A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XLII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződést és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltást e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítő okiratait Moszkvában, 1995. március 6-án kicserélték, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Őexcellenciája Andrej Vlagyimirovics

A. Kozirjev úr,

az Oroszországi Föderáció külügyminisztere

Moszkva

Tisztelt Miniszter Úr!

Van szerencsém a Magyar Köztársaság Kormánya nevében megerősíteni megállapodásunkat az alábbiakról.

A Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, 1991. december 6-án, Moszkvában aláírt Szerződés preambulumának negyedik bekezdése után az alábbi kiegészítő bekezdés kerül:

„abból a közös törekvésből kiindulva, hogy meghaladják a totalitarizmus örökségét és különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkozást Magyarországon,”

Jelen bekezdés a Szerződés szerves részét képezi. A Szerződés minden más pontja változtatás nélkül érvényben marad.

Budapest, 1992. január 29.

Fogadja Miniszter Úr mély tiszteletemet

Jeszenszky Géza s. k.,

Az Oroszországi Föderáció külügyminisztere

Moszkva, 1992. február 5.

Tisztelt Miniszter Úr!

Van szerencsém az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében megerősíteni megállapodásunkat az alábbiakról.

Az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, 1991. december 6-án, Moszkvában aláírt Szerződés preambulumának negyedik bekezdése után az alábbi kiegészítő bekezdés kerül:

„abból a közös törekvésből kiindulva, hogy meghaladják a totalitarizmus örökségét és különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkozást Magyarországon;”

Jelen bekezdés a Szerződés szerves részét képezi. A Szerződés minden más pontja változtatás nélkül érvényben marad.

Tisztelt Miniszter Úr, fogadja mély tiszteletemet

A. Kozirjev s. k.,

Őexcellenciája Jeszenszky Géza úr,

a Magyar Köztársaság külügyminisztere

Budapest

Szerződés a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről

A Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság

országaiknak a történelmi múltban gyökerező kapcsolataira, egymás kölcsönös tiszteletére és a jószomszédság hagyományaira építve,

annak tudatában, hogy a közöttük fennálló baráti viszony és együttműködés továbbfejlesztése megfelel népeik alapvető érdekeinek,

kinyilvánítva szándékukat, hogy jószomszédi kapcsolataikat a kölcsönös megértés és bizalom szellemében, a szabadság, a demokrácia, az igazságosság és az egyetemes emberi értékek elvei alapján fejlesztik,

üdvözölve az Európában végbement mélyreható történelmi változásokat, amelyek lehetővé tették a konfrontáció és földrészünk kettéosztottságának meghaladását,

attól a közös törekvéstől áthatva, hogy elősegítsék az új, közös érdekek által egyesített Európának a béke, a biztonság és az együttműködés kontinensévé válását,

megerősítve elkötelezettségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet egyéb dokumentumaiban foglalt célok és elvek iránt,

attól az óhajtól vezéreltetve, hogy kapcsolataiknak új minőséget adjanak,

megállapodtak az alábbiakban:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság (a továbbiakban: Felek) közötti kapcsolatok a nemzetközi jog általánosan elismert normáin, a szuverenitás és a területi épség, az egyenlőség, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, a jószomszédság és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvein alapulnak.

A Felek megerősítik, hogy minden népnek és államnak joga van szabadon, külső beavatkozástól mentesen meghatározni saját sorsát, és kívánsága szerint alakítani politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését.

2. Cikk

A Felek nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az erővel való fenyegetéstől vagy az erő alkalmazásától. A köztük felmerülő vitákat kizárólag békés eszközökkel rendezik.

A viták megelőzése és békés úton való megoldása érdekében a Felek támogatják az összeurópai bizalom- és biztonságerősítő struktúrák és eszközök létrehozását, továbbfejlesztését és hatékony működtetését.

3. Cikk

A Felek mindent elkövetnek, hogy a hatályos megállapodások és a megkötendő új egyezmények valamennyi előírását betartva tovább csökkenjen a fegyverzetek szintje Európában. Hozzájárulnak olyan katonai erőviszonyok és védelmi struktúrák létrejöttéhez, amelyek elégségesek a védelemhez, de kizárják a támadás lehetőségét.

4. Cikk

A Felek különböző szinteken rendszeres konzultációkat folytatnak biztonsági és védelmi kérdésekről.

5. Cikk

A Felek kijelentik, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a törvényhozó és végrehajtó szerveik közötti kapcsolattartásnak és együttműködésnek. Ösztönzik a két ország közigazgatási-területi egységei, helyi hatalmi és önkormányzati szervei közötti kontaktusokat.

6. Cikk

A Felek különböző szinteken rendszeres konzultációkat folytatnak kétoldalú kapcsolataik továbbfejlesztéséről és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről.

A két ország legfelsőbb vezetői évente legalább egyszer találkoznak.

A külügyminiszterek évente legalább egyszer konzultációt folytatnak, amelynek során véleményt cserélnek a jelen Szerződés végrehajtásáról is.

7. Cikk

A Felek a népeik közötti baráti kapcsolatok és együttműködés bővítése és erősítése céljából elősegítik az állampolgáraik, továbbá országaik társadalmi és politikai szervezetei közötti szabad érintkezést.

8. Cikk

A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a nemzeti kisebbségek identitásának és jogainak védelmében, azokkal a kötelezettségekkel összhangban, amelyeket nemzetközi szerződésekben és az EBEÉ dokumentumaiban vállaltak vagy vállalnak magukra.

A Felek elismerik, hogy a nemzeti kisebbségek törvényes jogainak biztosítása a nemzetek közössége stabilitásának eleme és figyelmének jogos tárgya, és igényli az államok közötti folyamatos együttműködést. Rendszeres konzultációkat folytatnak, s együttműködnek két- és többoldalú alapon a kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben.

9. Cikk

A Felek egyetértenek abban, hogy gazdasági téren is fel kell számolni földrészünk megosztottságát. Lehetőségeikhez mérten hozzá kívánnak járulni a gazdasági integrációs folyamat kiteljesedéséhez. Ennek érdekében együttműködnek a nemzetközi gazdasági szervezetekben.

10. Cikk

A Felek megkülönböztetett figyelmet szentelnek a kölcsönösen előnyös kétoldalú együttműködés fejlesztésének a gazdaság területén.

Kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételeket biztosítanak a gazdasági együttműködés kölcsönösen előnyös korszerű formáinak fejlesztéséhez, és nem alkalmaznak diszkriminatív intézkedéseket a másik Féllel szemben a kölcsönös gazdasági kapcsolatok terén.

11. Cikk

A Felek támogatják a kölcsönösen előnyös együttműködést a tudomány és technika területén. Biztosítják a hatékony együttműködéshez szükséges feltételek megteremtését az alap- és alkalmazott kutatásokban, különös tekintettel a modern technikára és technológiákra.

A Felek elősegítik a két ország tudósainak és kutatóinak közvetlen kapcsolatait és közös kezdeményezéseit, valamint a műszaki és tudományos információk, illetve dokumentációk cseréjét.

12. Cikk

A Felek a kölcsönös érdekeltség alapján széles körű együttműködésre törekszenek a környezetvédelem és a természeti erőforrások ésszerű felhasználása terén.

13. Cikk

A Felek az európai kulturális örökség elválaszthatatlan részének és népeik természetes igényének tekintik hagyományos kulturális kapcsolataik bővítését és elmélyítését, és kölcsönösen fejlesztik együttműködésüket a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás területén.

A Felek megerősítik, hogy készek minden érdekelt személy részére biztosítani a másik Fél kultúrájához való szabad hozzájutást és nyelvének elsajátítását, és támogatják az erre irányuló állami, társadalmi és más kezdeményezéseket.

A Felek megerősítik, hogy szándékukban áll kulturális központok felállítása, és megteremtik az ehhez szükséges szervezeti és jogi feltételeket.

14. Cikk

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy óvják és ápolják a másik Félnek a saját területükön található kulturális értékeit és történelmi emlékeit.

Elősegítik azon műalkotások visszaszolgáltatását, amelyek a másik Fél nemzeti tulajdonát képezik.

A Felek saját törvényeikkel összhangban elősegítik az archívumokban, könyvtárakban és más hasonló intézményekben őrzött anyagokhoz való hozzáférést.

15. Cikk

A Felek készek együttműködni az egészségügy, a turizmus és a sport területén, és megteremtik az ehhez szükséges feltételeket.

16. Cikk

A Felek az európai hagyományok szellemében vállalják, hogy megőrzik és méltóan gondoskodnak a Magyar Köztársaság területén eltemetett oroszországi állampolgárok és az Oroszország területén eltemetett magyar állampolgárok sírjairól, illetve a temetkezési helyeken lévő emlékművekről. Törvényeiknek megfelelően mindkét Fél biztosítja ezek akadálytalan megközelíthetőségét.

17. Cikk

A Felek kijelentik, hogy nemzetközi együttműködés keretében készek a közös fellépésre a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószerek törvénytelen forgalma, a polgári repülés és hajózás biztonságát veszélyeztető cselekmények, valamint a csempészés ellen.

A Felek kölcsönösen együttműködnek jogsegélyügyekben.

18. Cikk

Ez a Szerződés nem érinti a Feleknek más államokkal kötött érvényes két- és többoldalú szerződéseiből fakadó jogait és kötelezettségeit.

19. Cikk

A Felek ennek a Szerződésnek az értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat mindenekelőtt konzultációk és közvetlen tárgyalások útján rendezik.

Amennyiben a vitát ésszerű idő alatt nem sikerül az e cikk első bekezdésében meghatározott módon mindkét Fél megelégedésére rendezni, a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nemzetközi jog, az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumai szerinti egyéb elfogadott vitarendezési módhoz folyamodnak.

20. Cikk

Ezt a Szerződést 10 évre kötik. Hatálya ezt követően automatikusan meghosszabbodik újabb ötéves időszakokra, amennyiben a Felek egyike nem értesíti írásban a másik Felet egy évvel a Szerződés mindenkori hatályának lejárta előtt felmondási szándékáról.

21. Cikk

Ezt a Szerződést mindkét Fél alkotmányos előírásaival összhangban meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

22. Cikk

Ez a Szerződés az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően az ENSZ Titkárságán nyilvántartásba kerül.

Készült Moszkvában, az 1991. évi december hó 6. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.


A Magyar Köztársaság
nevében
Az Oroszországi Szovjet
Szövetségi Szocialista
Köztársaság nevében”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 1995. március 6-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére