A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

71/1997. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Magyar-EK Társulási Tanácsnak a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 4. Számú Jegyzőkönyvének módosítása tárgyában hozott 3/96. számú határozata kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás által létrehozott Társulási Tanács 3/96. számú, 1996. december 28-án hozott határozatát a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 4. Számú Jegyzőkönyvének módosításáról, e rendelettel kihirdeti.

2. § A Társulási Tanács határozatának magyar nyelvű szövege a következő:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI TÁRSULÁSI TANÁCS 3/96. SZÁMÚ HATÁROZATA
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 4. Számú Jegyzőkönyvének módosításáról

A Társulási Tanács

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást * , különösen annak 4. Számú Jegyzőkönyve 33. Cikkét,

tekintettel arra, hogy a kereskedelem előmozdítása és a Megállapodás hatékonysága növelése érdekében olyan kiterjesztett kumulációs rendszer kívánatos, amely lehetővé teszi az Európai Közösségből, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Bulgáriából, Romániából, Lettországból, Litvániából, Észtországból, Szlovéniából, az Európai Gazdasági Térségből, Izlandról, Norvégiából és Svájcból származó anyagok felhasználását,

tekintettel arra, hogy szükséges a származó termékek fogalmának módosítása,

tekintettel arra, hogy ahhoz, hogy a Megállapodás az Andorrából és San Marinóból származó termékekre is alkalmazható legyen, szükséges, hogy ezt a 4. Számú Jegyzőkönyvre vonatkozó Közös Nyilatkozattal lehetővé tegyék,

tekintettel arra, hogy a kiterjesztett kumulációs rendszer végrehajtásához, valamint a vámok kijátszása elkerüléséhez szükséges a 4. Számú Jegyzőkönyvbe új rendelkezéseket felvenni a vámvisszatérítés vagy a vámok alóli kivétel tilalma tekintetében,

tekintettel arra, hogy a kereskedelem előmozdítása és az adminisztratív terhek könnyítése érdekében módosítani szükséges a Jegyzőkönyvnek azokat a rendelkezéseit, amelyek a nem származó anyagokra a származó állapot elnyeréséhez szükséges feldolgozási követelményeket határozzák meg, valamint a származás igazolására vonatkozó rendelkezéseket,

tekintettel arra, hogy a nem származó anyagokra meghatározott, a származó állapot elnyeréséhez szükséges egyes követelményeket a feldolgozási technikák fejlődésének figyelembevétele érdekében módosítani kell; tekintettel arra, hogy tapasztalatok alapján a feldolgozási szabályok jegyzékét fejleszteni lehet annak érdekében, hogy az a Harmonizált Rendszer (HR) valamennyi tételét átfogja,

tekintettel arra, hogy e feldolgozási szabályok technikai módosítása szükséges a HR 1996. január 1-jén hatályba lépett módosításai figyelembevétele érdekében,

tekintettel arra, hogy a Megállapodás megfelelő működése érdekében, a felhasználók és a vámhatóságok munkájának megkönnyítése céljából célszerű valamennyi szóban forgó rendelkezést egyetlen szövegbe foglalni

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

A 4. Számú Jegyzőkönyv helyébe a mellékelt szöveg lép a vonatkozó Közös Nyilatkozatokkal együtt.

2. Cikk

Ez a határozat 1997. július 1-jén lép hatályba.

Készült Brüsszelben, 1996. december 28.

A Társulási Tanács részéről
az elnök

4. Számú JEGYZŐKÖNYV
a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk
Meghatározások

E Jegyzőkönyv céljaira:

(a) az „előállítás” mindenfajta megmunkálást vagy feldolgozást jelent, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

(b) az „anyag” a termék előállítása során felhasznált valamennyi alkotóelemet, nyersanyagot, komponenst vagy alkatrészt stb. jelent;

(c) a „termék” az előállított terméket jelenti, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

(d) az „áru” anyagot és terméket egyaránt jelent;

(e) a „vámérték” az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. Cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi Megállapodás szerint meghatározott értéket jelenti (WTO Vámérték Egyezmény);

(f) a „gyártelepi ár” azt az árat jelenti, amit a termékért a gyártelepen fizetnek annak a közösségbeli vagy magyarországi gyártónak, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja a megmunkálás során felhasznált valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely a termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

(g) az „anyagok értéke” a felhasznált nem származó anyagok behozatala idején megállapított vámértéket, vagy ha az nem ismert és nem is állapítható meg, akkor a Közösségben vagy Magyarországon az anyagokért fizetett első megállapítható árat jelenti;

(h) a „származó anyagok értéke” a (g) pontban meghatározott ilyen anyagok értékét jelenti, értelemszerűen alkalmazva;

(i) a „hozzáadott érték” a gyártelepi árat jelenti, levonva abból az olyan beépített termékek vámértékét, amelyek nem abból az országból származó terméknek minősülnek, ahol e termékeket előállítják;

(j) az „árucsoportok” és „vámtarifaszámok” az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszert - e Jegyzőkönyvben a továbbiakban „Harmonizált Rendszer” vagy „HR” - alkotó nómenklatúrában alkalmazott árucsoportokat és vámtarifaszámokat (négyszámjegyű kódok) jelenti;

(k) az „osztályozott” az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő osztályozását jelenti;

(l) a „szállítmány” olyan termékeket jelent, amelyeket vagy egyszerre küld az exportőr egy címzettnek, vagy az exportőrtől a címzetthez továbbított küldeményhez egyetlen fuvarokmány, vagy ilyen okmány hiányában egyetlen számla tartozik;

(m) a „terület” magában foglalja a területi vizeket is.

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. Cikk
Általános követelmények

1. E Megállapodás alkalmazása céljából az alábbi termékek tekintendők a Közösségből származónak:

(a) a Jegyzőkönyv 5. Cikke értelmében teljes egészében a Közösségben előállított termékek;

(b) a Közösségben előállított termékek, melyek olyan anyagokat tartalmaznak, melyeket nem teljes egészében ott állítottak elő, feltéve, hogy azok a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben;

(c) az Európai Gazdasági Térséget (EGT) létrehozó Megállapodás 4. Sz. Jegyzőkönyve alapján az Európai Gazdasági Térségből származó termékek.

2. A Megállapodás alkalmazása céljából az alábbi termékek tekintendők Magyarországról származónak:

(a) a Jegyzőkönyv 5. Cikke értelmében teljes egészében Magyarországon előállított termékek;

(b) olyan Magyarországon előállított termékek, amelyek nem teljes egészében Magyarországon előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy azok a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Magyarországon.

3. Cikk
Bilaterális származási kumuláció

1. A Közösségből származó anyagokat Magyarországról származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítették egy ott előállított termékbe. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok ott kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, ha a Jegyzőkönyv 7. Cikkének 1. bekezdésében hivatkozottakon túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

2. A Magyarországról származó anyagokat a Közösségből származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítették egy ott előállított termékbe. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok ott kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, feltéve, ha a Jegyzőkönyv 7. Cikk 1. bekezdésében hivatkozottakon túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

4. Cikk
Diagonális származási kumuláció

1. A 2. és 3. bekezdésben foglaltak fenntartásával a Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Bulgáriából, Romániából, Lettországból, Litvániából, Észtországból, Szlovéniából, Izlandról, Norvégiából vagy Svájcból - a Közösség és Magyarország valamint az ezen országok közötti megállapodások értelmében - származó anyagokat a Közösségből vagy Magyarországról származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítik egy ott előállított termékbe. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Azon termékeket, amelyek az 1. bekezdés értelmében nyertek származó helyzetet, csak akkor lehet továbbra is a Közösségből vagy Magyarországról származó termékeknek tekinteni, ha az ott hozzáadott érték meghaladja az 1. bekezdésben hivatkozott országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értékét. Ellenkező esetben a szóban forgó termékeket az 1. bekezdésben hivatkozott országok közül abból az országból származó termékeknek kell tekinteni, amelyik országból a felhasznált anyagok értékének legnagyobb hányada származik. A származás megállapítása során nem kell tekintetbe venni az 1. bekezdésben hivatkozott más országokból származó olyan anyagokat, amelyek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben vagy Magyarországon.

3. E Cikk rendelkezései szerinti kumuláció csak ott alkalmazható, ahol a felhasznált anyagok e Jegyzőkönyv szabályaival azonos származási szabályok alkalmazásával nyerték el a származó helyzetet. A Közösség és Magyarország az Európai Bizottság közvetítésével átadják egymásnak az 1. bekezdésben hivatkozott más országokkal kötött megállapodások részleteit és azok vonatkozó származási szabályait.

4. Az Európai Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzéteszi azt az időpontot, amelytől kezdve az 1. bekezdésben hivatkozott országok eleget tesznek a 3. bekezdésben rögzített kötelezettségeiknek.

5. Cikk
Teljes egészében előállított termékek

1. Az alábbiakat kell teljes egészében a Közösségben vagy Magyarországon előállítottnak tekinteni:

(a) valamelyikük földjéből vagy a hozzátartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

(b) az ott betakarított növényi termékek;

(c) az ott született és nevelt élő állatok;

(d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

(e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

(f) a Közösség vagy Magyarország területi vizein kívüli tengerből, azok hajóival nyert halászati és más, tengerből származó termékek;

(g) a kizárólag az (f) pontban hivatkozott termékekből, feldolgozó hajóik fedélzetén előállított termékek;

(h) kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a csak újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas gumiabroncsokat is;

(i) az ott folytatott feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

(j) valamelyikük területi vizein kívül fekvő tengerfenékből vagy altalajból kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos jogot szereztek az e tengerfenékből vagy altalajból történő kitermelésre;

(k) a kizárólag az (a)-(j) pontokban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

2. Az 1. bekezdés (f) és (g) pontjában használt „hajóik” és „feldolgozó hajóik” kifejezés csak olyan hajókra vonatkozik,

(a) amelyeket a Közösség egy tagállamában vagy Magyarországon bejegyeztek vagy nyilvántartásba vettek;

(b) amelyek a Közösség egy tagállamának vagy Magyarország zászlója alatt hajóznak;

(c) amelyek legalább 50%-ban a Közösség tagállamai vagy Magyarország állampolgárainak tulajdonában állnak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezen államok valamelyikében van, s amelynek igazgatója vagy igazgatói, igazgatótanácsának vagy felügyelő bizottságának elnöke és az ilyen testületek tagjainak többsége közösségi vagy magyar állampolgár, továbbá - közkereseti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében - a társaság tőkéjének legalább a fele ezen államoknak, köztestületeiknek vagy állampolgáraiknak a tulajdonában áll;

(d) amelyek kapitánya és tisztjei az EK tagállamai vagy Magyarország állampolgárai; és

(e) amelyek legénységének legalább 75%-a az EK tagállamai vagy Magyarország állampolgáraiból áll.

6. Cikk
Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

1. A 2. Cikk szempontjából nem teljes egészében előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak kell tekinteni, ha teljesültek a II. Mellékletben szereplő listán felsorolt feltételek.

A fent hivatkozott feltételek az ebben a Megállapodásban szereplő valamennyi termék esetében feltüntetik azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállítás során el kell végezni a felhasznált nem származó anyagokon, és e feltételek csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Következésképpen, ha egy termék, amely a listán szereplő feltételek teljesítésével elnyerte a származó helyzetet, más termék előállítása során kerül felhasználásra, akkor erre nem vonatkoznak azok a feltételek, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beépítették, és nem kell az előállítás során felhasználható nem származó anyagok közé beszámítani.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak ellenére, azon nem származó anyagok, amelyeket a listán szereplő feltételek szerint nem lehet felhasználni a termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve, hogy

(a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át;

(b) a jelen bekezdés alkalmazásával sem lépik túl a nem származó anyagok maximális értékére a listában megadott százalékarányok bármelyikét.

Ez a bekezdés nem érvényes a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

3. Az 1. és 2. bekezdés a 7. Cikkben foglalt kivételekkel érvényes.

7. Cikk
Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

1. A 2. bekezdésben foglaltak fenntartásával a származó termék helyzet megszerzéséhez az alábbi műveleteket nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveleteknek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a 6. Cikk követelményei teljesültek-e vagy sem:

(a) fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóba, kéndioxidba vagy egyéb vizes oldatokba való helyezés, a sérült részek eltávolítása, és más hasonló műveletek);

(b) por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását), mosásból, festésből, vágásból álló egyszerű műveletek;

(c) (i) a csomagolás megváltoztatása, küldemény felosztása és összeállítása;

(ii) egyszerű palackozás, üvegekbe, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, rakodólapokon vagy táblákon való rögzítés stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

(d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy a csomagolásukon;

(e) a termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem elégíti ki a Jegyzőkönyvben lefektetett azon feltételeket, amelyek alapján azokat az Európai Közösségből vagy Magyarországról származónak lehet tekinteni;

(f) alkatrészek egyszerű összeszerelése, hogy azok egy teljes terméket képezzenek;

(g) az (a)-(f) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

(h) állatok levágása.

2. Minden műveletet, amelyet egy adott terméken a Közösségben vagy Magyarországon elvégeztek, együttesen kell figyelembe venni annak megállapításakor, hogy a terméken elvégzett megmunkálást vagy feldolgozást az 1. bekezdés szerint nem kielégítőnek kell-e tekinteni.

8. Cikk
Minősítési egység

1. A Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti osztályozáskor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy

(a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket a Harmonizált Rendszer értelmében egyetlen vámtarifaszám alá kell osztályozni, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

(b) ha a szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá osztályozott bizonyos számú azonos termékből áll, a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket külön kell figyelembe venni.

2. Ha áruosztályozási szempontból a Harmonizált Rendszer 5. Szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell osztályozni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

9. Cikk
Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai és az árban benne foglaltatnak vagy azokat külön nem számlázzák le, a szóban forgó berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

10. Cikk
Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. Szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha a tartalmát alkotó valamennyi termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó cikkekből tevődik össze, a készletet mint egészet, származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó cikkek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át.

11. Cikk
Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy egy termék származó-e, nem szükséges megállapítani, hogy származó-e az előállítása során felhasználható:

(a) energia és fűtőanyag;

(b) felszerelés és berendezés;

(c) gépek és szerszámok;

(d) azok az áruk, amelyek nem épülnek be, és amelyeket nem arra szántak, hogy beépüljenek a termék végső összetételébe.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. Cikk
A területi elv

1. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. Cím alatt rögzített feltételeket - a 2. Cikk 1. (c) bekezdésében és a 4. Cikkben foglaltak kivételével - a Közösségben vagy Magyarországon megszakítás nélkül kell teljesíteni.

2. Ha a Közösségből vagy Magyarországról egy más országba exportált származó terméket visszaszállítanak, azt - a 4. Cikkben foglaltak kivételével - nem származónak kell tekinteni, kivéve, ha a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

(a) a visszaszállított áru azonos az exportálttal;

(b) az adott országban, vagy az exportálás során nem ment keresztül a jó állapotban való megőrzéséhez szükséges mértéket meghaladó műveleteken.

13. Cikk
Közvetlen szállítás

1. A Megállapodás szerint biztosított kedvezményes eljárás csak a Jegyzőkönyv követelményeit kielégítő olyan termékekre vonatkozik, amelyeket a Közösség és Magyarország között, vagy a 4. Cikkben hivatkozott egyéb országok területén át, közvetlenül szállítanak. Az egységes, oszthatatlan szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve, hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országának vámhatósági felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakás, ismételt berakás vagy a jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

Származó termékek csővezetéken a Közösség vagy Magyarország területén kívüli területen is szállíthatók.

2. Az 1. bekezdésben említett feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságához benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

(a) egyetlen fuvarokmány, amely kiterjed az exportőr országból a tranzitországon való áthaladásra, vagy

(b) a tranzitország vámhatósága által kiállított igazolás, amely:

(i) megadja az áruk pontos megnevezését,

(ii) feltünteti az áruk ki- és ismételt berakásának időpontját, - ahol lehetséges - a hajóneveket vagy más igénybe vett fuvareszközöket, és

(iii) igazolja, hogy milyen feltételek mellett maradtak az áruk a tranzitországban; vagy

(c) ezek hiányában, bármely bizonyító erejű okmány.

14. Cikk
Kiállítások

1. A 4. Cikkben hivatkozott országokon kívüli országban tartott kiállításra elküldött, és a kiállítás után a Közösségbe vagy Magyarországra importálás céljából eladott származó termékek a bevitelkor azzal a feltétellel részesednek a Megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, ha a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

(a) az exportőr e termékeket a Közösségből vagy Magyarországról olyan országba szállította, ahol a kiállítást tartották, és a termékeket ott ki is állították;

(b) a termékeket ez az exportőr eladta vagy más módon értékesítette egy közösségi vagy magyarországi személynek;

(c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána szállították el ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

(d) a termékeket - mivel kiállításra szállították ki - nem használták semmi más célra, csak a kiállításon való bemutatásra.

2. Az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani az importáló ország vámhatóságának. A kiállítás nevét és címét fel kell tüntetni. Ha szükséges, a kiállítás körülményeiről további okmányszerű igazolást lehet megkövetelni.

3. Az 1. bekezdésben foglaltak irányadók minden kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti telephelyeken külföldi termékek értékesítése céljából, s amelynek során a termékek vámellenőrzés alatt maradnak.

IV. CÍM

A VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY KIVÉTEL

15. Cikk
A vámvisszatérítés vagy a vám megfizetése alóli kivétel tilalma

1. (a) Azon nem származó anyagok, amelyeket a Közösségből, Magyarországról vagy a 4. Cikkben hivatkozott valamelyik országból származó termék előállításához használtak fel, s amelyekre az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt bocsátottak vagy állítottak ki, a Közösségben vagy Magyarországon nem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel hatálya alá.

(b) A Harmonizált Rendszer 3. Árucsoportjába és az 1604 és 1605 vámtarifaszámok alá tartozó, a Jegyzőkönyv 2. Cikk 1. (c) bekezdése értelmében közösségi származású termékek, amelyekre az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt bocsátottak vagy állítottak ki, a Közösségben nem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel hatálya alá.

2. Az 1. bekezdés szerinti tilalmat a Közösségben vagy Magyarországon az előállítás során felhasznált anyagokat és a fenti 1. (b) pontban említett termékeket terhelő vámok - vagy azzal egyenlő hatású költségek - részleges vagy teljes visszafizetését, elengedését vagy ki nem fizetését eredményező rendelkezésekre kell alkalmazni, amennyiben az ilyenfajta vámvisszafizetés, elengedés vagy meg nem fizetés - kifejezetten vagy hatásában - érvényesül az említett anyagokból előállított termékek exportja során, de nem kell alkalmazni a fenti tilalmat, ha ezeket a termékeket belföldi felhasználásra megtartják.

3. A származást igazoló okmánnyal ellátott termékek exportőre - a vámhatóság kérésére - bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy a szóban forgó termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokkal kapcsolatban nem történt vámvisszatérítés, és hogy az ilyen anyagokra vonatkozó összes vámot vagy azzal egyenlő hatású költségeket ténylegesen megfizették.

4. Az 1-3. bekezdés rendelkezései a 8. Cikk 2. bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. Cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, és a 10. Cikk szerinti készletekre is vonatkoznak, ha ezek a tételek nem származóak.

5. Az 1-4. bekezdés rendelkezései csak az olyan jellegű anyagokra vonatkoznak, amelyekre a Megállapodás kiterjed. Továbbá, nem zárják ki a mezőgazdasági termékek esetében az export visszatérítési rendszer alkalmazását, amely a Megállapodás rendelkezései szerint alkalmazható az exportra.

6. Az 1. bekezdéstől függetlenül Magyarország az alábbi feltételek esetén alkalmazhatja a származó termékek előállítása során felhasznált anyagokra a vámvisszatérítéssel vagy a vám vagy az azokkal egyenlő hatású költségek megfizetése alóli kivételekkel kapcsolatos intézkedéseket:

(a) a Harmonizált Rendszer 25-49. és 64-97. Árucsoportjába tartozó termékek esetében 5%-os vámtételt, vagy a Magyarországon hatályos ennél alacsonyabb mértékű vámtételt kell visszatartani;

(b) a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékek esetében 10%-os vámtételt, vagy a Magyarországon hatályos ennél alacsonyabb mértékű vámtételt kell visszatartani.

Ennek a bekezdésnek a rendelkezései 1998. december 31-ig alkalmazandók, és közös megállapodással felülvizsgálhatók.

V. CÍM

A SZÁRMAZÁS IGAZOLÁSA

16. Cikk
Általános követelmények

1. A Közösségből származó termékek Magyarországra történő importálásuk, és Magyarországról származó termékek Közösségbe történő importálásuk esetén az ebben a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik az alábbiak bármelyikének benyújtása ellenében:

(a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, melynek mintáját a III. Melléklet tartalmazza; vagy

(b) a 21. Cikk 1. bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által adott nyilatkozat - melynek szövegét a IV. Melléklet tartalmazza - a számlán, a szállítólevélen vagy bármely más kereskedelmi okmányon, amely a szóban forgó termékeket, azonosítás céljából, kellő részletességgel ismerteti (a továbbiakban: számlanyilatkozat).

2. Az 1. bekezdés fenntartásával a Jegyzőkönyv szerinti származó termékek, a 26. Cikkben meghatározott esetekben, a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik anélkül, hogy szükséges lenne a fentiekben hivatkozott okmányok bármelyikét benyújtani.

17. Cikk
AZ EUR.1 SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy - az exportőr felelősségére - meghatalmazott képviselője által, írásban benyújtott kérelemre.

2. E célból az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, melyek mintáit a III. Melléklet tartalmazza. Ezeket az űrlapokat egy olyan nyelven, amelyen ez a Megállapodás készült, és az exportáló ország hazai jogának rendelkezései szerint kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén az űrlapokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A termék leírását az erre a célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, a leírás utolsó sora alatt vízszintes vonalat kell húzni, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

3. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kérő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása szerinti exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termék származó helyzetét, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

4. Valamely EK tagállam vagy Magyarország vámhatósága köteles kiadni az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha a szóban forgó termék a Közösség, Magyarország vagy a 4. Cikkben hivatkozott valamelyik más ország származó termékének tekinthető, és teljesíti a jelen Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

5. Az okmányt kibocsátó vámhatóság köteles megtenni minden szükséges intézkedést, a termékek származó helyzetének ellenőrzésére és a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek érvényesítésére. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen, és az exportőr könyvelését megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott egyéb ellenőrzést lefolytasson. A kibocsátó vámhatóságnak biztosítania kell, hogy a 2. bekezdésben hivatkozott űrlapokat megfelelően kitöltsék. Különösképpen ellenőriznie kell, hogy a termékek leírására fenntartott helyet oly módon töltsék ki, hogy az kizárja a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

6. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának keltét a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

7. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kibocsátja és az exportőr rendelkezésére átadja, amint a tényleges export megtörtént vagy azt biztosították.

18. Cikk
Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványok

1. A 17. Cikk 7. bekezdésétől függetlenül, a vonatkozó termékek exportálása után kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány, ha

(a) azt tévedés vagy vétlen mulasztás vagy speciális körülmények miatt nem állították ki az exportálás idején; vagy

(b) a vámhatóság előtt kellően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadták, de technikai okokból az importálás során nem fogadták el.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásához az exportőrnek fel kell tüntetnie kérelmében az EUR.1 szállítási bizonyítvány tárgyát képező termékek exportálásának helyét és időpontját, valamint a kérelem okát.

3. A vámhatóság csak annak ellenőrzése után állíthat ki visszamenőleges hatályú EUR.1 szállítási bizonyítványt, hogy az exportőr által megadott adatok megegyeznek a vonatkozó nyilvántartási adatokkal.

4. A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi kifejezések valamelyikével kell jóváhagyni:

5. A 4. bekezdésben említett jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

19. Cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

1. Egy EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kibocsátó vámhatósághoz fordulhat, és - az annak birtokában levő exportokmányok alapján - másodlat kiállítását kérheti.

2. Az így kibocsátott másodlatot az alábbi kifejezések egyikével kell ellátni:

3. A 2. bekezdésben hivatkozott jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

4. A másodlat, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása napjának is, attól a naptól kezdve érvényes.

20. Cikk
Korábban kiadott vagy készült származást igazoló okmány alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

Ha a származó termékeket a Közösség vagy Magyarország vámhivatali ellenőrzése alá helyezik, lehetővé válik, hogy az eredeti származást igazoló okmányt kicseréljék egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal annak érdekében, hogy e termékek mindegyikét vagy egy részét a Közösségen vagy Magyarországon belül máshova elküldjék. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

21. Cikk
A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

1. A 16. Cikk 1. bekezdés (b) pontjában hivatkozott számlanyilatkozatot tehet:

(a) a 22. Cikk szerinti elfogadott exportőr, vagy

(b) bármelyik exportőr, bármilyen egy vagy több csomagból álló, származó termékeket tartalmazó szállítmányra vonatkozóan, amennyiben annak összértéke nem haladja meg a 6.000 ECU-t.

2. Számlanyilatkozat akkor tehető, ha a szóban forgó termékek a Közösségből, Magyarországról vagy a 4. Cikkben hivatkozott más ország valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

3. A számlanyilatkozatot tevő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termékek származó helyzetét, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló összes megfelelő okmányt.

4. Az exportőr a számlanyilatkozatot - amelynek szövegét a IV. számú Melléklet tartalmazza - a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, a Mellékletben közölt nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával, és az exportáló ország hazai jogszabályainak megfelelően köteles megtenni. Ha a nyilatkozat kézzel írott, akkor tintával, nyomtatott betűkkel kell írni.

5. A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 22. Cikkben meghatározott elfogadott exportőr azonban nem köteles aláírni az ilyen nyilatkozatokat, feltéve, ha írásban közli az exportáló ország vámhatóságával, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amelyen személye ugyanúgy azonosítható, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

6. A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek exportálása időpontjában vagy azt követően állíthatja ki, azzal a feltétellel, hogy azt a termékek importját követően legkésőbb két éven belül bemutatják az importáló országban.

22. Cikk
Elfogadott exportőr

1. Az exportáló ország vámhatósága felhatalmazhat bármely exportőrt, aki gyakran szállít a Megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy a szóban forgó termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen. Az ilyen felhatalmazást kérő exportőr a vámhatóság számára köteles megadni minden biztosítékot a termékek származó helyzetének, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének megállapításához.

2. A vámhatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatja meg az elfogadott exportőri jogállást.

3. A vámhatóság az elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

4. A vámhatóság ellenőrzi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel a felhatalmazást.

5. A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Ezt köteles megtenni, ha az elfogadott exportőr az 1. bekezdésben hivatkozott biztosítékot tovább nem nyújtja, ha nem teljesíti a 2. bekezdésben hivatkozott feltételeket, vagy ha bármi más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

23. Cikk
A származást igazoló okmány érvényessége

1. A származást igazoló okmány az exportáló országban történt kiállítása napjától számított 4 hónapig érvényes, és ezen időn belül be kell mutatni az importáló ország vámhatóságának.

2. Az 1. bekezdésben megállapított végső benyújtási határidő után a vámhatóságnak bemutatott származást igazoló okmányt akkor lehet elfogadni a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha az okmányoknak a megállapított végső határidő előtti benyújtását kivételes körülmények tették lehetetlenné.

3. A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származást igazoló okmányokat, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatták.

24. Cikk
A származást igazoló okmány benyújtása

A származást igazoló okmányokat az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani az ezen ország által megállapított eljárás szerint. E hatóság megkövetelheti a származást igazoló okmány fordítását, és azt is, hogy az import árunyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a Megállapodás alkalmazásához megkövetelt feltételeknek.

25. Cikk
Behozatal részletekben

Ha - az importőr kérésére és az importáló ország vámhatósága által rögzített feltételek mellett - a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályába vagy a 7308 és 9406 vámtarifaszám alá tartozó termékeket a Harmonizált Rendszer 2. (a) Szabálya szerint szétszerelve vagy összeszereletlenül, részletekben importálnak, az első részlet behozatalakor e termékekre egyetlen származást igazoló okmányt kell benyújtani a vámhatóságnak.

26. Cikk
Kivételek a származás igazolása alól

1. Magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származást igazoló okmány benyújtása nélkül származó termékként kell vámkezelni, feltéve, hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint a Jegyzőkönyv alkalmazásának feltételei fennállnak s e nyilatkozatuk valódiságához nem fér kétség. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a C2/CP3 vámárunyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

2. Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas, vagy családjuk személyes használatára szolgáló termék behozatalát nem lehet kereskedelmi importnak tekinteni, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

3. A fentieken túlmenően ezen termékek összértéke kis csomagok esetén nem haladhatja meg az 500 ECU-t, az utasok személyes poggyásza esetén pedig az 1200 ECU-t.

27. Cikk
Bizonyító okmányok

A 17. Cikk 3. bekezdésében és a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek a Közösségből, Magyarországról vagy a 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit, többek között az alábbiakból állhatnak:

(a) közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a szállító által, a szóban forgó áruk előállítása érdekében végzett feldolgozási folyamatokról, amelyek például számvitelében vagy belső könyvvitelében találhatók;

(b) a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító okmányok, amelyeket a Közösségben vagy Magyarországon bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályoknak megfelelően használják fel;

(c) a Közösségben vagy Magyarországon, anyagok megmunkálását vagy feldolgozását bizonyító okmányok, amelyeket a Közösségben vagy Magyarországon adtak vagy bocsátottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályok szerint használják fel;

(d) EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok, amelyek a felhasznált anyagok származását bizonyítják s amelyeket a Közösségben vagy Magyarországon, ezzel a Jegyzőkönyvvel összhangban, vagy a 4. Cikkben hivatkozott országok valamelyikében, a Jegyzőkönyvben foglalt szabályokkal azonos származási szabályokkal összhangban adtak vagy bocsátottak ki.

28. Cikk
A származást igazoló és a bizonyító okmányok megőrzése

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább 3 évig megőrizni a 17. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

2. A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább 3 évig megőrizni a számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

3. Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, köteles legalább 3 évig megőrizni a 17. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott kérelmet.

4. Az importáló ország vámhatósága köteles legalább 3 évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. Cikk
Eltérések és alaki hibák

1. A származást igazoló okmányon szereplő nyilatkozat és a termékek importjához szükséges vámalakiságok elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozat közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi a származást igazoló okmányt eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

2. Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint a származást igazoló okmányon előforduló gépelési hibák, nem érvénytelenítik az okmányokat, ha ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányban szereplő nyilatkozat helyességét.

30. Cikk
ECU-ban kifejezett összegek

1. Az ECU-ban megállapított összegekkel megegyező, és az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg, és az Európai Bizottságon keresztül közli az importáló országokkal.

2. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított vonatkozó összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a termékeket az exportáló ország valutájában számlázták. Ha a termékeket egy másik EK tagállam vagy a 4. Cikkben hivatkozott másik ország valutájában számlázták, az importáló ország a szóban forgó ország által közölt összeget fogadja el.

3. A felhasználandó, egy adott nemzeti valutában kifejezett összegek megegyeznek az 1995. október első munkanapján érvényes árfolyamon, ECU-ban kifejezett összegek nemzeti valutában számított értékével.

4. Az ECU-ban és az EK tagállamok és Magyarország nemzeti valuta-egyenértékesében kifejezett összegeket a Társulási Bizottság a Közösség vagy Magyarország kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Társulási Bizottság biztosítja, hogy ne csökkenjenek a nemzeti valutában számított összegek, és figyelembe veszi, hogy célszerű a szóban forgó értékhatárok hatásának reális feltételek közötti fenntartása. E célból a Társulási Bizottság úgy határozhat, hogy módosítja az ECU-ban kifejezett összegeket.

VI. CÍM

AZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

31. Cikk
Kölcsönös segítségnyújtás

1. Az EK tagállamok és Magyarország vámhatóságai az Európai Bizottságon keresztül átadják egymásnak az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához a vámhivatalaikban használt bélyegzőlenyomatok mintáját és az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságok címét.

2. A Jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából a Közösség és Magyarország az illetékes vámszerveken keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok hitelességének és az ezen okmányokban foglalt információk helyességének ellenőrzésében.

32. Cikk
A származást igazoló okmányok megerősítése

1. A származást igazoló okmányok utólagos megerősítését szúrópróbaszerűen vagy akkor végzik el, ha az importáló ország vámhatóságának alapos oka van kételkedni az okmányok hitelességében vagy a kérdéses termékek származó helyzetében, vagy a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

2. Az 1. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása céljából az importáló ország vámhatósága köteles visszaküldeni az EUR.1 szállítási bizonyítványt és - ha benyújtották - a számlát, a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát az exportáló ország vámhatóságának, szükség szerint megadva azokat az okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik. Minden olyan okmányt és információt, ami arra utal, hogy a származást igazoló okmányon megadott adatok helytelenek, el kell küldeni a megerősítési kérelem alátámasztására.

3. A megerősítési eljárást az exportáló ország vámhatósága folytatja le. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen, és az exportőr számvitelét megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott ellenőrzést lefolytasson.

4. Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik a szóban forgó termékekre a kedvezményes elbánás megadását, a termékek kiadását bármely szükségesnek ítélt óvintézkedés mellett ajánlják fel az importőrnek.

5. A vizsgálatot kérő vámhatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről. Az eredményeknek egyértelműen jelezniük kell, hogy az okmányok hitelesek-e, és hogy a szóban forgó termékek a Közösség, Magyarország vagy a 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

6. Ha alapos gyanúra okot adó esetekben a vizsgálatra vonatkozó kérés keltétől számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz kielégítő információt a kérdéses okmány hitelességének vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérést előterjesztő hatóságok - kivételes körülmények esetétől eltekintve - a kedvezményes elbánás jogosultságát visszautasítják.

33. Cikk
A viták rendezése

Ha a 32. Cikk szerinti vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni a vizsgálatot kérő vámhatóság és az e vizsgálat lefolytatásáért felelős vámhatóság között, vagy ha a Jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdés merül fel, az ilyen vitákat a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatósága közötti vitákat minden esetben a szóban forgó ország jogszabályai szerint kell rendezni.

34. Cikk
Büntetések

Büntetéssel kell sújtani minden olyan személyt, aki termékek kedvezményes elbánásának igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít vagy állíttat ki.

35. Cikk
Vámszabad területek

1. A Közösség és Magyarország minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a származást igazoló okmány fedezete alatt szállított - a szállítás során területükön levő vámszabad területet igénybe vevő - termékeket ne helyettesítsenek más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állaguk megőrzését célzó szokásos műveletek.

2. Az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha a Közösségből vagy Magyarországról származó termékeket származást igazoló okmány fedezete alatt vámszabadterületre importálnak és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok az exportőr kérésére új EUR.1 szállítási bizonyítványt állítanak ki, feltéve, hogy a kezelés vagy feldolgozás a Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történik.

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

36. Cikk
A Jegyzőkönyv alkalmazása

1. A Jegyzőkönyvben használt „Közösség” kifejezés nem terjed ki Ceutára és Melillára.

2. A Magyarországról származó termékek, ha azokat Ceutába vagy Melillába importálják, minden tekintetben ugyanazt a vámeljárást élvezhetik, mint amelyet - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai Közösségekhez történő Csatlakozásáról szóló Okmány 2. Sz. Jegyzőkönyve értelmében - a Közösség vámterületén származó termékekre alkalmaznak. Magyarország a Megállapodásban szereplő Ceutáról és Melilláról származó termékek behozatalánál ugyanazt a vámeljárást biztosítja, mint a Közösségből importált és onnan származó termékeknek.

3. A 2. bekezdés alkalmazása érdekében a Ceutáról és Melilláról származó termékekre is e Jegyzőkönyvet kell alkalmazni értelemszerű eltérésekkel, a 37. Cikkben szereplő különleges feltételektől függően.

37. Cikk
Különleges feltételek

1. Feltéve, hogy azok szállítása a 13. Cikk rendelkezéseivel összhangban, közvetlenül történt, a következőket kell tekinteni:

(1) Ceutáról és Melilláról származó termékeknek:

(a) a teljes egészében Ceután és Melillán előállított termékeket;

(b) Ceután és Melillán előállított olyan termékeket, amelyek előállításánál az (a) pontban foglaltakon kívül más terméket is felhasználtak, feltéve, hogy

(i) a szóban forgó termékek a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, vagy

(ii) ezek a termékek a Jegyzőkönyv értelmében Magyarországról vagy a Közösségből származnak, feltéve, hogy azok a 7. Cikk 1. bekezdésében hivatkozottakon túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(2) Magyarországról származó termékeknek:

(a) a teljes egészében Magyarországon előállított termékeket;

(b) azokat a Magyarországon előállított termékeket, amelyek előállításánál az (a) pontban foglaltakon kívül más termékeket is felhasználtak feltéve, hogy

(i) a szóban forgó termékek a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, vagy

(ii) azok a Jegyzőkönyv értelmében Ceutáról és Melilláról vagy a Közösségből származnak, feltéve, hogy a 7. Cikk 1. bekezdésében hivatkozottakon túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

2. Ceutát és Melillát egyetlen területnek kell tekinteni.

3. Az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a Magyarország és a Ceuta és Melilla kifejezést kell beírnia az EUR.1 szállítási bizonyítvány 2. rovatába vagy a számlanyilatkozatra. Emellett, a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében, ezt az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton jelezni kell.

4. A spanyol vámhatóság felelős a Jegyzőkönyv alkalmazásáért Ceután és Melillán.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. Cikk
A Jegyzőkönyv módosítása

A Társulási Tanács határozatot hozhat a Jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

I. számú Melléklet

Bevezető megjegyzések a II. számú Mellékletben foglalt listához

1. Megjegyzés:

A lista felsorolja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján minden termék a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében minden termék kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthető.

2. Megjegyzés:

2.1. A lista első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoport számot, a második oszlop pedig leírja az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árukat. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy - a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlop tételét egy „ex” előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

2.2. Ahol az 1. oszlopban több vámtarifaszám összevontan vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlopban a termékek leírására általános kifejezéseket adtak meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

2.3. Ha a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének leírását, amelyre a 3. vagy a 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4. Ahol az első két oszlopban szereplő tételre egy - mind a 3., mind a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik, az exportőr választhat - alternatívaként -, hogy vagy a 3. oszlopban ismertetett szabályt, vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs származási szabály, akkor a 3. oszlopban ismertetett szabály alkalmazandó.

3. Megjegyzés:

3.1. A Jegyzőkönyv 6. Cikkének - a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó - rendelkezései attól függetlenül érvényesek, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználták vagy a Közösség, vagy Magyarország más gyárában.

Példa:

Egy a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort - amelyre a szabály kimondja, hogy a befoglalható nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át - az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított egyéb acélötvözet”-ből készítettek.

Ha ezt a kovácsolást a Közösségben végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a lista ex 7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolt darabot tehát származóként lehet figyelembe venni a motor értékének kiszámításánál, függetlenül attól, hogy azt a Közösség ugyanazon gyárában vagy egy másik gyárában gyártották-e. A nem származó ingot értékét így nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásánál.

3.2. A listában szereplő szabály a megkövetelt minimális mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, és több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; viszont a kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Így, ha a szabály úgy szól, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, akkor az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de későbbi szakaszban már nem.

3.3. A 3.2. Megjegyzéstől függetlenül, ahol egy szabály kimondja, hogy „bármely vámtarifaszám alá tartozó anyag”-ot fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagot is fel lehet használni, azonban, bármely specifikus korlátozó feltételnek alávetve, amit szintén tartalmazhat a szabály. Az „előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a ..... vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve” kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak olyan - a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó - anyagokat lehet felhasználni, amelyek eltérnek a lista 2. oszlopában megadott termék leírásától.

3.4. Ha a lista egyik szabálya úgy szól, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Például:

A HR 5208-5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok között vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat vagy mindkettőt.

3.5. Ha a lista egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső természetüknél fogva nem tudják kielégíteni a szabályt. (Lásd még az alábbi 6.2. Megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban.)

Például:

Az 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát, amiket nem gabonafélékből állítanak elő.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek - bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból -, az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan természetű anyagból gyárthatók.

Például:

Az ex 62. Árucsoportba tartozó, nem szövött anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha erre a cikkosztályra csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet nem szövött ruhaanyagból kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött ruhaanyagokat általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis - azaz a szál fázis lesz.

3.6. Ha a lista egyik szabályában két vagy több százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor ezen százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, valamennyi felhasznált nem származó anyag maximális értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó százalékos arányokat sem.

4. Megjegyzés:

4.1. A listában használt „természetes szálak” kifejezés a mesterséges és szintetikus szálakon kívüli egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és - egyéb megjelölés hiányában - magába foglalja a kártolt, fésült, vagy másként feldolgozott - de nem fonott - szálakat.

4.2. A „természetes szálak” kifejezés magába foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101-5105 vámtarifaszámok alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201-5203 vámtarifaszámok alá tartozó pamutszálakat és az 5301-5305 vámtarifaszámok alá tartozó más növényi szálakat is.

4.3. A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papíripari rostanyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papír szálak vagy fonalak előállítására felhasználható, az 50-63. Árucsoportokba nem osztályozható anyagok leírására szolgálnak.

4.4. A listában használt „műszál” kifejezés az 5501-5507 vámtarifaszámok alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. Megjegyzés:

5.1. Ahol a lista egy adott termékével kapcsolatban e Megjegyzésre hivatkoznak, ott a 3. oszlop feltételei nem alkalmazandók az ezen termék előállítása során felhasznált textil alapanyagokra, melyek együttesen, minden felhasznált textil alapanyag teljes tömegének 10 vagy kevesebb százalékát képviselik. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. Megjegyzést is.)

5.2. E tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű, két vagy több textil alapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

Az alábbiakat kell textil alapanyagoknak tekinteni:

- selyem,

- gyapjú,

- durva állati szőr,

- finom állati szőr

- lószőr,

- pamut,

- papíripari rostanyagok és papír,

- len,

- kender,

- juta és egyéb textilipari rost szálak,

- szizál és egyéb textilipari agave szálak,

- kókusz, manilakender, rami és egyéb növényi textil szálak,

- szintetikus végtelen szál,

- mesterséges végtelen szál,

- szintetikus polipropilén vágott szál,

- szintetikus poliészter vágott szál,

- szintetikus poliamid vágott szál,

- szintetikus poliakrilnitril vágott szál,

- szintetikus poliimid vágott szál,

- szintetikus politetrafluoretilén vágott szál,

- szintetikus polifenilénszulfid vágott szál,

- szintetikus polivinilklorid vágott szál,

- egyéb szintetikus vágott szál,

- mesterséges viszkóza vágott szál,

- egyéb mesterséges vágott szál,

- paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonal,

- paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliészter szegmensekkel ellátott poliuretán fonál,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett alumíniumfólia magból vagy - alumíniumporral bevont vagy nem bevont - műanyag film magból álló csíkok,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, melyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert fonal. Következésképpen, a nem származó vágott szálak - amelyek nem elégítik ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy a textilpépből történő előállítást) - felhasználhatók a fonal tömegének 10 százalékáig.

Például:

Egy 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, melyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó fésült gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen, a szintetikus vágott szál - amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást) -, vagy a fésült gyapjú fonal - amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból történő előállítást) -, vagy a két anyag keverékéből készült fonal, azzal a feltétellel használható fel, hogy ezen fonalak teljes tömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 százalékát.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó frottírszövet, amit az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készítenek, csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet olyan, amelyet két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készítenek, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Például:

Ha a szóban forgó frottírszövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus végtelen szálú fonalból készített szövetből készítik, akkor nyilvánvaló - mivel a felhasznált két fonal két különböző textil alapanyag - a pamutszövet, ennek megfelelően, kevert termék.

Például:

Egy szőnyeg, melyet mind mesterséges fonalból mind pamutfonalból, juta hátoldallal készítettek, kevert termék, mivel három textil alapanyagot használtak fel hozzá. Tehát bármely nem származó anyag - amely az előállítás későbbi fázisában van, mint amit a szabály megenged -, felhasználható, feltéve, ha együttes tömege nem haladja meg a szőnyeg textilanyaga tömegének 10 százalékát. Így mind a juta hátoldal és/vagy mind a mesterséges fonal importálható az előállítás ezen fázisában, feltéve, hogy eleget tesz a tömeggel kapcsolatos követelményeknek.

5.3. „Paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat” tartalmazó termék esetén ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 százalék.

5.4. A „legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett, alumíniumfólia magból vagy - alumíniumporral bevont vagy nem bevont - műanyag film magból álló csík vonatkozásában ez a tűréshatár 30 százalék.

6. Megjegyzés:

6.1. Azon textiltermékek esetében, amelyeket a listában a jelen Megjegyzésre utaló lábjegyzettel jelöltek meg, textilanyagok - a késztermékekre vonatkozó, a lista 3. oszlopában szereplő szabályt ki nem elégítő bélések és közbélések kivételével -, felhasználhatók, feltéve, ha a terméktől eltérő vámtarifaszám alá kell azokat osztályozni, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. Megjegyzéstől függetlenül az 50-63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok szabadon felhasználhatóak a textiltermékek előállítása során, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textíliát.

Például:

Ha a lista egyik szabálya kimondja, hogy egy bizonyos textilterméket (pl. nadrágot) fonalból kell előállítani, ez nem jelenti azt, hogy fémcikkeket, pl. gombokat ne lehessen felhasználni, mivel ezeket nem az 50-63. Árucsoportba osztályozzák. Ugyanezen oknál fogva, ez nem akadályozza meg zipzárak felhasználását, bár a zipzárak általában textíliát is tartalmaznak.

6.3. Ahol a százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50-63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok értékét figyelembe kell venni a befoglalt nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. Megjegyzés:

7.1. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok szerint a „specifikus eljárások” a következők:

(a) vákuumdesztilláció;

(b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;  * 

(c) krakkolás;

(d) reformálás;

(e) extrakció szelektív oldószerrel;

(f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

(g) polimerizáció;

(h) alkilezés;

(i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszámok szerint a „specifikus eljárások” a következők:

(a) vákuumdesztilláció;

(b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;  * 

(c) krakkolás;

(d) reformálás;

(e) extrakció szelektív oldószerrel;

(f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

(g) polimerizáció;

(h) alkilezés;

(ij) izomerizálás,

(k) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok tekintetében olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

(l) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés a szűrés kivételével;

(m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 ¦°C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénezése (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem tekinthető specifikus eljárásnak;

(n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve legalább 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

(o) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó, a gázolajon és fűtőolajon kívüli egyéb nehéz olajok esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.

7.3. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám esetében az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem szerzik meg a származást.

II. számú Melléklet

A származó helyzet elnyerése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

Előfordulhat, hogy a Megállapodás nem terjed ki valamennyi, a listában szereplő termékre. Ezért a Megállapodás más részeit is figyelembe kell venni.

Vámtarifaszám Árumegnevezés A származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem
származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1) (2) (3) vagy (4)
1. Árucsoport Élő állatok Az 1. Árucsoportba tartozó összes állatnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség Előállítás, melynek során az 1. és 2. Árucsoportba tartozó anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
3. Árucsoport Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok Előállítás, melynek során a 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 4. Árucsoport Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve: Előállítás, melynek során a 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is Előállítás, melynek során:
- a 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 2009 vámtarifaszám alá tartozó minden gyümölcslének (kivéve az ananász, citrom vagy grapefruit levet) már származónak kell lennie
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 5. Árucsoport Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve: Előállítás, melynek során az 5. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 0502 Sertés- és vaddisznó szőr, sörte; borzszőr és kefe gyártásra alkalmas más szőr A szőr, sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
6. Árucsoport Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő lombozat Előállítás, melynek során:
- a 6. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók Előállítás, melynek során a 7. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
8. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héja Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9. Árucsoport Kávé, tea, maté tea és fűszerek; kivéve: Előállítás, melynek során a 9. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
0902 Tea, ízesítve is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 0910 Fűszerkeverékek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
10. Árucsoport Gabonafélék Előállítás, melynek során a 10. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 11. Árucsoport Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó ehető zöldségeknek, gyökereknek és gumóknak, valamint gyümölcsöknek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1106 Liszt és dara a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
12. Árucsoport Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány Előállítás, melynek során a 12. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1301 Sellak, természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsam Előállítás, melynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva):
- Növényi nedv és kivonat, módosítva Előállítás nem módosított nedvből és kivonatból
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
14. Árucsoport Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termék Előállítás, melynek során a 14. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 15. Árucsoport Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
1501 Sertészsír (zsiradék is); baromfizsír, kivéve a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat:
- Zsír csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat
- Más Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és belsőségből
1502 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, kivéve a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat:
- Faggyú csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat
- Más Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
- Más Előállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1505 Finomított lanolin Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506 Más állati zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
- Más Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1507-1515 Növényi olajok és frakcióik:
- Szójababolaj, földimogyoróolaj, pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbélolaj, babassuolaj, tungolaj és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciók és olaj műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Szilárd frakciók a jojobaolaj kivételével Előállítás a 1507-1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokból
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de másképpen nem elkészítve Előállítás, melynek során:
- a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével Előállítás, melynek során:
- a 2. és 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
16. Árucsoport Húsból, halból, rákból, rákféléből és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék Előállítás az 1. Árucsoportba tartozó állatokból. A 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 17. Árucsoport Cukor és cukoráru; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítővel vagy színező anyaggal Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színező anyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
- Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1207 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
- Más cukor szilárd állapotban, ízesítővel vagy színezőanyaggal Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyagnak már származónak kell lennie
ex 1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő vagy színező anyaggal Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1704 Cukorka áru (beleérve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
18. Árucsoport Kakaó és kakaókészítmények Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
- Malátakivonat Előállítás a 10. Árucsoportba tartozó gabonafélékből
- Más Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
- 20 tömegszázalékot meg nem haladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat tartalommal Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie
- 20 tömegszázalékot meghaladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat tartalommal Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona, a kukorica kivételével, szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve Előállítás:
- a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból; - amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durum búza és származékai kivételével) teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelep árának 30%-át
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 11. Árucsoportba tartozók kivételével
ex 20. Árucsoport Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények, kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2001 Jamgyökér, édesburgonya és hasonló ehető növényi részek, amelyek legalább 5 tömegszázalékban tartalmaznak keményítőt, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2004 és
ex 2005
Burgonya liszt vagy pehely formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
2006 Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió püré, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)krém, mindezek főzve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2008 - Dió hozzáadott cukor vagy alkohol nélkül Előállítás, melynek során a 0801, 0802 és 1202-1207 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált származó dió és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
- Mogyoróvaj; gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafa csúcsrügy, kukorica Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Más, kivéve a más módon megfőzött, nem párolt vagy nem vízben forralt gyümölcs és dió (mogyoró), hozzáadott cukor nélkül, fagyasztva Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. Árucsoport Különböző ehető készítmények; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -esszencia és -koncentrátum, pörkölt cikória és más kávépótlók Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált cikóriának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
- Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár felhasználható
- Mustárliszt és -dara és elkészített mustár Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002-2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. Árucsoport Italok, szesz és ecet; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált szőlőnek vagy szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át;
- minden felhasznált gyümölcslének (az ananász, citrom és grapefruit levek kivételével) már származónak kell lennie
2208 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital Előállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból;
- amelynek során minden felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha minden más felhasznált anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható
ex 23. Árucsoport Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2301 Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból Előállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2303 Kukoricakeményítő gyártásánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé koncentrátumot), melynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált kukoricának teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2306 Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, melynek olívaolaj-tartalma meghaladja a 3%-ot Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált olívának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, húsnak vagy tejnek már származónak kell lennie;
- a 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 24. Árucsoport Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve: Előállítás, melynek során a 24. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2402 Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (manilaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból Előállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie
ex 2403 Pipadohány Előállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie
ex 25. Árucsoport Só, kén, földek és kövek, gipsz, mész és cement, kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2504 Természetes kristályos grafit, széntartalommal dúsítva, tisztítva és őrölve A nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése
ex 2515 Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy legfeljebb 25 cm vastagságú négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában A több mint 25 cm vastagságú márvány vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva, vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva legfeljebb 25 cm vastagságú tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában A több mint 25 cm vastagságú kő vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519 Aprított természetes magnézium-karbonát (magnezit), hermetikusan lezárt tartókban, és magnéziumoxid, tisztán is, kivéve az olvasztott vagy kiégetett (szinterezett) magnéziumot Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, természetes magnézium-karbonát (magnezit) felhasználható.
ex 2520 Fogászati gipsz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524 Természetes azbeszt rostok Előállítás azbeszt koncentrátumból
ex 2525 Csillámpor A csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530 Földfesték, kalcinálva vagy por alakban A földfestékek kalcinálása vagy őrlése
26. Árucsoport Ércek, salakok és hamuk Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 27. Árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2707 Olaj, amelyben az aromás alkotóelemek tömege meghaladja a nem aromás alkotóelemekét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdesztillál 250 ¦°C -ig (beleértve a lakkbenzin és benzol keverékeket), energetikai vagy tüzelőanyag célokra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2709 Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2711 Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2712 Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás  * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás  * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2714 Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás  * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2715 Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás  * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 28. Árucsoport Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2805 „kevert fém” (Mischmetal) Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2811 Kéntrioxid Előállítás kéndioxidból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2833 Alumínium-szulfát Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840 Nátriumperborát Előállítás dinátrium tetraborát pentahidrátból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 29. Árucsoport Szerves vegyi anyagok, kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2901 Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2902 Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilolok energetikai vagy tüzelőanyag célra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2905 Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol vagy glicerin fémalkoholátjai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban, az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2932 - Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933 Csak nitrogén heteroatomos heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2934 Nukleinsavak és sóik; más heterociklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból. Azonban a 2932, 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 30. Árucsoport Gyógyszeripari termékek; kivéve: Előállítás, melynek során a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
- Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más:
- - Emberi vér Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Állati vér terápiás vagy megelőzési célra Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és 3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével):
- A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük összevontan nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük összevontan nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 31. Árucsoport Trágyázó szerek; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3105 Két vagy három trágyázó elemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázó szer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, legfeljebb 10 kg vagy ennél kisebb bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
- nátriumnitrát
- kalciumciánamid
- káliumszulfát
- kálium- magnézium-szulfát
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 32. Árucsoport Cserző és színező kivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3201 Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205 Színes lakkfesték; ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények *  Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszámok kivételével. Azonban, a 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. Árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő „csoport”  *  -ját is beleértve. Azonban, az ugyanazon csoportba tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 34. Árucsoport Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, mint a termék. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3403 Kenőanyag készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás * 
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3404 Műviaszok és elkészített viaszok:
- Paraffinalapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:
- a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok;
- vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, melyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz;
- a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok. Azonban, ezek az anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 35. Árucsoport Fehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3505 Dextrinek és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:
- Észterezett és éterezett keményítők Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagok kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3507 Másutt nem említett elkészített enzimek Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. Árucsoport Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. Árucsoport Fényképészeti és mozgó-fényképészeti termékek; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
- Azonnal előhívó film színesfényképészethez, csomagolva Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük összevontan nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a szövet kivételével fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704 Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és szövet Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. Árucsoport A vegyipar különböző termékei; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3801 - Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- legalább 30 tömegszézakékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált 3403 vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3803 Finomított tallolaj Nyers tallolaj finomítása Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3805 Tisztított szulfátterpentin olaj A nyers szulfátterpentin alkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3806 Észtergyanták Előállítás gyantasavból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3807 Fakátrány (fakátrányszurok) Fakátrány desztillációja Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint másutt nem említett termékek és készítmények (pl. appretáló szerek és pácanyagok) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810 Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonó anyagai Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalék anyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
- Petróleum vagy bitumenes ásványolaj tartalmú elkészített adalékanyagok kenőolajokhoz Előállítás, melynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi vagy műanyag lágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814 Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818 Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy ehhez hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819 Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820 Fagyásgátló és jégoldó készítmények Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822 Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek és elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol
- Ipari monokarboxil-zsírsav, finomításból nyert olajsav Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Ipari zsíralkoholok Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám alatti egyéb anyagot is beleértve
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
A következők e vámtarifaszám alól:
Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
Nafténsav, vízben oldhatatlan sói és észterei
Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
Petróleum szulfonát, kivéve az alkáli fémek, az ammónia vagy az etanolaminok petróleumszulfonátjai; bitumenes ásványi anyagokból és sóikból nyert olajok tiofenezett szulfonsavai
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, melynek során a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Szulfonaftén sav, vízben oldhatatlan sói és észterei
Ioncserélők
Getter vákuumcsövekhez
Lúgos vasoxid gáztisztításhoz
Ammóniákvíz és széngáz tisztítás folyamán kimerült oxid
Kozma- és Dippel-olaj
Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek
Zselatinalapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3901-3915 Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve a 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre a szabályokat lásd az alábbiakban:
- Addíciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkoztatva több mint 99 tömegszázalék Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Más Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át *  Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3907 - Polikarbonátból és akrilnitril-butaidénsztirén kopolimerből (ABS) készült kopolimer Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át * 
- Poliészter Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és/vagy előállítás tetrabromo-polikarbonátból (bisphenol A)
3912 Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3916-3921 Műanyag félgyártmányok és cikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alábbi szabályok érvényesek:
- Sík termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy az egyszerű kockára vágást (a téglalapot is); egyéb termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Más
- - Addíciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkozva több mint 99 tömegszázalék Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át * 
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- - Más Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át *  Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3916 és ex 3917 Profil és cső Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3920 - Ionomer lap vagy film Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lapok Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3921 Fémezett műanyag fólia Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából *  Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922-3926 Műanyag cikkek Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. Árucsoport Gumi és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4001 Rétegelt lap vagy kreppgumi lábbelihez Természetes gumilemezek laminálása
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, kivéve a természetes gumit, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
- Újrafutózott abroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs A használt gumiabroncsok újrafutózása
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból a 4011 vagy 4012 vámtarifaszám kivételével
ex 4017 Keménygumi cikkek Előállítás keménygumiból
ex 41. Árucsoport Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4102 Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről
4104-4107 Bőr, gyapjú nélkül vagy szőrtelenül, a 4108-4109 vámtarifaszám alá tartozó bőrök kivételével Az előcserzett bőr ismételt cserzése; vagy
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4109 Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr Előállítás a 4104-4107 vámtarifaszám alá tartozó bőrből, feltéve, hogy az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. Árucsoport Bőráruk; nyerges és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 43. Árucsoport Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4302 Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
- Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák Az össze nem állított cserzett vagy kikészített szőrme szabás és összeállításon túli fehérítése vagy festése
- Más Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
ex 44. Árucsoport Fa és faipari termékek; faszén; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4403 Gömbfa, négy oldalán durván faragva Előállítás durvára faragott fából, kéregtelenítve is, vagy pusztán durvára faragva
ex 4407 Hosszában fűrészelt vagy hasított, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva is Gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
ex 4408 Furnérlemez és legfeljebb 6 mm vastag rétegelt lemez készítésére szolgáló furnérlap (részekből összeragasztva is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva is Részekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás és fogazott illesztés
ex 4409 Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva is.
- Gyalult vagy fogazott illesztéssel összeállított Gyalulás vagy illesztés fogazott illesztéssel
- Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás
ex 4410-től
ex 4413-ig
Szegélyléc és díszléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is Peremezés vagy mintázás
ex 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag Előállítás méretre nem vágott lapból
ex 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei Előállítás hasított dongákból, melyeket a két főfelület fűrészelésén túl nem munkáltak meg
ex 4418 - Ács- és épületasztalos-ipari termék fából Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
Azonban, parkettalécek, zsindelyek és hasítékok felhasználhatók
- Szegélyléc és gyöngyléc Peremezés vagy mintázás
ex 4421 Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó megmunkált fa kivételével
ex 45. Árucsoport Parafa és parafaáruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4503 Cikkek parafából Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából
46. Árucsoport Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
47. Árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
48. Árucsoport Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4811 Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4816 Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4818 Toalett (WC) papír Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4820 Jegyzettömb Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva Előállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 49. Árucsoport Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is Előállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból
4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
- Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból
ex 50. Árucsoport Selyem; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is) kártolt vagy fésült Selyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-től ex 5006-ig Selyemfonal és selyemhulladékból készült fonal Előállítás:  * 
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
5007 Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. öblítés, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 51. Árucsoport Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr, fonal és szövet; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5106-5110 Gyapjúból, finom és durva állati szőrből és lószőrből készült fonal Előállítás:  * 
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5111-5113 Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült szövet:
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 52. Árucsoport Pamut; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5204-5207 Pamutfonal és cérna Előállítás:  * 
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5208-5212 Pamutszövet:
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás, és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 53. Árucsoport Más növényi textilszál, papírfonal és papírszövet; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5306-5308 Fonal más növényi textilszálakból; papírfonal Előállítás:  * 
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5309-5311 Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból:
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401-5406 Fonal, szál és cérna műszálból Előállítás:  * 
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5407 és 5408 Szövet műszálból
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5501-5507 Vágott műszálak Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5508-5511 Fonal és varrócérna műszálból Előállítás:  * 
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5512-5516 Szövet műszálból:
- Gumifonalat tartalmazó Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 56. Árucsoport Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
- Tűnemezből Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- kazeinből készített műszálból, vagy
- vegyipari anyagokból vagy textilpépből
5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:
- Gumifonal és -zsineg, textilanyaggal bevonva Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből
- Más Előállítás:  * 
- nem kártolt vagy nem fésült vagy más módon fonásra elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5605 Fonal fémszálból. paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5606 Paszományozott fonal az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó monofil, szalag és hasonlóból (az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
57. Árucsoport Szőnyegek és más textil padlóborítók:
- Tűnemezből Előállítás:  * 
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más nemezből Előállítás:  * 
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból
ex 58. Árucsoport Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:
- Gumifonallal kombinált Előállítás egyágú fonalból * 
- Más Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805 Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és a keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, mindezek konfekcionálva is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5810 Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
5901 Szövetek, mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez Előállítás fonalból
5902 Kerékköpeny kordszövet, magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem szálból:
- legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal Előállítás fonalból
- Más Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5903 Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével Előállítás fonalból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5904 Linóleum kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is Előállítás fonalból  * 
5905 Textil falborító:
- Gumi, műanyag vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve Előállítás fonalból
- Más Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5906 Gumizott szövet az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:
- Kötött vagy hurkolt Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Szintetikus végtelen szálú szövetből készült más szövet több mint 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal Előállítás vegyi anyagokból
- Más Előállítás fonalból
5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára Előállítás fonalból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5908 Textil alapanyagból szőtt, font vagy kötött bél, lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlókhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya szövet, impregnálva is:
- Fehér izzású gázharisnya, impregnált Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5909-5911 Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:
- Polírozó korong vagy gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó nemezből készítettek kivételével Előállítás a 6310 vámtarifaszám alá tartozó fonalból, szövethulladékból vagy rongyból
- Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó papírgyártásnál vagy más műszaki céllal általánosan használatos, szövet, csőszerű vagy végtelen, egy vagy több lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, nemezelve is, impregnálva vagy bevonva is Előállítás:  * 
- kókuszrost fonalból,
- az alábbi anyagokból:
= poli-tetrafluor-etilén fonalból,  * 
= fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,
= m-feniléndiamin és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból,
= poli-tetrafluor-etilén monofilből,  * 
= poli-p-fenilén tetraftalimid szintetikus textilszálból álló fonalból,
= fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból,  * 
= poliészterből, valamint tereftálsav és 1,4 ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Más Előállítás a következőkből:  * 
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
60. Árucsoport Kötött és hurkolt kelmék Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. Árucsoport Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
- Fazonra szabott vagy közvetlenül fazonra készített kötött vagy horgolt két vagy több darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve Előállítás fonalból * ,  * 
- Más Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
ex 62. Árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve: Előállítás fonalból * ,  * 
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 és
ex 6211
Női és leányka, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
ex 6210 és
ex 6216
Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
6213 és
6214
Zsebkendő, sál, kendő, nyaksál, mantilla és hasonló:
- Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
- Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
vagy
Az előállítást nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó nem nyomtatott áruk értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
6217 Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; a ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei a 6212 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
- Hímzett Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből, ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
- Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés Előállítás fonalból * 
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át * 
- Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás fonalból * 
ex 63. Árucsoport Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6301-6304 Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:
- Nemezből, nem szőtt anyagból Előállítás:  * 
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Más:
- - Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből (kivéve a kötött vagy horgolt kelmét), ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- - Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására Előállítás:  * 
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
6306 Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kemping cikk:
- Nem szőtt anyagból Előállítás:  * ,  * 
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból * ,  * 
6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
6308 Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben A készletben minden tételnek ki kell elégítenie a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban, nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
ex 64. Árucsoport Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 6406 vámtarifaszám alá tartozó talprészhez vagy talpbéléshez erősített felsőrész összeállítások kivételével
6406 Lábbeli rész (beleértve a felsőrészt, függetlenül attól, hogy a talphoz rögzítik-e, a külső talp kivételével); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk; lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és ezek részei Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 65. Árucsoport Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6503 Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból * 
6505 Kalap és más fejfedő kötött és hurkolt kelméből, csipkéből, nemezből, szövetből (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból * 
ex 66. Árucsoport Esernyő, napernyő, sétapálca, bot, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6601 Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
67. Árucsoport Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült áruk Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 68. Árucsoport Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 6803 Palakőből vagy agglomerált palából készült áru Előállítás megmunkált palakőből
ex 6812 Azbesztből készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből készült áru Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 6814 Csillámból készült áru, beleértve a papír, karton vagy más anyag alátéten levő agglomerált vagy rekonstruált csillámból készülteket is Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)
69. Árucsoport Kerámiatermékek Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 70. Árucsoport Üveg és üvegáruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7003,
ex 7004 és
ex 7005
Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7006 A 7003, 7004 vagy 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7008 Többrétegű szigetelő üveg Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7009 Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitafestés kivételével), ha a kézi készítésű fúvott üveg értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7019 Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével) Előállítás:
- színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy
- üveggyapotból
ex 71. Árucsoport Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat, érme; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7101 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7102,
ex 7103 és
ex 7104
Megmunkált drágakő vagy féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből
7106, 7108 és 7110 Nemesfém:
- Nyers Előállítás a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból,
vagy
a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása,
vagy
a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel
- Félgyártmány vagy por alakban Előállítás nyers nemesfémből
ex 7107,
ex 7109 és
ex 7111
Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány Előállítás nyers nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7117 Ékszerutánzat Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Előállítás nem plattírozott vagy nemesfémmel nem bevont nem nemesfém részekből, ha valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 72. Árucsoport Vas és acél; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7207 Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7208-7216 Síkhengerelt termék, rúdvas, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7217 Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 7218,
7219-7222
Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7223 Huzal rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 7224,
7225-7228
Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsekben; szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7206, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7229 Más huzal ötvözött acélból Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 73. Árucsoport Vas- és acéláruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7301 Szádpalló Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7302 Vasúti vagy villamos vasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozó lemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7304, 7305 és 7306 Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7307 Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712) A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokkal való lefúvása, amelyek értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35%-át
7308 Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előregyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasat, idomokat és szelvényeket nem lehet felhasználni
ex 7315 Hólánc Előállítás, melynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 74. Árucsoport Réz és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7401 Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7402 Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7403 Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:
- Finomított réz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz Előállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből
7404 Rézhulladék és -törmelék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7405 Mesterötvözet Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 75. Árucsoport Nikkel és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7501-7503 Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső termékei; nyers, megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 76. Árucsoport Alumínium és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7601 Nyers, megmunkálatlan alumínium Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumínium hulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel
7602 Alumíniumhulladék és -törmelék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7616 Alumínium cikkek, az alumínium huzalból készült háló, szövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumínium kivételével Előállítás, melynek során:
- a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az alumínium huzalból készült hálót, szövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítőszövetet és hasonló anyagokat (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumíniumot fel lehet használni;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
77. Árucsoport Fenntartva a HR-ben későbbi lehetséges felhasználásra:
ex 78. Árucsoport Ólom és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7801 Megmunkálatlan ólom:
- Finomított ólom Előállítás „nyers vagy megmunkálatlan ólomból”
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni
7802 Ólomhulladék és -törmelék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 79. Árucsoport Cink és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7901 Nyers, megmunkálatlan cink Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni
7902 Cinkhulladék és -törmelék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 80. Árucsoport Ón és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8001 Nyers, megmunkálatlan ón Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni
8002 és 8007 Ónhulladék és -törmelék; más áru ónból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
81. Árucsoport Más nem nemesfém; cermet; és ezekből készült áruk:
- Más nem nemesfém, nyers; és ezekből készült áruk Előállítás, melynek során valamennyi, a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 82. Árucsoport Szerszámok, késműves áruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
8206 A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8202-8205 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8202-8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat be lehet építeni a készletbe, ha az értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
8207 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztékeket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a termékről eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8208 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8211 Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés és vágópenge kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült késpenge és nyél felhasználható
8214 Másutt nem említett késműves áru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és daraboló kés, papírvágó kés); manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült nyél felhasználható
8215 Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült nyél felhasználható
ex 83. Árucsoport Különféle áruk nem nemesfémből; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 8302 Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukó Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8302 vámtarifaszám alá más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 8306 Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 84. Árucsoport Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei, kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8401 Nukleáris fűtőelemek Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott *  Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8403 és ex 8404 Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8403 vagy a 8404 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőzüzemű) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8412 Más erőgép és motor Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8413 Más forgószivattyú Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8414 Ipari ventilátor, és hasonló ventilátorok Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8418 Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8419 Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépek Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8420 Kalander vagy más hengerlő gép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével Előállítás, melynek során:
- a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8423 Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével), súly mindenfajta mérleghez Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8425-8428 Emelő, mozgató, be- és kirakodó gépek Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8429 Önjáró bulldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:
- Úthenger Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8431 Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkatrésze Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8439 Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8444-8447 E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8448 A 8444 és 8445 vtsz. alá tartozó gépek segédgépei Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8452 Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:
- Varrógép (csak zártöltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel vagy motorral Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- (a motor nélküli) fej összeállítására felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét,
- a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8456-8466 A 8456-8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaik Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8469-8472 Irodagépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, fűzőgépek) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8480 Öntödei formázószekrény; fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8484 Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8485 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 85. Árucsoport Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek, és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8501 vagy 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8504 Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhez Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8519 Lemezjátszó erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8520 Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8521 Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8522 Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8523 Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8524 Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és mesterlemezt is, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével:
- Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8523 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és televízió-műsor adókészülék, vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera és más videokamera felvevők Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8527 Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8528 Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videomonitor és video vetítőkészülék Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:
- Kizárólag vagy elsősorban videofelvevő vagy -lejátszó készülékhez Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8535 és
8536
Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), asztal, doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. Árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételével Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8542 Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8547 Szigetelő szerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyet az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozó darabjai Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8548 Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 86. Árucsoport Vasúti mozdonyok és villamos motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8608 Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 87. Árucsoport Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8710 Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotorkerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:
- Szikragyújtású dugattyús, belső égésű motorral, melynek hengerűrtartalma:
- - Legfeljebb 50 cm3-t Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Meghaladja az 50 cm3-t Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Más Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8712 Kerékpár golyóscsapágy nélkül Előállítás a 8714 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8715 Gyermekkocsi és alkatrésze Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 88. Árucsoport Légijárművek, űrhajók és ezek részei; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8804 Forgó (rotáló) ejtőernyő Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8805 Légijárműindító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
89. Árucsoport Hajó, csónak és más úszószerkezet Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8906 vámtarifaszám alá tartozó törzseket nem lehet felhasználni Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 90. Árucsoport Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9001 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9004 Szemüveg, látásjavító, védő- és más szemüveg Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata; a fénytörőközeggel működő csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételével Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9006 Fényképezőgép (a mozgó-fényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételével Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9007 Mozgókép-felvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9014 Más navigációs eszköz és készülék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9017 Rajzoló, jelölő vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9018 Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék, szcintigraf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:
- Fogorvosi szék felszereléssel Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-oxigén és aerosol-terápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9020 Más légzőkészülék és gázálarc a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9024 Keménység-, szakító- és nyomásszilárdság-, rugalmasság vizsgáló gép és készülék, vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9025 Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiség mérő), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9028 Gáz-, folyadék- és áramfogyasztásnak vagy előállításnak mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:
- Alkatrész és tartozék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9029 Fordulatszám-számláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy a 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9030 Oszcilloszkóp, spektrum analizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9033 A 90. Árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozéka Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 91. Árucsoport Órák és ezek alkatrésze; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9105 Más órák Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9110 Komplett „kisóra szerkezet” vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes „kisóra szerkezet” vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers „kisóra szerkezet” vagy óraszerkezet Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 9114 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9111 Tok „kisóra szerkezet”-hez és ennek részei Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9112 Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek részei Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9113 Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek alkatrésze:
- Nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
92. Árucsoport Zenei eszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
93. Árucsoport Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 94. Árucsoport Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épület; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9401 és
ex 9403
Nem nemesfémből készült, legfeljebb 300 g/m2 tömegű nem párnázott, pamuthuzatot tartalmazó bútor Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Előállítás a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozó, felhasználásra kész pamut huzatból, ha:
- az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át;
- valamennyi felhasznált anyag már származó és nem a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá osztályozott
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9405 Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9406 Előre gyártott épület Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 95. Árucsoport Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
9503 Más játék; kicsinyített méretű („méretarányos”) modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle) Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 9506 Golfütő és alkatrészei Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, golfütő fejek készítéséhez durván megmunkált blokkok felhasználhatók
ex 96. Árucsoport Különböző áruk; kivéve: Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 9601 és ex 9602 Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült cikkek Előállítás az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó „megmunkált” faragási anyagokból
ex 9603 Seprű, kefe és ecset (a nyest- és a mókusszőrből készült seprűk és hasonlók és kefék kivételével) kézi működtetésű mechanikus padlóseprű motor nélkül, szobafestőpárna és -henger, gumibetétes törlő és nyeles felmosó Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9605 Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz A készletben lévő minden egyes tételnek ki kell elégítenie azt a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban, nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
9606 Gomb, francia kapocs, patent kapocs és nyomógomb, gombtest és ezek más részei; nyers gomb Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9612 Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal - lenyomat készítésére - átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 9613 Öngyújtó, piezó elektromos gyújtóval Előállítás, melynek során a 9613 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9614 Pipa és pipafej Előállítás durván megmunkált tömbből
97. Árucsoport Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott

III. számú Melléklet

EUR.1 szállítási bizonyítvány és EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem
NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK

1. Minden egyes űrlap mérete 210 x 297 mm; hosszirányban legfeljebb -5 mm, illetve +8 mm eltérés megengedett. A felhasznált papír fehér írópapír, amely nem tartalmazhat mechanikus pépet, és tömege legalább 25 g/m2. Nyomtatott zöld guilloche-mintázatú háttere legyen, amely szemmel láthatóvá tesz bármilyen mechanikus vagy vegyi eszközű hamisítást.

2. A Közösség tagállamainak és Magyarországnak illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a formanyomtatványokat maguk nyomtassák, vagy az általuk elfogadott nyomdákban állíttassák elő. Ez utóbbi esetben a formanyomtatványokon fel kell tüntetni az ilyen engedélyt. Minden egyes formanyomtatványon fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét, vagy az azonosítására szolgáló jelet. A formanyomtatványt el kell látni továbbá az azonosításra szolgáló nyomtatott vagy kézzel írt sorszámmal.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY
1. Exportőr (név, teljes cím, ország) EUR.1 No. A 000 000
Kitöltés előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. (Írja be a megfelelő ország vagy országcsoportok vagy
területek nevét)
........................................................................................
és
........................................................................................
közötti kedvezményes kereskedelemben használt bizonyítvány
3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Választható) 4. Származási ország,
országcsoport vagy
terület
5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6.. Szállítási adatok (Választható) 7. Megjegyzések
8. Sorszám; Jelek és Számok; A csomagok száma és fajtája1; Árumegnevezés 9. Bruttó súly (kg) vagy más mennyiség (liter, m3 stb.) 10. Számlák (Választható)
11. VÁMHIVATAL IGAZOLÁSA 12. AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA
A nyilatkozat igazolása
Export okmány2
Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett áruk megfelelnek a jelen bizonyítvány kiadásához megkövetelt feltételeknek.
.............................. számú árunyilatkozat
Vámhivatal ...............................................
Kibocsátó ország vagy terület .................. P. H.
................................................................ Kelet és helye ............................................................................
Kelt ...........................................................
..................................... .............................................................
(aláírás) (aláírás)
13. ELLENŐRZÉS KÉRÉSE 14. AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE
Az ellenőrzés szerint a bizonyítványt*
Kérjük ellenőrizzék a jelen bizonyítvány hitelességét és pontosságát
a feltüntetett vámhivatal adta ki és az abban
szereplő adatok pontosak
nem felel meg a hitelességi
és pontossági követelményeknek
(lásd a csatolt megjegyzéseket)
................................................................................ .......................................................................................................
(hely és kelet) (hely és kelet)
P. H. P. H.
....................................................................... ..............................................................................................
(aláírás) (aláírás)
* Írjon x-et a megfelelő négyzetbe

1 Ha az áruk nincsenek csomagolva, jelezze a cikkek számát vagy tüntesse fel: „Ömlesztve”.

2 Csak akkor kell kitölteni, ha az exportáló ország vagy terület előírásai ezt megkövetelik.

MEGJEGYZÉSEK

1. A bizonyítványokon nem lehet törlést alkalmazni vagy a szavakat felülírni. A javításokat a helytelen bejegyzések áthúzásával és a szükséges helyes adatok beírásával kell elvégezni. A javításokat a bizonyítványt kiállító személy lássa el kézjegyével és ezt a kibocsátó ország vagy terület vámhatóságainak igazolnia kell.

2. A bizonyítványon szereplő árumegnevezések között nem maradhat üres hely és minden árumegnevezést sorszám előzzön meg. A legutolsó bejegyzést követően szorosan egy vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt mezőt egy átlós vonallal húzza át oly módon, hogy az lehetetlenné tegyen bármilyen további bejegyzést.

3. Az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell feltüntetni az azonosításukhoz elegendő részletességgel.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM
1. Exportőr (név, teljes cím, ország) EUR.1 No. A 000 000
Kitöltés előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. (Írja be a megfelelő ország vagy országcsoportok vagy
területek nevét)
........................................................................................
és
........................................................................................
közötti kedvezményes kereskedelemben használt bizonyítvány
3. Címzett (név, teljes cím, ország) (Választható) 4. Származási ország,
országcsoport vagy
terület
5. Rendeltetési ország,
országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (Választható) 7. Megjegyzések
8. Sorszám; Jelek és Számok; A csomagok száma és fajtája3; Árumegnevezés 9. Bruttó súly (kg) vagy más mennyiség (liter, m3 stb.) 10. Számlák (Választható)

3 Ha az áruk nincsenek csomagolva, jelezze a cikkek számát vagy tüntesse fel: „Ömlesztve”.

AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA

Alulírott, a túloldalon felsorolt áruk exportőre,

KIJELENTEM, hogy az áruk megfelelnek a mellékelt bizonyítvány kiadási követelményeinek;
MEGHATÁROZOM az alábbiakban azon körülményeket, melyek alapján az áruk a fenti feltételeknek megfelelnek; ........................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
BEMUTATOM az alábbi igazoló okmányokat4
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
VÁLLALOM, hogy az eljárásra jogosult hatóság kérése alapján rendelkezésre bocsátom azon okmányokat, melyeket a jelen bizonyítvány kiállításához megkövetelnek és vállalom, hogy szükség esetén az említett eljárásra jogosult hatóság betekinthet belső nyilvántartásaimba és ellenőrizheti a fenti áruk előállítási műveleteit.
KÉRELEM az árukra vonatkozó mellékelt bizonyítvány kiadását.
Kelet .....................................................
..............................................................
aláírás

4 Például: a gyártás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kiszállított árukra vonatkozó importokmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb.

IV. számú Melléklet

Számlanyilatkozat

A számlanyilatkozatokat - melyek szövege az alábbiakban szerepel - a lábjegyzetekkel összhangban kell kitölteni. Azonban a lábjegyzeteket nem kell megismételni.

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.........  * ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .................. preferential origin.  * 

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.........  * ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...................  * .

Dán változat

Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. .........  * ), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praeferenceoprindelse i ..................  * .

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs-Nr. .........  * ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte .................. Ursprungswaren sind.  * 

Görög változat

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere no .........  * ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ..................  * .

Olasz változat

L’ esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. .........  * ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..................  * .

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. .........  * ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële .................. oorsprong zijn * .

Portugál változat

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira no. .........  * ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos sao de origem preferencial ..................  * .

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o .........  * ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja .................. alkuperätuotteita * .

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr. .........  * ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmnsberättigande .................. ursprung * .

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: .........  * ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ..................  *  származásúak.

........................................................................  * 
(hely és kelet)
........................................................................  * 
(az exportőr aláírása;
az okmányt aláíró személy nevét olvasható írással is jelölni kell)
KÖZÖS NYILATKOZAT
a származást bizonyító okmányok kibocsátására vagy kiállítására vonatkozó átmeneti időszakról

1. A Közösség és Magyarország illetékes vámhatóságai 1997. december 31-ig a 4. Sz. Jegyzőkönyv szerint érvényes származást igazoló okmányként fogadják el a következőket:

(i) a Megállapodás szerint kiállított hosszú távú EUR.1 szállítási bizonyítványok, amelyeket az exportáló állam illetékes vámhatóságának bélyegzőjével láttak el,

(ii) olyan EUR.1 szállítási bizonyítványok, amelyeket az exportáló állam illetékes vámhatóságának bélyegzőjével előzetesen hagytak jóvá,

(iii) a Megállapodás értelmében kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványok, amelyeket egy elfogadott exportőr igazolt az exportáló állam illetékes vámhatósága által jóváhagyott különleges bélyegzővel,

(iv) a Megállapodás értelmében kiállított EUR.2 űrlapok.

2. A fentiekben hivatkozott okmányok utólagos megerősítése iránti kéréseket a Közösség és Magyarország illetékes vámhatóságai a szóban forgó származást igazoló okmány kibocsátásától vagy kiállításától számított két évig fogadnak el. E megerősítéseket a Megállapodás 4. Sz. Jegyzőkönyvének VI. Címe szerint kell lefolytatni.

KÖZÖS NYILATKOZAT AZ ANDORRAI HERCEGSÉGET ILLETŐEN

1. Az Andorrai Hercegségből származó termékeket, amelyek a Harmonizált Rendszer 25-97. Árucsoportjába tartoznak, Magyarország a Megállapodás szerint a Közösségből származó termékként fogadja el.

2. A 4. Sz. Jegyzőkönyvet értelemszerűen kell alkalmazni a fent említett termékek származó helyzetének meghatározására.

KÖZÖS NYILATKOZAT A SAN MARINO KÖZTÁRSASÁGOT ILLETŐEN

1. A San Marino Köztársaságból származó termékeket Magyarország a Megállapodás szerint a Közösségből származó termékként fogadja el.

2. A 4. Sz. Jegyzőkönyvet értelemszerűen kell alkalmazni a fent említett termékek származó helyzetének meghatározására.

3. § Ez a rendelet 1997. július 1-jén lép hatályba.