A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

140/1997. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazahsztáni Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása, a terrorizmus elleni harc területén történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. október 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. május 25-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazahsztáni Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása, a terrorizmus elleni harc területén történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. október 7-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazahsztáni Köztársaság Kormánya között
a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása,
a terrorizmus elleni harc területén történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Kazahsztáni Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), a Magyar Köztársaság és Kazahsztáni Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezményben foglaltak alapján,

- mivel meg vannak győződve arról, hogy a szervezett bűnözés, ezen belül a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés, a terrorizmus és más veszélyes bűncselekmények elleni harc és a megelőzés területén nagyon nagy jelentősége van az együttműködésnek;

- figyelemmel az e tárgyban mindkét Szerződő Fél által megkötött nemzetközi szerződésekben foglaltakra;

- veszélyesnek tartva a kábítószerekkel és más pszichotróp anyagokkal való visszaélés növekedését az egész világban, valamint az illegális kábítószer-kereskedelem terjedését;

- hangsúlyozva a terrorizmus elleni hatékony fellépésre irányuló közös szándékukat;

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek, az országaik jogszabályaiban foglalt rendelkezésekre figyelemmel együttműködnek a szervezett bűnözés és más veszélyes bűncselekmények elleni harcban, beleértve a megelőzést és a felderítést.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek együttműködése kiterjed a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcra.

(2) Az együttműködés érdekében:

1. A Szerződő Felek szakemberek részére tapasztalatcseréket szerveznek a kölcsönös információcsere érdekében a bűnüldözés különböző területeivel és az új bűnüldözési technikákkal kapcsolatosan.

2. Az együttműködés során a Szerződő Felek információt cserélnek:

- olyan személyekről, akik szervezett bűnözés keretein belül elkövetett bűncselekmények részesei, különösen a szervezőkről;

- bűnszövetségekről, csoportokról, kapcsolataikról és a csoport tagjainak jellemző viselkedéséről;

- bűncselekmény elkövetésének körülményeiről, ezen belül az időpont, helyszín, elkövetés módja, célpont, jellegzetesség, valamint a büntető törvénykönyv normáinak megsértése és intézkedésekről.

3. A Szerződő Felek végrehajtják a megkeresett Fél saját jogszabálya által engedélyezett cselekményeket.

4. A Szerződő Felek együttműködnek az operatív felderítési intézkedésekben és egyeztetett akciókat hajtanak végre személyi, anyagi és szervezési segítségnyújtással.

5. A Szerződő Felek tapasztalatokat és információkat cserélnek különösen a nemzetközi bűnözés elterjedt módszereiről, valamint az új elkövetési módszerekről.

6. A Szerződő Felek az új kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményekről tájékoztatják egymást.

7. A Szerződő Felek átadják egymásnak a bűncselekmények elkövetése során szerzett vagy a bűncselekmény elkövetésének (vagy visszaélésre alkalmas) eszközeként használt tárgyak mintáit.

8. A Szerződő Felek közös és kölcsönös szakmai továbbképzés érdekében megszervezik szakembereik cseréjét, munkatársaik szakmai képzettségének továbbfejlesztését a szervezett bűnözés és más veszélyes bűncselekmények elleni harc terén.

9. A Szerződő Felek szükség esetén közös intézkedések előkészítése és lebonyolítása érdekében munkatalálkozókat szerveznek olyan konkrét ügyek kapcsán, amelyek felderítési szakaszban vannak.

3. Cikk

A kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális termesztése és előállítása, ezek behozatala, kivitele és tranzitforgalma, valamint tiltott kereskedelme elleni harcban a Szerződő Felek saját jogszabályaik adta kereteken belül együttműködnek, mindenekelőtt:

1. Információkat cserélnek a kábítószerek előállításában, csempészetében és kereskedelmében érdekelt személyek adatairól, a rejtekhelyekről, a szállítási utakról és csatornákról, a munkamódszerekről, a származási és rendeltetési célországokról, az illegális határátlépések módjairól, valamint az ügyek részleteiről, amennyiben ez szükséges a társadalmi biztonságot veszélyeztető bűncselekmények felderítése és nyomozása vagy megelőzése érdekében.

2. Egymás rendelkezésére bocsátják a visszaélésre alkalmas és használt növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerek és pszichotróp anyagok mintáit.

3. Tapasztalatokat cserélnek a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az előállításhoz szükséges alapanyagok illegális forgalmának ellenőrzéséről.

4. Közös intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy megelőzzék, illetve megakadályozzák a Szerződő Felek által kábítószerek, pszichotróp anyagnak minősített bármely szer vagy ezek jogellenes előállításához szükséges bármely alapanyag elvonását a törvényes forgalomból.

5. Közösen foganatosítanak intézkedéseket a kábító- és pszichotróp szerek illegális termelése elleni harc területén.

4. Cikk

A terrorizmus elleni harc érdekében a Szerződő Felek a saját jogszabályaik adta kereteken belül információkat cserélnek a tervezett és végrehajtott terrorcselekményekről, a terrorcselekmények formáiról és módszereiről, valamint a terrorista csoportokról, amelyek a másik Szerződő Fél területén terveznek, hajtanak vagy hajtottak végre azok érdekeit sértő cselekményeket.

5. Cikk

A jelen Megállapodás alapján átadásra kerülő személyes adatok védelmére a Szerződő Felek hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következőket kell alkalmazni:

1. A fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használja fel.

2. Az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről.

3. A személyes adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, a kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet.

4. Az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e, és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg kell tartani a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott, az adatok átadásának korlátozására vonatkozó előírásokat. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítést átvezetni, a téves vagy át nem adható adatot azonnal megsemmisíteni.

5. A jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről vezetett adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az adott ország jogszabályai ezt nem teszik kötelezővé. A személyes adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti jogszabályai az irányadóak, amely az adatokat átadja.

6. Az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogszabályaiban meghatározott érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül az átadott személyes adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. Az átvett adatot a jelen Megállapodás megszűnésekor azonnal törölni kell.

7. Az átadó és átvevő szervek nyilvántartást vezetnek az adatok átvételéről, átadásáról.

8. Az átvevő köteles biztosítani az átvett személyekről szóló adatok hatékony védelmét az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

6. Cikk * 

A jelen Megállapodás végrehajtása céljából minden kapcsolat közvetlenül az illetékes központi szervek között valósul meg.

(1) Az illetékes központi szervek:

Kazahsztáni Köztársaságban:

- Állami Nyomozóbizottság,

- Belügyminisztérium,

- Nemzetbiztonsági Bizottság,

- Egészségügyi Minisztérium,

- Állami Vámhivatal,

- Állami Határőrség (Határvédelmi Bizottság).

A Magyar Köztársaságban:

- Belügyminisztérium,

- Népjóléti Minisztérium,

- Országos Rendőr-főkapitányság,

- Határőrség Országos Parancsnoksága,

- Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.

(2) Az illetékes központi szervek az együttműködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttműködési jegyzőkönyvben rögzíthetik.

7. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére vegyesbizottságot hoznak létre három-három személy részvételével. A Szerződő Felek a vegyesbizottság összetételéről diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A vegyesbizottság szükség esetén szakértőket vehet igénybe.

(2) A vegyesbizottság szükség esetén tartja üléseit, amelynek összehívását bármelyik Szerződő Fél kezdeményezheti.

8. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél a megkeresés teljesítését, illetve az együttműködést, a segítségnyújtást részben, vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti, ha az szuverenitását, országa jogszabályainak érvényesülését, a biztonságát, avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőleg ellentétes jogszabályaival.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek biztosítják a minősített információk, adatok védelmét, amennyiben az egyik Szerződő Fél azokat saját jogszabályai szerint titkosnak minősítette.

(2) A jelen Megállapodás keretében átadott dokumentáció, információ, adat és műszaki berendezés nem adható át harmadik félnek az átadó Szerződő Fél illetékes szervével történő előzetes egyeztetés nélkül.

10. Cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság és a Kazahsztáni Köztársaság által kötött egyéb nemzetközi szerződéseket.

11. Cikk

(1) A jelen Megállapodás a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás diplomáciai jegyzékkel módosítható, kiegészíthető.

(3) A jelen Megállapodás bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felbonthatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Szerződő Félhez megérkezett.

Készült Budapesten, 1996. év október hó 7. napján, két eredeti példányban, magyar, kazah és orosz nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén az orosz nyelvű szöveg a meghatározó.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. június 25. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére