A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/1997. (IX. 30.) FM rendelet

a Gabonatermesztési Kutatóintézet megszüntetéséről és a Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság alapításáról

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Gabonatermesztési Kutatóintézetet (székhelye: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.) mint költségvetési szervet - melynek jogelődjét a földművelésügyi miniszter 1921. július 23-án, az 53 764 számú leiratával alapította - megszüntetem. A megszüntetés időpontja 1997. augusztus 31.

(2) Egyidejűleg 1997. augusztus 31-én az Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében megalapítom a Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaságot mint állami tulajdonú egyszemélyes közhasznú társaságot, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. székhellyel.

2. § (1) A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság a Gabonatermesztési Kutatóintézet alaptevékenységének folytatója, annak jogutódja.

(2) A megszüntetett költségvetési szerv zárómérleg szerinti vagyona feletti rendelkezési jogosultság a földművelésügyi minisztériumot illeti meg.

(3) A jogutód közhasznú társaságot illetik meg azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a jogelőd központi költségvetési szervet illették meg, vagy terhelték.

(4) A jogelőd központi költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszony alapján foglalkoztatottak a jogutód közhasznú társaságnál munkaviszony alapján kerülnek foglalkoztatásra.

3. § A jogutód közhasznú társaság alapítására, feladatainak ellátására felhasználható vagyon mértékét az alapító által juttatott 100 000 000 Ft pénzbeli betétben, továbbá a jogelőd költségvetési szerv 1997. június 30. fordulónappal megállapított vagyonértékelés szerinti vagyonából alapításkori 233 000 000 Ft apportban, összesen 333 000 000 Ft törzstőkében állapítom meg. Ezen felül alapításkor vagyoni hozzájárulásként 910 059 162 Ft értékű vagyont tőketartalékként bocsátok rendelkezésre.

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 1997. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére