. 12.01. Réhelyi Szeghalom Dévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve
122. 12.02. Szeghalmi Szeghalom Biharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Szeghalom, Zsáka
123. 12.03. Gyomai Szeghalom Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom, Túrkeve
124. 12.04. Holt-sebes-körösi Szeghalom Biharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő
125. 12.05. Kettős-Körös jobb parti Gyula Békés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, Tarhos, Vésztő
126. 12.06. Hosszú-foki Gyula Bélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány
127. 12.07. Fehér-Fekete-Körös közi Gyula Gyula
128. 12.08. Élővíz-csatornai Gyula Békés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza, Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós
129. 12.09. Mezőberényi Szarvas Békés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, Kondoros, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas
130. 12.10. Dögös-káka-foki Szarvas Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek, Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza, Mezőtúr, Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Újkígyós

  Vissza az oldal tetejére