A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY határozat, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY határozat, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY határozat, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY határozat, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül – 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel,

2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és

77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére

a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban

a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban

a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát,

c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát,

d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter

a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel;

b) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,

bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. * 

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM R. önkormányzatok szerint részletezi. * 

(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. * 

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket – az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után – 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve – további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik,

c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek. * 

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből – a tartozás erejéig – levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1260,6 millió forintot – 1997. május 9-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.

10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500–1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak:

a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál,

b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján – igazodva a felszámolási eljárás menetéhez – az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra,

c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki,

d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt,

e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,

f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett

a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,

b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,

c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat,

d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták.

17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére.

18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét.

19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és

b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét

az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.

(2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez.

(3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992–1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében:

a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal

b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését.

(2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai – az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett – 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.

(3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott – a központi költségvetést megillető – tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

21. § (1) * 

(2) * 

(3) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló – 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított – 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága – a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett – összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható.

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.

(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1–22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik.

(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik.

(12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik.

(13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím „A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés” 4. alcím „Különféle jogcímen adott térítések” 1. előirányzat-csoport „Közgyógyellátás” rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 3. alcím „Korábbi években indított célelőirányzatok” új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport „Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése” jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1–9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik. * 

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló – az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított – 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja.

23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul

a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint,

b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint,

c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,

d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint

összegű, a leállított Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez.

24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt,

(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a

a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű,

b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű,

c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026–0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026–588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201–3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201–3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű,

g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK–24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD – összesen 2950 millió forint – összegű,

h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912–0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű,

j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912–0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű

hitelt átvállalja;

(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja.

26. § *  Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok – Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs – adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze.

27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a

a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,

b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,

c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe.

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban
Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
Az 1996. évi
LXXVIII. tv.-vel
módosított
1995. évi
CXXI. tv.
rendes
előirányzat
1996. évi
LXXVIII. tv.-vel
módosított
1995. évi CXXI.
tv. rendkívüli
előirányzat
1996. évi
rendes
előirányzat
teljesítése
1996. évi
rendkívüli
előirányzat
teljesítése
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,4 105,4
2 Társadalombiztosítási járulék 23,7 21,0
3 Dologi kiadások 24,8 41,4
5 Egyéb működési célú
támogatások, kiadások

61,0

63,9
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,7 1,7 –0,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6 0,6 –0,1
3 Dologi kiadások 3,9 3,9 0,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 70,0
I. fejezet kiadásai összesen: 244,1 237,9 0,3
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 265,3 1 271,9
2 Társadalombiztosítási járulék 421,3 404,3
3 Dologi kiadások 256,0 226,9
5 Egyéb működési célú
támogatások, kiadások
0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 42,1
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 23,0
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 469,2 517,9
2 Társadalombiztosítási járulék 189,3 189,6
3 Dologi kiadások 689,2 719,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 12,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 127,5 161,5
2 Felújítás 132,0 217,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése
10,0
2 Észak Atlanti Központ kiadásai 5,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 Európai parlamenti elnökök találkozója 20,0
5 Országház rekonstrukciója 110,0
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 55,4 66,5
2 Társadalombiztosítási járulék 22,7 25,6
3 Dologi kiadások 38,0 44,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2,0
2 Felújítás 0,5 0,4
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,2 27,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,5 11,1
3 Dologi kiadások 23,3 37,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 12,5
2 Felújítás 3,0
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása 65,0 65,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ–Magyar Polgári Párt 129,4 129,4
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt
148,1

148,0
3 Kereszténydemokrata Néppárt 129,5 129,5
4 Magyar Demokrata Fórum 178,6 178,6
5 Magyar Szocialista Párt 400,3 400,3
6 Szabad Demokraták Szövetsége 262,0 262,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 33,4 33,1
5 Köztársaság Párt 26,5 26,3
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 16,6 16,6
7 Agrárszövetség 22,0 22,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi szervezetek működésének támogatása 390,0 390,0
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
293,0

293,0
3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 220,0
4 MTESZ támogatása 72,0 72,0
5 TIT intézmények támogatása 61,3 61,3
4 Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása
1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0
2 Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása 30,0 30,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 258,1 258,1
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 27,5
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 935,8 958,4
12 Országos Rádió és Televízió Testület 850,0
II. fejezet kiadásai összesen: 6 650,2 1 375,0 7 592,0 1 404,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,3 147,3
2 Társadalombiztosítási járulék 63,1 61,3
3 Dologi kiadások 91,2 8,0 111,1 11,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,5 15,8
2 Felújítás 0,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0
III. fejezet kiadásai összesen: 309,6 29,5 319,7 42,3
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 408,0 426,4
2 Társadalombiztosítási járulék 173,6 174,5
3 Dologi kiadások 113,8 120,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,8 12,8
2 Felújítás 56,0 67,1
4 Egyéb központi beruházás 60,0 61,6
IV. fejezet kiadásai összesen: 695,4 127,8 721,3 141,5
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 943,3 3 066,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 256,1 1 269,9
3 Dologi kiadások 604,7 613,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,5

45,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 30,9
2 Felújítás 37,5 38,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3
4 Egyéb központi beruházás 100,0 112,8
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,5 43,5
2 Társadalombiztosítási járulék 15,6 15,8
3 Dologi kiadások 7,9 9,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,2
V. fejezet kiadásai összesen: 4 864,6 147,5 5 070,0 186,8
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 544,1 550,9 1,1
2 Társadalombiztosítási járulék 229,9 221,9
3 Dologi kiadások 186,5 179,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 17,8
2 Felújítás 23,2 32,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 2,3
4 Egyéb központi beruházás 65,7 64,1
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,6 14,6
2 Társadalombiztosítási járulék 5,7 6,1
3 Dologi kiadások 18,3 20,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0
2 Felújítás 1,0 1,0
VI. fejezet kiadásai összesen: 1 000,5 120,5 996,3 120,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 386,5 415,6 18,5
2 Társadalombiztosítási járulék 161,8 162,7 0,7
3 Dologi kiadások 85,9 128,9 160,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 97,1 0,2
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,4 160,5 0,1
2 Társadalombiztosítási járulék 64,4 62,7 0,1
3 Dologi kiadások 537,6 533,8 65,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,9 66,3
2 Felújítás 75 84,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 12,9
4 Egyéb központi beruházás 90,0 415,2
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,0 35,4
2 Társadalombiztosítási járulék 14,1 12,0
3 Dologi kiadások 14,6 20,6 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,7 40,8 0,3
2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 16,7
3 Dologi kiadások 43,7 44,3 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 3,1
4 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,7 24,6
2 Társadalombiztosítási járulék 7,8 10,3
3 Dologi kiadások 138,4 132,7 4,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
2 Felújítás 50,0 62,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,4 22,4 1,7
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,9 80,4
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 31,0
3 Dologi kiadások 71,0 94,5 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 1,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
389,0

389,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 300,0 300,0
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása
50,0

50,0
4 Illyés Közalapítvány támogatása 450,0 450,0
5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 40,0 19,8 55,8
7 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 221,3
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

50,0


50,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 30,0 38,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
150,0

150,0
11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 10,0
13 „Szeretet és Támogatás ’96” kezdeményezés támogatása
30,0
18 X-400-as rendszer üzemeltetése 50,0 10,5
20 Balatoni kutatások támogatása 125,0 1,6
3 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
450,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 265,6
3 EXPO ’96 lemondásával összefüggő feladatok
74,9
4 Fejezeti tartalékok 203,7 247,2 59,6
7 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 276,4 1 102,4
2 Társadalombiztosítási járulék 932,5 424,0
3 Dologi kiadások 1 137,1 22,2 554,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 260,3 37,1
2 Felújítás 75,0 107,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
4 Egyéb központi beruházás 775,0 327,9
5 Lakástámogatás 55,0 25,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 30,4
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 670,6 697,9
2 Társadalombiztosítási járulék 272,0 274,5
3 Dologi kiadások 1 039,6 1 064,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 1,0
2 Felújítás 8,1
4 Egyéb központi beruházás 153,5 195,0
5 Lakástámogatás 16,5 14,1
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 200,3 77,6
2 Társadalombiztosítási járulék 479,9 31,8
3 Dologi kiadások 883,9 47,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 209,0
2 Felújítás 37,5
4 Egyéb központi beruházás 397,0
5 Lakástámogatás 30,0
8 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,0 89,6
2 Társadalombiztosítási járulék 37,8 36,3
3 Dologi kiadások 37,1 50,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 10,2
2 Felújítás 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
9 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
3 Dologi kiadások 19,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,7
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 15 764,0
2 Céltartalékok
1 Bérpolitikai keret 15 873,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Pénzbeli kárpótlás 2 400,0
1 Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire
2 426,0
2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire
200,0

200,0
3 Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása
1 000,0

1 000,0
6 Egyházi nemzetközi rendezvények 300,0 186,1
7 Egyéb rendkívüli kiadások 3 000,0 3 000,0
8 Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása
1 500,0

1 068,5
11 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására

1 500,0


1 500,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 25 897,5 28 962,5 11 082,0 12 396,5
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 636,1 721,4
2 Társadalombiztosítási járulék 236,3 220,5
3 Dologi kiadások 274,2 448,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4
2 Felhalmozási kiadások 65,7 139,1
1 Intézményi beruházási kiadások 94,2 85,8
2 Felújítás 18,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Rendészeti attasé működtetése 8,0
3 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira
50,0
4 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra

40,0
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 137,9 137,4
2 Társadalombiztosítási járulék 57,5 53,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 29,4
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire
30,0
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 733,0 787,7
2 Társadalombiztosítási járulék 293,9 305,9
3 Dologi kiadások 204,6 313,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
42,0

44,1

0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 36,1
2 Felújítás 1,1 2,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 1,2
5 Lakástámogatás 10,0 10,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése 40,0
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 799,9 1 893,6 11,0
2 Társadalombiztosítási járulék 731,8 742,3 6,9
3 Dologi kiadások 623,4 920,9 7,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
13,5

28,1

6,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 146,6 266,1
2 Felújítás 50,8 29,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,6
5 Lakástámogatás 10,0 10,0
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 197,5 200,7
2 Társadalombiztosítási járulék 81,8 79,3
3 Dologi kiadások 358,9 599,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,0 313,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 7,8
2 Felújítás 3,6 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 18,6
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Menekültellátás közvetett feladatai 165,1
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 850,7 3 195,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 230,5 1 065,9
3 Dologi kiadások 2 840,9 3 666,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 356,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 703,3 1 906,6
2 Felújítás 611,0 223,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 296,1
5 Lakástámogatás 300,0 30,2
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Gazdasági rendőrség 250,0
2 Világbanki hitel ÁFA 32,0
4 Rendőrképzés fejlesztése 460,0
5 Gépjárművek cseréje 210,0
6 Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása
50,0
7 Technikai fejlesztés 250,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 282,3 5 704,2
2 Társadalombiztosítási járulék 2 510,0 1 927,3
3 Dologi kiadások 2 622,6 2 658,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 133,6
2 Felújítás 90,7
5 Lakástámogatás 69,0
3 Megyei Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 012,9 15 980,5 16,8
2 Társadalombiztosítási járulék 6 149,2 5 594,0
3 Dologi kiadások 4 796,7 5 839,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 8,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 199,3
2 Felújítás 388,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,8
5 Lakástámogatás 184,8
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 757,0 1 888,3
2 Társadalombiztosítási járulék 725,3 655,5
3 Dologi kiadások 502,9 720,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 66,5
2 Felújítás 94,9
5 Lakástámogatás 16,0
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 891,7 918,4
2 Társadalombiztosítási járulék 364,7 316,9
3 Dologi kiadások 197,5 183,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,1
2 Felújítás 8,2
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
2 Országház védelmi rendszer megerősítése 25,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 201,0 206,4
2 Társadalombiztosítási járulék 83,9 80,9
3 Dologi kiadások 811,0 898,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0
2 Felújítás 21,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 839,1 731,6
2 Társadalombiztosítási járulék 366,3 244,9
3 Dologi kiadások 937,1 1 207,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 418,2 533,2
2 Felújítás 461,8 423,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
4 Egyéb központi beruházás 240,0 240,0
5 Lakástámogatás 43,0 43,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Toloncegyezményből adódó feladatok 100,0
2 Budapesti Határőrigazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 625,3 566,5
2 Társadalombiztosítási járulék 191,5 190,0
3 Dologi kiadások 456,1 577,5
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Sorállomány élelmezése 34,0
3 Határőrigazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 996,1 5 406,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 877,1 2 018,7
3 Dologi kiadások 1 700,7 1 984,2
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Határvadász századok 110,0
2 Sorállomány élelmezése 71,0
3 Hivatásos határőrizet 320,0
7 Tűz- és Polgári Védelem
1 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,6 1 039,7
2 Társadalombiztosítási járulék 282,4 379,6
3 Dologi kiadások 365,3 662,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 14,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,8
2 Felújítás 45,0 49,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 259,0
4 Egyéb központi beruházás 775,0 767,2
5 Lakástámogatás 12,0 12,0
2 Polgári Védelem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 628,9 628,9 76,0
2 Társadalombiztosítási járulék 260,4 260,4 –11,6
3 Dologi kiadások 166,0 166,0 159,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,8 90,7
2 Felújítás 50,0 42,3
5 Lakástámogatás 6,0 6,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Polgári védelmi fejlesztési feladatok 120,0
3 Tűz- és Polgári Védelmi Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 158,9 172,8
2 Társadalombiztosítási járulék 62,8 63,8
3 Dologi kiadások 105,3 138,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 31,0 14,0
2 Felújítás 8,0 7,7
4 Egyéb központi beruházás 93,0 76,8
5 Lakástámogatás 2,0 2,0
8 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,2 98,4
2 Társadalombiztosítási járulék 39,0 36,7
3 Dologi kiadások 76,5 76,7 10,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 8,6
2 Felújítás 1,2
9 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142,9 181,8
2 Társadalombiztosítási járulék 60,8 65,0
3 Dologi kiadások 90,0 162,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 22,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 394,8
2 Felújítás 4,0 7,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése
119,7
10 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 500,4 469,1
2 Társadalombiztosítási járulék 199,3 180,4
3 Dologi kiadások 176,0 250,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,8
2 Felújítás 10,8 10,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,1
11 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 654,9 738,6
2 Társadalombiztosítási járulék 258,8 300,8
3 Dologi kiadások 616,0 825,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,1 84,8
2 Felújítás 45,0 47,5
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
2 Alapellátás fenntartása 35,0
3 Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok
20,0
12 Központi Gazdasági háttérintézmények
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 947,1 931,5
2 Társadalombiztosítási járulék 368,3 351,1
3 Dologi kiadások 1 017,9 1 238,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 200,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 44,8 126,3
2 Felújítás 134,6 135,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
5 Lakástámogatás 60,0 67,0
2 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 86,6 99,3
2 Társadalombiztosítási járulék 34,3 40,0
3 Dologi kiadások 48,4 1 852,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,1
2 Felújítás 15,8 16,1
3 BM Kiadó
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26,0 29,6
2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 7,4
3 Dologi kiadások 20,7 31,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
13 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 400,6 410,2
2 Társadalombiztosítási járulék 175,2 164,6
3 Dologi kiadások 838,9 500,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 138,6
2 Felújítás 0,9 1,3
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Útlevél kitöltő gépek cseréje 110,0
14 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,0
2 Társadalombiztosítási járulék 14,7
3 Dologi kiadások 168,3 66,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 301,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 61,8
4 Egyéb központi beruházás 1 103,0 1 6143,0
5 Lakástámogatás 7,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Gépjárműkorszerűsítési program 41,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai
45,0
5 Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése
200,0

30,0
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 260,0 258,0
8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)
19,0
10 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 882,5
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 UTE támogatása 135,0 135,0
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 8,8 8,8
3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0
4 Alapítványok támogatása
1 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4 0,4
2 Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért
5,0

5,0
3 Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány
0,6

0,6
5 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0 39,0
6 Szabadságharcosokért Alapítvány 10,0
3 Fejezeti tartalék 4,4
4 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása
1 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete
200,0
3 Beruházási célprogramok
1 A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye
100,0
16 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 260,4 262,4 3,3
2 Társadalombiztosítási járulék 105,8 106,2 1,4
3 Dologi kiadások 107,2 148,5 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 14,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 7,2
2 Felújítás 5,0 5,0
4 Egyéb központi beruházás 2,0 5,8
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 568,4 583,8 5,5
2 Társadalombiztosítási járulék 236,7 240,6 2,3
3 Dologi kiadások 1 065,7 987,6 0,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,9 45,9
2 Felújítás 86,5 88,0
4 Egyéb központi beruházás 491,0 622,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció
48,8
2 Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása
19,8
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 2,4 2,4
4 Egyéb központi beruházás 7,0
3 OTSH kezelésű speciális támogatások
1 Verseny- és élsport 672,2 665,9
2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 159,7 158,8
3 Szabadidősport 20,0 21,9
4 Sporttudomány 8,0 7,8
5 Magyar Olimpiai Bizottság 55,0 55,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3 77,0 50,0
9 Atlantai Olimpia 422,5 468,3
10 Atlantai Paraolimpia 15,0 2,2 15,0
6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai
1 Versenysport szervezetek normatív támogatása
221,1

233,0
2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 41,5 39,6
3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása
13,8

15,6
4 Labdarúgás sportág támogatása 20,0 20,1
5 Létesítményre pályázati támogatás 46,1 48,7
6 Működésre pályázati támogatás 36,7 53,0
7 Eseményre pályázati támogatás 21,3 18,3
8 Egyéb célra pályázati támogatás 14,2 12,5
12 Működési kiadások 18,0 25,9
1–16. cím összesen: 85 697,1 9 426,2 90 016,7 11 613,7
17 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5 852,0 5 852,0
2 Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok
20 375,1

20 375,1
3 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 423,3 1 416,9
4 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 42 958,4 42 958,4
5 Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz 5 887,4 5 856,6
6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz
8 007,1

7 963,0
7 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 329,6 1 297,5
8 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 363,2 363,5
9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása
5 589,4

5 580,9
10 Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz

81 774,3


83 000,5
11 Középiskolai oktatáshoz 23 684,0 26 739,1
12 Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez
11 553,6

11 186,3
13 Speciális neveléshez és oktatáshoz 13 914,0 13 625,1
14 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz
5 487,0

5 487,0
2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épület működtetés támogatása 2 322,0 2 322,0
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
899,6

899,6
3 Színházak pályázati támogatása 240,0 240,0
3 Címzett és céltámogatások 34 000,0 23 412,7
4 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás
4 000,0

1 294,5
2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása
150,0

150,4
3 Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása

210,0


205,8
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
224,0

265,5
5 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
400,0

400,0
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása
2 476,0

2 440,7
7 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 839,8
8 Gyermeknevelési támogatás 2 580,1 6 573,2
9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
150,0

150,0
10 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás
100,0
11 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
188,0

186,1
12 Egyes közoktatási feladatok támogatása 6 300,0 3 511,7
13 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
100,0

100,0
15 Tartalék 6 000,0 408,3
16 A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásához kapcsolódó hozzájárulás
7 000,0

6 972,1
17 Bérpolitikai intézkedés 15 000,0 26 284,2
23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 000,0 2 000,0
24 Gyermek és ifjúsági feladatok 100,0 100,0
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Vis maior esetében támogatás 800,0 874,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása

4 000,0


4 407,3
3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása
500,0

86,4
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 7 088,4 7 282,7
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 5 000,0 570,9
8 Fejezetektől átvett pénzeszközök
1 Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása 7,7
2 Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása 793,9
3 Iskolai tankönyvvásárlás támogatása 1 341,6
9 Energiaár-emelések ellentételezése az önkormányzatoknál 26,3
17. cím összesen: 271 976,5 59 900,0 286 823,7 40 025,6
VIII. fejezet kiadásai összesen: 357 673,6 69 326,2 376 840,4 51 639,3
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 337,0 4,8 340,4
2 Társadalombiztosítási járulék 141,2 2,1 138,0
3 Dologi kiadások 217,6 167,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 21,0
2 Felhalmozási kiadások 12,5 33,2
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 39,9
4 Egyéb központi beruházás
2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 662,6 636,6
2 Társadalombiztosítási járulék 253,2 222,3
3 Dologi kiadások 359,2 428,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 4,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 151,4 193,9
2 Felújítás 15,3
2 Magyar Honvédség
1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 932,0 1 301,4 1,4
2 Társadalombiztosítási járulék 388,4 510,8 0,6
3 Dologi kiadások 266,4 245,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,3 66,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,9
2 Felújítás 0,1
2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 977,9 172,0 6 368,6 438,3
2 Társadalombiztosítási járulék 2 235,5 75,7 2 112,2 186,3
3 Dologi kiadások 4 188,1 4 837,7 5,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 60,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 7,4
2 Felújítás 0,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 80,0
3 Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 221,1 204,8 5 992,5 42,7
2 Társadalombiztosítási járulék 2 417,1 90,1 2 306,5 18,1
3 Dologi kiadások 2 973,2 3 427,5 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,6 43,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 18,8
2 Felújítás 0,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,8
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 57,0
4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 062,0 111,9 1 103,5 30,2
2 Társadalombiztosítási járulék 396,9 49,2 416,5 12,8
3 Dologi kiadások 808,4 909,0 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 7,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 0,2
2 Felújítás 7,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9
5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 679,6 25,9 658,5 8,0
2 Társadalombiztosítási járulék 282,8 11,3 255,3 3,4
3 Dologi kiadások 434,4 615,5 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,8 58,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 4,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3
6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 362,6 68,8 2 961,6 48,8
2 Társadalombiztosítási járulék 899,3 30,3 943,6 20,8
3 Dologi kiadások 2 209,3 3 122,2 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,7 264,8 587,5 368,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,4
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 100,0
2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 143,0 143,0
7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 438,0 146,3 3 490,3 56,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 318,5 64,3 1 323,0 24,1
3 Dologi kiadások 12 394,0 14 400,9 1,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,5 54,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 882,5 4 663,4
2 Felújítás 2 682,9 1 984,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 200,0
2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 15,0
8 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 292,1 1 384,4 6,4
2 Társadalombiztosítási járulék 440,5 461,8 2,7
3 Dologi kiadások 684,9 736,6 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 6,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 86,4
2 Felújítás 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
9 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 329,7 317,7
2 Társadalombiztosítási járulék 135,1 125,7
3 Dologi kiadások 71,6 114,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
3 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 163,6 166,7 2,5
2 Társadalombiztosítási járulék 68,8 67,9 1,1
3 Dologi kiadások 25,4 24,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
4 MH Katonai Tanintézetek
1 MH Felsőfokú Tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 903,3 120,4 2 106,5 61,3
2 Társadalombiztosítási járulék 666,0 53,0 775,1 26,0
3 Dologi kiadások 1 157,5 1 506,4 1,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,2 10,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 24,8
2 Felújítás 1,4
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 80,0
2 MH Középfokú Tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 388,1 10,3 497,0 6,9
2 Társadalombiztosítási járulék 146,3 4,6 169,9 2,9
3 Dologi kiadások 201,7 230,2 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 3,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 2,7
2 Felújítás 0,2
5 MH Egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 723,9 1 784,9 120,3
2 Társadalombiztosítási járulék 720,0 715,2 51,1
3 Dologi kiadások 932,7 1 967,6 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 14,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 34,7
2 Felújítás 0,3
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 260,0 421,0
5 Lakástámogatás 600,0 400,0
6 Lakásépítés 965,0 965,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 115,0
3 Társadalmi szervek támogatása 166,4 177,3
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
3 500,0

3 500,0
5 Tűzijáték 40,0
7 IFOR-kártérítés 5,2
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 44,0
3 Kimelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 150,0 150,0
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 1 100,0 1 100,0
3 KILÁTÓ I–IV. feladatok és szaktechnika 150,0 150,0
4 Légvédelmi beruházás 300,0 124,1
4 Fejezeti tartalék 200,0
7 Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 53,6 33,3
2 Társadalombiztosítási járulék 20,9 14,0
3 Dologi kiadások 24,6 24,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 23,8
IX. fejezet kiadásai összesen: 70 169,9 8 856,4 77 226,7 12 260,9
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 401,5 451,1
2 Társadalombiztosítási járulék 167,6 179,8
3 Dologi kiadások 311,8 446,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 639,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 25,0
2 Felújítás 30,0
4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
3 600,0
2 Népegészségügyi Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 659,0 4 969,1 171,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 915,1 1 969,1 52,0
3 Dologi kiadások 2 613,6 3 931,5 175,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,1
5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 74,3 3,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,6 261,2
2 Felújítás 93,9
3 Egyéb központi beruházás 4,1
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Oltóanyag beszerzés 150,0
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 308,3 297,8
2 Társadalombiztosítási járulék 120,9 112,3
3 Dologi kiadások 234,1 460,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
322,8

391,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,1 39,6
2 Felújítás 23,5
3 Egyéb központi beruházás 4,2
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 946,3 5 869,7 1,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2 113,1 2 287,4 0,4
3 Dologi kiadások 7 784,7 10 356,5 –0,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 224,9 23,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 114,5 836,8
2 Felújítás 8,1 610,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,3
4 Egyéb központi beruházás 465,0 516,1
5 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója
300,0
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 211,5 213,5 15,4
2 Társadalombiztosítási járulék 92,3 84,5 6,5
3 Dologi kiadások 174,2 191,1 17,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 2,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 8,9
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 109,0 3 634,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 289,1 1 296,5
3 Dologi kiadások 1 701,8 1 930,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 56,2 38,9
2 Felújítás 32,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2
4 Egyéb központi beruházás 43,0 43,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 429,4 468,3 38,3
2 Társadalombiztosítási járulék 187,5 198,2 9,7
3 Dologi kiadások 295,9 358,2 72,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6 7,2 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 197,4
2 Felújítás 31,5
8 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,3 4,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8 2,1
3 Dologi kiadások 7,1 7,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,8
2 Felújítás 5,2
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 960,0 540,9
4 Egyéb központi beruházás 4 352,0 4 341,3
5 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem
300,0

300,0
2 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése

250,0


250,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása
3 Dologi kiadások 150,0 55,5
2 Háziorvosképzés
3 Dologi kiadások 60,0 60,0
3 Egészségfejlesztési célok
3 Dologi kiadások 760,0 256,5
4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása
80,0

44,6
5 Egészségügyi technológia-fejlesztő program 450,0 199,6
6 Balaton vízminőségének vizsgálata 28,0
7 Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram 20,0
8 Környezeti sugárzásmérés feltétleleinek javítása 35,0
9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása
1 700,0

272,5
10 Ápolás szakmai programok 120,0 28,2
11 Egészségügyi szakképzés 70,0 44,4
12 Családvédelmi hálózat fejlesztése 40,
13 Hajléktalanok ellátása
3 Dologi kiadások 120,0 74,8
14 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök
3 Dologi kiadások 465,0 452,3
15 Szociális szakellátások fejlesztése
3 Dologi kiadások 600,0 534,0
16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 350,0 331,4
17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 50,0 39,5
18 Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
650,0

254,8
19 Falugondnok-hálózat fejlesztése 200,0 200,0
20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése
650,0
35,0
21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 30,0 17,0
22 Ágazati informatikai programok 20,0 15,9
23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 80,0 65,0
24 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 190,0 189,3
25 Házi ápolási programok 100,0 100,0
26 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok
100,0

100,0
27 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 92,0
28 Pápalátogatás célfeladatai 0,2
31 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok
1 310,0

623,9
32 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére
40,0
33 Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására
150,0
34 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 400,0 50,0
35 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása
100,0
40 Energiaár-emelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3
3 Korábbi években indított célelőirányzatok
13 Gyermek- és ifjúságvédelmi programok 0,1
18 Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 3,7
20 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 299,7
4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
1 387,3

1 189,4
2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0 106,2
3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása
294,0

340,0
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása
67,0

76,0
6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0 169,9
8 Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása
1 Személyi juttatások 64,8
5 Nem normatív humán szolgáltatás
1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 38,8
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 676,3
2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 76,4 80,8
8 Alapítványok támogatása
1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3 Dologi kiadások 5,0 5,0
2 Magyar PET Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0 5,0
3 Peter Cherny Alapítvány 5,0 5,0
4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3 Dologi kiadások 180,0 180,0
5 Jóléti Szolgálat Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
6 Gyorssegély Alapítvány
3 Dologi kiadások 40,0 40,0
7 Hajléktalanokért Alapítvány
3 Dologi kiadások 15,0 15,0
8 Mocsáry Lajos Alapítvány
3 Dologi kiadások 20,0 20,0
9 ADDETUR Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0 5,0
11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3 Dologi kiadások 800,0 800,0
12 Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása
56,0

56,0
9 Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya 2 500,0 2 500,0
10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 94 000,0 96 000,0
2 Várandóssági pótlék 1 800,0 1 800,0
3 Gyermekgondozási díj 18 000,0 21 300,0
4 Gyermekgondozási segély 12 000,0 13 000,0
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Rokkantsági járadék 1 800,0 1 800,0
2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 22 000,0 23 800,0
3 Egészségkárosodási járadék 500,0 500,0
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
3 000,0

3 000,0
5 Mezőgazdasági járadék 6 600,0 6 600,0
6 Vakok személyi járadéka 2 400,0 2 400,0
7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
400,0

400,0
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések
7 300,0

7 300,0
9 Házastársi pótlék 5 800,0 5 800,0
10 Cukorbetegek támogatása 100,0 100,0
11 Lakbértámogatás 300,0 300,0
12 Katonai családi segély 200,0 200,0
13 Egyes nyugellátásban és nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása

4 709,0
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 11 740,0 7 000,0
2 Terhesgondozás 2 500,0 2 500,0
3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0
4 Nem biztosítottak utáni térítés 12 000,0 12 000,0
5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 400,0 1 516,0
7 Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez
727,3
8 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés
260,0

260,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 243 840,5 21 432,6 252 307,7 22 663,8
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 355,5 358,2
2 Társadalombiztosítási járulék 142,0 146,1
3 Dologi kiadások 155,7 30,0 279,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,7 37,5
4 Egyéb központi beruházás 9,0
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 143,1 152,4
2 Társadalombiztosítási járulék 58,3 60,2
3 Dologi kiadások 81,3 84,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,5
4 Egyéb központi beruházás 80,0 80,0
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 992,9 4 122,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1 494,6 1 482,2
3 Dologi kiadások 3 360,3 3 695,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,5
5 Egyéb működési célú támogatások,. kiadások
514,1

783,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 646,5 679,6
2 Felújítás 225,0 217,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,3
4 Egyéb központi beruházás 640,0 654,5
5 Lakástámogatás 100,0 79,7
6 Lakásépítés 50,0 49,9
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
260,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
10,0

10,0
XII. fejezet kiadásai összesen: 10 311,0 2 070,8 11 178,2 1 837,8
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 411,2 414,2
2 Társadalombiztosítási járulék 159,7 163,1
3 Dologi kiadások 110,0 517,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 296,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 13,8
2 Felújítás 13,3
4 Egyéb központi beruházás 15,0 9,2
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Polgári védelmi és információs feladatok 50,0
2 Nemzetközi tagdíjak 78,2
3 Kutatási feladatok 100,0
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 208,0 2 262,0 65,0
2 Társadalombiztosítási járulék 933,1 905,8 26,7
3 Dologi kiadások 1 597,1 1 718,9 39,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 494,9 658,0 19,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 425,3 853,0
2 Felújítás 78,0 80,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 63,3
4 Egyéb központi beruházás 50,0 91,3
3 Hírközlési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 799,7 833,2
2 Társadalombiztosítási járulék 351,9 340,3
3 Dologi kiadások 1 051,2 1 152,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 129,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 550,3 445,3
2 Felújítás 121,2 41,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 801,1
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 459,5 2 286,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 460,5 963,2
3 Dologi kiadások 11 123,5 5 346,5 99,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 298,3 219,1 5,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10 673,4 5 363,7
2 Felújítás 11 151,8 1 031,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 302,3 1 567,0
4 Egyéb központi beruházás 1,7
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 883,9 2 907,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1 151,2 1 091,4
3 Dologi kiadások 4 261,2 5 378,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 381,6 124,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2 378,0 4 774,4
2 Felújítás 517,6 808,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 126,3
6 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 922,8 3 581,8 180,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 183,4 1 443,4 53,5
3 Dologi kiadások 2 124,5 4 632,3 862,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,7 160,2 5,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 303,8
2 Felújítás 28,0 107,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 45,1
4 Egyéb központi beruházás 145,0 101,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Vízügyi intézmények üzemeltetése 150,0
7 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65,3 63,6
2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 24,9
3 Dologi kiadások 44,5 57,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7
8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 739,0 1 909,5 18,5
2 Társadalombiztosítási járulék 737,5 801,4 6,2
3 Dologi kiadások 1 365,8 1 736,0 22,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,0 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,8 97,0
2 Felújítás 2,5 70,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
4 Egyéb központi beruházás 1,7
9 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,3 72,3
2 Társadalombiztosítási járulék 26,5 29,4
3 Dologi kiadások 27,6 48,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,2
2 Felújítás
4 Egyéb központi beruházás 25,0 25,0
10 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,8 5,2
2 Társadalombiztosítási járulék 2,4 2,1
3 Dologi kiadások 16,7 13,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 131,0 98,1
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 49,8
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0 32,6 24,7
2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások
314,9
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás
1 600,0
5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek
20,0
10 Híközlési Alap átvett feladatai
11 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
2 888,0

1 767,2
3 Beruházási célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 550,0 552,4
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 470,0 1 270,3
3 Vízkárelhárítás 2 745,0 3 224,1
4 Balatoni vízkárelhárítás 35,0 35,0
5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
775,0

775,1
6 Balatoni regionális víziközmű-fejlesztése 1 380,0 1 379,9
7 Egyéb vízminőség-védelem 622,0 573,2
8 Balatoni vízminőség-védelem 1 118,0 1 118,0
9 Légi közlekedés 475,0 469,2
10 Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése
650,0

471,6
11 Vasúthálózat fejlesztés 7 750,0 7 888,7
12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0 1 000,0
13 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
980,0

894,4
20 Vasút-egészségügyi fejlesztések 300,0 299,9
21 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 100,0 33,0
22 Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés 1 500,0 1 500,0
23 Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás
500,0
4 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése 4 199,0
7 381,8
2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 380,0 400,0
3 M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között 465,0 323,4
4 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi–Vác szakasza) 560,0 560,0
5 Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest–Dunakeszi szakasza) 530,0 247,5
6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 400,0 392,7
7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 85,0 31,8
5 Fejezeti tartalék 251,6
12 Alapok támogatása
1 Útalap 1 000,0 1 000,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 47 356,9 59 384,2 44 201,7 50 115,9
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 654,7 745,0 2,2
2 Társadalombiztosítási járulék 276,8 305,2 0,9
3 Dologi kiadások 143,8 297,2 3,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2
5 Egyéb működési célú támogtások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,3
2 Felújítás 4,5 4,5
4 Egyéb központi beruházás 800,0 1 136,4
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Állami Protokoll kiadásai 98,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 150,5 3 811,6 132,3
2 Társadalombiztosítási járulék 273,8 281,2 10,2
3 Dologi kiadások 4 526,0 5 635,9 701,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogtások, kiadások 101,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 584,5
2 Felújítás 300,0 238,9
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Turistakölcsönök 6,1
2 Nemzetközi tagdíjak 821,0
3 Külföldi tájékoztatás 52,8
9 Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0
13 EU-integráció kommunikációs stratégiája 226,6
14 NATO Békepartnerségi Program 62,0
15 Külügyi segélyezés 20,0
16 Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok
34,0
3 KüM jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,9 14,3
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 5,8
3 Dologi kiadások 22,8 46,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8
XIV. fejezet kiadásai összesen: 11 490,4 1 304,5 11 147,1 2 928,1
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 690,1 819,3
2 Társadalombiztosítási járulék 275,7 331,8
3 Dologi kiadások 357,2 675,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 121,6
2 Felújítás 30,0 43,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0 27,8
4 Egyéb központi beruházás 56,0 172,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Polgári védelmi feladatokra 15,0
2 FAO élelmiszer-szállítások 9,0
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,5 16,3
2 Társadalombiztosítási járulék 6,3 6,4
3 Dologi kiadások 21,8 33,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 0,2
2 Felújítás 20,0 8,6
4 Egyéb központi beruházás 14,0 8,4
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 347,3 319,4
2 Társadalombiztosítási járulék 147,5 125,5
3 Dologi kiadások 301,8 488,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 79,5
2 Felújítás 10,9 8,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,1
4 Egyéb központi beruházás 7,5 7,8
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira
5,0
2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 917,4 2 971,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 218,3 1 211,4
3 Dologi kiadások 1 591,5 2 814,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 37,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 436,2
2 Felújítás 80,0 228,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 0,9
4 Egyéb központi beruházás 39,0 48,8
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 299,4
2 Járványügyi feladatokra 150,0
3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 068,4 1 137,9
2 Társadalombiztosítási járulék 435,5 470,3
3 Dologi kiadások 866,5 1 301,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 18,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 192,6
2 Felújítás 50,0 74,8
4 Egyéb központi beruházás 30,0 27,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációra való felkészülés 80,0
2 PHARE feladatokra 100,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 348,5 360,8
2 Társadalombiztosítási járulék 137,3 142,1
3 Dologi kiadások 316,9 654,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 158,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 23,2
2 Felújítás 1,4
4 Egyéb központi beruházás 5,0 5,3
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira 500,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 541,1 579,1
2 Társadalombiztosítási járulék 204,4 220,9
3 Dologi kiadások 231,0 333,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9
2 Felhalmozási kiadások 56,8
1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 23,1
2 Felújítás 1,0 0,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,5 26,3
4 Egyéb központi beruházás
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 876,9 3 272,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1 161,7 1 271,0
3 Dologi kiadások 1 085,5 2 117,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 15,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 652,8
2 Felújítás 60,0 101,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,2
4 Egyéb központi beruházás 75,0 92,6
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Kárpótlási földkimérés 1 022,0
2 Ingatlanbejegyzések gyorsítása 723,0
3 Földhivatali szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése
532,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 928,0 805,2
2 Társadalombiztosítási járulék 362,7 324,1
3 Dologi kiadások 879,3 1 100,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 34,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 127,5
2 Felújítás 40,0 60,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,2
4 Egyéb központi beruházás 40,0 64,1
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira
40,0
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 219,8 216,5
2 Társadalombiztosítási járulék 84,6 105,0
3 Dologi kiadások 708,6 737,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházásási kiadások 60,3
2 Felújítás 9,0 7,7
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 481,4 467,6
2 Társadalombiztosítási járulék 172,3 194,1
3 Dologi kiadások 112,5 120,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 573,6 667,0
2 Társadalombiztosítási járulék 241,2 268,5
3 Dologi kiadások 789,7 875,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 8,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 44,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 56,0 140,4
2 Felújítás 120,0 125,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 24,6
4 Egyéb központi beruházás 159,6 154,0
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 88,2 105,6
2 Társadalombiztosítási járulék 33,5 33,1
3 Dologi kiadások 97,5 126,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,1
2 Felújítás 20,0 26,8
4 Egyéb központi beruházás 20,0 19,4
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 147,7 1 097,4
2 Társadalombiztosítási járulék 437,4 420,1
3 Dologi kiadások 1 150,1 1 517,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,3 66,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 34,0 84,5
2 Felújítás 46,5 44,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
4 Egyéb központi beruházás 540,4 43,2
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,9 76,8
2 Társadalombiztosítási járulék 30,5 26,9
3 Dologi kiadások 176,3 187,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3 55,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 36,3 72,2
2 Felújítás 50,0 96,6
4 Egyéb központi beruházás 140,0 233,2
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,0
2 Társadalombiztosítási járulék 38,0
3 Dologi kiadások 177,9
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Kutatási feladatok
1 Agrárkutatási feladatok támogatása 181,8 95,8
2 Balatoni kutatások támogatása 15,0 6,6
2 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítása és minőségügyi feladatokra 31,8 25,1
3 Erdei vasutak működtetésére 58,0 58,0
4 Jóléti és parkerdő fenntartásra 77,0 79,0
5 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése 200,0
6 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 600,0 600,0
7 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása 257,0 36,8
8 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladatok 50,0 14,1
9 Nemzetközi tagdíjak 100,0
10 Állat-egészségügyi képviselet létesítése 35,0 15,5
11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai 18 574,2 17 444,5
2 Erdészeti közcélú feladatok 2 510,0 2 501,2
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 370,0 845,8
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0 939,4
5 Halgazdálkodási tevékenységek 114,8 196,5
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 126,0 202,6
7 Kapcsolódó egyéb feladatok 300,0 290,5
8 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 311,3 301,8
3 Beruházási célprogramok
1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0 1 000,0
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 500,0 1 282,8
4 Fejezeti tartalék 190,0 198,7
1–10. cím összesen: 51 053,4 7 554,6 38 034,6 23 645,2
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás 32 300,0 4 000,0 42 981,8
2 Egyedi támogatások
1 Reorganizációs program 7 000,0 3 000,0 10 878,0
2 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 5 000,0 2 097,1
3 Agrártermelési támogatás 16 500,0 16 387,9
11. cím összesen: 60 800,0 7 000,0 72 344,8
XV. fejezet kiadásai összesen: 111 853,4 14 554,6 110 379,4 23 645,2
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 319,6 336,6 5,0
2 Társadalombiztosítási járulék 128,5 131,7 0,6
3 Dologi kiadások 59,4 217,1 65,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,5 189,1 15,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,9 434,3
2 Felújítás 1,4 0,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
4 Egyéb központi beruházás 45,0 45,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Világbank Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens 664,0
2 Szakmunkásképzés 84,3
3 Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) 76,8
4 VB. hiteltörlesztés 30,0
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,5 12,6
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,5
3 Dologi kiadások 2,1 4,9
5 5,1 36,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 0,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 1,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 3,7
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 79,6 163,4
2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 28,0
3 Dologi kiadások 76,1 752,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 42,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 28,5
2 Felújítás 44,9
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) 421,9
4 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26,9 27,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 9,4
3 Dologi kiadások 10,2 15,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,1
2 Felújítás 0,4 0,4
5 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 415,3 40,7,2
2 Társadalombiztosítási járulék 165,5 158,5
3 Dologi kiadások 785,3 666,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 80,8 75,6
2 Felújítás 123,5 120,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8
6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,1 10,1
2 Társadalombiztosítási járulék 3,8 4,1
3 Dologi kiadások 10,4 14,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,6
2 Felújítás 0,5 0,4
7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 336,4 335,0
2 Társadalombiztosítási járulék 122,8 134,4
3 Dologi kiadások 71,3 104,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,2 52,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7
4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Munkavédelmi fejlesztés 13,0
2 Munkavédelmi továbbképzés 4,0
3 Munkavédelmi kutatás 3,0
8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,8 24,3
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 8,3
3 Dologi kiadások 18,3 28,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,8
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM) 25,7
4 Polgári szolgálat
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 119,5
5 Közmunkavégzés támogatása 1 000,0 537,0
11 Munkaerő Piaci Alap támogatása
1 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 3 000,0 3 000,0
2 Rehabilitációs célú támogatás 70,0 70,0
XVI. fejezet kiadásai összesen: 3 544,0 5 060,5 4 038,8 4 496,9
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 852,9 988,4
2 Társadalombiztosítási járulék 352,8 389,9
3 Dologi kiadások 397,6 913,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,1 292,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,9 28,1
2 Felújítás 52,6 76,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5
4 Egyéb központi beruházás 390,0 375,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására 400,0
2 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 300,0
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Tőzsde-, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 388,5 416,4
2 Társadalombiztosítási járulék 159,3 158,7
3 Dologi kiadások 626,9 1 531,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 113,0 308,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 57,1 143,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,9 6,0
3 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 306,3 335,4
2 Társadalombiztosítási járulék 125,1 133,6
3 Dologi kiadások 239,9 391,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 8,6 8,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 95,0 49,5
2 Felújítás 50,0 183,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 11,8
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 52,7 52,3
2 Társadalombiztosítási járulék 21,0 20,4
3 Dologi kiadások 158,4 195,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 1,7
2 Felújítás 3,1
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 913,5 8 970,5
2 Társadalombiztosítási járulék 3 331,0 4 026,0
3 Dologi kiadások 4 266,1 5 118,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 56,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 692,3
2 Felújítás 375,0 204,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 609,1
4 Egyéb központi beruházás 32,9
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Világbanki Program 860,0
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 1 073,7
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 755,4 6 276,6
2 Társadalombiztosítási járulék 2 348,0 2 492,7
3 Dologi kiadások 4 506,4 4 946,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási kiadások 1 916,9
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 213,0
2 Felújítás 41,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 724,0
4 Egyéb központi beruházás 30,0
5 Lakástámogatás 30,0 138,4
6 Lakásépítés 140,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére 300,0
7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 42,4 42,4 9,2
2 Társadalombiztosítási járulék 16,3 16,3 7,6
3 Dologi kiadások 57,3 57,4 21,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,2 9,5
2 Felújítás 4,3 5,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 0,3
9 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 333,0 493,5
2 Társadalombiztosítási járulék 146,5 208,2
3 Dologi kiadások 87,8 176,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,4 104,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,5 25,3
2 Társadalombiztosítási járulék 0,5
3 Dologi kiadások 342,3 663,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,5 363,4
2 Felújítás 96,3 187,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
4 KVSZ Club Aliga Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Társadalombiztosítási járulék 7,7
3 Dologi kiadások 37,2
11 Alap kezelő szervezetek
1 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,5 7,5
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 3,6
3 Dologi kiadások 8,3 9,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 24,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 57,6 35,2
2 Társadalombiztosítási járulék 25,3 11,6
3 Dologi kiadások 154,5 79,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,0 30,2
2 Felújítás 0,2
12 Magyar Államkincstár