A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XL. törvény

a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között Budapesten, 1992. március 3-án aláírt, az államközi kapcsolatok alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között Budapesten, 1992. március 3-án aláírt, az államközi kapcsolatok alapjairól szóló szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítő okiratait Taskentben, 1995. november 21-én kicserélték, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés az államközi kapcsolatok alapjairól a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között

A Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság

a két ország népeinek és történelmi hagyományainak kölcsönös tiszteletére alapozva,

elismerve a népek önrendelkezési jogát,

attól a szándéktól vezérelve, hogy államközi kapcsolataikat a szuverén egyenlőség, a belügyekbe való be nem avatkozás, illetve a nemzetközi jog egyéb, általánosan elfogadott elvei és normái alapján fejlesszék,

kifejezve meggyőződésüket, hogy a közöttük fennálló baráti kapcsolatok és a kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztése és erősítése megfelel mindkét állam népei alapvető nemzeti érdekeinek, és a béke, valamint a biztonság ügyét szolgálja,

megerősítve elkötelezettségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában, valamint más, az európai és ázsiai biztonsággal és együttműködéssel foglalkozó alapvető dokumentumokban foglalt célok és elvek iránt,

kötelezettséget vállalva, hogy tiszteletben tartják az általánosan elfogadott emberi jogi normákat,

megállapodtak az alábbiakban:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek), elismerik és tiszteletben tartják egymás függetlenségét és szuverenitását. Kapcsolataikat baráti államokként fejlesztik.

2. Cikk

A Szerződő Felek megerősítik, hogy minden népnek és államnak joga van szabadon, külső beavatkozástól mentesen meghatározni saját sorsát, és belátása szerint alakítani politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését.

3. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik a népeik és államaik közötti együttműködést a politika, a gazdaság, a kereskedelem, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a tudomány, a technika, valamint a humanitárius kapcsolatok területén, és jóhiszeműen és maradéktalanul eleget tesznek az egymással szemben vállalt kötelezettségeiknek.

A Felek szükségesnek tartják konkrét együttműködési megállapodások kötését.

4. Cikk

A Szerződő Felek megállapodtak arról, hogy rendszeres konzultációkat folytatnak kétoldalú kapcsolataik továbbfejlesztéséről és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről.

5. Cikk

A Szerződő Felek elismerik, hogy a nemzeti kisebbségek törvényes jogainak biztosítása a nemzetek közössége stabilitásának eleme és figyelmének jogos tárgya, s igényli az államok közötti folyamatos együttműködést.

A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a nemzeti kisebbségek identitásának és jogainak védelmében, összhangban azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket nemzetközi szerződésekben vállaltak, vagy vállalnak magukra.

6. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik a kölcsönösen előnyös gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos kapcsolatok fejlesztését az államhatalmi és államigazgatási szervek, a bankok és pénzintézetek, vállalatok, egyesülések, intézmények, valamint a magánvállalkozók szintjén.

7. Cikk

A Szerződő Felek megkülönböztetett figyelmet szentelnek a kölcsönösen előnyös kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének.

A Felek megállapodtak, hogy külön egyezményekben szabályozzák az árucsere-forgalom, a távközlés, a szállítás, a pénzügyi elszámolások területén és a jelen Szerződés által nem érintett egyéb területeken megvalósuló együttműködés kérdéseit.

8. Cikk

A Szerződő Felek a kölcsönös érdekeltség alapján együttműködésre törekszenek a környezetvédelem, az átfogó nemzetközi ökológiai biztonsági rendszer megteremtése, valamint a természeti erőforrások ésszerű hasznosítása terén.

9. Cikk

A Szerződő Felek népeik szellemi és kulturális örökségének jobb megismerése céljából ösztönzik a sokoldalú együttműködést a kultúra, a művészetek, a tudomány és az oktatás területén, továbbá segítik az emberek utazását, és bővítik a turistaforgalmat.

10. Cikk

A Szerződő Felek jogszabályaikkal összhangban lehetővé teszik az archívumokban, könyvtárakban és más hasonló intézményekben őrzött anyagokhoz való hozzáférést.

A Felek elősegítik a másik Fél nemzeti tulajdonát képező kulturális értékek visszaszolgáltatását.

11. Cikk

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzetközi együttműködés keretében készek a közös fellépésre a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószerek törvénytelen forgalma, a polgári repülés és hajózás biztonságát veszélyeztető cselekmények, valamint a csempészés ellen.

A Felek megállapodtak, hogy együttműködnek jogsegélyügyekben.

12. Cikk

A Szerződő Felek e Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat mindenekelőtt konzultációk és közvetlen tárgyalások útján rendezik.

Amennyiben a vitát ésszerű idő alatt nem sikerül az e Cikk első bekezdésében meghatározott módon mindkét Fél megelégedésére rendezni, a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nemzetközi jog, illetve az Egyesült Nemzetek Alapokmánya által biztosított egyéb vitarendezési módhoz folyamodnak.

13. Cikk

Ez a Szerződés nem érinti a Szerződő Feleknek más államokkal kötött, érvényes két- és többoldalú szerződéseiből fakadó jogait és kötelezettségeit.

14. Cikk

A Szerződő Felek mindegyikének joga van konzultációk során tárgyalásokat kezdeményezni a jelen Szerződés vagy annak egyes Cikkei hatályban maradásának célszerűségéről.

A Felek kölcsönös egyetértésével e Szerződés rendelkezéseit ki lehet egészíteni, vagy azokat meg lehet változtatni.

15. Cikk

Ezt a Szerződést 5 évre kötik.

Hatálya ezt követően meghosszabbodik újabb ötéves időszakra, amennyiben a Felek egyike sem értesíti írásban a másik Felet felmondási szándékáról fél évvel a Szerződés hatályának lejárta előtt.

16. Cikk

Ezt a Szerződést mindkét Fél alkotmányos előírásaival összhangban meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

17. Cikk

Ez a Szerződés az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően az ENSZ Titkárságán nyilvántartásba kerül.

Készült Budapesten, 1992. év március hó 3. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és üzbég nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 1995. november 21-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére