A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, 1991. július 6-án aláírt barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, 1991. július 6-án aláírt barátsági és együttműködési Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítő okiratait Rómában, 1996. február 14-én kicserélték, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Barátsági és együttműködési Szerződés a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között

A Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság

attól az óhajtól vezérelve, hogy hangsúlyozzák az országaikat és népeiket hagyományosan összekötő barátságot, és megerősítsék a politika, a gazdaság, a kultúra és a tudomány területén fennálló kétoldalú kapcsolatokat,

attól a szándéktól vezetve, hogy hozzájáruljanak a jogra, a békére, a demokráciára és a szabadságra, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok teljes körű tiszteletben tartására alapuló nemzetközi rend kialakításához,

az Európában bekövetkezett politikai és intézményes változások által ösztönözve, és attól a céltól vezetve, hogy visszafordíthatatlanná tegyék az Európa megosztottságát megszüntető folyamatot és elősegítsék az igazságosság, a pluralizmus és a piacgazdaság értékeinek összecsengő fejlődését,

elismerve a Helsinki Záróokmány, az Új Európáról szóló Párizsi Charta és az európai biztonsági és együttműködési folyamat többi okmányának alapvető fontosságát, és megerősítve az azokban tett vállalásokat,

tiszteletben tartva a nemzetközi jog normáit és különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányából következő kötelezettségeket, és azzal a szándékkal, hogy megerősítsék az Egyesült Nemzetek tekintélyét a világ békéje, biztonsága és jóléte feltételeinek megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseiben,

szilárdan eltökélve, hogy a közös európai távlatok jegyében együttműködnek a földrész nagyobb stabilitása és biztonsága megvalósításában,

hangsúlyozva az Olasz Köztársaság és az Európai Közösségek közötti együttműködés fontosságát és kifejezve megelégedésüket a két államnak az Európa Tanácshoz való tartozása miatt,

tudatában annak az alapvető szerepnek, amelyet az Észak-atlanti Szövetség és a Nyugat-Európai Unió az európai biztonság érdekében betölt,

attól az óhajtól vezérelve, hogy regionális együttműködés, különösen a Pentagonale kezdeményezés keretében megvalósuló közös kezdeményezések révén hozzájáruljanak az európai népek közötti közeledéshez és egymás jobb megismeréséhez, valamint megértéséhez,

azzal a szándékkal, hogy megerősítsék kapcsolataikat és azoknak új minőséget és új dimenziót adjanak,

elhatározván e Szerződés megkötését,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság (a továbbiakban: Magas Szerződő Felek) minden közös érdeklődésre számot tartó területen fejleszteni fogják kapcsolataikat, folyamatos és következetes módon elmélyítik együttműködésüket. Erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a magyar és az olasz nép közötti baráti kapcsolatok a közös hagyományok és a közös kulturális örökség alapján erősödjenek.

A Magas Szerződő Felek arra törekednek, hogy a legteljesebb mértékben kihasználják az Európában bekövetkezett mélyreható változások nyomán feltárult új lehetőségeket a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, valamint szorosabb baráti kapcsolatok kialakítására.

Ha arra szükség mutatkozik, további szerződéseket és megállapodásokat kötnek annak érdekében, hogy az ebben a Szerződésben vállalt kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

2. Cikk

A Magas Szerződő Felek rendszeres párbeszédet folytatnak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi, így biztonsági kérdésekben, hogy elősegítsék a két ország közötti szolidaritás tartós kötelékeinek és az együttműködés új formáinak a kialakítását.

Ennek érdekében évente egyszer legmagasabb szintű találkozókra kerül sor; a külügyminiszterek évente legalább egy alkalommal tartanak találkozót; a kormány más tagjai időszakonként konzultációkat folytatnak.

A Magas Szerződő Felek fejlesztik kapcsolataikat katonai téren, védelmi minisztereik, vezérkari főnökeik, fegyvernemeik delegációinak és egységeinek, valamint a magyar és az olasz katonai akadémiák hallgatóinak rendszeres látogatásai révén.

A két Külügyminisztérium rendszeres konzultációkat tart a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és kétoldalú témákban.

3. Cikk

A Magas Szerződő Felek elő fogják mozdítani a parlamentek közötti kapcsolatokat és tapasztalatcseréket annak érdekében, hogy elősegítsék a kétoldalú kapcsolatok fejlődését, és hogy megszilárdítsák a demokráciát és az együttműködést Európában.

4. Cikk

Olyan helyzet vagy vitás kérdés felmerülése esetén, amelyet a Felek egyike úgy ítél meg, hogy fenyegeti a nemzetközi békét vagy biztonságot, a Magas Szerződő Felek lehetőségeik határain belül, összehangolják a feszültség enyhítését célzó, legmegfelelőbb lépésekre vonatkozó nézeteiket.

Ha a Magas Szerződő Felek bármelyike úgy ítéli meg, hogy a kialakult helyzet vagy vitás kérdés saját legfontosabb biztonsági érdekeit fenyegeti, kérheti a másik Felet, hogy késedelem nélkül kétoldalú konzultációkat tartsanak, szükség esetén a segítségnyújtás megfelelő formáinak meghatározása érdekében is.

5. Cikk

A Magas Szerződő Felek fokozzák erőfeszítéseiket, hogy előmozdítsák a földrész egységét a demokrácia, a szabadság, a pluralizmus, az emberi jogok tiszteletben tartásának elvei alapján és elmélyítsék az európai integrációs folyamatot, amely lehetővé teszi többek közt a kollektív anyagi jólét növelését is.

A Magas Szerződő Felek különösképp kívánják az Európai Közösségek és Európa más államaival fennálló társulási kapcsolatainak további erősítését, az Európai Közösségekhez a legmegfelelőbb időben és feltételek mellett való csatlakozásuk perspektívájában is.

Az Olasz Köztársaság támogatja a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek közötti társulási egyezmény gyors aláírását és alkalmazását.

Az Olasz Köztársaság támogatja a Magyar Köztársaság erőfeszítéseit az ahhoz szükséges feltételek megteremtésében, hogy a Közösségek teljes jogú tagjává váljék.

Az Olasz Köztársaság lehetőségei keretein belül, támogatást nyújt a Magyar Köztársaságnak ahhoz, hogy a magyar jogrendszert összhangba hozza a közösségi normákkal és szabályokkal.

6. Cikk

A Magas Szerződő Felek a Párizsi Chartában az Új Európáért vállalt kötelezettségekkel összhangban kifejezésre juttatják együttes szándékukat, hogy az európai biztonság és együttműködés új rendszerének kialakítása révén elősegítik az EBEÉ tagországok közötti baráti és együttműködési kapcsolatok fejlesztését.

A Magas Szerződő Felek szilárd elhatározása, hogy elősegítik a politikai párbeszédet és együttműködést szolgáló intézmények kialakítását, beleértve a válságok megelőzésének és a nemzetközi vitás kérdések megoldásának új eljárásait és eszközeit.

7. Cikk

A Magas Szerződő Felek együttes erőfeszítéseket tesznek az európai stabilitás és biztonság új minőségének elérésére a fegyverzetek és a fegyveres erők alacsonyabb, a háború megelőzéséhez és a védelem biztosításához elegendő szintjén.

Kívánatosnak tartják, hogy új megállapodások jöjjenek létre a leszerelés, a bizalom- és biztonság erősítése terén, és elengedhetetlennek tartják a létrejött megállapodások maradéktalan végrehajtását.

8. Cikk

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi jog kötelezi az államokat nemzetközi vitás kérdéseik békés eszközökkel való rendezésére, továbbá arra, hogy nemzetközi kapcsolataikban tartózkodjanak az erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak alkalmazásától, a Magas Szerződő Felek támogatják az Egyesült Nemzetek Szervezete válságok megoldásában betöltött szerepének megerősítését annak érdekében, hogy meg tudjon felelni az egyre globálisabb és egymással egyre inkább kölcsönösen összefüggő nemzetközi kihívásoknak.

A Magas Szerződő Felek, aláhúzzák elsőrendű fontosságát annak, hogy a nemzetközi közösség minden tagja teljes mértékben tartsa tiszteletben az Egyesült Nemzetek Alapokmányát és úgy ítélik meg, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete rendelkezik a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához szükséges eszközökkel.

9. Cikk

A Magas Szerződő Felek elősegítik gazdasági együttműködésük továbbfejlesztését minden területen, kiterjesztik azt a technológiailag legfejlettebb ágazatokra és kezdeményezésekre is.

A Felek egyetértenek abban, hogy ennek a fejlődésnek meg kell felelnie gazdasági rendszereik kiegészítő és egymástól függő jellegének, s az biztos hivatkozási pontot jelenthet Európa többi országa számára, különös tekintettel a Pentagonale kezdeményezésre.

E cél érdekében, a Felek elősegítik a politikai, műszaki és vállalkozói szintű kapcsolataik intenzívebbé tételét, a káder- és információcseréket. A Felek szorosabb kapcsolatokat alakítanak ki a gazdasági törvénykezés terén is, elősegítik a vegyes vállalatok létesítését, és elkötelezik magukat arra, hogy mindkét ország a maga területén megteremti a beruházási szabadság megkövetelte összes feltételt.

A két Fél mindegyike együttműködik annak érdekében, hogy növekedjék saját tőkéjének részvétele a másik Fél gazdaságában. A Magas Szerződő Felek elősegítik a két ország vállalatai közötti társasági részesedések megszerzésére irányuló folyamatokat annak érdekében, hogy rövid idő alatt el lehessen jutni a döntően ipari típusú együttműködéstől a strukturális együttműködésig.

A Magas Szerződő Felek törekedni fognak arra, hogy az érintett vállalatok tevékenysége számára megfelelő és átlátható kereteket biztosítsanak e vállalatokat más országok vállalataival egyenlő bánásmódban részesítve.

A Felek ösztönzik mindkét ország állami és magánvállalatai közötti együttműködést, különös tekintettel a kis- és közepes vállalatokra.

A Felek mindegyike biztosítja, hogy a másik Fél pénzügyi támogatásait a saját területén megvalósítandó beruházásokra fordítja.

A Felek elősegítik a pénzügyi intézmények fejlesztését a Magyar Köztársaságban, s felhasználják az e téren szerzett olasz tapasztalatokat.

A Felek fejlesztik együttműködésüket a sokoldalú gazdasági intézményekben és a nemzetközi pénzügyi szervezetekben. Együttműködnek különösen az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank keretein belül, a kölcsönösen érdeklődésre számot tartó kétoldalú és regionális kezdeményezések, beleértve a Pentagonale keretében meghatározott tervek megvalósítása érdekében.

10. Cikk

A Magas Szerződő Felek annak érdekében, hogy elősegítsék a piacgazdaság fejlődését Magyarországon, kötelezik magukat a menedzserképzésben, a szakmai képzésben való együttműködésre, a műszaki együttműködés fejlesztésére, különös tekintettel a gazdaságpolitika és annak megvalósulását szabályozó jog terén, az 1990. január 17-i kormányközi Memorandum alapján.

11. Cikk

A Magas Szerződő Felek a lehető leghatékonyabban és legteljesebben kívánják kihasználni az Európai Közösségek és az Olasz Köztársaság közötti egyezmények jogi keretei nyújtotta lehetőségeket, különös tekintettel az ipari együttműködésre - elősegítve a vállalatok és a szakemberek közötti együttműködés általános feltételeinek javulását -, a beruházások ösztönzésére és védelmére, a tudományos és műszaki együttműködésre, az energiára, a kőolajvegyészetre, a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, az elektronikára, a távközlésre, a szállításra, a környezetre, a pénzügyi szolgáltatásokra, az idegenforgalomra, a szakmai és a műszaki továbbképzésre.

12. Cikk

A Magyar Köztársaságnak az Olasz Köztársasággal kötött kétoldalú megállapodásaiban vállalt kötelezettségei tiszteletben tartják az Európai Közösségek hatásköreit, az intézményeik által kiadott rendelkezéseket, valamint az Európai Gazdasági Közösség tagországai által a közösségi rendszer kialakítása érdekében hozott egyéb rendelkezéseket.

13. Cikk

A két Fél azt kívánja, hogy az európai országok közötti együttműködés fejlődése a többi kontinens országaihoz fűződő szolidaritás megerősödésével járjon együtt.

14. Cikk

A Magas Szerződő Felek, tudatában annak, hogy a környezet védelme milyen nagy jelentőségű mindkét ország népe jóléte szempontjából, kötelezik magukat, hogy nemzeti, regionális és nemzetközi síkon minden hasznos lépést megtesznek a természeti örökség ökológiai védelme érdekében.

A Magas Szerződő Felek szándékában áll minden olyan kétoldalú és multilaterális együttműködési forma előmozdítása és ösztönzése, amely a környezet védelmét szolgálja, a természeti erőforrások védelmének fejlesztése keretében, abból a célból, hogy ily módon biztosítsák a természeti környezet megóvását minden légköri, víz- és talajszennyező forrással szemben.

15. Cikk

A Magas Szerződő Felek felgyorsítják együttműködésüket a tudományos együttműködés és a fejlett technológiák terén, mind a már egyeztetett programok alapján, mind új, prioritást élvező területek megjelölésével.

A Magas Szerződő Felek elsőbbségben részesítik a technológiai újítások és az energetika terén kialakuló együttműködést. Megerősítik a fent említett területeken az ipari jellegű beavatkozások műszaki lehetőségeinek a kölcsönös tanulmányozását, különös tekintettel az energiamegtakarításra és az infrastruktúrák modernizálására.

A Magas Szerződő Felek ezen kívül szerves együttműködést alakítanak ki európai szinten az e cikk első és második bekezdésében megjelölt területeken, elősegítve a magyar szervezetek beilleszkedését európai multilaterális tudományos és technológiai programokba.

16. Cikk

A két nép több évszázados kölcsönös kulturális gazdagodására és a két népnek az európai civilizációhoz nyújtott hozzájárulására alapozva a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság mindent elkövet, hogy továbbfejlesszék a kétoldalú kulturális kapcsolatokat.

A Magas Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek a művészet és a kultúra területén a nemzeti örökségek kölcsönös megismertetésének.

A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a legnagyobb mértékben támogatni fogják a római Magyar Akadémia és a budapesti Olasz Kulturális Intézet tevékenységét. Megerősítik készségüket annak előmozdítására, hogy a Magas Szerződő Felek egymás országának nyelvét és kultúráját, a magánkezdeményezések támogatásának, valamint ösztöndíjasok és diákok cseréjének elősegítése révén könnyebben megismerhessék.

A Magas Szerződő Felek bátorítani fogják a közvetlen együttműködést a két ország egyetemi, kulturális és művészeti körei között, valamint az e területeken működő szervezetek között.

A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy lehetővé teszik a másik Fél nyelvének oktatását az iskolákban és az egyetemi intézményekben. E célból mindkét Fél eszközöket bocsát a másik rendelkezésére a tanárok képzéséhez és továbbképzéséhez, valamint didaktikai eszközöket is biztosít, beleértve a televíziót, a rádiót, az audiovizuális és számítástechnikai eszközöket. A Magas Szerződő Felek támogatják a kétnyelvű iskolák létesítésére irányuló kezdeményezéseket.

A Magas Szerződő Felek támogatják a rádió és a televízió területén, valamint más információs ágazatokban megvalósítandó együttműködési kezdeményezéseket, egymás kölcsönös megismerésének elmélyítése érdekében minden területen. A Felek bátorítják a rendszeres kétnyelvű közvetítéseket, s a nagyobb történelmi eseményeknek szentelt műsorokat mind a két országban.

17. Cikk

A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a kulturális és művészeti örökség védelme és felhasználása területén, és bátorítják az együttműködést a műemlékek restaurálásával és megőrzésével foglalkozó intézmények, valamint az e területen működő szakosodott intézmények és múzeumok között.

A Magas Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a kicsempészett vagy illegálisan exportált s a saját területükön meglelt műtárgyakat visszajuttatják a másik Félnek.

18. Cikk

A Magas Szerződő Felek bátorítják az állampolgáraik, pártjaik, szakszervezeteik, alapítványaik, és bejegyzett szervezeteik, tanulmányi központjaik, valamint egyéb társadalmi szervezeteik, úgymint nőszövetségeik, sportszervezeteik, vallási szervezeteik, környezetvédelmi szervezeteik stb. közötti közvetlen kapcsolatok erősítését.

A Magas Szerződő Felek minden módon előmozdítják az ifjúsági cseréket.

A Magas Szerződő Felek hasonlóképpen kedvezően támogatják a testvérvárosok mozgalmát, az egyes városok közötti kapcsolatok erősítését, a megyék és más területi és országos intézmények közötti közvetlen kapcsolatok erősítését.

19. Cikk

A Magas Szerződő Felek együttműködnek a kábítószerek illegális kereskedelme és a szervezett bűnözés elleni harcban. E célból szükség esetén megfelelő információcserékhez folyamodnak.

20. Cikk

A Magas Szerződő Felek meggyőződése, hogy a nemzeti kisebbségek azon állam szerves részét alkotják, amelynek területén élnek, és hogy e nemzeti kisebbségek, ugyanúgy, mint a hozzájuk tartozó egyes egyének, a maguk etnikai, nyelvi, kulturális és vallási sokszínűségükkel minden társadalom és állam gazdagító tényezőjét képezik.

21. Cikk

E Szerződés rendelkezései semmilyen formában sem érintik a Magas Szerződő Felek által korábban megkötött két- és többoldalú szerződésekből és egyezményekből fakadó kötelezettségeiket.

Ez a Szerződés nem irányul egyetlen harmadik állam ellen sem.

22. Cikk

Ezt a Szerződést meg kell erősíteni, s az a megerősítő okiratok kicserélésével lép hatályba.

23. Cikk

Ez a Szerződés tizenöt éves időtartamra köttetik és érvényes, újabb ötéves időszakokra hallgatólagosan meghosszabbodik, hacsak a Magas Szerződő Felek egyike a mindenkori lejárat időpontja előtt egy évvel írásbeli értesítés útján nem juttatja kifejezésre a Szerződés megszüntetésére irányuló szándékát.

Készült Budapesten, az 1991. évi július hó 6. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 1996. február 14-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére