A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi CXLIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló, 1997. július 16-án aláírt Keretmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Keretmegállapodás hivatalos magyar szövege a következő:

„Keretmegállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről

Tekintettel arra, hogy

az Északi Beruházási Bank (Nordic Investment Bank) (NIB) Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között nemzetközi megállapodás által létesített multilaterális pénzintézet, melynek tevékenységi köre hasonló olyan más multilaterális pénzintézetek tevékenységi köréhez mint a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (International Finance Corporation (IFC) és az Európai Beruházási Bank (EIB);

a NIB-et abból a célból hozták létre, hogy közép- és hosszú lejáratú kölcsönöket és garanciákat nyújtson az Északi Beruházási Bank megalapításáról szóló, 1975. december 4-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerint. A Megállapodást az északi országok írták alá. A NIB-re a Megállapodás és a NIB Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései az irányadók. A tagországok kormányai a NIB teljes engedélyezett alaptőkéjét lejegyezték;

a NIB kinyilvánítja, hogy a Programberuházási Kölcsönkeret és más pénzügyi tevékenységek útján hozzájárul a magyar gazdaság fejlesztéséhez azáltal, hogy gazdaságilag életképes infrastrukturális, környezeti, energia, szállítási, ipari és egyéb beruházási programokat támogat;

a Magyar Köztársaság Kormánya kinyilvánítja, hogy támogatja a NIB-et e feladatában, és megteremti a NIB tevékenységéhez szükséges alapvető jogi keretet; és

a Magyar Köztársaság Kormánya és a NIB a hosszú távú együttműködés alapjaként megteremtik az előnyös feltételeket a NIB működéséhez.

Ezennel tehát Megállapodás jön létre a következők szerint:

1. A Felek a Programberuházási Kölcsönöket, valamint a NIB által nyújtott egyéb finanszírozási módokat a kölcsönösen előnyös programok finanszírozására kívánják felhasználni. A Programberuházási Kölcsönöknek a kiválasztott programokra való felhasználása nincs megkötve.

A NIB a közvetlen kölcsönök mellett más multilaterális intézményekkel, tagországainak állami és magán pénzintézeteivel és egyéb kiválasztott intézményekkel való társfinanszírozás útján támogatja az alkalmas programok előnyös finanszírozásának lebonyolítását.

A NIB általi finanszírozás kiterjeszthető a kiválasztott programokra a Magyar Köztársaság pénzintézeteinek pénzügyi közvetítőként történő alkalmazása mellett.

2. A Felek rendszeresen, de legalább háromévenként tárgyalásokat és véleménycserét folytatnak a NIB-nek a Magyar Köztársaságban megvalósítandó célkitűzéseiről, tevékenységi köréről és a jövőbeli kölcsönnyújtás mértékéről. A Felek kölcsönösen felhívhatják egymás figyelmét azokra a szektorokra és programokra, amelyekhez a másik Félnek különleges érdeke fűződik.

3. A Magyar Köztársaság Kormánya elismeri, hogy a NIB multilaterális pénzintézet és más multilaterális pénzintézetekhez hasonló politikát folytat a programok végrehajtása és kölcsönfelvevőinek adósságszolgálati kötelezettségei tekintetében.

A Magyar Köztársaság Kormánya elismeri, hogy a NIB teljes körű jogi személyiséggel és jogképességgel rendelkezik az Alapszabályának megfelelő tevékenységének végzésében. Félként jogi eljárásokban szerepelhet.

4. A NIB-nek az általa végrehajtott finanszírozás kapcsán kifizetett összegek, beleértve az azokra vonatkozó biztosítékokat is, ugyanolyan mértékben mentesek Magyarországon bárminemű adó- vagy illetékkivetés alól, mint más multilaterális pénzintézetek esetében.

5. A NIB részéről finanszírozásban részesülő vagy a NIB befektetéseit birtokoló magyarországi jogalanyok vagy pénzügyi közvetítők számára a magyar jogszabályokkal összhangban biztosítani kell a szabad hozzáférést ahhoz, hogy külföldi fizetőeszközt vásároljanak a NIB számára történő kamatfizetés, visszafizetés és egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá biztosítani kell az ilyen finanszírozással kapcsolatos vissza- és átutalásokat is.

A Magyar Köztársaság Kormánya minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a NIB és azok a programok, amelyeket a NIB finanszírozott, vagy amelyekbe befektetett, olyan elbírálásban részesülnek, amely nem kedvezőtlenebb, mint bármely, a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai vagy a szóban forgó befektetésre alkalmazandó valamely kétoldalú beruházási Megállapodás alapján foganatosítható elbánás.

6. Azon jogok tekintetében, hogy finanszírozás céljára biztosítékot szerezzen, és hogy az ilyen biztosítékot tulajdonába tartsa, birtokolja és elidegenítse, a NIB ugyanolyan jogokat élvez, mint amelyek bármely külföldi pénzintézetet a magyar jogszabályok szerint megilletnek.

7. Amennyiben valamely kölcsön kedvezményezettje nem a Magyar Köztársaság, a NIB a kölcsönnyújtás feltételeként igényelheti a Magyar Köztársaság részéről a garanciavállalást.

8. E Keretmegállapodás az aláíráskor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg valamelyik Fél nem értesíti a másik Felet e Keretmegállapodás felmondásáról. Tekintet nélkül az ilyen felmondásra, e Keretmegállapodás rendelkezései az értesítést megelőzően aláírt valamennyi pénzügyi ügylet tekintetében mindaddig hatályban maradnak, amíg az e Keretmegállapodás alapján megkötött ilyen ügyletek szerint teljesítendő valamennyi összeget teljes mértékben meg nem fizették.

Budapest, 1997. június 16.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. június 16. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére