A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XXXV. törvény

a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság között Budapesten, 1992. április 3-án aláírt barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság között Budapesten, 1992. április 3-án aláírt barátsági és együttműködési Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítő okiratait Budapesten, 1995. május 8-án kicserélték, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Barátsági és Együttműködési Szerződés a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság között

A Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság

az országaik és népeik közötti hagyományos barátság és a kölcsönös tisztelet tudatában,

szilárdan elkötelezve az igazságos, humánus, békés és demokratikus nemzetközi rend építése mellett,

meggyőződve az európai és a nemzetközi béke fenntartásához való hozzájárulásuk szükségességéről,

kifejezve azon eltökéltségüket, hogy mint baráti államok, kapcsolataikat a bizalom, az együttműködés és a kölcsönös tisztelet alapján az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, az 1975. évi Helsinki Záróokmányban, az 1990. évi, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet egyéb dokumentumaiban kifejezett célokkal, elvekkel és kötelezettségekkel összhangban fejlesztik,

törekedve arra, hogy az európai együttműködési mechanizmusok fejlesztése és alkalmazása révén maguk is hozzájáruljanak az Európa megosztottságának elkerülésére irányuló kezdeményezések sikeréhez, amelyek célja egy demokratikus, békés és egységes Európa megteremtése,

tudatában az egyesült és szabad Európa felépítéséért viselt közös felelősségüknek, amely kifejezésre jut Európa Tanács-beli tagságukban is,

tudatában annak a jelentőségnek, amellyel a Görög Köztársaság Európai Közösségek-beli tagsága, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek közötti társulási szerződés megkötése, illetve a szándékai szerinti tagságának perspektívája bír,

a jövőben is törekedve a kölcsönös együttműködés fejlesztésére és valamennyi területen történő további elmélyítésére,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek) a két állam között érvényesülő hagyományos barátságra alapozva kifejezi óhaját, hogy elmélyítse és erősítse együttműködését és kapcsolatait, a barátságot és a népeik közötti kölcsönös tiszteletet.

A Felek szorgalmazzák, hogy Európa az államok olyan közösségévé váljék, amely a népei békés egymás mellett élésének és együttműködésének színtere lehet, és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében elfogadott eljárásoknak megfelelően előmozdítják azon békés politikai folyamatokat, amelyek az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumaiban és a két ország által magára nézve kötelezőnek tekintett más nemzetközi okmányokban foglaltak szerint a jogállamiság és a demokrácia megszilárdítására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, ezen belül a kisebbségek jogainak tiszteletben tartására és védelmére irányulnak.

2. Cikk

A Szerződő Felek az átalakulóban lévő európai politikai és biztonságpolitikai környezetben követendő közös célként a stabilitás megerősítését és a biztonság fokozását tűzték ki. Támogatják a biztonság kooperatív struktúráinak kiépítését Európa egészére.

A Felek síkra szállnak a fegyveres erők és fegyverzetek lehető legalacsonyabb, a védelemhez elégséges szintre történő korlátozásáért.

A Felek együttesen is szorgalmazzák a leszerelés és fegyverzet-ellenőrzés terén már létrejött megállapodások maradéktalan, hatékonyan ellenőrzött végrehajtását és a fegyverzet-ellenőrzésre irányuló olyan lépések megtételét, amelyek erősítik a stabilitást és növelik a bizalmat.

A Felek bátorítják a katonai téren folyó cserekapcsolatokat, valamint külön megállapodás alapján a megfelelő szintű katonai kontaktusokat és időszakos konzultációkat.

3. Cikk

A Szerződő Felek erősítik együttműködésüket a nemzetközi, elsősorban európai szervezetek keretében. Kölcsönösen segítségére lesznek egymásnak abban, hogy olyan nemzetközi, elsősorban európai szervezetekkel, amelyeknek a Felek egyike tagja, a másik Fél is együttműködhessen, ha ez irányú óhaját kifejezésre juttatja.

4. Cikk

Abban az esetben, ha olyan helyzet alakul ki, amely bármelyik Szerződő Fél megítélése szerint veszélyezteti a nemzetközi békét és a Felek biztonságát, a Felek sürgősen kapcsolatba lépnek egymással, hogy véleményt cseréljenek azon intézkedésekről, amelyek alkalmazása a feszültség megszűnéséhez és a helyzet megoldásához vezethet. Ennek során elsősorban az európai válságmegelőzés és válságmegoldás céljából az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében kialakított eszközöket és eljárásokat alkalmazzák, és ezen túlmenően együttműködnek az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében.

5. Cikk

A Szerződő Felek rendszeres párbeszédet folytatnak minden, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről, és rendszeresen konzultációt tartanak bilaterális kapcsolataik kiépítése és elmélyítése, valamint a nemzetközi kérdésekben elfoglalt álláspontjaik összehangolása céljából.

A legmagasabb szintű politikai találkozókra szükség szerint kerül sor.

A Felek parlamenti képviselői rendszeres kapcsolatokat tartanak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése és a nemzetközi parlamentáris együttműködés ápolása céljából.

A külügyminiszterek rendszeresen figyelemmel kísérik a Szerződés végrehajtását. Konzultációs célból évente legalább egyszer találkoznak.

A két Kormány más tagjai közötti találkozókat szükség szerint tartják meg.

6. Cikk

Az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság közötti társulási egyezmény megkötése alapot teremt ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság politikai és gazdasági téren közeledjék az Európai Közösségekhez, és részét képezi azon erőfeszítéseknek, amelyek célja a Közösség szerepének kiszélesítése egy egységes Európa irányába. E cél érdekében a Görög Köztársaság támogatja a Magyar Köztársaság azon kifejezett szándékát, hogy csatlakozzék az Európai Közösségekhez, mihelyt a csatlakozás politikai és gazdasági előfeltételei létrejönnek.

A Görög Köztársaság lehetőségei keretein belül kétoldalú alapon és az Európa Tanács együttműködési programjai keretében támogatja a Magyar Köztársaság azon törekvését, hogy korszerűsítse a magyar jogrendszert, és azt folyamatosan összehangolja az Európa Tanács normáival, valamint az Európai Közösségek jogrendszerével.

7. Cikk

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy kölcsönös előnyök alapján szélesítsék és mélyítsék a gazdasági, pénzügyi, ipari, technikai és tudományos együttműködést annak érdekében, hogy kapcsolataikban megteremtsék a legkedvezőbb feltételeket a tartós gazdasági fejlődéshez.

A Felek egyetértenek abban, hogy szükség van a Magyar Köztársaságban megindított gazdasági átalakítási folyamat nemzetközi együttműködés útján történő támogatására. A Görög Köztársaság kész mind kétoldalú, mind többoldalú síkon a Magyar Köztársaságot támogatni a fejlett piacgazdaság megteremtése céljából.

A Felek a rendelkezésre álló lehetőségek maradéktalan kihasználásával különösen ösztönzik a kapcsolatok fejlesztését a magyar és a görög vállalatok között, a beruházási és a tőkebefektetési tevékenység, valamint az ipari és a mezőgazdasági együttműködés területén. E tekintetben különös jelentőséget tulajdonítanak a kis- és középüzemek, illetve vállalatok együttműködésének.

E cél érdekében a Felek elősegítik a műszaki és vállalkozói szintű kapcsolataik intenzívebbé tételét, különösen a szakember- és információcseréket. Elősegítik továbbá a vegyes vállalatok létesítését, és mindkét Fél a maga területén megteremti a beruházási szabadság megkövetelte összes feltételt.

A Felek fejlesztik együttműködésüket a nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetekben és intézményekben, különös tekintettel az Európai Beruházási és Újjáépítési Bankra.

8. Cikk

A Szerződő Felek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az energetika, a szállítás és a távközlés területén folyó együttműködésnek, és támogatják a fenti együttműködési területeken felmerülő technikai kérdések megoldása érdekében folyó együttműködést. A görög Fél az Európai Közösségek szerveinek keretében támogatja a Magyar Köztársaság azon erőfeszítéseit, hogy javítsa meglévő úthálózatát.

A Felek arra törekszenek, hogy e területeken hatékony együttműködést alakítsanak ki a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek közötti hatályos szerződések vonatkozó rendelkezései szerint, és bátorítsák a két ország intézményei és vállalatai közötti együttműködést.

9. Cikk

A Szerződő Felek, tudatában annak, hogy az európai környezet védelme milyen nagy jelentőségű mindkét ország népe jóléte szempontjából, nemzeti, regionális és nemzetközi síkon minden szükséges lépést megtesznek a természeti örökségnek a jövő nemzedékek érdekében történő megóvására.

Az e téren szerzett kedvező tapasztalatokra támaszkodva a Felek fejlesztik együttműködésüket a természeti katasztrófák előrejelzése és megelőzése terén annak érdekében, hogy ezek káros következményeit mérsékeljék.

10. Cikk

A Szerződő Felek, nagy jelentőséget tulajdonítva a kulturális örökségük megőrzésének és védelmének, erősítik együttműködésüket a tudományok, a technika és a kultúra területén.

A Felek belső jogszabályaikkal összhangban elősegítik a műszaki-tudományos információk cseréjét és megkönnyítik a tudományos kutatóintézetekhez, archívumokhoz, könyvtárakhoz és hasonló intézményekhez való hozzáférést. Elősegítik a kétoldalú tudományos és műszaki munkatervek megvalósítását.

A Felek bátorítják a felsőfokú és egyéb oktatási és kutatási intézményeik közötti kapcsolatokat, valamint közös, a megfelelő európai programokkal összhangban álló tudományos projektek kidolgozását.

11. Cikk

A Szerződő Felek a két ország népei között fennálló hagyományos együttműködésre és kulturális érintkezésre támaszkodva és arra törekedve, hogy hozzájáruljanak egy, a földrész valamennyi népe számára nyitott európai kulturális térség kialakításához, bátorítják a két ország intézményei és állampolgárai közötti kapcsolatok fejlesztését a kultúra és a tájékoztatás területén, hogy ezzel is erősítsék az európai kulturális identitást.

A Felek megerősítik azon szándékukat, hogy e célból megkönnyítsék mindkét ország lakossága számára a másik ország nyelve és kultúrája, különösen az irodalom, a színház, a zene, a képzőművészet és egyéb művészetek megismerését, és hogy ennek érdekében támogatják az állami és magánkezdeményezéseket.

A Felek egyetértenek abban, hogy a magyar és a görög nép közötti jobb megértés érdekében kívánatos a tömegtájékoztatás területén való együttműködés fejlesztése.

12. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a széles körű együttműködést az egészségügy, a betegségek megelőzése terén.

13. Cikk

A Szerződő Felek bátorítják a két ország állampolgárai, társadalmi szervezetei, egyházai és helyi önkormányzatai közötti kapcsolatokat, továbbá a sport- és ifjúsági szervezetek közötti cserét. Mindent elkövetnek az utazás és az idegenforgalom megkönnyítése és támogatása érdekében.

14. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószer-csempészet elleni harcban. E célból nemzetközi intézményeken keresztül is együttműködnek és információkat cserélnek.

15. Cikk

E Szerződés rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek korábban vállalt nemzetközi kötelezettségeit és nem irányulnak mások ellen.

16. Cikk

Az ennek a Szerződésnek az értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nézeteltéréseik tekintetében a Szerződő Felek - az 5. Cikkben foglalt rendelkezések érintetlenül hagyásával - a viták békés rendezésével foglalkozó la valettai EBEÉ-szakértői találkozó 1991. február 8-án kelt jelentésében foglalt eljárást alkalmazzák.

17. Cikk

Ezt a Szerződést meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

Ezt a Szerződést 10 évre kötik. Hatálya további 5 éves időszakokra meghosszabbodik, hacsak az egyik Szerződő Fél az adott időszak lejárta előtt legalább egy évvel fel nem mondja.

Készült Budapesten, 1992. évi április hó 3. napján, két eredeti példányban, magyar és görög nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 1995. május 8-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére