A jogszabály mai napon ( 2019.08.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § *  Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek) azon szándékuktól vezérelve, hogy védjék az egymásnak átadott minősített katonai információkat, célul tűzve a biztonság által megkövetelt követelmények megvalósulását, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk * 

A Felek biztonsági minősítései és azok megfeleltetése

A Magyar Köztársaságban Angol nyelvű megfeleltetés Romániában
SZIGORÚAN TITKOS TOP SECRET STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA
TITKOS SECRET STRICT SECRET
BIZALMAS CONFIDENTIAL SECRET
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ RESTRICTED SECRET DE SERVICIU

2. Cikk

A védelem szintje, hozzáférés az információhoz

(1) A Felek által a jelen Egyezményben vállalt kötelezettségek az adott ország vonatkozó nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Felek a minősített katonai információknak legalább olyan szintű besorolást adnak, ami megfelel saját hasonló jellegű információik besorolásának, de abban az esetben, ha ez nem lenne kielégítő, úgy további titkosítási intézkedéseket foganatosítanak.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy harmadik Fél számára nem engednek hozzáférést az adott minősített katonai információhoz az azt minősítő Fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül. A Felek által kicserélt minősített katonai információk felhasználása kizárólag ezen Egyezmény rendelkezései alapján történhet.

(4) A minősített katonai információkhoz csak azon személyek férhetnek hozzá, akiknek feladatköre megkívánja az ilyen információk ismeretét, és akik rendelkeznek az adott szinthez szükséges biztonsági felhatalmazással. Pusztán hivatali beosztásából eredően senki nem férhet hozzá ilyen jellegű információkhoz.

(5) Saját felségterületén mindkét Fél megteszi a fenti előírások végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

3. Cikk

Információk átadása megbízottnak

Abban az esetben, ha valamelyik Fél olyan feladattal szándékozik megbízni harmadik személyt, amelynek elvégzéséhez szükséges a minősített katonai információkhoz való hozzáférés, úgy erről az információt átadó Féltől előzőleg írásos beleegyezést köteles kérni.

4. Cikk

A minősített katonai információkkal kapcsolatos megbízások végrehajtása

(1) A Felek megállapodnak, hogy csak abban az esetben bíznak meg valakit olyan feladat végrehajtásával, amelyhez minősített katonai információk ismerete szükséges, ha az illető személy az adott Fél saját szabályaival összhangban betekintési engedéllyel rendelkezik és nála a titokvédelemhez szükséges feltételek biztosítottak.

(2) A megbízó Fél felelős azért, hogy a megbízás alapján általa átadott vagy keletkezett minősített katonai információ mindegyike megfelelő minősítési fokozatú legyen. A másik Fél kérésére köteles az információk titokvédelmi fokozatáról listát készíteni, illetőleg átadni.

5. Cikk

A katonai információk minősítésének módosítása vagy megszüntetése

A katonai információk minősítésének módosítására vagy megszüntetésére csak a minősített katonai információt minősítő Fél jogosult. A minősítés módosításának vagy megszüntetésének szándékáról a másik Felet legalább hat héttel előbb értesíteni kell.

6. Cikk

A minősített katonai információk továbbítása

(1) A Felek között a minősített katonai információk továbbítása diplomáciai futár útján történik, összhangban az adott országnak a minősített információk biztonságára vonatkozó rendelkezéseivel.

(2) A Felek dönthetnek úgy is, hogy minősített katonai információt tartalmazó dokumentumot és adathordozót szállíthatnak olyan személyek is, akik a nemzetközi jog értelmében ugyanolyan kiváltságokat és mentességeket élveznek, mint a diplomáciai futárok.

(3) Abban az esetben, ha sem ezen Cikk (1) bekezdésében, sem pedig a (2) bekezdésében írtak nem alkalmazhatók, úgy a Felek döntenek a továbbítás egyéb módjáról.

7. Cikk

Látogatások

(1) A biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos ellenőrzésre a Felek által erre felhatalmazott személyek kölcsönös látogatása alkalmával kerül sor. Ennek értelmében a Felek által felhatalmazott személyek előzetes konzultációkat követően látogatást tehetnek a másik országban a minősített katonai információk védelmét szolgáló rendszerről történő tárgyalások céljából.

(2) Az egyik Fél képviselőinek a másik Fél olyan objektumaiba történő látogatására, ahol minősített katonai információ megismerhető, csak a fogadó Fél előzetes engedélyével kerülhet sor. A Felek az ilyen látogatásról kötelesek értesíteni az adott szervezetet vagy intézményt, informálva azokat a látogatás céljáról, valamint a látogatónak rendelkezésére bocsátható minősített katonai információ szintjéről.

(3) A Felek képviselői látogatásával kapcsolatos kéréseket a magyar Fél részéről Románia Budapesti Nagykövetsége Katonai Attasé Hivatalán, míg a román Fél részéről a Magyar Köztársaság Bukaresti Nagykövetsége Katonai Attasé Hivatalán keresztül kell benyújtani.

8. Cikk

Eljárás titoksértés esetén

(1) A Felek a lehető leghamarabb értesítik egymást, ha a jelen Egyezmény tárgyát képező minősített katonai információk illetéktelen kezekbe jutnának.

(2) Minősített katonai információkkal való visszaélés esetén az érintett Fél hatóságai az érvényben levő saját jogszabályaik szerint kötelesek vizsgálatot folytatni. E vizsgálatok eredményét, az ilyen esetek előfordulásának megakadályozására tett intézkedésekről szóló tájékoztatással egyetemben, a vizsgálatot végző Fél köteles a minősített katonai információt átadó Félnek megküldeni.

9. Cikk

A biztonsági intézkedések végrehajtásával kapcsolatos költségek

Mindkét Fél saját maga viseli a jelen Egyezményben rögzített kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő összes költségeit.

10. Cikk

Az illetékes hatóságok

A jelen Egyezményben rögzítettekkel kapcsolatban a Felek következő hatóságai hivatottak eljárni:

- a Magyar Köztársaságban: Honvédelmi Minisztérium

- Romániában: Nemzetvédelmi Minisztérium

11. Cikk

Konzultáció

(1) A Felek a jelen Egyezményt érintő jogszabályok változásáról tájékoztatják egymást.

(2) Az illetékes hatóságok bármelyik Fél kezdeményezésére folytathatnak konzultációt, szorosan együttműködve a jelen Egyezményben foglaltak megvalósítása során.

12. Cikk

A viták rendezése

A Felek a jelen Egyezmény értelmezése vagy végrehajtása kapcsán felmerült vitáikat tárgyalásos úton rendezik és nem fordulnak nemzeti vagy nemzetközi bíróságokhoz, valamint harmadik Félhez.

13. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény 60 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek.

(2) Jelen Egyezményt határozatlan időre kötik. Jelen Egyezményt bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg. Jelen Egyezmény megszűnése esetén, a jelen Egyezmény alapján már kicserélt minősített katonai információ védelméről a Felek továbbra is gondoskodnak a jelen Egyezményben foglaltak szerint.

(3) A jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton írásban kell javasolni, s azok az ezen Cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

Készült Debrecenben, 1997. február 17-én, két eredeti példányban magyar, román és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény 13. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére