A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

59/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a betegszállító, kutató- és mentőrepülések megkönnyítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. év augusztus 8. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, 1993. június 23-án aláírt a betegszállító, kutató- és mentőrepülések megkönnyítéséről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a betegszállító, kutató- és mentőrepülések megkönnyítéséről

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság

attól az óhajtól indíttatva, hogy a nemzetközi betegszállító repüléseket sérültek vagy betegek sürgős szállításánál az ilyen repülések különleges adottságainak ismeretében a külső leszállóhelyek bevonásával is szabályozzák, a szerencsétlenséget szenvedettek és sérültek felkutatását lehetővé tegyék, mentésüket és légijárművekkel való hazatérésüket megkönnyítsék,

a következőkben állapodott meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény értelmében az egyes fogalmak a következőket jelentik:

1. betegszállító repülés: az a repülés, amelyet a származási országban bejegyzett légijárművekkel, akár díj ellenében, akár térítésmentesen sérültek vagy betegek sürgős szállításának vagy sürgős orvosi ellátásának céljából hajtanak végre;

2. kutató- és mentőrepülés: a légi- és egyéb szerencsétlenséget szenvedettek felkutatására, kimenekítésére, ellátására és elszállítására szolgáló repülés, ha az nem minősül betegszállító repülésnek;

3. származási állam: az az ország, amelynek területéről indul ki a betegszállító, vagy kutató- és mentőrepülés;

4. rendeltetési állam: az az ország, amelyben a származási államból kiinduló betegszállító vagy kutató- és mentőrepülést végrehajtják;

5. külső leszállóhelyek: azok a felületek, amelyek rendeltetésszerűen nem repülőterek, és amelyek lehetővé teszik az olyan légijárművek felszállását és leszállását, amelyek felépítése és műszaki felszereltsége ezt megengedi.

2. Cikk

A légijárművek a betegszállítási, kutató- és mentőrepüléseknél a külső leszállóhelyeken is fel- és leszállhatnak engedély nélkül.

3. Cikk

(1) Betegszállító, kutató- és mentőrepülések keretében a Szerződő Államok közötti határátlépéshez a személyzetnek, az orvosi kísérő személyzetnek és a szállított személyeknek utazási okmányokra nincs szükségük.

(2) A szerencsétlenül jártak vagy sérültek részére megengedhető, hogy őket családtagok vagy azok hiányában egy személy kísérje.

(3) A Szerződő Államok a másik Szerződő Államba szállított személyeket állampolgárságukra való tekintet nélkül visszafogadják akkor is, ha nem rendelkeznek utazási okmánnyal, kivéve azokat, akik a másik Szerződő Állam állampolgárai, vagy ott a betegszállító, kutató-, illetve mentőrepülés időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeztek.

4. Cikk

(1) A betegszállító, kutató- vagy mentőrepülés megkezdése előtt, megfelelő időben, a következő adatokat kell közölni:

a) a légijármű hívójele és típusa,

b) a repülési útvonal, az előrelátható repülési magasság, repülési cél és a határátrepülési helyek,

c) az érkezés és indulás előrelátható időpontja le-/felszállóhelyen,

d) a repülés rendeltetése,

e) a személyzet és az orvosi kísérőszemélyzet tagjainak neve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az alábbi szolgálati helyekre kell bejelenteni:

- Ausztriában: Szövetségi Polgári Repülési Hivatal, Körzeti Irányító Központ, Bécs (ACC Wien);

- Magyarországon: a Magyar Köztársaság Egyesített Repülésirányító Főközpontja (ACC Budapest).

(3) Amennyiben a rendeltetési állam (2) bekezdésben megnevezett szolgálati helye a szállított személyek nevét és állampolgárságát még nem ismeri, akkor azokat ezzel a szolgálati hellyel a betegszállító, kutató- vagy mentőrepülés végrehajtása után késedelem nélkül közölni kell.

5. Cikk

(1) A légijárművekre a Szerződő Felek vámokmányok bemutatását, illetve kiállítását nem követelik meg. A légijárművek, fedélzeti készletek - beleértve az üzemanyagokat -, valamint a betegszállító, kutató- vagy mentőrepülések végrehajtásához szükséges orvosi és műszaki felszerelési tárgyak és gyógyszerek ideiglenes használata a rendeltetési állam külön eljárása nélkül és biztosíték szolgáltatása nélkül engedélyezett.

(2) A bevitt fedélzeti készletek - beleértve az üzemanyagokat -, felszerelési tárgyak és gyógyszerek, amennyiben azok felhasználása rendeltetésszerű, minden vám, adó és illeték alól mentesek. Ha azokat nem használják fel, vissza kell szállítani.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésekben meghatározott árukra nem kell alkalmazni a határon átmenő áruforgalomra vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat. A repüléshez és a mentéshez szükséges tárgyakon felül más árukat nem szabad szállítani.

(4) A légijárművön és az azon utazóknál fegyver nem lehet.

(5) Az illetékes hatóságok jogosultak az államon belül érvényes előírások szerinti ellenőrzéseket végrehajtani.

6. Cikk

(1) A rendeltetési államban betegszállító, kutató- mentőrepüléseket csak olyan pilóták hajthatnak végre, akik a származási országban a szükséges jogosítással rendelkeznek. Az alkalmazásra kerülő légijárműveket megfelelően fel kell szerelni, és azok a származási állam mindenkori belső előírásai szerinti minősítéssel kell rendelkezzenek.

(2) A pilóták kötelesek magukkal vinni az (1) bekezdés szerinti jogosításokat a származási állam jogi előírásai szerinti fedélzeti okmányokkal együtt.

(3) A személyzetnek megfelelően képzettnek kell lenni, és amennyiben külső leszállóhelyet kell használni, akkor ismernie kell a rendeltetési országnak a külső leszállóhelyekre végrehajtott repülésekre vonatkozó előírásait.

7. Cikk

Bármelyik Szerződő Állam a közrend, a biztonság vagy a honvédelem érdekében a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását teljes egészében vagy részben felfüggesztheti. Erről a másik Szerződő Államot diplomáciai úton késedelem nélkül értesíteni kell.

8. Cikk

(1) Ezen Egyezmény meghatározatlan időre szól. Az Egyezmény azt a hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Államok diplomáciai úton írásban tájékoztatták egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső állami előírásoknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyezmény bármikor felmondható és a diplomáciai úton írásban a másik Szerződő Államhoz történt bejelentés után három hónap elteltével veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1993. június 23-án, két eredeti példányban, német és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. november 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére