A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

86/1997. (V. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1989. december 18-án aláírt légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1992. március 10. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1989. december 18-án aláírt, a légiközlekedésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a légiközlekedésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya -

mint az 1944. december 7-i Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részesei,

attól az óhajtól vezérelve, hogy légijáratok üzemeltetéséről egyezményt kössenek -

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

(1) A jelen Egyezmény szempontjából - kivéve, ha annak szövege másként nem rendelkezik -

a) légügyi hatóság: a magyar Fél vonatkozásában a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium, illetve a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbízott személy vagy szerv, a német Fél vonatkozásában a Szövetségi Közlekedési Minisztérium, illetve a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbízott személy vagy szerv;

b) kijelölt vállalat: bármely olyan légiközlekedési vállalat, melyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai a 3. Cikk rendelkezéseinek megfelelően írásban kijelöltek, amelyeknek a 2. Cikkely 1. pontjában meghatározott vonalakon nemzetközi menetrendszerű légiforgalmat kell üzemeltetnie.

(2) A „terület”, „menetrendszerű légiforgalom”, „nemzetközi menetrendszerű légiforgalom” és „leszállás nem kereskedelmi célokból” fogalmak jelentése a jelen Egyezmény alkalmazása céljából megegyezik a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. december 7-i Egyezmény 2. és 9. Cikkelye mindenkor érvényes megfogalmazásában meghatározott jelentéssel.

(3) A „díjszabás” fogalma azt az árat jelenti, amelyet az utasok csomag vagy fuvar (kivéve a posta küldeményeket) szállításáért (azaz két, vagy több állam területén lévő pontok közötti szállításért) kell felszámítani, és amely a következőket foglalja magába:

a) bármilyen átmenő díjszabást vagy összeget, amelyet piaci és értékesített, államok közötti szállításért kell felszámítani, beleértve az olyan átmenő díjszabásokat, amelyeket más díjszabások vagy államok közötti útvonalszakaszokon, vagy államok közötti útvonalszakaszok részét jelentő, államon belüli útvonalszakaszokon történő szállításokra érvényes csatlakozó díjszabások alkalmazásával képeztek;

b) azt a jutalékot, amelyet az utasok és azok csomagjai szállításáért vagy a fuvarszállítás megfelelő lebonyolításáért kell fizetni; és

c) a díjszabásra, a szállítási árra, vagy a jutalékfizetésre vonatkozó alkalmazási feltételeket.

Tartalmazza továbbá:

d) a szállítással biztosított valamennyi lényeges szolgáltatást;

e) az olyan, államon beüli útvonalszakaszon történő szállítás utáni bármilyen díjszabást, amelyet államok közötti szállítás kiegészítéseként értékesítenek, amely nem kizárólagosan az államon belüli szállításra alkalmazható, és nem bocsátható az államok közötti menetrendszerű légiforgalomban valamennyi légiközlekedési vállalat és ügyfelei rendelkezésére azonos feltételek mellett.

2. Cikk

Forgalmi jogok biztosítása

Mindegyik Fél biztosítja a másik Félnek a jelen Egyezményben meghatározott jogokat a légiútvonaltervben rögzített és jegyzékváltás által meghatározott útvonalakon menetrendszerű nemzetközi légijáratok létesítése céljából. Az ilyen légijáratok a továbbiakban „megállapodás-szerinti járatok”.

Mindkét Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai ennek során a következő jogokat élvezik:

a) a másik Fél területe leszállás nélküli átrepülésének jogát;

b) a másik Fél területén nem kereskedelmi célú leszállás jogát;

c) a másik Fél területén az útvonaltervben meghatározott és a jegyzékváltás útján megállapodott járatok (utasok, posta és fuvar kereskedelmi célú felvétele és kirakása céljából történő) leszállásának jogát.

3. Cikk

Vállalat kijelölése, üzemeltetési engedély

(1) Mindkét Fél jogosult egy vagy több légiközlekedési vállalatot kijelölni - a menetrendszerű járatok üzemeltetése céljából - a meghatározott útvonalakon.

(2) Az írásbeli értesítés beérkezését követően az egyik Fél légügyi hatósága a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a szükséges üzemeltetési engedélyt - a jelen Cikk (3) és (4) bekezdése rendelkezéseitől függően - késedelem nélkül kiadja.

(3) Az egyik Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától az üzemeltetési engedély kiadása előtt annak igazolását, hogy képes eleget tenni azoknak a törvényeknek és egyéb jogi előírásoknak, amelyeket a légügyi hatóság a nemzetközi légijáratok fenntartásával kapcsolatban rendszeresen alkalmaz.

(4) Az egyik Fél légügyi hatósága jogosult a jelen Cikk (2) bekezdésében említett üzemeltetési engedély megadását megtagadni a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatával szemben, ha nem bizonyosodhat meg arról, hogy ez a vállalat a másik Fél területén be van jegyezve, és fő üzleti székhelye ott van.

(5) A kijelölt légiközlekedési vállalat az üzemeltetési engedély kiadása után a menetrendszerű járatokat belátása szerint bármikor megindíthatja, feltéve, hogy a jelen Egyezmény 10. Cikke rendelkezéseinek megfelelően képzett díjtételek és a menetrend engedélyezése menetrendszerű járat vonatkozásában történt.

4. Cikk

Jogok visszavonása, felfüggesztése, feltételek előírása

(1) Mindkét Fél légügyi hatósága jogosult arra, hogy a jelen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata részére feltételeket szabjon ki, e jogok gyakorlását ideiglenesen felfüggessze, vagy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, ha

a) kétségek vannak afelől, hogy ez a vállalat a másik Fél területén be van-e jegyezve, és ott van-e a fő üzleti székhelye;

b) a légiközlekedési vállalat a másik Fél törvényeit vagy egyéb előírásait nem tartja be;

c) a menetrendszerű légijáratok üzemeltetése során a légiközlekedési vállalat a jelen Egyezményben meghatározott szabályok ellen vét.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében említett jogok csak a másik Féllel történt tanácskozás után gyakorolhatók, kivéve, ha a törvények vagy egyéb előírások további megsértésének megakadályozása érdekében az (1) bekezdés szerinti intézkedések azonnali alkalmazása szükséges. A tanácskozást a Felek között a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül kell megkezdeni a másik Félnél.

5. Cikk

Vám- és illetékmentesség

(1) Az egyik Fél kijelölt vállalata által üzemeltetett légijárművek, amelyek a másik Fél területére berepülnek, majd onnét újra kirepülnek, vagy átrepülik azt, beleértve a fedélzeten található üzem- és kenőanyagokat, alkatrészeket, egyéb felszerelési tárgyakat és fedélzeti berendezéseket, mentesek a vámok és mindenfajta, az áruk behozatala, kivitele, illetve tranzitálásakor szokásos díjak alól. Ez érvényes még akkor is, ha a nevezett légijármű fedélzetén található árukat a másik Fél területe fölött használják fel.

(2) Azon üzem- és kenőanyagok, fedélzeti készletek, alkatrészek és egyéb felszerelési tárgyak, amelyeket átmenetileg visznek be az egyik Fél területére, hogy ott közvetlenül vagy tárolás után a másik Fél kijelölt vállalatának légijárműveibe beépítsék, vagy bármi módon a fedélzetre vegyék, illetőleg az elsőként említett Fél területéről más módon a fedélzetre vegyék, illetőleg az elsőként említett Fél területéről más módon kivigyék, mentesek az (1) bekezdésben megnevezett vámoktól és egyéb díjaktól. Az egyik Fél kijelölt vállalatának reklámnyomtatványai és -anyagai, valamint szállítási dokumentumai mentesek az (1) bekezdésben említett vámok és illetékek alól a másik Fél területére történő bevitelekor.

(3) Azon üzem- és kenőanyagok, amelyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalatának légijárműve a másik Fél területén vesz fedélzetére és menetrendszerű nemzetközi légiforgalomban felhasznál, mentesek az (1) bekezdésben megjelölt vámok és egyéb díjak, valamint esetleges különleges fogyasztási illetékek alól.

(4) Bármely Fél vámhatósági ellenőrzés alatt tarthatja az (1)-(3) bekezdésekben megjelölt árukat.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdésekben megjelölt árukra nem szabnak ki vámot és egyéb illetéket, akkor ezek nem esnek az egyébként rájuk érvényes gazdasági, behozatali, kiviteli és tranzittilalom és -korlátozás alá.

(6) Az egyik Fél ugyanazon kedvezményeket biztosítja a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata részére a forgalmi adó (értéktöbbletadó) vagy hasonló általános fogyasztási, illetékként szolgáló indirekt adó területén, mint amelyeket az általa kijelölt légiközlekedési vállalat a másik Fél területén élvez.

6. Cikk

Hazai jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik Félnek, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárművek területére történő belépésére, illetőleg távozására, valamint az ilyen rendelkezéseit alkalmazni kell a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműveire az előbbi Fél területére történő belépésnél és az onnan történő távozásnál.

(2) Az egyik Félnek a légijárművek személyzete, a szállított utasok, valamint a fuvar és a posta berepülésére, területen tartózkodására és kirepülésére vonatkozó előírásait, beleértve az útlevelekre, vámra és egészségügyi zárlatra vonatkozó előírásokat, a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata személyzete, szállított utasai, valamint fuvar- és postaküldeményei vonatkozásában be kell tartani az előző Fél területére történő berepülésnél.

(3) Az egyik Fél területén a másik Fél légijárműveinek a repülőtér használatáért és a repüléssel kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjai és illetékei nem lehetnek magasabbak, mint amelyet az adott Fél a területén a nemzetközi légiforgalomban üzemelő más légiközlekedési vállalatok részére felszámít.

7. Cikk

Bizonyítványok és jogosítványok

Az egyik Fél kiadott vagy igazolt és még érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat és szakszolgálati engedélyeket a másik Fél érvényesnek ismeri el a meghatározott útvonalakon üzemelő járatok szempontjából, feltéve, hogy a bizonyítványok és engedélyek kibocsátása és érvényesítése mindig a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. december 7-i Egyezménnyel összhangban történik. Mindkét Fél azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy területének átrepülésénél ne ismerje el a saját állampolgárai részére a másik Fél által kiállított szakszolgálati és egyéb engedélyeket.

8. Cikk

Képviseletek

(1) Mindkét Fél a kölcsönösség alapján biztosítja a másik Fél kijelölt vállalatának a jogot, hogy területén kirendeltséget, valamint irányítási, kereskedelmi és műszaki személyzetet tartson fenn, amennyiben ez a kijelölt vállalatnak szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kirendeltség létrehozásakor és a személyzet foglalkoztatásakor be kell tartani az érintett Fél törvényeit és egyéb előírásait, különösen a külföldiek beutazására és az érintett Fél területén való tartózkodására vonatkozó törvényeket és egyéb előírásokat. Ugyanakkor az (1) bekezdés szerinti kirendeltségeken foglalkoztatott személyzetnek nem szükséges munkavállalási engedély.

(3) A munkakörülményekre a munkahelyen irányadó munkajogot kell alkalmazni legkisebb szociális védelemként.

(4) Mindkét Fél biztosítja a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a jogot, hogy a másik Fél területén közvetlenül a saját kirendeltségeiken vagy utazási irodákon keresztül minden ügyfél, cég vagy szervezet részére bármilyen konvertibilis vagy nemzeti valutáért szállítási dokumentumokat kiállítsanak.

Az ilyen eladásokból származó bevételek a másik Fél területére átutalhatók. Az ilyen eladásokból származó bevételek átváltása és átutalása a 12. Cikk iránymutatása szerint történik.

9. Cikk

Kapacitás-rendelkezések

(1) A Felek kijelölt vállalatainak méltányos és azonos módon megadják a lehetőséget, hogy a jelen Egyezmény 2. Cikkében rögzített útvonalakon menetrendszerű nemzetközi légijáratokat üzemeltessenek.

(2) Az egyik Fél kijelölt vállalata a jelen Egyezmény 2. Cikkében rögzített útvonalakon folytatott menetrendszerű nemzetközi légijáratai fenntartása során figyelembe veszi a másik Fél kijelölt vállalata érdekeit, hogy ezáltal ezen vállalat részben vagy egészben azonos útvonalon fenntartott légijáratai ne kerüljenek méltánytalanul hátrányos helyzetbe.

(3) A jelen Egyezmény 2. Cikkében rögzített útvonalakon folytatott menetrendszerű nemzetközi légijáratok elsősorban azt a célt szolgálják, hogy egy olyan szállítási kínálatot teremtsenek, amely a Felek területéről származó, illetve odairányuló előrelátható azon forgalmi igényeknek megfelelnek, amelyet a vállalat megjelölt. Ezen vállalat jogát, hogy a jelen Egyezmény 2. Cikkében rögzített útvonalnak a másik Fél területein lévő pontja és harmadik országokban lévő pontok között szállítást végezzen, a nemzetközi légiforgalom rendszeres fejlődésének érdekében kell gyakorolni és úgy, hogy a szállítási kínálat megfeleljen:

a) a vállalatot kijelölő Fél területéről kiinduló és területére irányuló forgalmi igényeknek;

b) az átrepült területeken fennálló forgalmi igényeknek, figyelembe véve a helyi és a körzeti menetrendszerű légiforgalmat;

c) az áthaladó légijáratok gazdaságos üzemeltetése követelményeinek.

(4) A kijelölt vállalatok méltányos és egyenlő elbírálása érdekében a légiszolgálat sűrűségéhez, az alkalmazandó légijármű típusához azok befogadóképessége vonatkozásában, valamint a menetrendekhez mindkét Fél légügyi hatóságának engedélye szükséges.

(5) Adott esetben mindkét Fél légügyi hatóságának a szállítási kínálat és a repülési sűrűség kielégítő szabályozására kell törekednie.

10. Cikk

Díjtételek

(1) Az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló, a menetrendszerű járatokkal történő fuvarozása során alkalmazott díjtételeket ésszerű szinten kell megállapítani, és kellő figyelmet fordítani minden kapcsolódó tényezőre, úgymint az üzemeltetési költségekre, a méltányos haszonra, más légiközlekedési vállalatok díjtételeire, a nyújtott szolgáltatások jellegzetességeire, valamint az igénybevevők érdekeire.

(2) A díjtételeket a Felek légügyi hatóságai részére legkésőbb a tervezett hatálybalépés előtt egy hónappal terjesztik be jóváhagyásra. Ezen időtartam különleges esetekben lehet rövidebb, ha ezzel a légügyi hatóságok egyetértenek.

(3) Ha az egyik Fél a (2) bekezdés szerint részére engedélyezésre beterjesztett díjtételekkel nem ért egyet, akkor a két Fél légügyi hatóságai egyetértésben határozzák meg ezeket a díjtételeket.

(4) Ha a Felek légügyi hatóságai a (3) bekezdés szerint nem tudnak megegyezni, akkor a jelen Egyezmény 14. Cikke rendelkezéseit kell alkalmazni. Amíg döntés születik, a díjtétellel kapcsolatos egyet nem értését kifejező Fél megkövetelheti a másik Féltől a korábban érvényben lévő díjtételek fenntartását.

11. Cikk

Menetrendek jóváhagyása

(1) A kijelölt vállalatok legkésőbb egy hónappal a jelen Egyezmény 2. Cikkében rögzített útvonalú menetrendszerű légijárat beindítása előtt közlik a Felek légügyi hatóságainak a szolgáltatás jellegét, az üzemelő repülőgép előirányzott típusát és a menetrendeket. Ugyanez érvényes a későbbi változtatásokra is.

(2) Az egyik Fél légügyi hatósága kérésre a másik Fél légügyi hatósága számára minden rendszeres vagy egyéb statisztikai adatokat szolgáltat a kijelölt vállalatokról, amelyek ésszerűen megkövetelhetők abból a célból, hogy az első helyen említett Fél kijelölt vállalata által a jelen Egyezmény 2. Cikkében rögzített útvonalon üzemeltetett járatok szállítási kínálatát vizsgálni lehessen. Az ilyen kimutatás minden olyan adatot tartalmaz, amely szükséges a forgalom nagyságának, valamint a forgalom az indulási és rendeltetési helyének megállapításához.

12. Cikk

A bevételek átutalása

Mindegyik Fél biztosítja a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogát, hogy az utasok, posta és áru területén végzett fuvarozásból származó bevételeknek a kiadásait meghaladó többletét korlátozás nélkül és haladéktalanul a másik Fél területére átutalja a hivatalos átváltási árfolyamon.

13. Cikk

Biztonsági rendelkezések

(1) A Felek összhangban nemzetközi jogaikkal és kötelességeikkel újólag megerősítik, hogy kölcsönös kötelezettségük, miszerint a polgári repülés biztonságát a jogellenes beavatkozásoktól megvédik, jelen Egyezmény szerves része. Anélkül, hogy a Felek nemzetközi jogaik és kötelességeik általános jellegét korlátoznák különösen a repülőgépek fedélzetén bekövetkezett büntetendő és meghatározott más cselekményekről szóló 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt egyezmény, a repülőgépek jogellenes tulajdonba vétele elleni küzdelem érdekében Hágában, 1970. december 16-án aláírt egyezmény és a polgári repülés biztonsága ellen elkövetett jogellenes cselekmények elleni küzdelem érdekében Montreálban, 1971. szeptember 23-án aláírt egyezmény rendelkezései szerint járnak el.

(2) A Felek - kérésre - kölcsönösen megadnak egymásnak minden szükséges támogatást, hogy a repülőgépek jogellenes tulajdonba vételét és a repülőgépek, ezek utasai és személyzetei, valamint a repülőterek és repülésirányító berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekményeket és minden más, a polgári repülés biztonsága ellen irányuló fenyegetést megakadályozzanak.

(3) A Felek egymás közötti kétoldalú kapcsolataiban azon repülésbiztonsági rendelkezéseknek, amelyeket a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet határozott meg, és a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. december 7-i Egyezményhez mellékletként csatoltak, megfelelően járnak el olyan mértékben, amennyire ezen biztonsági rendelkezések a Felekre alkalmazhatók; megkövetelik, hogy a lajstromukat viselő légijárművek üzemeltetői, valamint azon légiközlekedési vállalatok, amelyek üzleti székhelye vagy állandó lakhelye területükön van és a repülőtér üzemeltetők területükön a szóban forgó repülésbiztonsági rendelkezésekkel összhangban járjanak el.

(4) A Felek egyetértenek azzal, hogy a másik Fél területére való belépésre vonatkozó ezen Fél előírásait betartják, és a repülőgépek védelmére, az utasok, a személyzet, a légipoggyász, valamint áruk és fedélzeti készletek ellenőrzésére hatékony intézkedéseket foganatosítanak a beszállás és a berakodás előtt, illetve alatt. Mindkét Fél ezen túlmenően vállalja a másik Fél bármilyen kérelmének jóindulatú kivizsgálását, különösen a rendkívüli veszélyeztetettség elhárítására irányuló biztonsági intézkedések megtétele érdekében.

(5) Repülőgépek jogellenes hatalomba kerítése esetén vagy annak fenyegetésekor, valamint az utasok, a személyzet, a repülőgép, a repülőterek és a légiirányítási berendezések biztonsága elleni más jogellenes cselekmények esetén a Felek kölcsönösen megadják egymásnak a támogatást a távközlési forgalom könnyítésével és más alkalmas intézkedések megtételével, amelyek az ilyen incidens vagy az arra irányuló fenyegetés gyors és biztonságos megszüntetését célozzák.

14. Cikk

Megbeszélések, viták rendezése

(1) A Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.

(2) Bármely Fél légügyi hatósága bármikor kérheti, tanácskozást igényelhet, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjaikat. Az álláspontok egyeztetését, ami történhet szóban vagy írásban, a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül kell megkezdeni a másik Félnél. A határidő meghosszabbításában a Felek légügyi hatóságai megállapodhatnak.

(3) Ha egy véleményeltérés az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása terén a jelen Cikk (1) és (2) bekezdése szerint nem szüntethető meg, az egyik Szerződő Fél kérésére azt döntőbíróság elé viszik, amelynek tevékenységére a következő megállapodások érvényesek:

a) A döntőbíróságot esetről esetre hozzák létre, amelyben mindkét Szerződő Fél egy tagot jelöl, és mindkét tag egy harmadik ország állampolgárával mint elnökkel egyeznek meg, akit a Felek Kormányai jelölnek. A tagokat két hónapon belül, az elnököt három hónapon belül jelölik azután, hogy az egyik Fél bejelentette, hogy a véleményeltérést döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.

b) Amennyiben az a) alpontban megnevezett határidőket nem tartják be, az egyik Fél kérheti más megállapodás hiányában a Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) elnökét a megfelelő kinevezések megtételére. Ha az elnök az egyik Fél állampolgára vagy más okból akadályoztatva van, akkor az őt helyettesítő alelnök teszi meg a kinevezéseket.

c) A döntőbíróság szavazati többséggel dönt. Döntése kötelező a Felekre. Mindkét Fél viseli tagjának költségeit, illetve képviseltetését a döntőbíróság előtti eljárásban; az elnök költségeit és az egyéb költségeket a Felek viselik azonos mértékben megosztva. Egyébként a döntőbíróság maga szabályozza az eljárást.

15. Cikk

Ellenőrzés és utasok visszavétele

(1) Az egyik Fél kérésére a másik Fél megengedi azon vállalatoknak, amelyek a két ország között légiforgalmi jogokat gyakorolnak, olyan intézkedések megtételét, amelyek segítségével biztosítják, hogy csak olyan utasokat szállítsanak, akik rendelkeznek a kérelmet benyújtó állam területére történő belépésre, illetve területe átrepülésére jogosító úti okmányokkal.

(2) Amennyiben jelen légügyi Egyezményben meghatározott szakaszon szállított utast az egyik Fél visszautasít, a másik Félnek vissza kell fogadnia, amennyiben az indulás előtt nem csak a tranzitban tartózkodott. A visszavételi kötelezettség nem függvénye annak, hogy az utas rendelkezik-e személyét azonosító igazolványokkal.

16. Cikk

Egyeztetés más egyezményekkel

Amennyiben a Felek által is elfogadott többoldalú légiforgalmi egyezmény lép hatályba, akkor annak rendelkezéseit tartják irányadónak.

Annak megvitatása, hogy egy többoldalú egyezmény jelen Egyezményt mennyiben hatálytalanítja, pótolja vagy egészíti ki, a 14. Cikk szerint történik.

17. Cikk

Felmondás

(1) Bármely Fél, bármely időpontban írásban felmondhatja a jelen Egyezményt. Az Egyezmény felmondásáról egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) is tájékoztatni kell.

(2) A felmondó iratot a másik Fél részére átvételi elismervény ellenében kell átadni. A felmondó irat másik Fél általi átvétele igazolásának hiányában a felmondó irat kézbesítésének időpontjaként ezt a napot követő 14. napot kell tekinteni, amelyen az Egyezmény felmondásának közlése a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez (ICAO) beérkezett.

(3) Az Egyezmény a felmondó irat másik Fél részére történő átadása napjától számított tizenkét hónappal veszti hatályát. Nem kerül hatályon kívül, ha a felmondást mindkét Fél egyetértésével ezen felmondási határidő előtt visszavonják.

18. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A jelen Egyezményt és módosításait a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Tanácsánál nyilvántartásba veszik.

19. Cikk

Hatálybalépés

Az Egyezmény egy hónappal azután lép hatályba, amikor mindkét kormányzat értesítette egymást, hogy az Egyezmény hatálybalépésének mindenkori belső feltételei teljesültek.

Készült Budapesten, 1989. december 18-án, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindegyik azonos érvényű.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére