A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Tv.) módosító 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tvn.) 14. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tvn. 7. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján benyújtásra kerülő kárpótlási kérelemre a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 9-11. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a kérelmet e rendelet 1. számú mellékletének megfelelő nyomtatványon (Adatlapon) kell benyújtani.

(2) * 

(3) Az igény alapjául szolgáló sérelem elszenvedését és a jogosultság egyéb feltételeit a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(4) *  A nyugdíjemelés vagy a nemzeti gondozási díj megállapításához benyújtott, a kárpótlási hatóságnál levő okirati bizonyíték a kárpótlási kérelem elbírálásánál akkor használható fel, ha a kérelmező ehhez hozzájárult.

(5) * 

2. § (1) *  A kárpótlási hatóság a Tv. 2. §-a alapján igényelt kárpótlás ügyében hozott határozatában arról rendelkezik, hogy a sérelmet szenvedett esetében az életelvesztésért jár-e kárpótlás, és ha igen, a kérelmet benyújtó hozzátartozót a kárpótlás összegének hányad része illeti meg.

(2) *  Az (1) bekezdés szerint hozott határozatot a véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését, illetőleg - ha ez később történik - a kárpótlás összegét megállapító törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a kárpótlási hatóság megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek, amely a kárpótlás összegét megállapító törvény szerint fizeti ki a kárpótlást a jogosultnak. Az 5. § esetén a határozat továbbítására az ott meghatározottakat kell alkalmazni.

3. § Ha a kárpótlásra jogosult a kárpótlás formájára vonatkozó kérését [Tvn. 8. § (1) és (2) bek.] a határozat meghozatala előtt, de a Tvn. hatálybalépését követően - korábbi határozatának számára hivatkozással - bejelenti, a kárpótlást a kért formában kell megállapítani. A jogosultnak járó kárpótlás megállapításakor egyébként a Tv. 8. §-át megfelelően alkalmazni kell.

4. § Ha a kárpótlást a Tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a túlélő házastárs részére az ő kérelmére állapítják meg, akkor a sérelmet szenvedett javára a Tvn. 7. § (6) bekezdés szerint esetleg már meghozott határozatot - a Tvn. 10. §-a értelmében - vissza kell vonni, és a túlélő házastárs kárpótlásába a Tvn. 9. § (2) bekezdése szerint neki adott kárpótlást be kell számítani.

5. § (1) *  Ha a túlélő házastárs (özvegy) a Tv. 2. § (7) bekezdése szerint választásra jogosult, az egyösszegű kárpótlásra vonatkozó határozatot a kifizetés teljesítésére akkor szabad a nyugdíjfolyósító szervnek megküldeni, ha a túlélő házastárs úgy nyilatkozott, hogy a kétféle kárpótlási jogcím közül ezt választja.

(2) *  Ha a túlélő házastárs a Tv. 2. § (7) bekezdésében előírt határidőben választását a kárpótlási hatósággal nem közölte, ezt a tényt és azt, hogy ennek folytán a határozat alapján kárpótlás őt nem illeti meg, a határozatnak a kárpótlási hatóságnál lévő példányára záradékként rá kell írni. E jogkövetkezményről a jogosultat a második jogcímet megállapító határozat indokolásában kell tájékoztatni.

(3) *  Ha a túlélő házastárs a választható kárpótlási jogcímek egyike alapján már kapott kárpótlást, és választását bejelentette, a kárpótlási hatóság a Tvn. 11. §-ában foglaltakról határozatot hoz. Ebben vagy megállapítja, hogy az egyösszegű kárpótlás teljesítése megtörtént, vagy rendelkezik a különbözet kifizetéséről, vagy a Tvn. 11. § (5) bekezdése esetén az életjáradék folyósításának megszüntetéséről és a különbözet kifizetéséről.

(4) *  Ha a túlélő házastárs a Tvn. 11. § (3) bekezdésében foglalt lehetőséggel kíván élni, ezt a választásra vonatkozó bejelentésében kell közölnie, és a bejelentést követő 30 napon belül kárpótlási jegyeit az államra történő átruházási nyilatkozattal a kárpótlási hatóságnak át kell adnia.

(5) * 

(6) *  A kárpótlási hatóság határozatban intézkedik az egyösszegű kárpótlás kifizetése iránt.

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP SZEMÉLYI Borítékszám: R
KÁRPÓTLÁSI IGÉNYBEJELENTÉSHEZ Iktatószám:
az 1997. évi XXIX. tv. alapján A beérkezés dátuma:
I. Az igénylő adatai
Nyugdíjfolyósító törzsszám: 1
Az igénylő neve: 2
Előző neve, névváltoztatási éve: 3
Leánykori neve: 4
Születési helye: 5
Születési ideje: 6 1 év nap
Anyja neve: 7
Állampolgársága: 8 magyar (1) nem magyar (2)
Kijelentem, hogy állampolgár vagyok 9
Irányítószám: 10 Település:
Utca, házszám, telefonszám: 11
Ország: 12
II. Előző személyi kárpótlási igény adatai:
13 Ezt megelőzően volt már Önnek (vagy elhunyt hozzátartozójának) kárpótlási beadványa? Igen (1) Nem (2)
Ha igen, milyen ügyben és milyen iktatószámon? A megfelelő szövegrészt húzza alá, és írja be az iktatószámot,
ill. borítékszámot.
Nyugdíjkiegészítés szabadságelvonás miatt. Iktatószám
14 a, saját jogon
15 b, túlélő házastársként
16 c, amelyet (az akkor még élő) házastársa nyújtott be saját jogon
Személyi kárpótlás szabadságelvonás miatt. Borítékszám:
17 a, saját jogon
18 b, túlélő házastársként
19 c, amelyet (az akkor még élő) házastársa nyújtott be saját jogon
20 Életelvesztés miatt, házastársa, szülője, gyermeke, testvére után
21 Nemzeti gondozási díj
A 14., 15., 16., 21. pontban jelzett beadványokhoz csatolt okiratoknak a jelen igénybejelentés
elbírálására való felhasználásához
hozzájárulok (1)
nem járulok hozzá (2) aláírás
A meghatalmazott adatai: (ha az igénylő meghatalmazott útján jár el)
A meghatalmazott neve: 22
Irányítószám: 23 Település:
Utca, házszám: 24
Ország: 25
Telefonszám: 26
A meghatalmazás csatolandó!
III. A sérelmet szenvedett adatai
Amennyiben a sérelmet szenvedett személy azonos az igénylővel, a 27-32 rovatokat nem kell kitölteni.
Neve: 27
Előző neve, névváltoztatási éve: 28
Leánykori neve: 29
Születési helye: 30
Születési ideje: 31 1 év nap
Anyja neve: 32
(Mindig kitöltendők a 33-34 rovatok)
Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor 33
Ha a sérelmet szenvedett elhalálozott 34 1 év nap
az elhalálozás időpontja és helye:
IV. Igénybejelentés egyösszegű kárpótlásra az élet elvesztéséért
Az élet elvesztés oka: 35
- a magyar hatóság v. hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt (1)
- a sérelmet szenvedett a deportálás ideje alatt elhunyt (2)
- a sérelmet szenvedett a szovjet kényszermunka ideje alatt elhunyt (3)
Az igénylő a sérelmet szenvedett 36
özvegye (1)
gyermeke (2)
szülője (3)
testvére (4)
illetve a(z) egyházi jogi személy elöljárója képviselője (5)
Figyelem: Aki több hozzátartozója életének elvesztése miatt nyújtja be kárpótlási igényét, annak hozzátartozónként külön adatlapot kell benyújtania.
Minden igénylőnek külön adatlapot kell benyújtania akkor is, ha a kárpótlást ugyanazon sérelmet szenvedett után kérik.
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy rajtam kívül a sérelmet szenvedett után az élő személyek száma:
özvegy 37 gyermek 38 szülő 39 testvér 40
Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a sérelmet szenvedett után, ugyanezen sérelemért
- külföldi államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy jóvátételben
- az államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy visszatérítésben
részesültem (1) 41
nem részesültem (2) aláírás
Életelvesztés körülményeinek leírása, a bizonyítékok ismertetése. (Amennyiben az adatlapon rendelkezésre álló hely nem elegendő, külön íven is mellékelheti a leírást.)
Feltétlenül csatolandó igazolások (élet elvesztése esetén)
Ha az igénylő egyházi jogi személy elöljárója: a sérelmet szenvedett egyházi személy voltát igazoló okmány.
Valamennyi igénylő esetében: a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány (igazolás).
V. Kárpótlási igény a II. világháború alatt (1941. 06. 27. - 1945. 05. 9.) faji, vallási vagy politikai okból teljesített munkaszolgálatért:
Az igénylő jogosultsága: 42
- saját jogán (1)
- túlélő házastársként (2)
Túlélő házastárs esetén:
házassági anyakönyvi kivonat, a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány (igazolás).
Nyilatkozat arról, hogy a néhai sérelmet szenvedettnek a szabadságelvonás megszűnte után Ön hányadik házastársa volt.
A munkaszolgálat időtartama: 43
1 év nap- 1 év nap Helye
1 év nap- 1 év nap Helye
1 év nap- 1 év nap Helye
1 év nap- 1 év nap Helye
Kijelentem, hogy a részemre járó kárpótlást
havi életjáradék (1) vagy kárpótlási jegy (2)
formájában kívánom igénybe venni 44
aláírás
Kijelentem, hogy én az adatlapot a kárpótlásra jogosult örököseként nyújtottam be.
Személyi adataim:
Név: 45
Születési idő: 46 1 év nap
Születési hely: 47
Anyja neve: 48
Irányítószám: 49 Település: 50
Utca, házszám: 51
Ország: 52
aláírás
53 Az eredetileg jogosult igénylő elhalálozásának dátuma: 19 év nap
54 Hagyatéki végzés száma:
Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonatot és a jogerős hagyatéki végzést, vagy öröklési bizonyítványt.
VI. 55 Kijelentem, hogy az ebben a kérelemben feltüntetett személyi sérelemmel kapcsolatban az alábbi, ezzel
összefüggésben keletkezett vagyoni sérelem ért: bérlakás, ékszer, vállalkozás, ingatlan elvétele (a megfelelő vagyoni sérelem megnevezése aláhúzandó).
1. amely(ek) után részesültem az 1991. évi XXV. tv., az 1992. évi XXIV. tv. vagy az 1994. évi II. tv. alapján kárpótlásban
borítékszámon iktató számon
borítékszámon iktató számon
borítékszámon iktató számon
borítékszámon iktató számon
2. Nem részesültem, ezért igénybejelentéssel élek az alábbi vagyoni sérelem miatt:
VII. Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaiban elismert alapjogok megsértéséért
felelősség nem terhel (1)
felelősség terhel (2)
felelősség terhel, de az alapjogok megsértését követően, a demokrácia érdekében kifejtett tevékenységem miatt, büntetőeljárás következtében súlyos hátrányt szenvedtem el
(3)
a súlyos hátrány megnevezése
56
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
- az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagja
57 voltam (1) nem voltam (2)
- önkéntes karmhatalmista
58 voltam (1) nem voltam (2)
- az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében
59 önként részt vettem (1) nem vettem részt (2) nem önként vettem részt (3)
- az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvételemért
60 kitüntetésben részesültem (1) nem részesültem (2)
61
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett tények és adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: 1997. nap
aláírás
Az adatlappal együtt benyújtott bizonyító okiratok felsorolása

2. számú melléklet a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A hivatal tölti ki!

Megyekód: ..................................................
Igénybejelentés száma: ...............................

IGÉNYBEJELENTŐ LAP

KÁRPÓTLÁSI JEGY ÉLETJÁRADÉKRA VÁLTÁSÁHOZ

AZ 1997. ÉVI XXIX. TÖRVÉNY ALAPJÁN

I. SZEMÉLYI ADATOK
Név: ........................................................................................................................................................
Előző (leánykori) név: .....................................................................................................................................................
Lakcím: Ország: ...............................................................................................................................................
Helyiség: ................................................................................................. Irányítószám: ................
Utca, házszám: ...................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................
Születési hely: .............................................................................. Születési idő: .................................................
II. A SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI HATÁROZAT(OK) ADATAI
Határozat száma A határozatban szereplő összeg (Ft) A banki átadás átvételi bizonylat száma
.................................................... .................................................... ....................................................
.................................................... ....................................................
.................................................... ....................................................
Mindösszesen: .................................................... ....................................................
....................................................
III. AZ IGÉNYELT ÉLETJÁRADÉK FEDEZETÉÜL FELSOROLT KÁRPÓTLÁSI JEGYET LETÉTBE HELYEZEM:
Sorsz. Címlet Sorozatjel Sorozatszám(tól) Sorozatszám(ig) Összesen (Ft)
1. ............................... .............................. .............................. .............................. ..............................
2. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
3. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
4. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
5. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
6. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
7. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
8. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
9. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
Mindösszesen: ..............................
1997. ....................... hó ...........nap ........................................................................
igénylő (meghatalmazott) saját kezű aláírása
A hivatal tölti ki!
Az igénybejelentést és a III. pontban felsorolt kárpótlási
jegyeket átvettem:
IV. Igénybejelentésemet visszavonom, az életjáradékra váltásról lemondok, a letétbe helyezett kárpótlási jegyeimet visszakérem.
1997. ....................... hó ...........nap 199..... év ....................... hó ...........nap.
P. H.
................................................ ................................................................
aláírás igénylő (meghatalmazott) aláírása
V. A letétbe helyezett kárpótlási jegyeimet átvettem
199..... év ....................... hó ...........nap. ................................................................
igénylő (meghatalmazott) aláírása

  Vissza az oldal tetejére