A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

142/1997. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről

1. § A Kormány - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 1/97. számú, a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 1997. augusztus 4-i, 1/97. számú határozata Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról

A Társulási Tanács

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodást,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvét Magyarországnak a közösségi programokban történő részvételéről, különösen annak 1. és 2. Cikkét,

tekintettel arra, hogy az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének megfelelően Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, egyedi programokban, projektumokban és más közösségi akciókban, nevezetesen a szakképzés, az ifjúságügy és az oktatás területén,

tekintettel az említett Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikkére, amelynek értelmében Magyarországnak az 1. Cikkben foglalt tevékenységekben való részvételi módozatait és feltételeit a Társulási Tanács határozza meg,

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

Magyarország részt vesz az európai Közösség Leonardo da Vinci, Fiatalok Európáért és Szokratész programjaiban az I. és II. Mellékletben meghatározott módozatok és feltételek szerint, amelyek a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik.

2. Cikk

A jelen határozat a Leonardo da Vinci, a Fiatalok Európáért és a Szokratész programok időtartamára marad hatályban.

3. Cikk

A jelen határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

I. Melléklet

Magyarország részvételének módozatai és feltételei a Leonardo da Vinci, a Fiatalok Európáért és a Szokratész programokban

1. Magyarország részt vesz a Leonardo da Vinci, a Fiatalok Európáért és a Szokratész programok (a továbbiakban: programok) valamennyi akciójában, összhangban - amennyiben e határozat másként nem rendelkezik - a Tanács 94/819/EK számú, az Európai Közösség szakképzési politikájának megvalósításával kapcsolatos cselekvési programot létrehozó határozatával, az Európai Parlament és a Tanács 818/95/EK számú, a Fiatalok Európáért program harmadik szakaszát jóváhagyó határozatával, valamint az Európai Parlament és a Tanács 819/95/EK számú, a Szokratész európai közösségi cselekvési programot létrehozó határozatban feltüntetett célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel.

2. A jogosult magyar intézmények, szervezetek és természetes személyek jelentkezése benyújtásának, értékelésének és kiválasztásának szabályai és feltételei megegyeznek a jogosult közösségi intézményekre, szervezetekre és egyénekre érvényes szabályokkal és feltételekkel.

A nyelvi felkészítés és a képzés a Közösség hivatalos nyelvein történik. Kivételes esetekben egyéb nyelvek is elfogadhatók, amennyiben az a programok megvalósítása érdekében szükséges.

3. A programok közösségi jellegének biztosítása érdekében a Magyarország által javasolt nemzetközi projektumok és tevékenységek megvalósításához minimális számú partner részvétele szükséges a Közösség tagállamaiból. E minimális számot a programok megvalósítása során határozzák meg, figyelembe véve a különböző tevékenységek jellegét, az adott projektumokban részt vevő partnerek és a programban részt vevő országok számát. A kizárólag a Magyarország és az EFTA államok, az Európai Gazdasági Térségbeli államok vagy bármely más harmadik ország között lebonyolított projektumok és tevékenységek, beleértve azokat az országokat is, amelyeknek társulási megállapodása van a Közösséggel, s amelyek előtt a programok nyitva állnak, nem élhetnek a Közösség pénzügyi támogatásával.

4. A Leonardo da Vinci, a Fiatalok Európáért és a Szokratész programokról szóló határozat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban Magyarország nemzeti szinten létrehozza a megfelelő szervezetet és eljárást, valamint megtesz minden további szükséges lépést a programok nemzeti szinten történő végrehajtásának összehangolásáért és megszervezéséért.

5. Magyarország minden évben hozzájárulást fizet az Európai Közösségek általános költségvetéséhez a programokban való részvételéből adódó költségek fedezésére (lásd II. Melléklet) A Társulási Bizottság jogosult a hozzájárulást szükség esetén módosítani.

6. Magyarország és a Közösség tagállamai - a hatályban lévő rendelkezések keretei között - mindent megtesznek a hallgatók, a tanárok, az egyetemi ügyintézők, a fiatalok és más, Magyarország és a Közösség tagállamai között a határozat alá tartozó tevékenységben való részvétel céljából utazó jogosult személy szabad mozgásának és tartózkodásának megkönnyítése érdekében.

7. A Leonardo da Vinci, a Fiatalok Európáért és a Szokratész programokra vonatkozó határozatok (sorrendben a 10., 9. és 8. Cikkek) alapján, nem érintve a Bizottság és az Európai Közösség Számvevőszékének a programok felügyeletével és értékelésével kapcsolatos felelősségét, Magyarország részvételét a programokban Magyarország és az Európai Közösségek Bizottsága közösen, partneri alapon, folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek érdekében Magyarország a Bizottság elé terjeszti a szükséges jelentéseket, és részt vesz a Közösség más, e célt szolgáló sajátos tevékenységeiben.

8. Nem érintve a Leonardo da Vinci programról szóló határozat 6. Cikkében, a Fiatalok Európáért programról szóló határozat 6. Cikkében, illetve a Szokratész programról szóló határozat 4. Cikkében foglalt eljárásokat, Magyarország meghívást kap minden, a bizottságok rendes üléseit megelőző, a határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről folytatott egyeztető üléseire. E rendes ülések eredményeiről a Bizottság tájékoztatja Magyarországot.

9. A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések és a programokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív rendelkezések vonatkozásában használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.

II. Melléklet

Magyarország pénzügyi hozzájárulása a Leonardo da Vinci, a Fiatalok Európáért és a Szokratész programokhoz

1. Magyarország pénzügyi hozzájárulása fedezi:

- a programokból a magyar résztvevők számára nyújtott támogatásokat és minden egyéb pénzügyi támogatást;

- a programokból a nemzeti irodák működtetéséhez szükség esetén nyújtott pénzügyi támogatást;

- a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek az Európai Közösségek Bizottságnál a programok igazgatása során jelentkeznek.

2. A programokból a magyar kedvezményezettek és a magyar intézmények számára nyújtott támogatások és valamennyi egyéb pénzügyi támogatás együttes összege az igazgatási többletköltségek elvonását követően, költségvetési évenként nem haladhatja meg a Magyarország által befizetett hozzájárulás mértékét.

Amennyiben a Magyarország által az Európai Közösségek általános költségvetésébe befizetett hozzájárulás az igazgatási többletköltségek levonását követően meghaladja a magyar kedvezményezetteknek, illetve a magyar nemzeti irodáknak nyújtott támogatások és az egyéb pénzügyi támogatás együttes összegét, a Bizottság a különbséget a következő költségvetési időszakra átvezeti, majd levonja a következő évben esedékes hozzájárulásból. A programok zárómérlegében jelentkező maradvány összeget visszafizetik Magyarországnak.

3. A Leonardo da Vinci program

1997-től Magyarország éves hozzájárulása 2 654 000 ECU. Ebből az összegből 175 000 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a programok kezelése során jelentkeznek.

4. A Szokratész program

Magyarország hozzájárulása:

- 1997-ben 3 297 000 ECU a II. fejezetben (iskolai oktatás, Comenius) és a III. fejezetben (horizontális intézkedések) való részvételért. Ebből az összegből 214 000 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelynek a Bizottságnál a programok kezelése során jelentkeznek.

- 1998-ban és 1999-ben 4 902 000 ECU a teljes Szokratész programban, ideértve az I. fejezetben (Erasmus) való részvételért. Ebből az összegből 320 000 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a programok kezelése során jelentkeznek.

5. Fiatalok Európáért

Magyarország éves hozzájárulása 1997-ben 400 000 ECU az AI és BI akciókban való részvételért; 1998-ban 600 000 ECU és 1999-ben pedig 800 000 ECU a program valamennyi tevékenységében, kivéve a D akcióban való részvételért. Ebből az összegből évi 40 000 ECU fedezi a Magyarország részvételéből eredő igazgatási többletköltségeket, amelyek a Bizottságnál a programok kezelése során jelentkeznek.

6. Magyarország hozzájárulásának kezelésére az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok érvényesek.

A Bizottság e határozat hatálybalépésekor és azt követően minden év elején felhívást intéz Magyarországhoz a jelen határozat szerint rá eső pénzügyi befizetés teljesítésére.

A hozzájárulást ECU-ben kell meghatározni, és a Bizottság ECU-ben vezetett bankszámlájára átutalni.

Magyarország az e határozat szerinti éves költségvetési hozzájárulását a befizetési felhívásnak megfelelően, de legkésőbb a felhívás megküldését követő három hónapon belül teljesíti. A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esés időpontjától kamatfizetési kötelezettség terheli Magyarországot. A kamat mértéke az Európai Pénzügyi Együttműködési Alap által ECU-ben végrehajtott műveletek esetén a késedelembe esés hónapjában érvényes kamatláb 1,5%-ponttal emelt értéke.

7. Magyarország a 3., 4. és 5. bekezdésekben említett igazgatási többletköltségeket a nemzeti költségvetéséből fedezi.

8. Magyarország a programokban való részvételből fennmaradó költségek 50%-át nemzeti költségvetéséből fedezi.

A PHARE-programokra érvényes rendes eljárásoknak megfelelően, a fennmaradó 50%-ot Magyarország éves PHARE Nemzeti Indikatív Programja fedezi.”

3. § *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter, a munkaügyi miniszter, valamint az ifjúsági és sportminiszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére