A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/1997. (VII. 18.) PM rendelet

a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 13. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatra is tekintettel, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvényben és a végrehajtása tárgyában kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott honvédelmi és polgári védelmi feladatok összehangolt megvalósítása érdekében, a belügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Pénzügyminisztériumra és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az intézmények honvédelmi, országmozgósítási feladatainak irányítását, valamint a polgári védelem szervezeteivel való együttműködés felügyeletét a Pénzügyminisztérium kijelölt helyettes államtitkára (a továbbiakban: helyettes államtitkár) látja el.

(2) Az intézmények vezetői felelősek az intézményen belül a honvédelmi, országmozgósítási és polgári védelmi feladatokra való felkészítésért, a működési feltételek biztosításáért és a kapcsolódó tervek, intézkedések kidolgozásáért.

3. § (1) A honvédelmi és polgári védelmi feladatok operatív irányítását, illetve a feladatok végrehajtásának koordinálását az intézmények vezetői a szervezeti és működési szabályzatban, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka a Vám- és Pénzügyőrség Szolgálati Ügyrendjében meghatározott szervezeti egység vezetőjén keresztül gyakorolja.

(2) A honvédelmi és országmozgósítási, valamint a polgári védelmi együttműködési feladatok végrehajtására az intézmény vezetője felelős munkatársakat, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága esetében hivatásos pénzügyőr tiszteket nevez ki.

(3) A kinevezett személyek nevét, beosztását - ideértve a változásokat is - harminc napon belül meg kell küldeni a feladatok ellátását felügyelő helyettes államtitkárnak.

(4) A VPOP parancsnoka külön utasítás kiadásával gondoskodik az irányítása alá tartozó szervek állományának polgári védelmi felkészítéséről és a védelemmel összefüggő feladatok ellátásáról.

(5) A Vám- és Pénzügyőrség az éves költségvetési tervezés során a honvédelemmel, országmozgósítással és polgári védelmi együttműködési feladatokkal kapcsolatos személyi, tárgyi igényeit vegye figyelembe, és azt az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint terjessze fel.

4. § A honvédelmi, polgári védelmi felkészülés helyzetének ellenőrzésére jogosult

a) valamennyi, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó intézménynél

1. a pénzügyminiszter,

2. a helyettes államtitkár,

3. a helyettes államtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetője;

b) a Vám- és Pénzügyőrség szervezeteinél

1. a pénzügyminiszter,

2. a helyettes államtitkár,

3. az országos parancsnok,

4. a VPOP jogi és igazgatási főosztály kijelölt dolgozója.

5. § A honvédelmi, polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködő intézmények vezetői a végzett munkáról minden év december 15-éig beszámolással tartoznak a felügyeletet ellátó helyettes államtitkárnak és a 4. §-nak megfelelően az ellenőrzésre jogosultaknak.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére