A jogszabály mai napon ( 2020.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítő okiratait Chisinauban, 1996. október 9-én kicserélték, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól

A Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság (a továbbiakban: Magas Szerződő Felek)

meggyőződve arról, hogy a két ország közötti kölcsönös tisztelet és együttműködés megfelel a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság népei érdekeinek, és az egyenlőségen alapuló minőségileg új kapcsolatok megteremtését, valamint az európai biztonsági rendszer megerősítését szolgálja,

üdvözölve a két államban, valamint Kelet- és Közép-Európában végbement történelmi változásokat, amelyek lehetővé tették a kontinensen a konfrontáció és a kettéosztottság meghaladását,

az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának céljai és elvei által vezérelve, a nemzetközi jog elsőbbrendűségéből és az általános emberi értékekből kiindulva,

megerősítve elkötelezettségüket, hogy fenntartás nélkül végrehajtják a Helsinki Záróokmánynak, az Új Európáért létrejött Párizsi Chartának és az EBEÉ/EBESZ más dokumentumainak előírásait, amivel hozzájárulnak a demokratikus, békés és egységes Európa megteremtéséhez,

elismerve, hogy az alapvető emberi jogok és szabadságjogok betartása a béke és a biztonság erősítésének elidegeníthetetlen feltétele,

felismerve annak szükségességét, hogy politikai, gazdasági, tudományos-technikai, ökológiai, humanitárius és kulturális együttműködésük fejlesztésével új minőséget adjanak kétoldalú kapcsolataiknak, és hogy e célból a kölcsönös előnyök alapján megszilárdítsák kapcsolataik szerződéses alapját,

megállapodtak az alábbiakban:

1. Cikk

A Magas Szerződő Felek kapcsolataikat baráti államokként fejlesztik. Következetesen a szuverén egyenlőség, az erőszak alkalmazásától vagy az erővel való fenyegetéstől való tartózkodás, a határok sérthetetlensége, a területi épség, a viták békés rendezése, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az alapvető emberi jogok és szabadságjogok, a népek egyenjogúsága és a sorsuk feletti rendelkezéshez való joguk tiszteletben tartása, a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése, a partnerség és az együttműködés elvei által vezérelve tevékenykednek.

2. Cikk

A Magas Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és az EBEÉ/EBESZ dokumentumaiban rögzített elveknek megfelelően a közöttük felmerülő vitákat kizárólag békés eszközökkel oldják meg.

3. Cikk

A Magas Szerződő Felek mindegyike, a saját biztonságát szavatoló eszközök szabad kiválasztásakor figyelembe veszi a másik Fél biztonságát is.

A Magas Szerződő Felek megerősítik, hogy a biztonság oszthatatlan, és hogy biztonságuk elválaszthatatlanul összefügg az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet valamennyi résztvevő államának biztonságával.

4. Cikk

Olyan helyzet kialakulása esetén, amely a Magas Szerződő Felek egyikének véleménye szerint veszélyezteti vagy megsérti a békét, illetve feszültséget eredményez Európában, a Magas Szerződő Felek konzultációkat folytatnak a rendezés lehetséges módozatairól.

5. Cikk

A Magas Szerződő Felek aktívan elő kívánják mozdítani mind a tömegpusztító fegyverek és az azok célbajuttatására szolgáló eszközök leszerelési folyamatát, mind a hagyományos fegyveres erők csökkentésének folyamatát, a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések két- és többoldalú alapon történő megszilárdítását, az összeurópai biztonság tartós struktúráinak megteremtését.

6. Cikk

A Magas Szerződő Felek párbeszédet folytatnak minden kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésről álláspontjaik összehangolása céljából.

A Magas Szerződő Felek rendszeresen konzultálnak kétoldalú kapcsolataik fejlesztése és elmélyítése céljából, és ösztönzik a kétoldalú együttműködést minden szinten az állami szervek és intézmények, a társadalmi és más szervek között, beleértve a helyi szerveket is.

A legmagasabb szintű politikai találkozókra szükség szerint kerül sor.

A külügyminiszterek konzultációs célból évente legalább egyszer találkoznak, és rendszeresen figyelemmel kísérik e Szerződés végrehajtását. A két Kormány más tagjai közötti találkozókat szükség szerint tartják meg.

7. Cikk

A Magas Szerződő Felek bővítik kapcsolataikat és együttműködésüket a nemzetközi szervezetekben. A Magyar Köztársaság támogatja a Moldovai Köztársaságnak a nemzetközi szervezetekbe való további integrálódási törekvéseit.

8. Cikk

A Magas Szerződő Felek támogatják a parlamentek közötti kapcsolatokat és tapasztalatcserét a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése céljából.

A Magas Szerződő Felek segítik a politikai pártok és más társadalmi szervezetek, szakszervezetek, alapítványok, oktatási és kulturális intézmények, tudományos kutatóintézetek és tömegtájékoztatási eszközök közötti kapcsolatok bővüléséhez szükséges feltételek megteremtését.

A Magas Szerződő Felek minden eszközzel elősegítik az állampolgáraik közötti kapcsolatok bővülését mind egyéni alapon, mind pedig az állami, a társadalmi és más szervezetek vonalán.

9. Cikk

A Magas Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek a kölcsönösen előnyös kétoldalú együttműködés fejlesztésének a gazdaság területén. Megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy tökéletesítsék és a világpiac normáihoz és gyakorlatához közelítsék gazdasági kapcsolataik mechanizmusát.

A Magas Szerződő Felek kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételeket biztosítanak a vállalkozói és egyéb gazdasági tevékenységhez, beleértve a kölcsönös tőkebefektetések ösztönzését és védelmét, előmozdítják a vállalatok, cégek és gazdasági szervezetek közötti közvetlen kapcsolatok létrehozását.

10. Cikk

A Magas Szerződő Felek segítik a szükséges feltételek megteremtését a hatékony együttműködéshez az alap- és az alkalmazott tudományok, a fejlett technika és technológia terén, továbbá szorgalmazzák a két ország tudósai és kutatói, tudományos kutatóintézetei és a tudományos akadémiák intézetei közötti közvetlen kapcsolatok fenntartását és közös kezdeményezéseiket.

11. Cikk

A Magas Szerződő Felek a kölcsönös érdekeltségből kiindulva fokozzák együttműködésüket a környezetvédelem és a környezet állapotának javítása, a balesetek és természeti csapások következményeinek csökkentése és felszámolása, a természet ésszerű és erőforrás-kímélő hasznosítása, az ökológiailag tiszta technológiák alkalmazási körének bővítése, a nagy hatékonyságú természetvédelmi és helyreállító intézkedések terén.

A Magas Szerződő Felek lehetőségeik szerint együttműködnek a globális és különösen az európai ökológiai problémák megoldásában.

12. Cikk

A Magas Szerződő Felek nemzeti törvényhozásuk normáival és az európai szabványokkal összhangban bővítik és fokozzák az együttműködést a szállítás terén, beleértve az egymás területén áthaladó személyek és áruk akadálytalan tranzitjának biztosítását, és ennek elősegítésére kétoldalú szerződéseket kötnek.

13. Cikk

A Magas Szerződő Felek megvizsgálják az együttműködés élénkítésének lehetőségeit az erőforrás-kímélő technológiákon alapuló energetika, az elektronikus adatfeldolgozás, továbbá a közöttük fennálló távközlési kapcsolatok eszközeinek, rendszereinek és vonalainak tökéletesítése terén.

14. Cikk

A Magas Szerződő Felek népeik természetes igényének és az európai kulturális örökség elválaszthatatlan részének tartják kulturális kapcsolataik bővítését és elmélyítését. Erősíteni és fejleszteni kívánják együttműködésüket a kultúra, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás területén.

A Magas Szerződő Felek mindegyike biztosítja állampolgárai számára a másik Magas Szerződő Fél kultúrájához, művészeti és irodalmi alkotásaihoz és tömegtájékoztatási eszközeihez való széles körű hozzáférést, és támogatja az erre irányuló állami, társadalmi és egyéni kezdeményezéseket. Bátorítják az egymás alkotó közösségei, művészei, szakemberei, kulturális és oktatási intézményei közötti cserék bővítését államközi, regionális és helyi szinten, és ösztönzik a másik Magas Szerződő Fél nyelvének tanulását.

A Magas Szerződő Felek elősegítik a másik Magas Szerződő Fél kulturális és művészeti eredményeinek megőrzését és megismertetését, beleértve a történelmi és kulturális emlékek védelmét, a két ország történelmével kapcsolatos levéltári anyagok felkutatását és tanulmányozását.

A Magas Szerződő Felek konzultációkat folytatnak a korábbi időszakban törvénytelenül a másik fél országába került műkincseik felkutatásáról és visszaszolgáltatásáról.

A Magas Szerződő Felek bátorítják a két ország sport- és ifjúsági szervezetei közötti együttműködést.

15. Cikk

A Magas Szerződő Felek együttműködnek az egészségügy, különösen a lakosság halálozásában kiemelkedő szerepet játszó szív- és érrendszeri, rosszindulatú daganatos megbetegedések, továbbá egyes járványos fertőző betegségek, elsősorban az AIDS elleni küzdelem területén.

16. Cikk

A Magas Szerződő Felek megerősítik, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelő alapvető emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása, beleértve a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait is, hozzájárul a népek közötti béke, biztonság és egyetértés megszilárdulásához.

A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy a fent meghatározott cél megvalósítása érdekében figyelembe veszik az emberi jogok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi normákat, különösen az ENSZ, az EBEÉ/EBESZ, valamint az Európa Tanács vonatkozó dokumentumait, melyek alkalmazása érdekében minden szükséges politikai és törvényalkotó intézkedést megtesznek.

17. Cikk

A Magas Szerződő Felek operatív információ- és tapasztalatcserét folytatnak és együttműködnek a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus, a kábítószerek törvénytelen forgalma, a légikalózkodás, a csempészés elleni harcban.

A Magas Szerződő Felek együttműködnek kölcsönös jogsegély nyújtásában polgári, családjogi és büntetőjogi ügyekben.

18. Cikk

A Magas Szerződő Felek ennek a Szerződésnek az értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat kétoldalú konzultációk és tárgyalások útján rendezik, iránymutatóul véve a nemzetközi jog normáit és alapelveit, az ENSZ Alapokmányát és az EBEÉ/EBESZ dokumentumait.

19. Cikk

Ezt a Szerződést 10 évre kötik. Érvényessége ezt követően automatikusan meghosszabbodik újabb 5 éves időszakokra, amennyiben a Magas Szerződő Felek egyike nem értesíti írásban a másik Magas Szerződő Felet egy évvel a Szerződés mindenkori érvényességének lejárta előtt felmondási szándékáról.

20. Cikk

Ezt a Szerződést mindkét Magas Szerződő Fél alkotmányos előírásaival összhangban meg kell erősíteni és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba, amelyre a legrövidebb időn belül sor kerül.

21. Cikk

Ez a Szerződés az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően az ENSZ Titkárságán nyilvántartásba kerül.

Készült Budapesten, 1995. évi április hónap 19. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és moldován nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 1996. október 9-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére