A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

122/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet

a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: médiatörvény) 148. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a médiatörvény alapján televízió műsor vételére alkalmas készülék (a továbbiakban: televízió készülék) üzemben tartási díj fizetésére kötelezett természetes személyre, jogi személyre, jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságra, a díjbeszedéssel megbízott szervezetre terjed ki.

Üzemben tartási díj esedékessége, pótdíj

2. § Az üzemben tartási díj havonként utólagosan esedékes és a fizetési kötelezettség a díjbeszedő által meghatározott határnapig teljesítendő. A díjbeszedő jogosult a fizetési kötelezettség határnapját úgy meghatározni, hogy a teljesítésre kéthavonta összevontan kerüljön sor.

3. § Ha az üzemben tartó a fizetésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hátralékos díj és az azzal összefüggő pótdíj a díjbeszedő felszólítását követő hónapban egy összegben esedékes.

Bejelentési kötelezettség

4. § (1) * 

(2) A díjbeszedő az általa kialakított formanyomtatvány (a továbbiakban: bejelentőlap) kézbesítésével köteles felhívni a lehetséges üzemben tartókat - az (5) bekezdésben megjelölteket kivéve - a bejelentési kötelezettség teljesítésére.

(3) Az üzemben tartót bejelentési kötelezettségének a bejelentőlap kitöltésével és a díjbeszedő részére történő megküldésével tesz eleget.

(4)-(5) * 

5. § A rendelet hatálybalépését követően

a) az üzemben tartó az üzembe helyezett televízió készüléket az üzembe helyezés megkezdését követő,

b) a médiatörvény 80. § (2) bekezdésében meghatározott üzemben tartó az üzemeltetett készülékek számának változását, a változást követő

nyolc napon belül köteles a díjbeszedő részére meghatározott formanyomtatványon bejelenteni.

6. § (1) A médiatörvény 81. §-ában meghatározott mentességre jogosult személy külön nyomtatványon megtett bejelentését követő hónap első napjától mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha a mentességet a szükséges dokumentumokkal igazolta.

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnését az erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével és díjbeszedő részére történő megküldésével be kell jelenteni a fizetési kötelezettség megszűnésétől számított 8 napon belül.

7. § A díjbeszedő köteles a hátralékos díjak és pótdíjak beszedése érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, ideértve a peres és végrehajtási eljárással kapcsolatos intézkedéseket is.

8. § A díjbeszedő tevékenységéért utólagos elszámolással, a ténylegesen befolyt üzemben tartási díjjal arányos, a díjbeszedésre vonatkozó szerződésben meghatározott beszedési díjra jogosult.

9. § * 

Záró rendelkezések

10. § (1) *  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 8. § 1998. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére